Узагальнення та контроль знань з теми
Цілі уроку: узагальнити й закріпити знання про особливості різних способів розмноження живих організмів та основні закономірності спадковості, розвивати вміння практичного використання одержаних знань, виховувати повагу до всіх живих організмів і розуміння важливості діяльності людини для всього живого на нашій планеті.

О бладнання й матеріали: таблиці з теми, підручник, зошит.

Базові поняття й терміни: статеве розмноження, нестатеве розмноження, поділ, фрагментація, брунькування, партеногенез, поліембріонія, статеві клітини, сперматогенез, овогенез, генетика, ген, алель, домінантні й рецесивні алелі, фенотип, генотип, узаємодія генів, хромосомна теорія спадковості, закони Менделя.

Хід уроку

І. Організаційний етап

II. Обговорення й узагальнення матеріалів теми

Питання для бесіди

1. Які способи розмноження є у живих організмів?

2. Чим між собою відрізняються статеве й нестатеве розмноження?

3. Що вивчає генетика?

4. Що таке ген?

5. Які закони відкрив Г. Мендель?

6. Які основні положення входять до хромосомної теорії спадко-

вості?

III. Контроль знань з теми

Варіант І

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Тип розмноження, за якого утворюються диплоїдні спори:

а) статевий; б) брунькування;

в) вегетативний; г) нестатевий.

2. Один з можливих структурних станів гена:

а) алель; б) ген;

в) екзон; г) термінатор.

3. Під час полігібридного схрещування аналізуються ознаки:

а) кілька; б) три;

в) дві; г) одна.

4. Розщеплення 13:3 характерно для взаємодії генів за типом:

а) кросинговеру; б) епістазу;

в) комплементарності; г) полімерії.

5. Установіть відповідність.
1
Партеногенез

2
Поліембріонія

3
Невпорядкований поділ

4
Фрагментація

А
Губки

Б
Броненосці

В
Лишайники

Г
Віруси грипу

Д
Попелиці

Відповідність
1
2
3
4

6. Розмістіть варіанти схрещування в послідовності від найбільшої до найменшої кількості можливих фенотипів, які будуть отримані в результаті схрещування, за умови, що досліджувані гени знаходяться в різних хромосомах:

а) AaBBccdd ×aabbCCDd; б) AaBbccdd ×aabbCcDd;

в) AABBccdd ×aabbCCDD; г) AABbccdd ×aabbCCDD.
Послідовність
1
2
3
4

Варіант ІI

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Спосіб розмноження без запліднення, властивий для броненосців:

а) партеногенез; б) поліембріонія;

в) поділ навпіл; г) брунькування.

2. У самців голубів статеві хромосоми:

а) XX; б) XY;

в) ZZ; г) відсутні.

3. Сукупність генів гаплоїдного набору хромосом організмів певного виду:

а) фенотип; б) генетика;

в) біотехнологія; г) геном.

4. Хромосомну теорію спадковості сформулював:

а) Г. Мендель; б) Т. Гекслі;

в) Т. Морган; г) М. Вавилов.

5. Установіть відповідність.
1
XX

2
XY

3
ZZ

4
ZW

А
Самиця шимпанзе

Б
Самець собаки

В
Самиця шовковичного

шовкопряда

Г
Самець горобця

Д
Самець бджоли

Відповідність
1
2
3
4

6. Розмістіть стадії розвитку яйцеклітини в послідовності від останньої до першої:

а) стадія росту; б) стадія формування;

в) стадія розмноження; г) стадія дозрівання.
Послідовність
1
2
3
4

Варіант ІII

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Особина, яка має лише жіночі статеві залози:

а) гермафродит;

б) самиця;

в) самець;

г) нестатеве покоління життєвого циклу.

2. А лель, що пригнічує дію іншого алеля:

а) локус; б) інтрон;

в) екзон; г) домінантний алель.

3. Під час дигібридного схрещування аналізуються ознаки:

а) кілька; б) три;

в) дві; г) одна.

4. Розщеплення 15:1 характерне для взаємодії генів за типом:

а) кросинговеру; б) епістазу;

в) комплементарності; г) полімерії.

5. Установіть відповідність.
1
Поділ

2
Подвійне запліднення

3
Звичайне запліднення

4
Брунькування

А
Вірус сказу

Б
Бджола

В
Холерний вібріон

Г
Корал

Д
Кокосова пальма

Відповідність
1
2
3
4

6. Розмістіть варіанти схрещування в послідовності від найбільшої до найменшої кількості можливих фенотипів, які будуть отримані в результаті схрещування, за умови, що досліджувані гени знаходяться в різних хромосомах:

а) AaBBccddEE ×aabbCCDdee;

б) AaBBccddEe ×aabbCcDdee;

в) AABBccddee ×aabbCCDDee;

г) AaBBccddEE ×aabbCCDDEE.
Послідовність
1
2
3
4

Варіант ІV

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Тип розмноження, за якого в гідри утворюються бруньки:

а) статевий;

б) партеногенез;

в) брунькування;

г) нестатевий.

2. У самців бджіл статеві хромосоми:

а) XX;

б) XY;

в) ZZ;

г) відсутні.

3. Під час моногібридного схрещування аналізуються ознаки:

а) кілька; б) три;

в) дві; г) одна.

4. Закон незалежного успадкування ознак сформулював:

а) Г. Мендель; б) Т. Гекслі;

в) Т. Морган; г) М. Вавилов.
1
Брунькування

2
Партеногенез

3
Множинна

фрагментація

4
Поперечний поділ

А
Аутолітус

Б
Вірус СНІДу

В
Додекацерія

Г
Гідроїдний поліп

Д
Дафнія

Відповідність
1
2
3
4

6. Розмістіть варіанти схрещування в послідовності від найменшої до найбільшої кількості можливих фенотипів, які будуть отримані в результаті схрещування, за умови, що досліджувані гени знаходяться в різних хромосомах:

а) AaBBccdd ×aabbCCDd;

б) AaBbccdd ×aabbCcDd;

в) AABBccdd ×aabbCCDD;

г) AABbccdd ×aabbCCDD.
Послідовність
1
2
3
4

Варіант V

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Спосіб розмноження без запліднення, властивий інфузоріям:

а) партеногенез; б) поліембріонія;

в) поділ навпіл; г) брунькування.

2. У самиць дрозофіл статеві хромосоми:

а) ZZ; б) XX;

в) XY; г) відсутні.

3. У людини хромосом:

а) 46 пар; б) 24 пари;

в) 23 пари; г) 4 пари.

4. Прикладом цитоплазматичної спадковості є:

а) куру; б) хвороба Дауна;

в) строкатість листків рослин; г) дальтонізм у людини.

5. Установіть відповідність.
1
Регенерація

2
Фрагментація

3
Партеногенез

4
Онтогенез

А
Стадія зародкового розвитку багатоклітинних тварин, що утворюється внаслідок дроблення; складається з одного шару клітин

Б
Процес відновлення організмом утрачених або ушкоджених частин

В
Процес розвитку організмів від їхнього зародження до смерті

Г
Розвиток організму з незаплідненої яйцеклітини

Д
Форма вегетативного розмноження, що здійснюється шляхом відокремлення певних багатоклітинних частин тіла

Відповідність
1
2
3
4

6. Розмістіть варіанти схрещування в послідовності від найменшої до найбільшої кількості можливих фенотипів, які будуть отримані в результаті схрещування, за умови, що досліджувані гени знаходяться в різних хромосомах:

а) AaBBccddEE ×aabbCCDdee;

б) AaBBccddEe ×aabbCcDdee;

в) AABBccddee ×aabbCCDDee;

г) AaBBccddEE ×aabbCCDDEE.
Послідовність
1
2
3
4

Варіант VІ

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Тип розмноження, за якого в попелиць зародки розвиваються з незапліднених яєць:

а) статевий; б) партеногенез;

в) брунькування; г) нестатевий.

2. Наука, що вивчає закономірності мінливості та спадковості:

а) генетика; б) біотехнологія;

в) паразитологія; г) імунологія.

3. У дрозофіли хромосом:

а) 46 пар; б) 24 пари;

в) 23 пари; г) 4 пари.

4. Закон розщеплення сформулював:

а) Г. Мендель; б) Т. Гекслі;

в) Т. Морган; г) М. Вавилов.

5. Установіть відповідність.
1
Поділ

2
Подвійне запліднення

3
Звичайне запліднення

4
Брунькування

А
Вірус грипу

Б
Яблуня

В
Гідра

Г
Збудник чуми

Д
Курка

Відповідність
1
2
3
4

6. Розмістіть стадії розвитку сперматозоїда в послідовності від першої до останньої:

а) стадія росту; б) стадія формування;

в) стадія розмноження; г) стадія дозрівання.
Послідовність
1
2
3
4

ІV. Домашнє завдання

Повторити матеріали теми.

Как правильно оценить свой вес
Віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток (загальний випадок)
Додавання двоцифрових чисел з переходом через десяток
Рука помощи
Твір-опис з елементами розповіді на основі власних спостережень "Калина"
Правопис префіксів роз–, без–

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія