Економіко-географічне положення України (частина 2)

Мета: продовжити характеристику економіко-географічного положення України; пояснити особливе значення для України транзитних перевезень; формувати навички роботи з картами атласу, контурними картами, вміння аналізувати позитивні та негативні риси економіко- та політико-географічного положення; виховувати акуратність та зосередженість під час роботи з кон­турними картами, аналітичні здібності учнів.

Тип уроку: урок засвоєння навичок та вмінь.

Структура уроку

І. Мотивація навчальної діяльності

ІІ. Вивчення нового матеріалу

ІІІ. Первинна перевірка засвоєних знань

IV. Закріплення знань

V. Домашнє завдання

Матеріали до етапів уроку

І. Мотивація навчальної діяльності

Соціогеографічний практикум

Проведіть оцінку геополітичного положення України.

За матеріалами періодичної преси та інформаційних теле­візійних передач складіть географію поїздок, офіційних візитів перших осіб держави. З якими країнами Україна підтримує дружні відносини? Який господарський потенціал цих країн? За картою «Зовнішні економічні зв’язки» атласу визначте, чи існують економічні зв’язки між цими країнами й Україною.

Проаналізуйте кілька передач інформаційного плану різних телевізійних каналів. Новини яких країн подаються в першу чергу? Про що свідчать ці факти в аспекті геополітики?

ІІ. Вивчення нового матеріалу

1. Транспортно-географічне положення України. Міжнародні транспортні коридори

Матеріали про міжнародні транспортні коридори подані в цій темі на розсуд учителя. Якщо за браком часу або за інших при­чин учитель не встигає розглянути подану інформації, то під час вивчення транспортного комплексу можна зосередитись на них більш детально.

Дуже важливі характерні риси ЕГПП України визначаються в проміжному (транзитному) положенні країни. Воно дає країні деякі економічні переваги. Транзитне розташування держави сти­мулює широке міжнародне використання її шляхів сполучення, трубопроводів, портів, станцій, обслуговуючих виробництв тощо. Це дає можливість отримати додаткові кошти і робочі місця. Укра­їна розташована між державами Західної і Центральної Європи з одного боку та Росією і Казахстаном з іншого. Перші мають досить бідні мінеральні і лісові ресурси, а другі є величезними ресурсними базами. Утворюється геополітична вісь «схід — за­хід», на якій проміжне або транзитне положення України має позитивні риси. Проміжною ланкою наша держава може висту­пити й у взаємодії Західної і Північної Європи з країнами За­кавказзя, Близького Сходу (вісь «північ — південь»). У цілому транзитність України є важливим ресурсом її ЕГПП. Ефективне подальше використання цього ресурсу пов’язане з будівництвом газо- та нафтопроводів, організацією масових залізнично-морських перевезень міжнародних вантажів.

Схема стратегічно важливих транспортних напрямків, що проходять територією України

Багато дослідників підтримують тезу про те, що історія України впродовж століть значною мірою залежала від ділової активності на торгових маршрутах, що перетинають її територію. Коли ці шляхи " працювали ”, країна була у силі, динамічно роз­вивалася, випереджаючи у розвитку багато держав Європи. За згасання активності на торгових маршрутах Україна, незважа­ючи на своє винятково вигідне географічне становище, досить швидко перетворювалася на пересічну європейську околицю, а то й зовсім на багато століть зникала з історичної сцени. Тому надзвичайно важливим є той факт, що сучасна Україна має по­тужний транзитний потенціал. Серед європейських країн Україна посідає трете місце за обсягами транзиту, а в межах СНД поділяє лідерство з Росією. Цьому сприяє вигідне географічне положення та розгалужена мережа всіх видів транспорту.

ІІІ. Первинна перевірка засвоєних знань

Завдання 13. Дайте характеристику транспортно-географічного положення України. Країни яких регіонів (див. рис. с. 35) можуть скористатися транспортними «коридорами», прокладеними на території України?

У 1996 р. було підписано угоду про створення Європейсько-Азіатських транспортних коридорів. Під транспортним коридо­ром треба розуміти якийсь певний напрямок, у якому різними видами транспорту перевозяться вантажі в поліпшених умовах (сучасні магістралі, наявність інфраструктури, тобто міст для відпочинку та харчування водіїв, бензоколонок, ремонтних май­стерень тощо). В межах цієї угоди з 1996 р. працює автомобільна поромна переправа Іллічівськ — Поті (планується продовжити до Тбілісі і Баку), а з 1998 р. залізнична поромна переправа Іллічівськ — Батумі.

Завдання 14. Які трубопроводи проходять територією Украї­ни? За допомогою карти «Транспортна система» атласу визначте, скільки залізничних переходів є на кордонах України. Які річкові магістралі відіграють роль транзитних? Які порти розташовані на берегах Чорного й Азовського морів? Зробіть висновок. Назвіть країни, які виходять до берегів Чорного та Азовського морів. Територією яких країн протікає Дунай?

У березні 1998 р. Постановою Кабінету Міністрів України за­тверджено " Програму створення і функціонування національної мережі міжнародних транспортних коридорів (МТК)”.

Програма створення та розвитку МТК передбачає:

1) взаємодію всіх видів транспорту (насамперед автомобільного, залізничного та водного) у конкретному напрямку;

2) наявність інфраструктури щодо їх обслуговування;

3) наявність значних коштів (на реконструкцію та створення магістралей, підтримання їх у належному стані та ін.);

4) значну організаційну роботу.

Цією програмою передбачено участь вітчизняного транспорту в системі МТК: у так званих Крітських коридорах № 3, 5, 9, а також МТК Балтійське море — Чорне море (або Ґданськ — Одеса) та МТК під назвою «ТRАСECА» (Європа — Кавказ — Азія).

До речі, тільки один МТК № 9 Александруполі (Греція) — Гельсінкі (Фінляндія) перетинає територію нашої країни, а інші (№ 3 Берлін (Німеччина) — Київ та № 5 Трієст (Італія) — Львів) завершуються в Україні. Брати участь в МТК № 7 Реґенсбурґ (Німеччина, місто з якого починається судноплавство на Ду­наї) — гирло Дунаю Україна змогла тільки за умови будівництва власних виходів з гирла Дунаю до Чорного моря. Як відомо, мілководне Кілійське гирло не дозволяло великим суднам про­ходити в Чорне море.

Південну частину України омивають води Чорного та Азов­ського морів, а на крайньому південному заході вона виходить до нижнього Дунаю — другої за довжиною після Волґи ріки Європи. Через практично незамерзаючі порти Чорного та Азовського морів і Дунаю здійснюються воднотранспортні зв’язки з багатьма кра­їнами. Дунай і його судноплавні притоки протікають територією семи європейських країн.

Завдання 15. Що називають транспортними коридора­ми? Чим вони відрізняються від звичайних магістралей? Які умови дозволяють Україні брати участь у програмі створення і забезпечення функціонування МТК? Поясніть, чому участь у цій програмі вигідна для України? Назвіть МТК, які проходять територією України. Яке значення для економіки України має вихід до морів? Назвіть річки України, які виконують транзитні функції.

Маршрути МТК:

1-й: Ґданськ — Варшава — Мінськ — Москва;

2-й: Берлін — Варшава — Мінськ — Москва;

3-й: Берлін — Дрезден — Львів — Київ;

4-й: Прага — Будапешт — Бухарест — Софія — Александрупо­ліс — Стамбул;

5-й: Трієст — Любляна — Будапешт (Братислава) — Львів;

6-й: Ґданськ — Варшава — Краків;

7-й (водний Дунаєм): Відень — Братислава — Будапешт — Бел­ґрад — Рені — Ізмаїл — Усть-Дунайськ;

8-й: Тірана — Софія — Бурґас—Варна;

9-й: Гельсінкі — Санкт-Петербурґ — Мінськ — Москва — Київ — Одеса (Кишинів) — Дімітровґрад — Александруполіс.

Схема дев’яти крітських міжнародних транспортних коридорів у залізничному сполученні

 

 

Завдання 16. Користуючись картами атласу та картою тран­спортних коридорів, запропонуйте маршрут для перевезення вантажу між містами Європи:

1. Прага — Кишинів

2. Гельсінкі — Братислава

3. Любляна — Вільнюс

4. Берлін — Бухарест

5. Київ — Софія

IV. Закріплення знань

Практична робота 1. Визначення позитивних і негативних рис економіко-географічного та геополітичного положення Укра­їни. Проведення на контурній карті лінії державного кордону України з нанесенням назв країн, з якими вона межує.

1.      Заповніть таблицю.

 

Риси ЕГПП (на розсуд учителя)

Позитивні

Негативні

 

 

 

2. Проведіть на контурній карті лінію державного кордону й під­пишіть назви країн, з якими межує Україна.

V. Домашнє завдання

Читати матеріал підручника. Виконати завдання соціогеогра­фічного практикуму.

Соціогеографічний практикум

Уявіть, що ви — співробітник невеликої приватної компанії, яка займається туристичним бізнесом. До вас звертається клієнт, який має невелику суму грошей і не хоче багато витрачати на дорогу (мається на увазі поїздка до сусідньої держави 1–2 по­рядку, максимум 3-го).

Ваше завдання: уважно вислухавши побажання клієнта, по­рекомендувати йому, до якої країни відправитися. Поясніть свої рекомендації.

Варіант І

1. Поїздка з метою відпочинку (умови клієнта: тепле море, гарні пляжі, сонце, недороге харчування, сервіс).

2. Комерційна поїздка за автомобілем, який був у користуван­ні.

Варіант ІІ

1. Поїздка з метою відпочинку (невисокі гори, м’який клімат, архітектура середньовіччя).

2. Поїздка з метою навчання (мовна практика з німецької).


Догляд за кімнатними рослинами. Пересадка кімнатних рослин
Недоволвки в сексе?
Позакласний захід «Любе місто – рідний Харків»
Тваринний світ Червоної книги
Ми - європейці: реальність та перспективи
Ознайомлення з найуживанішими вставними словами. Виділення вставних слів на письмі комами

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія