Фізика, В. Д. Сиротюк, В. І. Баштовий, підручник для 10 класу
Українська мова навчання
Видавництво: Освіта
Рік: 2010
ISBN: 978-966-04-0818-0
Автор(и): В. Д. Сиротюк, В. І. Баштовий
Формат: PDF (Flash)
ВСТУП

Зародження і розвиток фізики як науки
Роль фізичного знання в житті людини і розвитку суспільства
Методи наукового пізнання
МЕХАНІКА

Розділ 1. КІНЕМАТИКА

§1. Механічний рух тіл. Основна задача механіки та її розв'язання
§2. Фізичне тіло і матеріальна точка. Поступальний рух. Система відліку
§3 Відносність механічного руху
§4. Векторні і скалярні величини. Дії над векторами
§5 Траєкторія руху. Шлях і переміщення
§6. Рівномірний прямолінійний рух. Швидкість руху тіла
§7. Закон додавання швидкостей
§8. Графічне зображення рівномірного прямолінійного руху
§9. Нерівномірний рух. Середня швидкість. Миттєва швидкість
§10. Рівноприскорений прямолінійний рух тіла. Прискорення руху тіла
§11. Швидкість тіла і пройдений шлях під час рівноприскореного прямолінійного руху
§12. Графічне зображення рівноприскореного прямолінійного руху
Загальні зауваження до виконання лабораторних робіт
Лабораторна робота №1. Вимірювання прискорення тіла при рівноприскореному русі
§13. Вільне падіння тіл. Прискорення вільного падіння
§14. Рівномірний рух тіла по колу. Лінійна і кутова швидкості. Період і частота обертання
§15. Доцентрове прискорення тіла
Розділ 2. ДИНАМІКА

§16. Механічна взаємодія тіл
§17. Сила. Вимірювання сил. Додавання сил
Лабораторна робота № 2. Вимірювання сип
§18 Перший закон Ньютона. Інерція та інертність
§19. Інерціальна система відліку. Механічний принцип відносності Галілея
§20. Другий закон Ньютона
§21 Третій закон Ньютона. Межі застосування законів Ньютона
§22. Гравітаційна взаємодія. Закон всесвітнього тяжіння
§23. Гравітаційна стала
§24. Сила тяжіння:
§25. Рух тіл під дією сили тяжіння
§26. Вага тіла. Перевантаження і невагомість
§27. Штучні супутники Землі. Розвиток космонавтики
§28. Сила реакції опори. Сили пружності
§29. Сили тертя
§30. Рівновага тіл
§31. Умова рівноваги тіла, що має вісь обертання. Момент сили
§32. Види рівноваги тіл
Лабораторна робота № 3. Дослідження рівноваги тіла під дією кількох сил
§33. Імпульс тіла
§34. Закон збереження імпульсу. Реактивний рух
§35. Механічна енергія. Кінетична і потенціальна енергія
§36. Закон збереження повної механічної енергії
Розділ 3. РЕЛЯТИВІСТСЬКА МЕХАНІКА

§37. Основні положення спеціальної теорії відносності. Закон взаємозв’язку маси та енергії
§38. Відносність часу. Перетворення Лоренца. Швидкість світла у вакуумі як гранично допустима швидкість передавання взаємодії
§39. Розміри тіл та інтервали часу в різних системах відліку
МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА

Розділ 4. ВЛАСТИВОСТІ ГАЗІВ, РІДИН, ТВЕРДИХ ТІЛ

§40. Основні положення молекулярно-кінетичної теорії будови речовини. Розміри атомів і молекул
§41. Рух атомів і молекул
§42. Взаємодія атомів і молекул
§43. Маса атомів і молекул. Кількість речовини
§44. Ідеальний газ. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії газів
§45. Абсолютна температура. Рівняння стану ідеального газу
§46. Газові закони для ізопроцесів
Лабораторна робота № 4. Дослідне підтвердження закону Бойля—Маріотта
§47. Пароутворення і конденсація. Насичена і ненасичена пара
§48. Залежність тиску насиченої пари від температури. Кипіння
§49. Вологість повітря. Методи вимірювання вологості повітря
Лабораторна робота № 5. Вимірювання відносної вологості повітря
§50. Властивості рідин. Поверхневий натяг рідини
§51.Змочування. Капілярні явища
§52. Будова і властивості твердих тіл. Кристалічні й аморфні тіла
§53.Види деформацій. Закон Гука
§54. Механічні властивості твердих тіл
§55. Рідкі кристали та їх властивості
§56. Полімери: їх властивості та застосування
Розділ 5. ОСНОВИ ТЕРМОДИНАМІКИ

§57. Внутрішня енергія тіл
§58. Два способи зміни внутрішньої енергії тіла
§59. Перший закон термодинаміки
§60. Робота термодинамічного процесу
§61. Теплові машини. Холодильна машина
ФІЗИЧНИЙ ПРАКТИКУМ

Робота 1. Дослідження руху тіла, кинутого горизонтально
Робота 2. Визначення швидкості руху тіла за допомогою балістичного маятника
Робота 3. Дослідна перевірка закону Гей-Люссака
Робота 4. Визначення коефіцієнта поверхневого натягу води
Робота 5. Визначення модуля пружності (модуля Юнга) гуми
УЗАГАЛЬНЮЮЧІ ЗАНЯТТЯ

§62. Сучасні погляди на простір і час
§63. Взаємозв'язок класичної та релятивістської механіки
ДОПОМІЖНІ МАТЕРІАЛИ

Фізичні задачі навколо нас
Відповіді до задач і вправ
Відповіді до рубрики «Що я знаю і вмію робити»
Відповіді до рубрики «Фізичні задачі навколо нас»
Словник фізичних термінів
Предметно-іменний покажчик

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія