Складні випадки правопису слів із ненаголошеними голосними

Мета: повторити правила про написання слів з ненаголошеними голосними; удосконалювати уміння правильно писати слова з ненаголошеними голосними, знаходити й виправляти орфографічні помилки у писемному мовленні; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати у школярів повагу до рідної мови, а також відчуття її краси як основи естетичного виховання.

Внутрішньопредметні зв’язки:

Фонетика: фонетична характеристика голосних звуків.

Орфоепія: правильне вимовляння ненаголошених голосних.

Орфографія: правопис великої букви.

Лексикологія: синоніми, ознайомлення з фразеологічним складом української мови.

Словотвір: частини слова.

Морфологія: частини мови.

Міжпредметні зв’язки:

Література: твори українських авторів, виразне читання віршових творів.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Ознайомлення десятикласників із темою, метою і завданнями уроку

ІІІ. Актуалізація мотиваційних резервів десятикласників з теми

Спостереження над мовним матеріалом

Аудіювання

IV. Усвідомлення теоретичного матеріалу в процесі практичної роботи

Орфографічний практикум

 • На місці крапок поставити пропущені букви та пояснити їх правопис.

Бл..щати, вин..сений, м..не, ш..рочезний, акт..візу вати, пл..нарний, скр..піти, характ..р..зувати, тр..тина, зас..лити, д..сятий, л..йт..нант, р..зультат, розв..вати, зал..вати, б..р..жливість, п..ервин ний, мат..мат..ка, ж..ве, в..рховина, зап..тання, в..сня ний, практ..кант, щ..б..тати, т..хнічний, кат..горія, гл..бинний, страт..гічний, д..р..гент, ст..хати, р..сурси, в..л..чати, д..сц..плінарний, еф..ктивність, ст..повий, с..мінар, р..кторат, р..ф..ративний,

к..рувати, защ..міти, з..зуля, пр..нц..повий, к..жух, т..рплячий, д..ф..р..нціальний, конц..нтрувати, сп..лучення.

 • Переписати слова і вставити пропущені букви е, и. Пояснити їх правопис.

Виділити слова, написання яких перевіряється за словником.

Розд..влятися, гал..рея, пробл..матичний, кр..ва вий, стр..мати, заб..рати, невм..рущий, завм..рати, т..рплячий, прод..ш..вити, усвідомл..ний, зб..р..гти, кр..тич ний, б..р..жливий, нем..лосердний, пов..ртатися, ущ..мити, неприм..ренний, справ..дливий, м..нулий, тр..мтіти, дзв..нить, ос..литися, зв..чайний, гр..міти, дж..р..ло, вс..р..дині, в..селка, ш..л..стіти, принц..повий.

 • Вставити в слова пропущені е, и. Які з поданих слів можна об’єднати за спільною значущою частиною? Довести.

Кр..га, б..р..за, пр..б..р..жний, л..стопад, л..стоноша, б..р..зняк, кр..жень,ж..в..й, кр..ж..на, кр..шталь, л..стівка, л..стя, б..р..з..нь, кр..жинкаб..р..говий, б..р..гти, б..р..г.                             

 • Прочитати прислів’я. Пояснити їх значення. До яких частин мови належать слова з ненаголошеними е, и? Дібрати до них спільнокореневі й записати групи слів.

Хвилина годину береже. Життя прожити — не поле перейти. ІЦо знаєшщо вмієш — те за плечима не носиш. Весна багата на квіти, а хліба в осеніпросять.

V. Виконання творчих вправ

 • До виділених у реченнях фразеологізмів дібрати з довідки синоніми, пояснити в них правопис слів із ненаголошеними е, и.

1. Таке було мишастеньке, таке тендітне, а от дивися — вже на порі.

2. А в лісах тих розвелося багато всякого звіра, птаства, як цвіту в городі.

3. Тільки заїхав, дивись, уже й кінець загінці, знову повертай: за півгодини сорочка, як хлющ. 4. Квартиру вам однаково дали б,— зауважив Байдачий,— Е, це ще баба надвоє ворожила.

5. Хоч батько й копійки не має за душею, але все рівно почуває себе людиною.

Довідка. у кишені вітер гуляє, вилами по воді писано, на виданні, хоч викрути, видимо-невидимо.

 • Прочитати приповідки, прислів’я, приказки та народні прикмети. Як ви їх розумієте? Пояснити. Виділити слова з ненаголошеними е, и. До яких правил їх можна навести як приклади? Накреслити таблицю й заповнити її.      

                     

Багатий дивується, чим бідний годується.

Багачеві ведеться, бо йому й півень несеться.

Краще переконувати словами, ніж кулаками.

Біда — великий учитель.

Біда не ходить лісом, а між людьми.

Тиха вода береги ломить.

Два гриби в один борщ — то забагато.

Таке життя, як моє, не варте й печеної цибулі.

Кривда людська боком вилазить.

Слово біжить, а письмо летить.

Причепили ще й гіркого до лихого.

Довгі бруньки на деревах — спізниться літо.

Літо з дощами — осінь з грибами.

Багато зимою інею — на врожай.

Сонце на літо, а зима на мороз.

Про землю піклуйся — золотим зерном милуйся.

Зимою день малий, нитка довга, а весною день великий, а нитка коротка.

Орачеві земля — мати, а ледарю — мачуха.

Яка пшениця, така й паляниця.

Ліс великий, а путнього дерева не знайдеш.

Творче конструювання

 • До поданих слів додайте близькі за значенням з наголошеними еи та складіть із ними речення.

Титан … ; лід … ; гербарій … ; райдуга … ; бусел … .

VI. Підсумок уроку

VII. Домашнє завдання

Виписати з орфографічного словника 50 слів з ненаголошеними голосними, що не перевіряються за допомогою наголосу, і запам’ятати їх.


Обчислення значень виразів. Розв’язування задач
Маска для повышения объема волос
Навчатися творчо, із захопленням
Вычисляем изменщика. Пособие для женщин
Вимова і правопис слів ненаголошених голосних Е, И, що перевіряються наголосом
Водойми в Україні

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія