Вплив процесів глобалізації на господарство України. Підсумковий урок за темами 13–16

Мета: повторити, систематизувати матеріал про транспорт, соціальну сферу та зовнішні економічні зв’язки України; роз­вивати навички порівняння та узагальнення, аналізу та синте­зу матеріалу, вміння обстоювати свою точку зору; виховувати аналітичний підхід, бажання самостійно створювати дидактичні матеріали за темою.

Тип уроку: контролю, систематизації та узагальнення знань.

Структура уроку

І. Мотивація навчальної діяльності

II. Повторення та узагальнення понять

III. Застосування знань у стандартних та змінених умовах

IV. Перевірка, оцінювання, аналіз виконаних робіт

V. Домашнє завдання

Матеріали до етапів уроку

І. Мотивація навчальної діяльності

Глобалізація — «за» чи «проти»? Яка ваша власна точка зору? Чому виник рух антиглобалістів?

Матеріали для роботи

Суперечливий вплив глобалізації на світовий господарський розвиток відкриває безпрецедентні можливості:

• прискорення процесу уніфікації та розширення передових технологій;

• удосконалення механізму розподілу ресурсів, підвищення ефективності їх використання на основі глобальної конку­ренції;

• економічного зростання на основі інтенсифікації економічного, наукового, культурного розвитку народів;

• підвищення якості життя, поліпшення добробуту, розши­рення можливостей вибору та доступу до нових знань та ідей;

• посилення міжнародної координації. Зменшення загрози між­народних конфліктів, локальних воєн;

• загального поширення ідей гуманізму, демократії, захисту громадянських прав та свобод людини;

• об’єднання зусиль людства у розв’язанні глобальних проб­лем.

Породжує небезпечні загрози та ризики:

• консервації технологічної та соціальної відсталості ряду країн через їхню неконкурентоспроможність;

• глобальної нерівності економічного і соціального розвитку, посилення диспропорцій світової економіки;

• поглиблення розриву між товарними і фінансовими ринка­ми;

• деградації неконкурентоспроможних виробництв, зростання безробіття, викликаного структурною перебудовою та новими вимогами до якості робочої сили;

• створення глобальної мережі злочинного бізнесу, міжнарод­ного тероризму;

• втрати національної ідентичності, руйнування звичного спосо­бу життя, ціннісних орієнтирів, стандартизації національних культур;

• транснаціоналізації екологічних, технологічних проблем, «парникового ефекту» тощо.

II. Повторення та узагальнення понять

Глобалізація та глобальна економіка

 

Глобалізація — розширення гос­подарських сис­тем до планетар­них масштабів

Глобальна економіка — економіка, що існує «над» національними економіками та агентами й автономно від них, прямує до них і надає їм специфічних форм та характеру, керується влас­ними цілями та рушійними силами

Пов’язана

З переходом від індустріальної до постіндустрі­альної стадії економічного розвитку

Означає

Якісно новий стан взаємозв’язків в економіці, по­літиці, екології на основі підвищення мобільності капіталу, робочої сили, інформації у світовому масштабі

Втілюється

У зростаючій взаємозалежності країн світу

Потребує

Спільних зусиль урядів держав і міжнародних організацій, регулювання на світовому ринку

 

Риси глобалі­зації

Зростає відкритість економік провідних країн світу, що засвідчує їх активну участь у процесі глобалізації;

вибухоподібно зростає роль світового фінансового ринку, фінансових трансакцій, що здійснюють­ся між різними суб’єктами світогосподарських зв’язків;

розвивається багатонаціональне підприємництво на основі значного розширення та диверсифікації діяльності транснаціональних фірм і корпорацій;

розширюється використання глобальних дже­рел розвитку, пов’язане із застосуванням пакета стратегічних заходів, спрямованих на забезпечен­ня довгострокового економічного успіху підпри­ємства;

посилюються динамізм та інтенсивність міграцій­них потоків робочої сили

Завдання 129. Запропонуйте понятійний диктант за темами «Транспорт» та «Соціальна сфера».

III. Застосування знань у стандартних та змінених умовах

Завдання 130. Тест

1. Вид транспорту, що не залежить від пори року, має великий вантажообіг, але призначений тільки для певних видів ван­тажів:

а) залізничний;

б) трубопровідний;

в) річковий;

г) повітряний.

2. Транспортний вузол, що має пасажирооборот більший, ніж вантажообіг:

а) Дніпропетровськ;

б) Донецьк;

в) Луганськ;

г) Київ.

3. Глинозем з далекого зарубіжжя потрібно доставити на алю­мінієвий завод, а виплавлений метал відправити на один з авіаційних заводів. Укажіть шлях, що дозволяє виконати це завдання раціонально:

а) морем до Одеси — залізницею через Кривій Ріг до Запо­ріжжя — річковим транспортом до Києва;

б) морем до Керчі — залізницею до Запоріжжя — автомобіль­ним транспортом до Харкова;

в) морем до Миколаєва — залізницею до Запоріжжя — за­лізницею до Харкова;

г) повітряним транспортом до Запоріжжя — залізницею до Київа.

4. Морський порт, розташований на берегах судноплавної річ­ки, що має велике значення для внутрішьоконтинентальних зовнішніх економічних зв’язків:

а) Маріуполь;

б) Херсон;

в) Іллічівськ;

г) Ізмаїл.

5. Держави, які є найбільшими партнерами України в зовнішньоекономічній діяльності:

а) Латвія;

б) Росія;

в) Туреччина;

г) Сенеґал.

6. Територією України здійснюється транзит:

а) залізничним транспортом — російської деревини до країн Північної Європи;

б) автомобільним транспортом — пшениці й овочів із Західної Європи до Туреччини;

в) залізничним транспортом — каспійської нафти до країн Близького Сходу;

г) трубопровідним транспортом — російського газу й нафти до країн Західної Європи.

7. До соціально-побутової інфраструктури зараховують:

а) торгівлю та громадське харчування;

б) фінансову сферу;

в) забезпечення правопорядку:

г) побутове обслуговування.

8. Міжнародна організація або союз, членом якого є Україна:

а) ЄС;

б) ГУАМ;

в) НАТО;

г) ОПЕК.

9. Позитивні ознаки глобалізації:

а) зменшення загрози міжнародних конфліктів, локальних воєн;

б) активізація міжнародного тероризму;

в) підвищення якості життя;

г) руйнування звичного способу життя.

10. Країна, з якої здійснюються найбільші імпортні надхо­дження товарів:

а) Німеччина;

б) Білорусь;

в) Туреччина;

г) Росія.

11. На першому місці в структурі імпорту товарами знаходиться:

а) фармацевтична продукція;

б) енергетична сировина;

в) недорогоцінні метали та вироби з них;

г) готові харчові продукти.

12. «Глобальна економіка»:

а) існує над національними економіками;

б) це об’єднання національних економік;

в) це частина національної економіки США;

г) це частина економіки Євросоюзу.

IV. Перевірка, оцінювання, аналіз виконаних робіт

V. Домашнє завдання

Читати відповідний матеріал підручника.


Олесь Донченко «Лісовою стежкою»
Его идеал по знаку Зодиака
Правило обчислення площі прямокутника
Идеальная форма бровей
Рука помощи
Чтобы быть красивой!

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія