Включення західноукраїнських земель до складу Австрійської імперії

Мета: охарактеризувати адміністративно-територіальний устрій та регіональний поділ українських земель у складі Австрійської імперії наприкінці ХVIII — на початку ХІХ ст., а також з’ясувати соціальне та національне становище українського населення, визначити суть політики, що провадив австрійський уряд щодо українців; розвивати в учнів уміння самостійно опрацьовувати історичні документи, схеми, таблиці, аналізувати матеріал, вміти виділяти основне й другорядне, давати порівняльну характеристику певним історичним процесам, висловлювати свою точку зору; виховувати в учнів патріотичні почуття.

Основні поняття: інтеграція, адміністративно-територіальний устрій, реформа.

Обладнання: карта «Українські землі в складі Австро-Угорської імперії», карта «Українські землі у складі Російської імперії в ХІХ ст.», роздавальний матеріал.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

• визначати хронологічну послідовність подій даного періоду;

• показувати на карті українські землі в межах Австрійської імперії;

• порівнювати політико-адміністративний устрій українських земель у складі Російської та Австрійської імперій;

• описувати становище українського населення та ознаки повсякденного життя українців у складі Австрійської імперії;

• порівнювати становище українського населення та ознаки повсякденного життя українців в обох імперіях;

• аналізувати та узагальнювати історичні факти;

• здійснювати критичний аналіз джерел та давати власну оцінку інтерпретації подій в історичних документах.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ . Актуалізація опорних знань учнів

Бесіда за запитаннями

1. До складу яких держав входили українські землі на початку ХІХ ст.? Покажіть їх на карті.

2. Коли і як потрапили західноукраїнські землі до складу Австрійськоїімперії?

3. Пригадайте, яким було становище галицьких земель у складі Речі Посполитої в другій половині XVIII ст.

ІІІ . Мотивація навчальної діяльності

У ч и т е л ь.

Австрія являла собою не країну, а імперське утворення. У XIX ст. вона складалася із суміші 11 великих народів і ряду менших етнічних груп, що населяли більшу частину Східної Європи й 1800 р. становили близько однієї сьомої населення всього континенту. (Учитель показує територію Австрійської імперії, прапорцями різного кольору позначає території інших держав, які входили до її складу, в тому числі й західноукраїнські землі. Це допоможе учням краще зрозуміти термін «клаптикова імперія».)Поширюючи свій суверенітет на приєднані землі, династія Габсбургів, як правило, не змінювала, традиційних форм влади в тих королівствах, герцогствах, провінціях і містах, які вона захоплювала.

ІV. Сприйняття та усвідомлення навчального матеріалу

У ч и т е л ь.

 Переважна більшість українців в Австрійській імперії проживала в Галичині— південно-східній частині колишньої Речі Посполитої, захопленої Габсбургами після першого поділу Польщі 1772 р. Двома роками пізніше до Галичини була приєднана Буковина — невеликий український край, що його відібрала Австрія в ослабленої Османської імперії. Нарешті, у 1795 р., після третього й останнього поділу Польщі, до імперії були також включеніземлі, заселені поляками (включаючи Краків). Якщо Східну Галичину заселяли переважно українці, то Західна Галичина здебільшого була населена поляками. Поєднання в одній адміністративній провінції цих двох народів стане в майбутньому причиною напружених відносин між ними.

Під посереднім контролем Габсбургів перебував ще один заселений українцями регіон. Розташоване на західних схилах Карпатських гір Закарпаття з часів середньовіччя входило до складу Угорського королівства.

Робота в групах

Клас ділиться на 4 групи, які працюють над питаннями і виконують завдання до них.

1-а група. Опрацювати за допомогою схеми питання «Адміністративно-територіальний та регіональний поділ українських земель у складі Австрійської імперії» й виконати завдання.

Завдання

1. Проаналізуйте дану схему та охарактеризуйте адміністративно-територіальний і регіональний поділ українських земель у складі Австрійської імперії.

2. Знайдіть і покажіть ці території на карті.

3. Порівняйте, використовуючи карту, адміністративно-територіальний устрій західноукраїнських земель у складі Австрії з адміністративно-територіальним устроєм українських земель у складі Росії.

2-а група. За допомогою таблиці опрацювати питання «Чисельність населення та його етнічний склад» і виконати завдання.

Східна Галичина

Буковина

Закарпаття

• 65 % населення —українці (селяни,духовенство, інтеліґенція).

• 20 % — поляки(шляхта).

• 10 % — євреї (купці,ремісники, лихварі).

• 5 % — інші національності

 

• Більшість населення складали українці, переважно селяни.

• Панівне становище займають румуни(бояри)

 

• Більшість населеннятакож

складали українці(селяни).

• Панівне становищезаймають  угорці (поміщики, ремісники).

• Також проживали румуни, поляки (купці, ремісники, службовці), німці (чиновники, службовці)

Всього в Західній Україні проживало 3,5 млн чоловік, з них українців —2 млн чоловік

Завдання

1. Проаналізуйте дані таблиці та охарактеризуйте чисельність та етнічний склад населення на українських землях у складі Австрійської імперії.

2. До якого стану входила переважна більшість українців? Чому?

3-я група. Використовуючи текст підручника та уривок з книги О. Субтельного (Україна: історія. — К.: Либідь,1993. — С. 339–341),опрацювати питання «Становище українського населення».

Становище українського населення

• На території українських земель діяли австрійські закони, державнамова — німецька.

• Губернаторів (очолювали провінції) і урядників (очолювали округи)призначав австрійський імператор.

• Українські землі були найвідсталішими австрійськими провінціями(відсутність промисловості і торгівлі, великих міст, шляхів сполучення, закріпаченість, бідність і неосвіченість українського населення).

• Українці потерпали від національного і соціального гніту (великі податки, панщина, повне безправ’я кріпаків, національна дискримінація)

Завдання

1. Як ви думаєте, яку політику проводив австрійський уряд щодоукраїнських земель? Чому?

2. Що було спільного в політиці Російської та Австрійської імперій щодо українців?

4-а група. Прочитавши текст підручника та ознайомившись зі змістом таблиці

 «Реформи Марії-Терезії та Йосифа ІІ», виконати завдання.

Реформа

Марія-Терезія

Йосип ІІ

Адміністративна

реформа

 

• Створено орган влади, підпорядкований імператору —Державну Раду;

 • на території Австрії діяли австрійські закони, використовувалася німецька мова;

• створено постійну армію;

• здійснення політики протекціонізму (підтримки торгівлі і промисловості);

• прийнято новий кримінальний кодекс (обмежено застосування тілесних покарань)

• Запроваджено централізовану систему управління;

• продовжено політику

протекціонізму, яка

сприяла розвиткові капіталістичних відносин

 

Аграрна

реформа

 

• Здійснено перепис приєднаних земель, визначено повинності селян;

• заборонено панщину в неділю і свята;

• заборонені примусові роботи без згоди селян

 

• Селяни звільнялися відособистої залежності, їм надавалися деякі

громадянські права(одружуватися без згодипоміщика, посилати ді-

тей на навчання, звертатися зі скаргами на поміщика, поміщики

позбавлялися права суду над селянами);

• чітко визначено розмірипанщини — не більше 3 днів на тиждень

Релігійна

реформа

 

• Визнано рівні права католицької та уніатської церков;

• 1774 року у Відні відкрито греко-католицьку семінарію

 

• 1781 року всі християнські церкви одержали рівні права;

• церква підпорядковувалася державі;

• відкрито уніатські семінарії у Львові та Ужгороді

Реформа

освіти

 

• 1777 року введено навчання

в початкових класах рідною

мовою

• Запровадив світську освіту;

• 1784 р. ЗаснувавЛьвівський університет

 

Завдання

1. Як ви вважає те, яку роль відіграли реформи Марії-Терезії та Йосифа ІІ для розвитку економічного, суспільного, релігійного і культурного життя Галичини та Буковини?

2. Чи змінилося становище українського населення після проведення реформ? Як саме?

V. Узагальнення та систематизація знань

Робота з джерелами інформації

Учні мають ознайомитися з документами й виконати завдання.

Із праці М. Грушевського «Ілюстрована історія України»

«Важливо було, передусім, що розвіялося те почуття безвиході, яке огорнуло було українську людність в часи упадку в ХVІІІ ст. Заходи австрійського уряду розбудили надію на кращу будучину й енергію змагання, боротьби за кращу долю». (Грушевський М. С.

Ілюстрована історія України. — К.: Наукова думка, 1992. — С. 444)

Завдання

1. Чи згодні ви з думкою Грушевського? Чому?

2. Як ви думаєте, чому у Грушевського були підстави стверджувати, що реформи «розбудили надію на кращу будучину»?

Із праці О. Субтельного «Україна: історія»

«За всіх своїх вражаючих масштабів реформи Йосифа ІІ насправді більше свідчили про те, чого він прагнув, ніж про те, чого він фактично досягнув. У Галичині, як і в інших частинах імперії, багато реформ наштовхнулися на нездоланні перешкоди. …За всієї своєї обмеженості й неповноти реформи Йосифа ІІ й Марії-Терезії все ж поліпшили умови життя західних українців — одного з найбільш пригноблених народів імперії, вплинувши не лише на їхнє матеріальне буття, а й на погляди та настрої». (Субтельний О. Україна: історія. — К.: Либідь, 1993. — С. 273–276)

Завдання

1. Як ви думаєте, які перешкоди існували для проведення реформ?

2. Чому реформи Марії-Терезії та Йосипа ІІ Субтельний називаєобмеженими й неповними?

3. Чи однаково два історики визначають значення реформ для українців? Спробуйте порівняти ці документи.

VІ. Домашнє завдання

Опрацювати відповідний матеріал підручника.


Як читати «Читанку»? Розумні Й вірні друзі (за К. Паустовським)
Измена с другом твоего парня
Що означає бути вихованою людиною
Пригоди останнього осіннього листочка
10 способов гарантировано улучшить свою жизнь
Закріплення ділення багатоцифрових чисел на одноцифрове

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія