Тематичне оцінювання з географії № 3
 

Тип уроку: контролю, перевірки, оцінювання знань, вмінь, навичок.

I. Організаційний момент

II. Перевірка знань

Пропонуємо провести його у формі тестування (На виконання завдань 35 хвилин з подальшою взаємооцінкою за ключами, запро­понованими учителем. Тестові завдання можна розподілити на два варіанти по 30 тестів).

I. Завдання на вибір однієї правильної відповіді

1. Кліматичний пояс, в межах якого знаходиться більша частина території України:

а) арктичний;

б) помірний;

в) тропічний;

г) субтропічний.

2. Найбільший порт, що розташований у гирлі Дунаю:

а) Вилкове;

б) Одеса;

в) Рені;

г) Ізмаїл.

3. Форми рельєфу, які переважають у межах території України:

а) низовини — 70 % і височини — 25 %;

б) рівнини — 50 %;

в) низовини — 50 % і рівнини — 25 %;

г) рівнини — 70 % і височини — 25 %.

4. Види ґрунтів, що є найбільш поширеним у степовій зоні України:

а) дерново-підзолисті;

б) сірі лісові;

в) чорноземи;

г) каштанові.

5. Чинник, який є головним у формуванні чорноземів у степовій зоні України:

а) панівні вітри;

б) рівнинний рельєф;

в) умови зволоження;

г) господарська діяльність людини.

6. Озеро України, озерна улоговина якого має вулканічне похо­дження:

а) Липовецьке;

б) Ялпуг;

в) Синевир;

г) Куяльник.

7. Природна зона, що займає найбільшу площу України:

а) мішані ліси;

б) степ;

в) лісостеп;

г) тайга.

8. Вид ґрунтів, що є найбільш поширеним у лісостеповій зоні Укра­їни:

а) дерново-підзолисті;

б) чорноземи;

в) сірі лісові;

г) каштанові.

9. Область України, територія якої повністю розташована в лісосте­повій зоні:

а) Волинська;

б) Черкаська;

в) Донецька;

г) Львівська.

10. Назва найбільшої притоки Дунаю в межах України:

а) Прут;

б) Тиса;

в) Случ;

г) Сірет.

11. Область України, територія якої повністю розташована у зоні мішаних та широколистяних лісів:

а) Луганська;

б) Кіровоградська;

в) Волинська;

г) Одеська.

12. Види ґрунтів, що є найбільш поширеним у зоні мішаних та хвойних лісів України:

а) дерново-підзолисті;

б) сірі лісові;

в) чорноземи;

г) каштанові.

13. Назва найбільшої притоки Дністра в межах України:

а) Збруч;

б) Стрий;

в) Случ;

г) Тилігул.

14. Тип живлення, що має переважна більшість річок України:

а) снігове;

б) дощове;

в) мішане;

г) підземне.

15. Територія України, в межах якої бере початок річка Дністер:

а) південні схили Карпатських гір;

б) Закарпатська низовина; в) північні схили Карпатських гір;

г) Подільська височина.

16. Групи, на які розподіляються озера морського походження, що поширені в Приазов’ї та Причорномор’ї:

а) озера-лагуни та озера-лимани;

б) озера-стариці та карстові;

в) греблеві або завальні;

г) дельтові та заплавні.

17. Озеро льодовикового або карстового походження:

а) Ялпуг;

б) Кугурлуй;

в) Світязь;

г) Бребенескул.

18. Найдавніша епоха гороутворення:

а) Альпійська;

б) Мезозойська;

в) Каледонська;

г) Герцинська.

19. Назва вугільного басейну:

а) Білозерський;

б) Львівсько-Волинський;

в) Дніпровський;

г) Придніпровський.

II. Завдання на утворення логічних пар та встановлення хронологічної або логічної послідовності

20. Встановіть відповідність між найбільшими озерами України та місцевостями, де вони розташовані:

 

а) Узунларське;

б) Світязь;

в) Кагул;

г) Сасик

1. Поліська низовина.

2. Долина річки Дунай.

3. Керченський півострів.

4. Кримський півострів.

5. Кримські гори

21. Встановіть відповідність між річками та їх найбільшими притоками:

 

а) Дніпро;

б) Дністер;

в) Дунай;

г) Сіверський Донець

1. Десна, Сула, Прип’ять.

2. Прут, Тиса.

3. Інгул, Кальміус.

4. Лугань, Айдар, Оскіл.

5. Збруч, Бистриця

22. Встановіть відповідність між рослинністю та типом ґрунту, що формується під нею:

 

а) дубово-соснові ліси;

б) лучно-степова рослин­ність;

в) зріджені дубняки з гус­тою трав’янистою рос­линністю;

г) грабові ліси з незначним трав’яним покривом

1. чорноземні ґрунти;

2. темно-сірі лісові ґрунти;

3. ясно-сірі лісові ґрунти;

4. дерново-подзолисті ґрунти;

5. каштанові ґрунти

23. Встановіть відповідність між річками та їх короткою характери­стикою:

 

а) Дніпро;

б) Дністер;

в) Дунай;

г) Південний Буг

1. Найбільша водна артерія західної час­тини України.

2. Протікає по території України ниж­ньою течією.

3. Починається на Подільській височині на висоті 321 м над рівнем моря.

4. Найбільша притока Дніпра.

5. Найбільша річка України

24. Встановіть відповідність між типами рослинних угрупувань та їх поширенням в межах України:

 

а) лучні угіддя;

б) ліси;

в) болотні та торфові луки;

г) рододендрон жовтий, тис ягідний

1. Переважають у Поліссі.

2. Збереглися з минулих геологічних часів.

3. Переважають у Криму.

4. Займають близько 39 % Карпат.

5. Поширені переважно в лісовій та лі­состеповій зонах

25. Встановіть відповідність між типами ґрунтів та їх поширенням у межах України:

 

а) бурі гірськолісові;

б) дерново-підзолисті;

в) типові чорноземи;

г) темно-каштанові в комп­лексі з солончаками

1. Північ лісостепової зони.

2. Полісся.

3. Карпати.

4. Долини річок.

5. Південь степової зони

ІІІ. Багатовибіркові завдання на встановлення причинно-наслідкових зв’язків

26. Виберіть правильне твердження:

а) через Україну проходить вісь високого атмосферного тиску ма­терика Євразія, її територія перебуває під постійним впливом холодних арктичних повітряних мас;

б) через Україну проходить вісь високого атмосферного тиску материка Євразія, її територія перебуває під впливом західних повітряних мас, що приносять циклони, а також тих, що пов’яза­ні з впливом Азорської та Азіатської областей високого тиску;

в) територія України перебуває під постійним впливом вологих і теплих атлантичних повітряних мас;

г) територія України перебуває під постійним впливом повітряних мас, що формуються над Середньою і Малою Азією.

27. Виберіть правильне твердження:

а) на рівнинній території України поширені лісостепові, степові та сухо-степові ландшафти помірного поясу;

б) на рівнинній території України поширені мішані і хвойні лісові ландшафти помірного поясу;

в) на рівнинній території України поширені широколистяні і мі­шані лісові, лісостепові, степові та сухостепові ландшафти по­мірного поясу;

г) на рівнинній території України поширені степові та сухостепові ландшафти помірного поясу).

28. Під родючістю ґрунтів розуміють:

а) здатність ґрунту забезпечити рослини поживними речовинами, водою і повітрям;

б) здатність ґрунту забезпечити рослини вологою в теплу та холодну пори року;

в) здатність ґрунту забезпечити кореневу систему рослин вугле­кислим газом;

г) здатність ґрунту забезпечити рослини мінеральними добривами.

29. Повітряні маси, що найбільше впливають на клімат України:

а) континентальні помірних широт, атлантичні, арктичні та тро­пічні;

б) арктичні, центрально-азійські, тропічні та субтропічні;

в) континентальні тропічних широт, атлантичні, арктичні та тро­пічні;

г) континентальні тропічних широт, тропічні та субтропічні.

30. Виберіть твердження, що правильно характеризують клімат України:

а) влітку на території Україні ідуть зливи, більшість з яких супро­воджуються градом та зниженням температури до 8 °С;

б) зима наступає в кінці листопада, на початку грудня, в цілому не сувора і триває близько чотирьох місяців;

в) весна найраніше приходить у Закарпаття і супроводжується за­морозками;

г) зимові опади майже на всій території бувають переважно у ви­гляді дощу.

IV. Багатовибіркові завдання розрахункового типу

31. Розрахуйте альбедо земної поверхні, якщо відомо, що величина сонячної радіації, яка надходить за рік на верхню межу атмосфери, становить 1, 23 ккал/см2, а відбитої радіації — 0, 37 ккал/см2.

32. Визначте падіння річки Дніпро на ділянці від витоку до м. Київ за наступними даними: висота витоку — 253 м над рівнем океану, висота гирла — 0 м, висота м. Київ — 89 м.

33. Розрахуйте похил річки Дніпро, якщо відомо: довжина Дніпра — 2201 м, падіння — 253 м.

34. Визначте, висоту на якій розташоване місто, якщо на березі моря, де розташоване місто, атмосферний тиск складає 730 мм рт. ст., а атмосферний тиск над рівнем океану — 760.

35. Розрахуйте площу зелених насаджень (у гектарах), що необхідна місту Київ (в якому нараховується приблизно 3 млн мешканців), якщо 1 га лісу поглинає за 1 годину стільки вуглекислого газу, скільки його видихає за цей час 200 чоловік.

36. Визначте похил річки, якщо її довжина становить 50 км, а висота витоку 150 метрів, висота гирла 100 метрів над рівнем моря.

V. Відкриті завдання з короткою однією чи двома відповідями

37. Визначте назву науки, що вивчає походження і розвиток ґрунтів, їх розповсюдження й використання.

38. Назвіть карту, на якій позначають температуру повітря, напрями і швидкість вітрів, розміщення теплих і холодних фронтів, циклонів і антициклонів, напрями їх переміщення тощо.

39. Визначте назву висхідного атмосферного вихору із замкненою об­ластю зниженого тиску, в якому вітри дмуть від країв до центру.

40. Назвіть озерну улоговину, що утворюється в районах поширення легкорозчинних гірських порід.

VІ. Відкрите завдання з двома варіантами відповіді

          так

Ні

 

41. На Керченському півострові є 18 постійно діючих вулканів — Бул­ганацький, Великотарханський, Малотарханський тощо. Окрім того, на даній місцевості в різних місцях збереглося близько 30 за­снулих вулканів.

42. Карпати — низько- і середньовисотні гори з найвищими вер­шинами не більше 2100 метрів утворилися в період альпійської тектонічної епохи.

43. Сучасна флора України сформувалася в кінці антропогену, після материкового зледеніння.

44. Лісами вкрито близько 14 % території України. Найбільші площі вони займають у Карпатах, Криму і на Поліссі.

45. Переважна більшість річок України належить до басейнів Чорного та Балтійського морів.

46. На рівнинних територіях України кількість опадів зменшується в напрямку зі сходу на захід.

47. Унаслідок випадання зливових дощів у Карпатах можуть сфор­муватися короткочасні селеві потоки, які мають значну руйнівну силу.

48. Ґрунти степової зони сформувались в умовах надлишкової кіль­кості вологи.

49. Рослини, що збереглися з минулих геологічних часів — рододен­дрон жовтий, меч-трава, тис ягідний — свідчать про те, що суходіл країни, ще 280 тис. років тому був укритий вічнозеленою субтро­пічною та тропічною рослинністю, яка зникла під час останнього зледеніння.

50. У ґрунті, як правило, виділяють чотири горизонти: той, що об­робляється, гумусовий, вмивання та вимивання.

 

VI. Підсумки уроку

Учні самостійно визначають ступінь виконання роботи, вистав­ляють оцінки.

VII. Домашнє завдання

Підготуйте додатковий матеріал про вплив господарської діяльності людини на природу України.


Эффект загара в домашних условиях
Каблуки требуют жертв
Діти мають право
Урок - пресконференція "Океани Землі"
«Каїн і Авель» (біблійна легенда)
Маски для ногтей – советы для любителей

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія