Світ наприкінці ХVІІІ — у ХІХ ст.
Мета: ознайомити учнів із завданням і структурою курсу «Пізній Новий час (кінець XVIII — п. XХ ст.)» у 9-му класі, його хронологічними межами та періодизацією, змістом та структурою підручника, атласів, робочих зошитів, додатковою навчальною, художньою та енциклопедичною літературою, електронними та Інтернет-ресурсами; характеризувати зміни, що сталися в житті європейських держав наприкінці XVIII — на початку XХ ст.; визначити форми організації навчальної діяльності учнів на заняттях курсу, ознайомити з критеріями та засадами тематичного, семестрового й річного оцінювання.

Обладнання: підручник, карта, історичний атлас.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Основні терміни та поняття: «Нова історія», «цивілізація» (аграрна, індустріальна), «Французька революція», «капіталізм», «конституційна монархія», «парламентаризм», «промислова революція», «республіка», «переділ колоній», «Перша світова війна»,

«суспільство», «модернізація».

Основні дати:

• кінець XV — початок XX ст. — Новий час;

• кінець XV–XVIII ст. — ранній Новий час;

• XIX — початок XX ст. — пізній Новий час.

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

• називати хронологічні межі Нової історії;

• встановлювати хронологічну послідовність подій;

• показувати на карті головні європейські держави;

• аналізувати роль технічного прогресу;

• порівнювати ознаки аграрного та індустріального суспільства;

• визначати основні зміни в політичному житті, напрямки політичної еволюції провідних держав світу, розвитку духовного життя, зміни в побуті людей та їхньому мисленні;

• застосовувати та пояснювати на прикладах терміни та поняття.

Хід уроку

І. Мотивація навчальної діяльності

У ч и т е л ь.

Ми починаємо вивчення другого періоду Нової історії. За цей час в Європі відбуваються суттєві зміни: завершується промисловий переворот і закладаються основи індустрії; в результаті революцій і реформ відбувається перебудова державної влади;

складаються суверенні держави і змінюється характер міжнародних відносин. Всі галузі життя суспільства охоплює процес модернізації, тобто відбувається перетворення традиційного суспільства на індустріальне.

II. Актуалізація знань учнів

Завдання

1. Назвіть періоди історії, які передували історії Нового часу.

2. Назвіть періоди історії Нового часу.

3. Позначте з числа наведених події, що сталися у період раннього Нового часу:

1) падіння Західної Римської імперії;

2) Великі географічні відкриття;

3) Тридцятирічна війна;

4) хрестові походи;

5) Реформація;

6) виникнення цехового виробництва;

7) Відродження;

8) виникнення християнства;

9) Куликовська битва;

10) утворення Священної римської імперії.

Відповідь: 2; 3; 5; 7.

4. Назвіть події першого періоду Нової історії, які відчутно вплинули на світовий розвиток.

5. Назвіть наслідки Великих географічних відкриттів.

6. Назвіть наслідки Реформації.

7. Назвіть наслідки Відродження.

8. Назвіть державу, де відбувся промисловий переворот. У чому полягала суть промислового перевороту?

9. Назвіть держави, де відбулися буржуазні революції.

Робота з картою

У ч и т е л ь. Користуючись картою атласа «Карта світу наприкінці XVIII ст.», виконайте завдання:

1. Назвіть держави, які сформувалися на території Європи до XVIII ст.

2. Назвіть держави, які володіли колоніями в Америці.

3. Назвіть європейську державу, яка мала найбільші колоніальні володіння.

4. Назвіть держави, в яких перемогла Реформація.

5. Назвіть держави, які були батьківщиною Відродження.

ІІІ . Вивчення нового матеріалу

Знайомство з підручником

Учитель звертає їхню увагу на обкладинку підручника, форзаци, умовні позначення, ілюстрації, документи. Акцентує увагу на змісті й структурі навчального матеріалу, звертає увагу на хронологічні рамки періоду, що вивчається.

Учитель знайомить учнів з додатковою навчальною літературою, історичними атласами та робочими зошитами, пропонує приклади роботи з ними.

Знайомство з темами і критеріями оцінювання на уроках історії в 9-му класі

У ч и т е л ь. Програма передбачає вивчення 6 тем, а саме:

• Тема 1. Велика Французька революція кінця ХVІІІ ст. Європа у період наполеонівських воєн.

• Тема 2. Європа в добу революцій 1848–1849 рр.

• Тема 3. Європа й Америка у добу об’єднання й модернізації суспільства.

• Тема 4. Утвердження індустріального суспільства у провідних державах світу.

• Тема 5. Завершення формування світових колоніальних імперій. Міжнародні відносини в останній третині ХІХ ст.

• Тема 6. Культура народів світу наприкінці ХVІІІ — у ХІХ ст.

У процесі вивчення матеріалу передбачається відповідно до програми 3 тематичних оцінювання.

Тематичне оцінювання № 1

• Тема 1. Велика Французька революція кінця ХVІІІ ст. Європа у період наполеонівських воєн.

• Тема 2. Європа в добу революцій 1848–1849 рр.

Тематичне оцінювання № 2

• Тема 3. Європа та Америка за доби об’єднання й модернізації суспільства.

• Тема 4. Утвердження індустріального суспільства у провідних державах світу.

Тематичне оцінювання № 3

• Тема 5. Завершення формування світових колоніальних імперій. Міжнародні відносини в останній третині ХІХ ст.

• Тема 6. Культура народів світу наприкінці ХVІІІ — у ХІХ ст.

Зміст епохи Нового часу

У ч и т е л ь.

Початком історії Нового часу вважаються Великі географічні відкриття, завдяки яким світ стає єдиним. Великі географічні відкриття відкрили можливості для світової торгівлі, дали поштовх розвитку промисловості і сільського господарства, накопиченню капіталу. Відбуваються суттєві зміни і в духовному житті суспільства.

Ідеї Відродження знайшли своє продовження в Реформації, а згодом і в освіті.

Абсолютизм, подекуди заступає конституційна монархія. Уряди держав проводять реформи управління і законодавства, які іноді йшли врозріз з очікуваннями громадян. Це призводило до визвольних воєн і революцій.

Одна із них — Французька революція кінця ХVІІІ ст., яка здійснила вплив на Європу та інші країни світу. Нова історія насичена різноманітними подіями, під час яких відбулося становлення єдиної світової цивілізації.

ІV. Закріплення вивченого матеріалу

Робота з поняттями

1. Згрупуйте історичні терміни за відповідними темами, дайте назву кожній групі: буржуазія, конституційна монархія, завод, селяни, банк, закони, наймані робітники, революція, виборчі

права.

Відповідь

1) економіка: буржуазія, буржуазія, наймані робітники, завод, селяни, банк;

2) політика: конституційна монархія, закони, революція, виборчі права.

2. Співвіднесіть поняття й визначення.
1 Модернізація
А сукупність демографічних, економічних і соціальних змін, пов’язаних зі зростанням міст

2 урбанізація
Б створення великої, технічно розвиненої промисловості

3 індустріалізація
В боротьба між підприємцями за найбільш вигідні умови виробництваі збуту

Г якісні зміни, під час яких відбувається перехід до більш розвиненого суспільства

Відповідь: 1 Г; 2 А; 3 Б.

V. Домашнє завдання

Опрацювати відповідний параграф підручника.

Закріплення знань з теми « Споріднені слова. Корінь слова»
Шаг. Вдох.
Повітря навколо нас. Властивості повітря
Пилинги и скрабы для лица
Выбор глины для маски
Веселіш пори немає

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія