Земельні ресурси України. Основні заходи раціонального використання і охорони земельних ресурсів
Практична робота № 5. Аналіз закономірностей поширення ґрунтів на території України

Мета: сформувати знання про земельні ресурси України; з’ясувати, які основні заходи раціонального використання і охорони земельних ресурсів проводяться в Україні; сприяти формуванню навичок мис­лення високого рівня – вміння аналізувати, синтезувати, оцінювати, робити висновки; сприяти формуванню практичних навичок роботи зі статистичними та картографічними матеріалами

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: настінна карта ґрунтів України, атлас, підручник.

Опорні та базові поняття: земельні ресурси, земельний фонд, сіль­ськогосподарські угіддя, землі під промисловими і транспортними об’єктами, житлом, вулицями тощо, землі, що покриті поверхневими водами, Національна програма охорони земель, Земельний кодекс України.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

Визначення основних етапів роботи на уроці, постановка мети, навчальних та виховних завдань уроку.

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

1. Прийом «Аукціон»

Учні показують на карті ґрунтів України розміщення основних типів ґрунтів та кількома реченнями характеризують їх.

2. Прийом «Географічний практикум»

Практична робота № 5. Аналіз закономірностей поширення ґрун­тів на території України.

IIІ. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності

За розмірами території Україна є найбільшою країною Європи (після Європейської частини Росії), а за якісним складом ґрунтів та біопродуктивністю угідь — однією з найбагатших держав світу. Геополітичне положення України та її високий земельно-ресурсний потенціал обумовлюють провідну роль земельного фонду як одного з важливих ресурсів держави, що є первинним фактором виробництва і своєрідним фундаментом економічного розвитку.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Прийом «Словничок»

Земельні ресурси — це землі, що використовуються або можуть використовуватись для сільського чи лісового господарства, містобу­дування тощо.

Учитель. Земельний фонд України становить 60,4 млн. га і скла­дається із земель різного функціонального призначення, якісного стану та правового статусу. Сільськогосподарська освоєність земельної площі досягла майже 70,0 % (є одним з найвищих у світі), розора­ність — 57,1 %; частка ріллі в загальній площі сільськогосподарських угідь перевищила 79 %. За показниками розораності Україна лідирує у світі (для порівняння в Німеччині, Франції, Великій Британії цей показник не перевищує 32 %), а лісостепові та степові ландшафти розорані на 75–85 %. Для потреб промисловості в Україні вилучається в середньому за рік 4000 га сільськогосподарських угідь.

За цільовим призначенням земель та функціональним викорис­танням земельний фонд України охоплює:

• сільськогосподарські угіддя (41,9 млн га, або 69,4 % земельного фонду);

• ліси та лісовкриті площі (10,4 млн га, або 17,2 %);

• забудовані землі під промисловими і транспортними об’єктами, житлом, вулицями тощо (2,3 млн га, або 3,8 %);

• землі, що покриті поверхневими водами (2,4 млн га, або 4 %);

• інші землі (3,4 млн га, або 5,6 %).

У структурі земельних угідь України переважають родючі чорноземи (типові, звичайні та південні), які займають 55 % площі орних земель. Біля 10 % ріллі мають опідзолені та деградовані чорноземи, 2,5 % — со­лонуваті ґрунти, 6 % — чорноземні та дерново-чорноземні ґрунти на супісках і піщаних породах. Підзолисті ґрунти займають 7 % ріллі, опідзолені — 5 %. Біля 7 % ріллі вкрито сірими лісовими ґрунтами. Розповсюджені також каштанові, лучні ґрунти, буроземи тощо.

Розподіл земельного фонду України за землекористувачами ха­рактеризується такими співвідношеннями: державні та колективні сільгосппідприємства, кооперативи, акціонерні товариства, фермер­ські господарства — 46,7 млн га, або 77,3 % земельного фонду; лісо­господарські підприємства — 7,2 млн га, або 11,9 %; підприємства промисловості, транспорту, зв’язку та ін.— 2,1 млн га, або 3,5 %; за­клади науки, культури, освіти, охорони здоров’я та ін.— 0,2 млн га, або 0,3%; установи природоохоронного та рекреаційного призначен­ня — 0,3 млн га, або 0,5 %; водогосподарські підприємства — 0,5 млн га, або 0,8 %; житлово-експлуатаційні організації — 0,1 млн га, або 0,2 %; землі державної власності — 3,3 млн га, або 5,5 %.

Рівень інтенсивності використання земельних ресурсів України є досить диференційованим у територіальному розрізі. Найвища залу­ченість земель у господарський обіг склалася у Львівській, Донецькій, Тернопільській областях. В цілому земельні ресурси України харак­теризуються досить високим біопродуктивним потенціалом, а в його структурі висока питома вага ґрунтів чорноземного типу, що створює сприятливі умови для продуктивного землеробства. Найвищу сільсько­господарську освоєність території мають землі Запорізької (88,3 %), Миколаївської (86,6 %), Кіровоградської (85,7 %), Дніпропетровської (82,8 %), Одеської (83,2 wacko та Херсонської (81,4 wacko областей. Однією з нагальних проблем сьогодення є раціональне викорис­тання та охорона земель України.

2. Прийом «Проблемне питання», «Домашня заготовка»

Обговорення проблемного питання можна розпочати з прийому «Домашня заготовка» (інформацію презентують учні, що отримали випереджуюче домашнє завдання, проте в обговорені питання беруть участь всі учні).

• Які проблеми щодо раціонального використання та охорони земель України необхідно вирішити ?

• Які несприятливі фізико-географічні процеси найбільше вплива­ють на стан земельних ресурсів?

• Які галузі народного господарства найбільше впливають на якість земельних ресурсів?

• Прокоментуйте заходи, які проводяться в Україні щодо розв’язан­ня проблем, пов’язаних з охороною, збереженням і відтворенням земельних ресурсів.

• Запропонуйте власні шляхи розв’язання проблеми збереження, відтворення та раціонального використання земельних ресурсів.

Проблеми зміни та забруднення земель України пов’язані, на­самперед, з надзвичайно високою розораністю, малою залісеністю, значним техногенним навантаженням.

Несприятливі фізико-географічні процеси, які спостерігаються на ґрунтах України: водна ерозія, видування верхнього родючого шару ґрунту, окиснення, перезволоження, заболочення, вітрова ерозія. У процентному співвідношенні найбільша частка земель зазнає ви­дування верхнього шару (33,4 % сільськогосподарських угідь), водної ерозії зазнає 1/5 сільськогосподарських угідь, приблизно стільки же території зазнає окислення, 3 % території зазнає перезволоження, за­болочення, вітрову ерозію. Найбільш еродовані ґрунти в Донецькій, Луганській, Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Харківських областях. Крім того, ґрунти забруднюються хімічними речовинами, що використовуються в сільському господарстві для захисту рослин, викидами промислових підприємств, автомобільного транспорту, раді­оактивними викидами (землі, які зазнали радіоактивного забруднення внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС (1986) складають 8,4 млн га), відходами життєдіяльності міст та сіл тощо.

Заходи щодо охорони земель є важливою складовою програми з охорони навколишнього природного середовища в Україні. Правові засади, економічні, екологічні, організаційні заходи щодо охорони зе­мель різного призначення в Україні закладені в Національній програмі охорони земель. Охорона земельних ресурсів регулюється Земельним кодексом України (2001). Зазначені документи передбачають чітке ви­значення прав та обов’язків землекористувачів, запровадження систе­ми заходів з метою збереження і поліпшення природних ландшафтів, відновлення і підвищення родючості ґрунтів, рекультивації земель, що зазнали впливу негативних явищ, захист від ерозії, заболочення, ущільнення, забруднення відходами та викидами.

Можливі шляхи розв’язання проблеми раціонального використан­ня та охорони земельних ресурсів:

• скорочення орних земель;

• виведення з користування еродованих земель;

• запобігання змиванню та здуванню ґрунтів лісонасадженням та сіянням трав;

• насадження полезахисних лісосмуг;

• розширення площ рекреаційних земель, заповідників, заказників.

V. Закріплення вивченого матеріалу

Прийом «Аукціон»

• Назвіть склад земельних ресурсів України.

• Зробіть висновки щодо співвідношення складових земельного фонду України.

• Поясніть, як змінюється розораність території України.

• Вкажіть, що є причиною погіршання стану ґрунтів?

• Назвіть заходи щодо раціонального використання земельних ресур­сів, які передбачені Національною програмою охорони земель.

• Спрогнозуйте, що відбудеться, якщо заходи щодо раціонального використання земельних ресурсів, не будуть реалізовуватись.

• Запропонуйте механізм ефективного впровадження заходів щодо раціонального використання земельних ресурсів.

• Проаналізуйте, які заходи щодо раціонального використання зе­мельних ресурсів необхідно запровадити у вашому населеному пункті.

VI. Підсумки уроку

Прийом «Роблю висновок»

VII. Домашнє завдання

• Опрацюйте текст підручника.

• Знайдіть цікавий матеріал з теми, що вивчалась для прийому «Дивую» або «Здивую всіх».

Цікавий світ навколо тебе
Вікторина «Природознавство»
Основные правила хорошего стиля
Практичне ознайомлення з групами числівників за складом
А. Костецький «Буває все...», «Краще — з друзями разом!», «Словник Славка»
Складання діалогів з дотриманням правил мовленнєвого етикету

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія