Франція напередодні революції
Очікувані результати
Після уроку учні зможуть:
• показувати на карті кордони країн Європи наприкінці ХVІІІ — на початку ХІХ ст.;
• аналізувати соціально-економічний і політичний розвиток Франції напередодні революції;
• характеризувати діяльність королівської влади;
• визначати причини Французької революції, провідні ідеї французького Просвітництва.
• давати характеристику визначним особистостям цього періоду: Вольтеру, Монтеск’є, Руссо, Дідро;
• застосовувати та пояснювати терміни та поняття.
Основні поняття: «феодально-абсолютистський лад», «становий устрій», «Просвітництво», «панщина», «Енциклопедія», «політика», «економіка», «криза абсолютизму».
Історичні діячі: Людовік ХVІ, Вольтер, Ш. Монтеск’є, Д. Дідро, Ж.-Ж. Руссо, Г. Мірабо, М. Лафайєт, Ж. П. Бріссо.
Основні події
• 1751–1780 рр. — видання «Енциклопедії»;
• 14 липня 1789 р. — початок революції;
• 26 серпня 1789 р. — ухвалення Декларації прав людини і громадянина;
• 3 вересня 1791 р. — ухвалення першої Конституції Франції;
• 10 серпня 1792 р. — повалення монархії.
Обладнання: підручник, історичний атлас, додатковий матеріал.
Хід уроку
I. Актуалізація знань учнів
Робота з картками
Картка № 1
Співвіднесіть поняття та визначення.
1 Новий час А спільнота людей, що живе у рукотворному середовищі, яких поєднують схожі духовні цінності та ідеали
2 традиційне суспільство Б суспільство, засноване на принципах верховенства закону, політичних свобод і свободи підприємництва
3 цивілізація В суспільство, в якому головним багатством стали фабрики і заводи, шахти й залізниці
4 індустріальна цивілізація
Г суспільство, в якому традиції, особливості господарського життя різних народів визначали уявлення людей про навколишній світ і ставлення до нього
Д період історії, що охоплює події XV — початку XX ст.
Відповідь: 1 Д; 2 Г; 3 А; 4 В.
Карта № 2
Заповніть таблицю, використовуючи наведені твердження:
а) основне джерело багатства — земля;
б) основне джерело багатства — машини;
в) прагнення людьми індивідуальної свободи;
г) життя людини в суспільстві визначається традиціями;
д) центром проживання переважної частини населення й суспільного виробництва є місто;
е) центром проживання більшої частини населення й суспільного виробництва є село.
Аграрна цивілізація (1) Індустріальна цивілізація (2)

Відповідь: 1 — а, г, е; 2 — б, в, д.
II. Мотивація навчальної діяльності
У ч и т е л ь.
Велика Французька революція стала «історичним Рубіконом» в житті європейських народів. Вона ліквідувала рештки феодально-кріпосницьких пережитків, сформувала ідеї гуманізму, що втілилися в словах «Свобода, рівність і братство», проте вона ж спричинила появу гільйотини, знищення величезної кількості людей. Якими ж були причини революційних подій у Франції? Чи була революція неминучою? Ось питання, на які нам належить дати відповідь на цьому уроці.
III. Вивчення нового матеріалу
Соціально-економічний і політичний розвиток Франції напередодні революції
Учитель пропонує учням відповісти на питання.
1. Дайте визначення поняття «революція».
2. Назвіть держави, в яких у XVIII ст. вже перемогли буржуазні революції.
3. Чим характеризуються капіталістичні відносини?
Робота з картою
Учитель пропонує учням розглянути карту «Французька революція кінця XVIII ст.» і дати відповіді на питання:
1. Назвіть держави, з якими межувала Франція.
2. Назвіть французькі провінції.
3. Назвіть моря та океани, до яких мала вихід Франція.
У ч и т е л ь. Франція у XVIII ст. залишалася аграрною країною з феодальними порядками, які гальмували розвиток промисловості і торгівлі. Промисловий переворот у Франції поки що не відбувся.
Учитель пропонує учням на основі документів та інформативних карток скласти характеристику соціально-економічного стану Франції напередодні подій 1789 р.
Робота в групах
Питання для роботи в групах:
1. Стан сільського господарства.
2. Розвиток промисловості.
3. Стани французького суспільства.
1-а група
Інформативна картка № 1
Сільське господарство
З населення у 25 млн чол. 22 млн — селяни.
Селяни мали сплачувати такі податки:
1) грошовий податок за користування землею;
2) натуральний податок 1/4–1/5 від урожаю і приплоду худоби;
3) дорожні, мостові, ярмаркові мита;
4) подимна подать;
5) десятина — церкві;
6) талья (податок на землю);
7) габель — податок на сіль.
Загальна сума податків за 30 років перед революцією збільшилася на 70 %

Текст 1. Уривок із твору англійського мандрівника та економіста Артура Юнга
Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. История. Мир в новое время 1640–1870. — СПб., 1998. — С. 145–146.
«Проїжджаючи через Пейрак, ми зустріли масу жебраків... У селянок відсутні панчохи, черевики, а у землеробів під час роботи немає на ногах не те що дерев’яного, а навіть будь-якого взуття. Ця потреба підриває в корені народний добробут, бо широке споживання серед бідняків важливіше, ніж серед багатих; становище бідняків, яке примушує їх утримуватися від придбання шкіряних і бавовняних виробів, слід визнати злом, що спричиняє надзвичай-
но важливі наслідки».
Запитання
1. Як ви вважаєте, про які наслідки попереджає А. Юнг?
2. Чому А. Юнг вважає найважливішим поширення споживання промислових товарів серед бідняків?
3. Що, на ваш погляд, заважало розвиткові промисловості у Франції?
4. Оцініть стан внутрішнього ринку Франції.
2-а група
Інформативна картка № 2
Промисловість
Заохочувалося створення мануфактури, абсолютна монархія надавала власникам пільги та привілеї. Уряд створював спеціальні робітничі будинки і госпіталі для забезпечення мануфактур робочою силою. Процвітало виробництво предметів розкоші. Галузі промисловості, орієнтовані на масовий попит (суконна, виробництво
полотна, металообробна), перебували у стані занепаду. Деяких успіхів досягли вугільна, металургійна, бавовняна галузі

Технічне оснащення Англії і Франції наприкінці XVIII ст.

Техніка 1790 р.
Англія Франція
Прядильні машини типу «Джентрі» 20 000 900
Машина Аркрайта 143 8

Інформаційна картка № 3
Торгівля
Строкатість мір ваги, довжини, об’єму, а також відсутність єдиної грошової системи.
Франція була великою морською і колоніальною державою, мала значний торговий і військовий флот.
Займалися торгівлею рабами

Запитання і завдання
1. Які галузі промисловості розвивалися у Франції?
2. Чому галузі промисловості, орієнтовані на масове виробництво, перебували в занепаді?
3. На підставі даних таблиці дайте оцінку рівневі промислового розвитку Франції наприкінці XVIII ст.
4. Назвіть, що заважало розвитку промисловості й торгівлі.
3-я група
Запитання
1. Як традиційний становий розподіл Франції перешкоджав економічному розвитку країни?
2. Що, на ваш погляд, повинна була змінити революція?
Стани у Франції напередодні революції
Стани Категорії Чим володіли Права та обов’язки
I — духівництво;
II — дворянство;
дворянство шпаги;
дворянство мантії;
становили 4 % населення
Власники 1/3 всієї землі; млини, хлібопекарні, давильні для винограду; мисливські
угіддя, рибальство;
захоплення громадської землі і випасів; судова влада Звільнені відсплати всіх податків

III — третій стан Великі та дрібні підприємці-
власники, селяни, наймані робітники та ін.
Банками, заводами,
майстернями; не мали власності
Повна відсутність політичних прав. Сплата всіх податків і повинностей.
Забезпечували
перші два стани

Підбиваючи підсумки групової роботи, вчителеві необхідно підкреслити, що в надрах феодальної системи господарювання складалися форми нового, капіталістичного ладу. У Франції розвивалася криза абсолютизму.
У ч и т е л ь.
Главою уряду у Франції був король. Саме до нього кожен з міністрів приходив з доповіддю; лише король ухвалював рішення. Посади при дворі купувалися та продавалися або передавалися у спадок, міста втратили своє самоврядування, король полював і влаштовував бали, казна була порожня.
Зовнішня політика Франції зазнала низки невдач: у Семирічній війні (1756–1763 рр.) їй довелося зіткнутися з Англією. В результаті Франція вимушена була поступитися Англії Канадою в Північній Америці, а також майже всіма завойованими територіями в Індії. Франція втрачала вплив на міжнародній арені. Знесилений війнами і поборами народ ремствував.
Учитель пропонує учням сформулювати причини Французької революції.
Представники французького Просвітництва
У ч и т е л ь. Задовго до революції феодальний лад критикували передові мислителі, які виступали за рівність і справедливість, свободу думки. Таких людей почали називати просвітителями. Суть просвітницьких ідей: переконання в одвічному розумі природи,
прагнення перебудувати суспільство на засадах розуму, тобто зробити природним. Головна сила цього процесу — знання, а причина бідувань людей — неуцтво.
Самостійна робота з підручником
Учитель пропонує учням самостійно ознайомитися з текстом підручника і заповнити таблицю.
Основні ідеї французьких просвітителів
Ставлення
просвітителів
Монтеськ’є
Вольтер
Руссо
Мельє
До людини
До держави
До приватної власності
До релігії та церкви
По завершенні роботи вчитель робить висновок: ідеї французьких просвітителів стали ідейною передумовою революції; вони справили величезний вплив на розвиток суспільної думки в Європі та в усьому світі. Акцентується увага на гаслі «Свобода, рівність
і братерство!».
ІV. Закріплення вивченого матеріалу
Учитель пропонує учням відповісти на проблемні питання уроку, використовуючи метод «Прес».
1. Якими були причини революційних подій у Франції?
2. Чи була революція у Франції неминучою?
• Я вважаю, що...
• Тому що...
• Наприклад,...
• Таким чином...
V. Домашнє завдання
1. Опрацювати відповідний параграф підручника.
2. Підготувати повідомлення про захоплення Бастилії.

Недоволвки в сексе?
Людина починається з добра
Віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток (загальний випадок)
Позакласний захід «Любе місто – рідний Харків»
Правильный завтрак – ваш помощник в борьбе с лишним весом! Статьи
Перевірка віднімання додаванням. Знаходження значень виразів з буквеним компонентом

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія