Методи оцінки професійного рівня керівників шкіл
Діюче зараз положення про атестацію педагогічних кадрів поки-що не відповідає цим вимогам, так як не має таких стандартів у своїй основі, не містить чіткої технології оцінки персоналу, яка б передбачала можливість виходу на окремі кваліфікаційні категорії та педагогічні звання.

Одночасно, ця проблема стосовно керівників шкіл на сьогодні ще менш опрацьована. Вона ще чекає свого обґрунтування і розв'язання.

Наш досвід показав: запропоновану нами технологію оцінки професійного рівня вчителів-предметників з застосуванням методів математичної обробки інформації, легко інтерпретувати стосовно і керівників шкіл. Для цього необхідно:

Визначитись в оптимальній кількості показників оцінки компетентності керівника школи.
Сформулювати самі показники оцінки.
Розшифрувати дані показники стосовно системи кваліфікаційних категорій для керівника школи (орієнтовний варіант).
Застосувати запропонований нами метод математичної обробки інформації стосовно вчителів-предметників до керівників шкіл, який дозволяє так само “виходити” для них на окремі кваліфікаційні категорії.
Проблема показників оцінки компетентності керівника школи досліджувалась нами з залученням до цього окремих категорій слухачів, які проходили перекваліфікацію або підвищення кваліфікації на базі нашої кафедри (слухачі груп менеджерів освіти, директори загальноосвітніх шкіл та їх заступники по навчально-виховній роботі). При цьому визначались:

оптимальна кількість показників оцінки;
по частоті зустрічності (кількість наведених варіанті;
самі показники оцінки.
На цій основі, а також з урахуванням структури діяльності керівника школи у сучасних умовах, було виділено 10 таких показників оцінки:

Наявність концепції розвитку школи на основі державних документів.
Управління пед. колективом.
Аналітико-дослідницька діяльність.
Фінансово-господарська діяльність.
Робота вчителем-предметником.
Науково-методична, психолого-технологічна підготовленість.
Робота з зовнішнім середовищем.
Результати роботи колективу школи.
Робота з педкадрами.
Професійно-соціальний, психологічний статус керівника школи.
Нижче наводиться така примірна розшифровка даних показників у найбільш прийнятій зараз 4-варіантній системі оцінювання:

Рівень вираженості показника, його коротка характеристика
Високий, 4
Добрий, 3 бали
Задовільний,
2 бали
Недопустимий,
1 бал
Показник 1. Наявність концепції розвитку школи на основі державних документів
Розроблена і реалізується чітка концепція розвитку на основі закону “Про освіту”, регіональної програми “Освіта”.
Головні напрямки розвитку школи сформульовані, але чіткості у їх організації немає
Чіткої концепції розвитку школи немає, але дирекція намагається сформулювати вихідні позиції по головних напрямах.
Дана концепція відсутня
Показник 2.Управління пед. колективом.
Відповідає сучасним вимогам суспільства, науки і практики. Демонструється глибоке знання суті кожної функції управління. Технологія управління недосконала.
Такої досконалості у технології управління немає. Керівник науково обґрунтовує цілі і програму управління.
Досить помітним є дефіцит відповідних знань і вмінь у керівника колективу. Робить спроби побудувати систему управління.
Має місце безсистемність в управлінні школою. Це негативно відбивається на результатах роботи колективу.
Показник 3. Аналітико-дослідницька діяльність.
Управління колективом будується на систематичному аналізові і узагальненні інформації і на цій основі на внесенні потрібних коректив у діяльність у діяльність колективу школи. Керівник школи веде продуктивну науково-методичну роботу, пропагує свої знахідки.
Епізодично застосовується такий підхід. Необхідна науково-методична підготовка у керівника школи є.
Прослідковується прагнення до такого підходу у своїй діяльності, але заважає брак необхідних знань і вмінь.
Такого підходу в управлінській діяльності немає.
Показник 4. Фінансово-господарська діяльність.
Всебічно підготовлений до даної діяльності. Володіє високими комунікативними і організаторськими здібностями. Порушень існуючого законодавства у цьому напрямку не допускає.
Володіє достатніми знаннями і досвідом.
Допускає багато помилок через незнання відповідних норм і правил.
Безпорадний у цьому напрямку.
Показник 5. Робота вчителем-предметником.
Творчий характер діяльності. Постійне прагнення до аналізу і узагальнення власного досвіду і досвіду колег. Глибока підготовка по предмету. Досконала технологія його викладання. Публікації по теорії і методиці предмету. Педагогічне звання. Заслужено грає роль “вчителя вчителів”.
Добросовісне виконання фахових обов’язків. Учні мають добрі знання по предмету.
Прагне до фахового зростання. Наслідки такої роботи над собою помітні.
Знання і вміння по предмету на рівні вчителя-початківця. Прагнень до самовдосконалення немає.
Показник 6. Науково-методологічна, психолого-технологічна підготовленість.
Володіє високим рівнем даної підготовки. Стиль керівництва досконалий, демократичний. В основі такої технології - досконале поєднання форм, методів, прийомів даної діяльності.
Працює над підвищенням даного рівня. Набутий досвід і знання застосовує у своїй управлінській діяльності.
Знання теорії і практики управлінської діяльності недостатні.
Має низький рівень у цьому напрямку.
Показник 7. Робота з зовнішнім середовищем.
Підтримує і вдосконалює тісні і всебічні контакти з установами і організаціями у мікрорайоні школи. Пед. колектив тісно співпрацює з батьками учнів. Така тісна взаємодія сприяє поліпшенню навчально-виховного процесу та навчально-матеріальної бази школи.
Зв’язки не мають всебічного, розвиваючого характеру. Нерідко відсутні деякі головні напрями такого співробітництва.
Зв’язки епізодичного характеру, безсистемні.
Проявляє безпорадність у встановленні і підтриманні таких зв’язків, що негативно впливає на стан справ у школі.
Показник 8. Результати роботи пед. колективу.
Школа має стійкі позитивні показники по головних напрямах діяльності, зокрема, учні школи постійні призери олімпіад, змагань, конкурсів різних рівнів. Досвід роботи пед. колективу схвалений і використовується у районі, області. Рейтинг школи високий.
По окремих напрямах діяльності пед. колектив має стійкі позитивні показники.
Стан навчально-виховного процесу посередній, хоча різко виражених недоліків у своїй роботі пед. колектив немає.
За показниками діяльності школа займає останні місця у районі (місті).
Показник 9. Робота з педкадрами.
У школі продумана, зорієнтована на перспективу система роботи з окремими категоріями вчителів (молоді, досвідчені, майстри педагогічної справи). Результати такої роботи: професійний ріст пед. колективу по роках, експериментально-дослідницька атмосфера.
Дирекція школи систематично аналізує динаміку професійного рівня пед. колективу, але робота з ним не спрямована на ліквідацію найбільш типових прогалин у його підготовці.
Методична робота з пед. колективом на діагностичному рівні відсутня.
Системи роботи з педкадрами немає.
Показник 10. Професійно-соціальний, психологічний статус керівника школи.
Він входить до групи провідних керівників шкіл у своєму районі. Є авторитетним спеціалістом по проблемі управління освітою. Такий рейтинг базується на глибокому знанні проблеми, всебічній науково-методичній підготовленості, інтелектові і моральних якостях.
Визнаний як авторитетний спеціаліст. Колектив школи працює без якихось серйозних зривів.
Колектив, яким він керує, не є згуртований колектив однодумців. Його статус серед батьків, учнів невисокий.
Є малоавторитетним керівником. У структурі його особистості мають місце від’ємні показники.


Як узагальнити таку інформацію, оцінити таким чином професійну компетентність керівника школи, в кінцевому підсумку “вийти” на окремі кваліфікаційні категорії?

У пропонованій вище системі взято 10 показників оцінки, кожен з яких може бути оцінений у 4-бальній системі, так як взято нами 4 рівні оцінювання. Отже, максимальний бал 40. Це буде у випадку, коли всі 10 показників оцінки одержать по 4 бали.

Аналіз показує: вища категорія може бути присвоєна керівникові школи, коли він одержує 90-100% балів від максимального, тобто не менше 36 балів, перша категорія - 80-90 % (не менше 32 бали) і друга - 70-80 % (не менше 28 балів). Якщо в ході такого оцінювання професійної компетенції або його атестації він одержує менше 28 балів, то в цій школі, очевидно, необхідно рахувати вакантною посаду, яку він займає.

На наш погляд, один принциповий момент: вища категорія присвоюється керівнику школи тоді, коли по показниках 2, 5, 6, 8 він одержує по 4 бали.

Явище, чи процес, у тому числі у педагогічній галузі, сьогодні вважаються достовірними, переконливими і серйозно сприймаються лише тоді, коли піддаються математичній обробці. Існуюче положення про атестацію педагогічних кадрів, як відомо, такої чи якоїсь іншої математичної обробки інформації не передбачає. Наведена вище технологія - поки-що перша спроба такого розв’язання проблеми на основі застосування математичного аналізу стосовно діяльності керівника школи.
Случайные рефераты:
Реферати - Борис Ілліч Олійник
Реферати - Олена Теліга
Реферати - Богдан Радиш – життя та творчість
Реферати - Михайло Михайлович Коцюбинський
Реферати - Петро Гулак-Артемовський
Реферати - Життя і творчість Павла Филиповича
Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія