Батьківські збори: Ще раз про культуру поведінки, вихованість, ввічливість…
Тема. Ще раз про культуру поведінки, вихованість, ввічливість…

Мета: 1. Пояснити батькам роль виховання культури спіл -кування, тактовності, ввічливості у дітей. 2. Дати ре-комендації щодо напрямків розвитку культури по-ведінки у школярів. 3. Виявити ставлення батьків до

виховання внутрішнього світу дитини.

Коментар: готуючись до зборів, класний керівник має заготови-ти бланки тестів для батьків «Результати виховання

культури поведінки дитини в моїй сім’ї».

На класній дошці — плакати або написи:

«Поведінка — це дзеркало, в якому кожен показує своє облич-чя» (В. Гете).

«Через свою чемність ми нічого не втрачаємо, щонаймен-ше — місце для сидіння» (Д. Бернард).

ХІД ЗБОРІВ

Бесіда.

«СПОЧАТКУ СХВАЛЮЮТЬ ОЧІ, ПОТІМ СЕРЦЕ»

Внутрішня культура, духовне багатство, високі моральні

якості тільки тоді є соціально цінними, коли вони визначають

норми щоденної поведінки людей, характер і форми спілкування

між ними, гармонію внутрішнього світу і зовнішнього вигляду.

Вихованість є передусім якістю соціально необхідною, суспіль-но цінною. Люди стикаються одне з одним у найрізноманітніших

соціальних, моральних ситуаціях.

Вступають у взаємодію несхожі, часом просто протилежні

погляди, темпераменти, характери. Цілком очевидно, що неви -хованість, незнання психічних механізмів спілкування, невмін -ня навіть окремих членів суспільства поводитися серед людей,

поважати, щадити і берегти одне одного і в умовах повсякден -ного, звичайного, буденного спілкування призводять до великих

соціальних витрат.

Дуже часто нова людина починається для інших не з ерудиції,

інтелекту, смаків, ділових і моральних якостей — усього, чим ба -гатий її внутрішній світ. Це буде потім. А поки — зовнішність,

манери, стиль поведінки. Спрацьовує, як його називають психоло-ги, феномен першого враження, яке виявляється таким сильним,

що накладає відбиток на все подальше спілкування.

Хороші манери, дотримання норм етикету, вихованість взагалі

не просто етикетка, щось зовнішнє. Вони споконвічно цінуються

й шануються в народі, тому що за ними стоять глибока духовність,

багатий внутрішній світ людини. Зрозуміло, не можна вважати,

що внутрішня культура автоматично породжує зовнішню, а ця

дзеркально відображає глибини душі. При хибній розстановці ак -центів у вихованні ця єдність може бути порушена. Зустрічаються,

на жаль, люди, які зовнішнім блиском, бездоганними манерами

намагаються приховати черствість, егоїзм, байдужість, цинізм.

При відсутності культури поведінки багато достоїнств люди-ни втрачають реальну, відчутну для оточуючих цінність. Джон Локк, англійський філософ XVII століття, про це влучно сказав:

«У погано вихованої людини ученість стає педантизмом, дотеп -ність — блазенством, простота — неотесаністю, добродушність —

підлесливістю. Хороші якості становлять істотне багатство душі,

та тільки вихованість є для них оправою».

ЩО Ж ТАКЕ «КУЛЬТУРА СПІЛКУВАННЯ»?

Вихованість — якість особи, в якій органічно поєднані куль-тура спілкування, культура зовнішності й культура задоволення

потреб (побутова культура). Серцевиною в цій тріаді є культура спілкування.

Принцип і норми культури спілкування формувалися віками.

Народи всіх країн ретельно відбирали, зберігали, нагромаджували

досвід спілкування за принципом: розумно — морально — гарно.

Стрижнем, основою справжньої культури спілкування є гуманне

ставлення людини до людини. Тому формування в дітей позиції

відвертості, довір’я, дружелюбності — неодмінна умова вихован -ня культури спілкування. І для того, щоб розв’язати це завдан -ня, нам, дорослим, треба дуже ретельно проаналізувати, а як же ми самі ставимося до оточуючих, до знайомих і незнайомих, до

сусідів, товаришів по школі, рідних та близьких і, зазвичай, до самих себе.

Добре ставлення до людей має виявлятися в зрозумілій для всіх формі. Такою формою, якістю спілкування людини з люди -ною є ввічливість.

Слово «ввічливість» має спільний корінь із словом «вежа»,яке

до XVI століття мало значення «знавець», той, хто знайомий із

звичаями — умовними і загальноприйнятими способами виражен-ня доброго ставлення до людей. У звичаях закріплені прийняті

в тому чи іншому суспільстві форми вітання, звертання, надання

деяких послуг, формули подяки й вибачення. Звичаями ж дик -туються церемоніал знайомства, деякі правила розмов, поведінки

в громадських місцях, спілкування у родині.

Неприпустимо, щоб діти бачили у звичаях лише пусті умов-ності, які ускладнюють життя. Дуже важливо розкрити їм гли -бокий внутрішній зміст звичаїв, переконати їх, що додержання звичаїв свідчить про повагу до людей, до загальноприйнятих тра -дицій.

Різні життєві ситуації пов’язані з певними нормами пристой-ного і непристойного. Тому треба знайомити дітей з цим, якщо

можна так висловитися, ситуативним етикетом. Нехай знають,

як поводитися серед рідних і близьких, у колі товаришів, сусідів,

друзів, серед малознайомих і зовсім чужих людей. Нехай уміють

поздоровляти і обдаровувати, виявляти співчуття. Існують певні

норми поведінки на вулиці, у транспорті, в місцях громадського

харчування, розваг, видовищ, в установах, на зборах і мітингах,

під час урочистих церемоній тощо. Все це повинно стати надбан -ням підростаючого покоління.

ТАКТОВНІСТЬ — СУТТЄВИЙ АТРИБУТ ВВІЧЛИВОСТІ

Культура спілкування не вичерпується однією лише ввічливіс-тю. Її обов’язковий атрибут — тактовність, одна з найсимпатичні -ших і найпривабливіших людських якостей, що полягає в умінні

зрозуміти почуття і настрій оточуючих, поставити себе на їхнє

місце, уявити, яку емоційну реакцію викликають і в інших наші вчинки.

Практикум для батьків.

Батькам пропонується обговорити ситуацію.

Ситуація для обговорення.

«…Гарно вбрана жвава жінка у супроводі високого молодика

входить в автобус. Побачивши її, встає дівчинка:

— Сідайте, будь ласка!

— Ну що ти.. дякую.. не треба…

— Сідайте, сідайте! Я завжди літнім людям поступаюся

місцем!

Жвавість на обличчі жінки зникає…

Мати дівчинки збентежена».

Запитання до батьків:

• Що, на вашу думку, викликало збентеженість матері дів-чинки?

• Вихованню якої якості у дівчинки мати не приділяла на-лежну увагу?

• Як правильно було вчинити дівчинці, пропонуючи місце

старшому?

• На що б ви порекомендували звернути увагу мамі цієї ди-тини у вихованні дочки?

(Мати дівчинки, дійсно, виховуючи в неї ввічливість, не при-діляла належної уваги тактовності.)

НАВЧІТЬ ДИТИНУ СПІЛКУВАТИСЯ!

Головним засобом спілкування є мова, слово. За тим, як во -лодіє людина цим засобом комунікації, нерідко роблять висновок

про її культуру й вихованість. Виховання культури мови органіч -но входить у формування культури спілкування.

З перемінним успіхом ведеться боротьба в школі і вдома із

жахливими дитячими «сленгами». Не менш важливими, ніж лек -сика та граматика, є також дикція, інтонація, сила і висота звуку,

темп мови.

Щоб школярі оволоділи мистецтвом починати і підтримува-ти бесіду, їх слід навчити зовсім нескладних речей: відповідати

на запитання зрозуміло, привітно, не соромлячись, надто не муд -руючи; ставити запитання, які мають пряме відношення до теми

розмови; висловлювати свою думку лише тоді, коли їх запитають,

і уникати при цьому різкості й категоричності; уважно й чемно

слухати співрозмовника.

Рідко коли бесіда обходиться без полеміки. Мистецтво спе-речатися, не порушуючи хороших стосунків і дружби, знову-таки формується з дитинства. Найелементарніше, що повин -ні засвоїти наші діти: кулак, лайка, перелічування особистих

недоліків співбесідника й негативна оцінка його якостей не є

аргументами. Зате дуже може допомогти під час суперечки доб -розичливий жарт.

КУЛЬТУРА ЗОВНІШНОСТІ

Зовнішність людини не є дрібниця. Вона відіграє в житті, у фор -муванні характеру дитини, підлітка дуже важливу роль. В отроцтві

бажання бути привабливим відчувається особливо гостро. Від того,

як оцінюють зовнішність підлітка навколишні й він сам, значною

мірою залежить його настрій, самопочуття і навіть атмосфера в ко -лективі. Саме в цей період формується в дітей уявлення про зов -нішню красу людини, ідеал, до якого вони прагнуть.

Як же виховати культуру зовнішності в дитини? На що варто

звернути увагу батькам в першу чергу?

Починати треба з найпростішого — з формування звички до

бездоганної охайності. Останнім часом доводиться, на жаль, зу -стрічатися не просто з неохайністю деяких підлітків, а з підне -сенням цієї неохайності до культу.

Метод боротьби і профілактики один: виробляти стійкий імуні-тет до неохайності, добиватися, щоб діти розуміти моральний, ес -тетичний і соціальний зміст санітарно-гігієнічних норм.

Не менше значення для характеристики зовнішності мають

пози, жести, рухи, міміка, що є показником вихованості, стри -маності, підтягнутості, чи, навпаки, свідчать про розхлябаність,

неорганізованість, відсутність самоконтролю.

Щоб уникнути негативного в цьому, слід змалку стежити, щоб

рухи дитини були доцільні й природні, стаючи поступово гарними

і вправними. Межі пристойного і непристойного для рухів і жестів

повинні бути відомі дітям. Дуже важливо їх також навчити зво -дити до мінімуму привселюдне виявлення фізіологічних процесів

(чхання, кашель, позіхання тощо).

Необхідно також приділити увагу у допомозі дітям-підліткам

визначити свій стиль, окреслити індивідуальність. Нехай вивча -ють свою зовнішність, оцінять її достоїнства і вади, навчаться ба -чити перші й згладжувати другі.

Нехай ніколи й на думку їм не спаде вдягатися і прикрашати

себе за принципом: «Уже всім дівчатам у класі купили, тільки

в мене нема…», «Хочу, як у Світлани». Крім того, смак можна

вважати сформованим, коли діти не тільки можуть вирішити,

який одяг їм личить, а й уміють носити його, наприклад, що при

святковій сукні та елегантних туфлях мають бути м’які манери

й інша хода, ніж коли ти в кросівках або коли на тобі джинси

і футболка.

Потрібно учити дітей і підлітків бути гарними.

ДОМАШНЯ ПЕДАГОГІКА — ПОВСЯКДЕННИЙ

КЛОПІТ БАТЬКІВ

В арсеналі сімейної педагогіки є найрізноманітніші прийоми

і засоби формування культури поведінки. Проте трапляється, на

жаль, що використовують не найкращі з них: «Прибери лікті

зі столу… Не плямкай… Не розвалюйся… Дай спокій волоссю…

Перестань гратися ложкою… Щоб завтра ж постригся, огидно

дивитись на твої патли… Хто за тебе буде говорити «дякую»?

Повернися!»

Нескінченні повчання, дорікання, зауваження, покарання,

погрози — малоефективні засоби виховання культури поведінки.

Використовувані без міри, вони викликають прихований, а часом

і відвертий опір, вперте бажання діяти по-своєму, стійку відразу

до етикету взагалі. Тут можуть зарадити справі тільки глибокі

якісні зрушення в педагогічній позиції батьків.

Нерідко трапляється, що стосунки в родині нормальні, хо -роші, а діти все ж таки допускають грубі помилки в поведін -ці, здаються невихованими. Ось простий приклад: на автобус -ній зупинці дівчинка років дев’яти-десяти уважно розглядає

понівечене шрамами й рубцями обличчя літнього чоловіка. Він

безпорадно щулиться, відвертається. Дитина обходить навколо

і знову дивиться — напружено, не моргаючи. Важко допусти -ти, що дівчинка хоче скривдити незнайому їй людину. Швидше,

вона просто не знає, що така поведінка непристойна. Діти часто

поводяться неправильно саме через незнання загальноприйнятих норм.

У повсякденному житті людині доводиться виконувати ба -гато нескладних дій, які без кінця повторюються: вітатися, ви -бачатися, дякувати, робити послуги, користуватися предметами побуту тощо. І дуже часто діти здаються невихованими не тому,

що не знають, як усе це робиться, а через відсутність необхідних звичок.

При наявності звички дія автоматизується і виконується

на основі потреби робити саме так, а не інакше. Хлопчик не

роздумує, чи треба йому встати, розмовляючи із старшим, із

жінкою. Він просто не може сидіти, йому незручно, недобре.

Це і є звичка.

Звичка формується тренуванням. Чим частіше дитина повто-рює потрібні дії і вчинки, тим її поведінка стає більш невимуше -ною, природною. Тим самим у дитини формується поняття «ви -хована людина».

Пам’ятаймо ж про це.

Педагогічний практикум для батьків.

1. Батькам пропонується обговорити ситуацію:

Ситуація для обговорення.

«Дівчинка приходить додому із школи та з порогу кричить

бабусі, кинувши портфель у сторону: «Скоріше давай обід, бо мені

треба йти до школи перевіряти, як зробили генеральне прибиран -ня у класі, адже я голова класу». Бабуся подає обід, онучка їсть

поспіхом, коментуючи, що все недобре, недосолене, недостатньо

гаряче тощо, та, не прибравши за собою посуд, не сказавши «спа -сибі», біжить у школу.

Похитавши їй услід головою, бабуся каже: «Що за порядки

там у школі, навіть поїсти дитині не дають…»

Запитання до батьків:

• Що можна сказати про вихованість дитини?

• Чи є, на вашу думку, в цьому вина родини дівчинки? Чому

ви так вважаєте?

• Яка людина вочевидь виросте з дівчинки, якщо нічого не

зміниться в її вихованні?

• Що б ви порадили бабусі та батькам школярки? На які ви-ховні моменти слід їм звернути увагу насамперед?

2. Батькам пропонується опрацювати тест-таблицю «Результати

виховання культури поведінки дитини в моїй сім’ї».

Батьки мають обвести кружечком відповідний варіант та

підрахувати отримані бали.

Якості, властиві моїй дитини

Так,

завжди

Інколи

Ніколи

1. Тактовність 3 1 0

2. Наявність гарних манер 3 1 0

3. Уявлення про основні правила етикету 3 1 0

4. Грубість 0 1 3

5. Вживає «сленгові» слова 0 2 3

6. Говорить нерозбірливо, збиваючись 0 2 3

7. Уміє ввічливо вести полеміку 3 1 0

8. Калічить та перекручує слова 0 1 3

9. Має здорове почуття гумору 2 1 0

10. Охайна 3 1 0

11. Дотримується культури рухів та жестів 3 1 0

12. Одягається зі смаком 3 2 0

13. Прагне наслідувати зовнішність друзів 0 1 2

14. Дотримується порядку у власній кімнаті (куточку)3 1 0

15. Належно поводить себе за столом 3 1 0

16. Прислухається до порад батьків 3 1 0

17. Вживає ввічливі слова, спілкуючись із

малознайомими людьми 2 1 0

Результати тестування:

45—48 балів. У вашої дитини бездоганна культура поведінки.

Та чи щирими були ваші відповіді?

35—44 бали. Ви приділяєте належну увагу вихованню культу-ри поведінки у дитини, тому й результат маєте гарний.

25—34 бали. Ваша дитина отримує виховання культури по-ведінки в родині, але вам варто приділяти більше часу та зусиль

вирішенню цієї проблеми.

15—24 балів. Шанси вашої дитини стати культурною люди-ною невеликі. Негайно слід звернути увагу на це, ще не пізно!

Менше 14 балів. Вашій дитині можна лише поспівчувати. Ви,

певно, цілком забули, що у вас є батьківські виховні обов’язки.

Підсумки зборів.

Мабуть, всі погодяться з тим незаперечним фатом, що най-повніше духовну культуру особистості забезпечує виховна функ -ція сім’ї. Таким чином, сучасна сім’я все більше стає головною

ланкою у вихованні дитини. Вона має забезпечити їй достатні

умови для інтелектуального, фізичного, морального і духовного

розвитку. І, безумовно, серед напрямків виховання дитини чільне

місце має посісти виховання культури поведінки. Дитина виросте

такою, якою її навчили бути в родині. Не забувайте ж про це,

шановні батьки.

Косметический лед-живая вода для кожи
Складання розповіді за поданими малюнками, опорними словами "Зелену красуню люблять усі"
Додавання і віднімання числа 3 з переходом через десяток. Розв’язання задач
5 Лучших масок для красоты
Попа или грудь – что привлекательнее для мужчин?
Кожна людина має право на надійне житло Мета: допомогти учням усвідомити важливість однієї з основних потреб людини — у зручному житлі; озна

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія