Українська мова, М. Я. Плющ, В. І. Тихоша, С. О. Кар, підручник для 10 класу
Українська мова навчання
Видавництво: Освіта
Рік: 2010
ISBN: 978-966-04-0806-7
Автор(и): М. Я. Плющ, В. І. Тихоша, С. О. Кар
Формат: PDF (Flash)
Шановні старшокласники
Мова як суспільне явище. Українська мова в Україні

§1. Мова як суспільне явище
§2. Основні функції мови
§3 Мова і держава. Українське законодавство про мову
§4 Мовний «суржик» його причини Проблеми екології української мови
§5 Українська мова як одна з індоєвропейських мов. Українська мова в колі слов'янських мов
Розвиток мовлення
Стилістика і культура мовлення
До джерел знань
З історії розвитку української мови

§6 Основні етапи формування і розвитку української національної мови
§7. Поява писемності у східних слов'ян. Створення слов'янського алфавіту. Роль Кирила і Мефодія у становленні словенської писемності. Кирилиця як основа розвитку слов'янських систем письма
§8 Види письма в період Київської Русі. Короткі відомості з історії писемності. «Граматика словенська» Мелетія Смотрицького. Перша рукописна граматика української мови Івана Ужевича
Розвиток мовлення
§9 Особливості розвитку української мови на сучасному етапі. Сучасний український алфавіт
Стилістика і культура мовлення
До джерел знань
Сучасна українська літературна мова як вища форма існування національної мови

§10 Форми існування мови
§11 Поняття про українську літературну мову. Писемна й усна форма української літературної мови
Розвиток мовлення
§12 Діалекти як історична база літературних мов. Територіальні і соціальні діалекти. Мова міста й села
Стилістика і культура мовлення
До джерел знань
Фонетика української літературної мови як учення про її звукову систему

§13 Місце фонетики в системі мови. Короткі відомості 3 історії української фонетики. Класифікація голосних та приголосних
§14 Основні фонетичні одиниці української мови
§15 Звук мовлення і фонема
Розвиток мовлення
§16 Зміни голосних і приголосних у мовному потоці. Асимілятивні й дисимілятивні процеси у групах приголосних
§17 Спрощення в групах приголосних
§18 Подовження і подвоєння приголосних
§19 Чергування звуків
§20 Основні історичні чергування приголосних звуків при словозміні та словотворенні морфологічні зміни
§21 Фонетична транскрипція як спосіб запису живого мовлення
Стилістика і культура мовлення
Назустріч тестуванню
До джерел знань
Українська орфоепія як учення про систему загальноприйнятих правил української літературної вимови

§22 Основні норми сучасної української літературної вимови. Особливості вимови голосник деяких приголосних звуків та їхніх сполучень
§23 Вимова звукосполучень приголосних. Вимова голосних і приголосних у деяких граматичних формах
Розвиток мовлення
§24 Наголос в українській мові, його види. Роль наголосу в розрізненні слів і їхніх форм. Стилістика і культура мовлення
До джерел знань
Українська графіка. Українська орфографія як учення про систему загальноприйнятих правил написання слів

§25 Українська графіка
§26 Українська орфографія як учення про систему загальноприйнятих правил написання. Основні принципи української орфографії
Розвиток мовлення
§27 Правопис м’якого знака та апострофа
§28 Написання складних слів разом, окремо, через дефіс. Правопис складноскорочених слів. Написання чоловічих і жіночих імен по-батькові, прізвищ
§29 Написання слів іншомовного походження
Розвиток мовлення
§30 Складоподіл в українській мові
§31 Правила переносу слів із рядка в рядок. Стилістика і культура мовлення
Haзустріч тестуванню
До джерел знань
Лексикологія української мови як учення про лексичний склад

§32 Слово як одиниця мови. Ознаки слова. Розвиток мовлення
§33 Лексичне значення слова. Типи лексичних значень. Стилістика і культура мовлення
§34 Омоніми. Пароніми
§35 Синоніми та їхні види. Синонімічний ряд
§36 Антоніми та їхні види. Стилістика і культура мовлення
§37 Лексика української мови за походженням. Споконвічна українська лексика
Розвиток мовлення
§38 Запозичена лексика як джерело збагачення лексичного складу мови
Стилістика і культура мовлення
§39 Лексика української мови за сферою й використання і стилістичною диференціацією
Розвиток мовлення
Стилістика і культура мовлення
Назустріч тестуванню
До джерел знань
Фразеологія як розділ мовознавства

§40 Фразеологія як розділ мовознавства
§41 Фразеологічні одиниці української мови
Розвиток мовлення
§42 Основні ознаки фразеологізмів. Джерела української фразеології
§43 Багатозначність синонімів та антонімія фразеологізмів
Розвиток мовлення
Стилістика і культура мовлення
Назустріч тестуванню
До джерел знань
Українська лексикографія як розділ мовознавства про укладання словників

§44 Словники як відображення історії й культури українського народу
Загальні відомості про словники
Розвиток мовлення
§45 3 історії української лексикографи
Розвиток мовлення
Стилістики і культура мовлення
До джерел знань
Морфеміка і словотвір української мови як учення про будову і творення слів

§46 Морфемна і словотвірна структура слова. Мотивоване і мотивуюче слово. Типи основ
§47 Твірна основа і словотворчий формант. Словотвірний тип і словотвірне значення. Основні способи словотвору
Стилістика і культура мовлення
§48 Історичні зміни в морфемному складі слова
Розвиток мовлення
§49 Основні способи творении іменників, прикметників, дієслів, прислівників
§50 Способи творення та написання складних і складноскорочених слів
Стилістика і культура мовлення
Назустріч тестуванню
До джерел знань
Українська морфологія як розділ мовознавства про частини мови

§51 Граматичні категорії, граматичні значення і граматичні форми. Основні способи вираження граматичних значень
Самостійні частини мови

§52 Іменник як частина мови
§53 Граматичні категорії іменника. Категорія роду іменників
§54 Категорія числа іменників
§55 Категорія відмінка іменників
Розвиток мовлення
Стилістика і культура мовлення
Назустріч тестуванню
§56. Прикметник як частина мови
§57. Ступені порівняння якісних прикметників
§58. Словозміна прикметників
Розвиток мовлення
Стилістика і культура мовлення
Назустріч тестуванню
§59. Займенник як частина мови
Стилістика і культура мовлення
Назустріч тестуванню
§60. Числівник ЯК частина мови
Розвиток мовлення
Стилістика і культура мовлення
Назустріч тестуванню —
§61. Дієслово як частина мови
§62 Перехідні й неперехідні дієслова
§63 Спосіб, час, особа дієслів
§64 Дієвідмінювання
Розвиток мовлення
§65 Дієприкметник як особлива форма дієслова
§66 Дієприслівник як незмінювана форма дієслова
Стилістика і культура мовлення
Назустріч тестуванню
§67. Прислівник як частина мови
§68. Правопис прислівників
Розвиток мовлення
Стилістика і культура мовлення
Назустріч тестуванню
Службові частини мови

§69 Прикметник
§70. Сполучник
§71 Частка
Розвиток мовлення
§72. Вигук
Стилістики і культура мовлення
Назустріч тестуванню
До джерел знань
Тлумачний словник
Термінологічний словник
Діалектологічний словник

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія