Узагальнення та контроль знань з теми
Цілі уроку: узагальнити й закріпити знання про особливості різних способів розмноження живих організмів та основні закономірності спадковості, розвивати вміння практичного використання одержаних знань, виховувати повагу до всіх живих організмів і розуміння важливості діяльності людини для всього живого на нашій планеті.

О бладнання й матеріали: таблиці з теми, підручник, зошит.

Базові поняття й терміни: статеве розмноження, нестатеве розмноження, поділ, фрагментація, брунькування, партеногенез, поліембріонія, статеві клітини, сперматогенез, овогенез, генетика, ген, алель, домінантні й рецесивні алелі, фенотип, генотип, узаємодія генів, хромосомна теорія спадковості, закони Менделя.

Хід уроку

І. Організаційний етап

II. Обговорення й узагальнення матеріалів теми

Питання для бесіди

1. Які способи розмноження є у живих організмів?

2. Чим між собою відрізняються статеве й нестатеве розмноження?

3. Що вивчає генетика?

4. Що таке ген?

5. Які закони відкрив Г. Мендель?

6. Які основні положення входять до хромосомної теорії спадко-

вості?

III. Контроль знань з теми

Варіант І

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Тип розмноження, за якого утворюються диплоїдні спори:

а) статевий; б) брунькування;

в) вегетативний; г) нестатевий.

2. Один з можливих структурних станів гена:

а) алель; б) ген;

в) екзон; г) термінатор.

3. Під час полігібридного схрещування аналізуються ознаки:

а) кілька; б) три;

в) дві; г) одна.

4. Розщеплення 13:3 характерно для взаємодії генів за типом:

а) кросинговеру; б) епістазу;

в) комплементарності; г) полімерії.

5. Установіть відповідність.
1
Партеногенез

2
Поліембріонія

3
Невпорядкований поділ

4
Фрагментація

А
Губки

Б
Броненосці

В
Лишайники

Г
Віруси грипу

Д
Попелиці

Відповідність
1
2
3
4

6. Розмістіть варіанти схрещування в послідовності від найбільшої до найменшої кількості можливих фенотипів, які будуть отримані в результаті схрещування, за умови, що досліджувані гени знаходяться в різних хромосомах:

а) AaBBccdd ×aabbCCDd; б) AaBbccdd ×aabbCcDd;

в) AABBccdd ×aabbCCDD; г) AABbccdd ×aabbCCDD.
Послідовність
1
2
3
4

Варіант ІI

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Спосіб розмноження без запліднення, властивий для броненосців:

а) партеногенез; б) поліембріонія;

в) поділ навпіл; г) брунькування.

2. У самців голубів статеві хромосоми:

а) XX; б) XY;

в) ZZ; г) відсутні.

3. Сукупність генів гаплоїдного набору хромосом організмів певного виду:

а) фенотип; б) генетика;

в) біотехнологія; г) геном.

4. Хромосомну теорію спадковості сформулював:

а) Г. Мендель; б) Т. Гекслі;

в) Т. Морган; г) М. Вавилов.

5. Установіть відповідність.
1
XX

2
XY

3
ZZ

4
ZW

А
Самиця шимпанзе

Б
Самець собаки

В
Самиця шовковичного

шовкопряда

Г
Самець горобця

Д
Самець бджоли

Відповідність
1
2
3
4

6. Розмістіть стадії розвитку яйцеклітини в послідовності від останньої до першої:

а) стадія росту; б) стадія формування;

в) стадія розмноження; г) стадія дозрівання.
Послідовність
1
2
3
4

Варіант ІII

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Особина, яка має лише жіночі статеві залози:

а) гермафродит;

б) самиця;

в) самець;

г) нестатеве покоління життєвого циклу.

2. А лель, що пригнічує дію іншого алеля:

а) локус; б) інтрон;

в) екзон; г) домінантний алель.

3. Під час дигібридного схрещування аналізуються ознаки:

а) кілька; б) три;

в) дві; г) одна.

4. Розщеплення 15:1 характерне для взаємодії генів за типом:

а) кросинговеру; б) епістазу;

в) комплементарності; г) полімерії.

5. Установіть відповідність.
1
Поділ

2
Подвійне запліднення

3
Звичайне запліднення

4
Брунькування

А
Вірус сказу

Б
Бджола

В
Холерний вібріон

Г
Корал

Д
Кокосова пальма

Відповідність
1
2
3
4

6. Розмістіть варіанти схрещування в послідовності від найбільшої до найменшої кількості можливих фенотипів, які будуть отримані в результаті схрещування, за умови, що досліджувані гени знаходяться в різних хромосомах:

а) AaBBccddEE ×aabbCCDdee;

б) AaBBccddEe ×aabbCcDdee;

в) AABBccddee ×aabbCCDDee;

г) AaBBccddEE ×aabbCCDDEE.
Послідовність
1
2
3
4

Варіант ІV

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Тип розмноження, за якого в гідри утворюються бруньки:

а) статевий;

б) партеногенез;

в) брунькування;

г) нестатевий.

2. У самців бджіл статеві хромосоми:

а) XX;

б) XY;

в) ZZ;

г) відсутні.

3. Під час моногібридного схрещування аналізуються ознаки:

а) кілька; б) три;

в) дві; г) одна.

4. Закон незалежного успадкування ознак сформулював:

а) Г. Мендель; б) Т. Гекслі;

в) Т. Морган; г) М. Вавилов.
1
Брунькування

2
Партеногенез

3
Множинна

фрагментація

4
Поперечний поділ

А
Аутолітус

Б
Вірус СНІДу

В
Додекацерія

Г
Гідроїдний поліп

Д
Дафнія

Відповідність
1
2
3
4

6. Розмістіть варіанти схрещування в послідовності від найменшої до найбільшої кількості можливих фенотипів, які будуть отримані в результаті схрещування, за умови, що досліджувані гени знаходяться в різних хромосомах:

а) AaBBccdd ×aabbCCDd;

б) AaBbccdd ×aabbCcDd;

в) AABBccdd ×aabbCCDD;

г) AABbccdd ×aabbCCDD.
Послідовність
1
2
3
4

Варіант V

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Спосіб розмноження без запліднення, властивий інфузоріям:

а) партеногенез; б) поліембріонія;

в) поділ навпіл; г) брунькування.

2. У самиць дрозофіл статеві хромосоми:

а) ZZ; б) XX;

в) XY; г) відсутні.

3. У людини хромосом:

а) 46 пар; б) 24 пари;

в) 23 пари; г) 4 пари.

4. Прикладом цитоплазматичної спадковості є:

а) куру; б) хвороба Дауна;

в) строкатість листків рослин; г) дальтонізм у людини.

5. Установіть відповідність.
1
Регенерація

2
Фрагментація

3
Партеногенез

4
Онтогенез

А
Стадія зародкового розвитку багатоклітинних тварин, що утворюється внаслідок дроблення; складається з одного шару клітин

Б
Процес відновлення організмом утрачених або ушкоджених частин

В
Процес розвитку організмів від їхнього зародження до смерті

Г
Розвиток організму з незаплідненої яйцеклітини

Д
Форма вегетативного розмноження, що здійснюється шляхом відокремлення певних багатоклітинних частин тіла

Відповідність
1
2
3
4

6. Розмістіть варіанти схрещування в послідовності від найменшої до найбільшої кількості можливих фенотипів, які будуть отримані в результаті схрещування, за умови, що досліджувані гени знаходяться в різних хромосомах:

а) AaBBccddEE ×aabbCCDdee;

б) AaBBccddEe ×aabbCcDdee;

в) AABBccddee ×aabbCCDDee;

г) AaBBccddEE ×aabbCCDDEE.
Послідовність
1
2
3
4

Варіант VІ

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Тип розмноження, за якого в попелиць зародки розвиваються з незапліднених яєць:

а) статевий; б) партеногенез;

в) брунькування; г) нестатевий.

2. Наука, що вивчає закономірності мінливості та спадковості:

а) генетика; б) біотехнологія;

в) паразитологія; г) імунологія.

3. У дрозофіли хромосом:

а) 46 пар; б) 24 пари;

в) 23 пари; г) 4 пари.

4. Закон розщеплення сформулював:

а) Г. Мендель; б) Т. Гекслі;

в) Т. Морган; г) М. Вавилов.

5. Установіть відповідність.
1
Поділ

2
Подвійне запліднення

3
Звичайне запліднення

4
Брунькування

А
Вірус грипу

Б
Яблуня

В
Гідра

Г
Збудник чуми

Д
Курка

Відповідність
1
2
3
4

6. Розмістіть стадії розвитку сперматозоїда в послідовності від першої до останньої:

а) стадія росту; б) стадія формування;

в) стадія розмноження; г) стадія дозрівання.
Послідовність
1
2
3
4

ІV. Домашнє завдання

Повторити матеріали теми.

Водная диета: вы действительно худеете!
Віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток (загальний випадок)
Осінь. Рослини восени. Охорона здоров’я восени
Вступ до теми «Цікаві пригоди братів наших менших»
Успеть понравится за 12 секунд.
Твій рідний край

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія