Синоніміка складносурядних речень з різними сполучниками, а також складносурядного речення і простих речень

Мета: ознайомити учнів з синонімією складносурядних речень з різними сполучниками, а також складносурядних і ряду простих речень; формувати вміння з’ясовувати інтонаційні особливості складносурядних речень; удосконалювати вміння школярів розрізняти в текстах складносурядні речення, відмежовувати їх від інших синтаксичних конструкцій, конструювати такі речення і вживати в усному та писемному мовленні відповідно до стилю та жанру висловлювання; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати любов і повагу до митців різних галузей своєї держави.

Внутрішньопредметні зв’язки:

Лексикологія: засвоєння крилатих висловів, а також прислів’їв і приказок.

Культура мовлення і стилістика: інтонація складносурядного речення.

Правопис: розділові знаки між частинами складносурядного речення.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Ознайомлення дев’ятикласників з темою, метою і завданнями уроку. Оголошення епіграфа

Художник повинен бути у своїх творах

не лише дзеркалом громади,

а й дзеркалом високої ціни.

Іван Нечуй-Левицький

ІІІ. Актуалізація мотиваційних резервів учнів

Спостереження над мовним матеріалом на основі тексту

·         Прочитати виразно текст. З’ясувати тип і стиль мовлення. Дібрати заголовок. Аргументувати свій вибір.

Дмитро Григорович Левицький — рідкісний талант, живописець, блискучий рисувальник і педагог, видатний живописець-портретист, академік Петербурзької Академії мистецтв. Він

увійшов в історію світового портретного живопису як творець живих, колоритних образів. Митець талановито передав подих бурхливої епохи.

Народився він у Києві у сім’ї відомого гравера, інспектора з догляду за церковним живописом Григорія Кириловича Левицького.

У 1758 році ім’я Левицького вже фігурує серед учнів видатного художника. У домі вчителя Дмитро жив, а навчався майбутній живописець упродовж майже шести років. Учень набагато випередив свого вчителя і вже у 1766 році самостійно керував живописними роботами у Москві, зокрема під час реставрації Тріумфальних воріт. Авторитет Д. Левицького стає досить значним, і в наступному році він одержав царське замовлення писати ікони для церков, збудованих за іменним указом імператриці Катерини II. Пізніше молодий художник репрезентував твори, та в них уже відчувався неперевершений майстер великої портретної форми, інтерпретатор найкращого в людині.

Левицький удостоєний звання академіка. Незабаром його призначено академіком Академії мистецтв. Дмитро Григорович стає першим художником Петербурга й одержує найвідповідальніші замовлення. Одночасно з творчою працею почалася і багаторічна педагогічна діяльність художника.

Нині картини П. Левицького, яким свого часу присвячувалися поезії й які надихали не одне покоління митця, прикрашають музеї багатьох країн світу (За Ф. Шмітом).

·         Визначити, у яких випадках сполучники сурядності можна замінити іншим синонімічним сполучником.

·         Усно зробити синтаксичний розбір складносурядних речень.

Коментар учителя. Сурядні сполучники в складносурядних реченнях можуть уживатися в реченнях з синонімічним значенням. Деякі з них можливо замінювати лише в окремих випадках. Єднальні сполучники і, та в основному можна замінювати, якщо вони не повторюються. Сполучник та не вживається перед першим однорідним членом. Заміна і сполучником й має не порушувати правила милозвучності. Протиставні сполучники та, проте, зате здебільшого можна замінювати. Порівняйте: Обід уже давно був готовий, проте роздавати його не було наказу (О. Гончар); Обід уже давно був готовий, але роздавати його не було наказу. Відповідно до вживання сполучників сурядності в складносурядних реченнях утворюються синтаксичні смислові зв’язки між його частинами.

ІV. Засвоєння теоретичного матеріалу в процесі практичної роботи з теми

Колективна робота з текстом

·         Прочитати. Яке значення у вашому оточенні має українське національне слово? Висловити свої думки про значущість творінь митців художнього слова.

Слово — не лише вищий синтез, а й джерело самосвідомості народу. Ось чому мовна політика в Київській Русі підноситься великими князями на рівень державної. Про роль слова загалом і художнього зокрема писали Святослав і Володимир Великий, Іларіон, Ярослав Мудрий і Володимир Мономах, наголошуючи: «У словах книжних знаходимо мудрість і здержливість. Бо це ріки, що напоюють світ водою, це джерела мудрості. У книгах є незмірна глибина. («Як пошукаєш у книгах пильно мудрості, знайдеш велику користь для душі своєї», «Книги подібні до морської глибини, хто пірне у них, той знаходить дорогоцінні перли»).

Ось чому слово, зокрема народна дума та історична пісня, і в найчорніші епохи реакції та недолі української нації виступає як її голос, совість і захисник, безсмертний дух і незнищенний знак суверенності людини та народу. Слово є безсмертним виразником історії, душі й духу, характеру та долі, минулого і будучини народу (П. Кононенко).

·         Перебудувати (де це можливо) речення у складносурядні, використовуючи сполучники сурядності.

·         Пояснити вживання великої літери і лапок.

Практичний синтаксис

·         Записати речення, розставляючи розділові знаки. Зробити синонімічну заміну сполучників. З’ясувати, як впливає заміна сполучників на зміст речення.

1. А ранки цвітуть перламутром і падають вранішні зорі в туман дальнього бору (М. Хвильовий). 2. Мені війнула в очі сивина а я нічого не везу додому (Д. Павличко). 3. Я принесу тобі свою надію і подарую смуток і біду (В. Симоненко). 4. Пошлю Енея до Плутона а сам в ад копирсну (І. Котляревський). 5. Сонячні промені не досягали землі проте внизу стояли прохолодні зеленкуваті сутінки (В. Малик). 6. Іволга в пісні їх (шпаків) дзвенить

і хлопчик друзів кличучи свистить і колесо немазане скрипить (М. Рильський). 7. Життя було таке широке й безмежне а вік мій такий коротенький, як носик горобчика (М. Хвильовий).

·         Письмово зробити синтаксичний розбір будь-яких трьох речень. Здійснити взаємоперевірку з товаришем по парті. Указати на недоліки та шляхи подолання їх.

·         Дослідити, чи всі речення є складносурядними. Назвати «зайве» речення (не складносурядне).

·         Дібрати синоніми до виділеного слова. (Безмежний — безкраїй, безконечний, безберегий, безбережний, безграничний, нескінчений; безмірний, незміре_ний).

Творче моделювання

·         Скласти складносурядні речення за поданими схемами й пояснити розділові знаки.

1. ..., і ... 4. ..., а ... 7. ...— і ...

2. ..., та ... 5. ..., але ... 8. Або ..., або ...

3. То ..., то ... 6. ..., і, ..., і ... 9. ..., проте ...

·         Зробити синонімічну заміну сполучників. З’ясувати стилістичну функцію змодельованих речень.

 

Розподільний диктант

·         Записати в першу колонку прості речення зі сполучником і, у другу — складносурядні. Пояснити свій вибір.

 1. Прилинув вітер, і в тісній хатині він про весняну волю заспівав, а з ним прилинули пісні пташині, і любий гай з ним відгук свій прислав (Леся Українка). 2. Вітру на морі не було, проте клекотав сильний прибій (М. Трублаїні). 3. Біляста туча небо полонила, і в ній котився сонця стиглий плід (А. Малишко). 4. Не лінися рано вставати і з молоду більше знати (Нар. творчість). 5. В печі палав вогонь та червоним язиком лизав челюсті (М. Коцюбинський). 6. Ми ростемо і в височінь, і вшир, і правда наша кривду поборола (М. Рильський). 7. Тече вода в синє море, та не витікає (Т. Шевченко).

Дослідження-відновлення

·         Прочитати речення, дотримуючись правильної інтонації. Записати їх у таблицю, вставляючи пропущені літери. Пояснити орфограми.

1. Або не сокіл я, або спалила мені н..воля крила (Леся Українка). 2. І пот..чуть веселі ріки, а озера кругом гаями поростуть, в...селим птаством ож..вуть (Т. Шевченко). 3. Пройшла гроза, і ніч промчала, і знову день шумить кругом (В. Сосюра). 4. Чи то настане нічка темна, чи то в..селий день шумить (Л. Глібов). 5. Тебе нема, і дні — як ночі, і сад хитається в журбі (В. Сосюра). 6. Вітру на морі не було, проте кл..котав сильний пр..бій (М. Трублаїні). 7. То віт..рець дихне, то коник в житі засюрчить... (Л. Глібов). 8. Співай же, Десно, у в..сняних просторах, і ростіть будови, і гомоніть міста (М. Рильський). 9. Можна вибрать друга і по духу брата, та н.. можна рідну матір виб..рати (В. Симоненко).

Види складносурядних речень

Сполучник

Основне

значення

Приклади

1. З єднальними сполучниками

2. З протиставними сполучниками

3. З розділовими сполучниками

 

 

 

·         Назвати з останнього речення всі можливі словосполучення. Зробити синтаксичний розбір 2–3 словосполучень (на вибір).

V. Систематизація й узагальнення знань учнів з теми

Розвиток мовлення

На основі таблиці з попереднього завдання скласти зв’язну розповідь про складносурядне речення та смислові зв’язки між його частинами. Звернути увагу на синонімію в складносурядних реченнях.

VІ. Підсумок уроку

VІІ. Домашнє завдання

·         Написати твір-роздум про мистецтво. Використати подані поетичні рядки:

Святе мистецтво! В пензлі чи пері

Є сила дати вічність кожній рисі,

Хмарині, що пливе в небесній висі,

Веселих промінців химерній грі...

В. Вордсворт

·         Використати складносурядні речення з різними сполучниками. З’ясувати, у яких реченнях можна здійснити заміну сполучників синонімічними.


Чтобы быть красивой!
Перевірка віднімання додаванням. Знаходження значень виразів з буквеним компонентом
Вступ до теми «Світ дитинства. А дружити треба вміти!»
Формирование гардероба
Повторення додавання й віднімання виду 36 + 7, 73 – 8
Тварини навесні. Зустрічаємо птахів

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія