Українська мова, Караман С.О., Караман О.В., Плющ М., підручник для 11 класу
Українська мова навчання
Видавництво: Освіта
Рік: 2011
ISBN: 978-966-04-0821-0
Автор(и): Караман С.О., Караман О.В., Плющ М.
Формат: PDF (Flash)
Шановні старшокласники!

МОВА, ІНДИВІД, СУСПІЛЬСТВО

§1. Мова як особлива система знаків. Її місце з-поміж інших знакових систем
§2. Проблема взаємодії мови і культури, мови і соціуму
§3. Українська мова в діалозі культур. Відображення в українській мові культури інших народів. Українська діаспора
Розвиток мовлення
§4. Видатні мовознавці вітчизняної науки
Майстерня філолога
До джерел знань

СТИЛІСТИКА ЯК РОЗДІЛ НАУКИ ПРО МОВУ

§5. Поняття стилю мовлення. Норма літературної мови
Стилістика і культура мовлення
§6. Офіційно-діловий стиль
Розвиток мовлення
§7. Художній стиль
§8. Публіцистичний стиль
Розвиток мовлення
§9. Конфесійний стиль
§10. Епістолярний стиль
Майстерня філолога
До джерел знань

МОРФОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ СТИЛІСТИКИ

§11. Стилістичне забарвлення граматичних понять і граматичних форм
§12. Стилістичні особливості форм іменника. Власні й загальні назви
Назустріч тестуванню
§13. Ступені порівняння якісних прикметників. Стягнена й нестягнена форми
Розвиток мовлення
Стилістика і культура мовлення
Назустріч тестуванню
§14. Займенники й контекст
Стилістика і культура мовлення
Назустріч тестуванню
§15. Стилістична роль дієслівних категорій
Стилістика і культура мовлення
Назустріч тестуванню
Розвиток мовлення
До джерел знань

СТИЛІСТИКА СИНТАКСИСУ

§16. Загальна характеристика синтаксичних одиниць
§17. Словосполучення як одиниця синтаксису
Розвиток мовлення
§18. Типи словосполучень за морфологічним вираженням головного слова
§19. Типи підрядного зв’язку в словосполученні
Стилістика і культура мовлення
Майстерня філолога
Назустріч тестуванню

Стилістика простих речень

§20. Речення як основна синтаксична і комунікативна одиниця
§21. Стилістичні функції розповідних, питальних і спонукальних речень
§22. Риторичне запитання, його стилістичні функції
Розвиток мовлення.
§23. Граматична основа речення. Види простих речень
§24. Стилістичні функції порядку слів у реченні
§25. Стилістичні функції підмета і присудка
Стилістика і культура мовлення
Розвиток мовлення
Майстерня філолога
§26. Складні випадки кваліфікації другорядних членів речення. Стилістичні функції другорядних членів
§27. Синоніміка узгоджених і неузгоджених означень. Написання прикладок
§28. Стилістичні функції додатка. Активний і пасивний звороти
Стилістика і культура мовлення
§29. Синоніміка обставин. Порівняльний зворот, його функції в реченні
§30. Особливості вживання в мовленні односкладних і двоскладних, поширених і непоширених простих речень
Назустріч тестуванню
Майстерня філолога
§31. Особливості вживання в мовленні повних і неповних простих речень, слів-речень
Назустріч тестуванню
§32. Особливості вживання в мовленні ускладнених і неускладнених простих речень
Стилістика і культура мовлення
Назустріч тестуванню
§33. Звертання, його роль, місце в реченні, способи вираження
Стилістика і культура мовлення
Розвиток мовлення

Стилістика складних речень

§34. Особливості структури та семантика сполучникових, безсполучникових і багатокомпонентних речень
§35. Складнопідрядні речення і синонімічні до них звороти
Стилістика і культура мовлення
Майстерня філолога
§36. Період
Розвиток мовлення
Назустріч тестуванню

Стилістика речень з різними способами вираження чужого мовлення

§37. Пряма й непряма мова
§38. Інтонування речень із прямою мовою, діалогом. Цитування
Розвиток мовлення
Майстерня філолога

Синтаксис і стилістика тексту

§39. Зміст і будова тексту. Надфразна єдність як синтаксично-стилістична одиниця мовлення. Засоби зв’язку в складному синтаксичному цілому. Стилістичні функції абзацу

Пунктуація

§40. Основні пунктограми. Складні випадки вживання розділових знаків
До джерел знань

РИТОРИКА ЯК НАУКА І МИСТЕЦТВО СЛОВА

Лінгвістична риторика

§41. Риторика як наука і мистецтво слова. Ритор і оратор. Риторичні ідеали в різні епохи
§42. Поняття про сучасний риторичний текст. Інтенція. Диспозиція
§43. Методи викладу матеріалу. Теза й аргументація. Види аргументації
§44. Елокуція й елоквенція як учення про мовну форму промов
Розвиток мовлення
§45. Меморія як система усного запам’ятовування промов
§46. Аналіз власної промови. Релаксація
§47. Акція. Риторична техніка
§48. Еристика як мистецтво ведення спору
Розвиток мовлення
Майстерня філолога

З історії риторики й ораторського мистецтва

§49. Видатні оратори Давньої Греції та Давнього Риму
§50. Ораторське мистецтво в Україні
Майстерня філолога

Основи ораторського мистецтва

§51. Жанри та види ораторського мистецтва
§52. Академічне красномовство, його характерні ознаки, різновиди
Розвиток мовлення
§53. Судове красномовство
§54. Духовне красномовство
§55. Соціально-побутове красномовство
Розвиток мовлення
§56. Театральна (сценічна) риторика
§57. Педагогічна риторика
§58. Види ораторського мистецтва за метою висловлення: інформаційні, переконувальні, розважальні та інші виступи
Розвиток мовлення
§59. Полеміка. Дискусія. Дебати. Публічний полілог
Промова, її види
Майстерня філолога
До джерел знань

УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ВІДОМОСТЕЙ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Розвиток мовлення
Майстерня філолога
До джерел знань
Тлумачний словник

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія