Позначення на письмі голосних і приголосних звуків. Складні випадки правопису м’якого знака
Мета: повторити знання десятикласників про позначення на письмі голосних і приголосних звуків, складні випадки правопису м’якого знаку; формувати правописні вміння; удосконалювати вміння знаходити й виправляти орфографічні помилки у писемному мовленні; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати у школярів повагу до рідної мови, а також відчуття її краси як основи естетичного виховання.

Внутрішньопредметні зв’язки:

Синтаксис: речення, текст.

Лексикологія: ознайомлення з фразеологічним складом української мови (крилатими висловами, прислів’ями).

Міжпредметні зв’язки:

Література: твори українських авторів.

Російська мова: слова, що відрізняються вживанням м’якого знака.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Ознайомлення десятикласників із темою, метою і завданнями уроку

ІІІ. Актуалізація мотиваційних резервів десятикласників з теми

Спостереження над мовним матеріалом

Запишіть подані висловлювання про мову. Букви, що позначають м’які приголосні звуки, підкресліть однією лінією, букви, що позначають пом’якшені звуки,— двома. Поясніть, чим позначається м’якість на письмі.
Текст 1

Українська мова має свою особливу музикальність. Ця незбагненна душа нашої мови, як золотоносна ріка, виблискує хвилями народної пісні, переливається в душу нації, творить по чуттєву нерозривність українського серця і української землі (Д. Павличко).

Текст 2

Не тільки поет, прозаїк, драматург, але й фізик чи математик доконче повинен мати до своїх послуг багатий, гнучкий, точний і виразний мовний апарат. Треба працювати над культурою своєї мови, над її збагаченням, витонченням і загостренням (М. Рильський).

Вставте у прислів’я потрібні за змістом дієслова з довідки, в яких м’якість приголосних на письмі передається з допомогою м’якого знака.
Як сіно … , то дощів не … . Порожня бочка … , а повна … . Шабля … голову, а слово — душу. Книга … , як на світі … . Вік живи — вік … . Грім … , буде хліб … . За все … , та не все … . Зайця ноги … , а вовка зуби … . Кінець діло … . Лінивий двічі … , скупий двічі … .

Довідка. Платить, гримить, береться, учись, родить, вчить, робить, хвалить, носять, ранить, жить, гучить, косять, годують, мовчить, просять, вдається.

IV. Усвідомлення теоретичного матеріалу в процесі практичної роботи

Запишіть подані слова українською мовою.
Батальон, миллион, йот, летчик, майор, вечернему, Йоханнесбург, павильон, ерш, сегодня, Йошкар-Ола, ледниковый, ему, лен, бульон, йод, Аксенов, льновод, четырех, подъем, льда, медальон, деготь, к нему, седьмой, Воробьев, район, ледник, биллион, серьезный, трех, компаньон, завтрашнему, Муравьев, курьез, Панферов, шампиньон.

Утворіть присвійні прикметники з суфіксом -ин.
Русалка, ненька, креолка, вчителька, іспанка, нянька, рибалка, приятелька, Васька, кицька, Параска, Галька, тітка, вихователька, дочка, лялька, комсомолка, донька, Наталка, Оленка, Маринка, матінка.

За допомогою суфікса -ськ(ий) утворіть від іменників прикметники.
Поділля, товариш, Тернопіль, республіка, Прилуки, Ужгород, Карпати, Ніжин, Ірпінь, Запоріжжя, Познань, комсомол, Польща, завод, Калуш, Калуга, Коростень, рибалка, співробітник, Урал, Сімферополь, студент, Сибір, любитель, Сиваш, Іртиш, Судан, інтернаціоналіст, Севастополь, Одеса, люд, Байкал, таджик, інтелігент, Полісся.

Перекладіть українською мовою й запишіть.
Бурятский, адвокатский, узбекский, харь ковский, турецкий, пражский, ненецкий, скользко, тбилис ский, низкий, Братск, Донецк, Брянск, карпатский, узко, украинский, вязкий, немецкий, Новосибирск, Хмельницкий, плоско, Полоцк, полесский, оренбургский, кавказский, криворожский, золотоношский, кременчугский.

Перекладіть з російської мови на українську. Згрупуйте слова за частинами мови, поясніть їх правопис.
Дробь, отрежь, букварь, голубь, Харьков, ударьте, зябь, календарь, вплавь, дрожь, горький, виноградарь, нож, упряжь, восемь, плачь, плач, вскачь, семь, печь, биб лиотекарь, кобзарь, тюрьма, ночь, слесарь, желчь, вратарь, степь, туш, секретарь, накипь, плугатарь, сыпьте, лишь, роскошь, гуашь, тушь, сухарь, знакомься, фальшь, това рищ, исправьте, экономьте, бунтарь, вещь, рыцарь, отмерь те, пахарь, редактируешь, поверьте, съешьте, творишь,

меньше, нянчить, копчик, уменьшить, вечный, тоньше, во семьсот, хорольский, пятьдесят, шестнадцать, севастополь ский, казанский.

Зробіть висновок про вживання м’якого знака в українській мові.
Довідковий матеріал

М’який знак пишеться

1) після букв д, т, з, с, ц, л, н у кінці та в середині слів перед буквами, що позначають тверді приголосні звуки: молодь, біль, колись, донька, батько;

2) у середині складу перед о: льотчик, сьомий, тьохкати;

3) у прикметникових суфіксах –ськ(ий), -цьк(ий), -зьк(ий): український, ткацький, ризький;

4) після букви н у суфіксах -еньк-, -оньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-: серденько, тихесенький, малюсінький, повнісінькій;

5) у буквосполученнях льц, ньц, ньч, льч, що походять із льк, ньк: ляльці, ляльчин (лялька); доньці, доньчин (донька);

6) після букви л перед буквами, що позначають м’які приголосні звуки: рибальський, сільський.

М’який знак не пишеться

1) після букв, що позначають губні та шиплячі звуки: степ, плач, сімсот;

2) після р у кінці слова та складу: бібліотекар, календар (але Горький);

3) між двома однаковими буквами, що позначають м’які подовжені приголосні: знання, стаття;

4) між двома м’якими приголосними — м’якість першого з них виникає як результат впливу наступного м’якого приголосного: ніжність, майбутнє;

5) у буквосполученнях лц, нц, лч, нч, які походять від лк, нк: матінці (матінка), рибалці (рибалка);

6) після н перед шиплячими та суфіксами -ськ(ий), -ств(о): менший, тонший, громадянство.

Ігрове дослідження-відновлення

Випишіть слова у дві колонки: у ліву — з м’яким знаком, у праву — без нього, щоб дізнатися, що зашифровано в завданні.
1. Чіл..не, област.., р..ясно, різ..бяр, ад..ютант, нян..ка, духм..яний, асфал..т, арф..яр.

Ключ. Підкресливши першу літеру у словах, отримаєте назву твору П. Куліша.

2. Різ..ба, парас..чин, дикан..ський, стан..мо, заховайс.., у куз..ні, прал..ня, гарнен..кий, тіт..ці, рибон..ки, брен..кати.

Ключ. Підкресліть у кожному слові третю букву — прочитаєте назву одного з творів І. Франка.

3. Улюбленец.., козац..кий, різ..бяр, адмірал..с..кий, їд..те, Н..ютон, аквалан..гіст.

Ключ. Підкресливши перші букви, прочитаєте назву країни.

4. Ковал..чук, щонаймен..ший, учител..ство, камін..чик, різ..бяр, сон..ця, медал..йон, чотир..ма, лял..ці, с..міх, бат..ківський.

Ключ. Підкресліть у першому стовпчику останню букву — прочитаєте ім’я героя твору Уласа Самчука «Марія».

5. Промін..чик, міл..йон, ос..овий, пун..ктуація, ател..є, дос..є, ус..мішка, Юрянс..к, кін..чик, різ..бяр, нян..чити, св..ято.

Ключ. Прочитайте другі букви у словах, спочатку в першому стовпчику, а потім у другому — дізнаєтеся назву літературно-публіцистичної пам’ятки кінця ХVІІ — початку ХІХ століття, в якій розповідається про події, що відбувалися в Україні від давнини до 1769 року.

Відповіді

1. «Чорна рада».

2. «Захар Беркут».

3. Україна.

4. Корній.

5. «Історія русів».

V. Виконання завдань творчого характеру

Творче конструювання

Перекладіть слова українською мовою і складіть із ними речення. Поясніть зміни в поданих словах.
Вратарь, сажень, степь, Сибирь, меньшинство, стул, карандаш, путь, секретарь, дробь, запорожский, французский.

Дослідження-відновлення

На місці крапок поставте, де треба, м’який знак. Дослідіть, у яких випадках м’якість приголосного в українській мові не позначається.
Кіл..кіс..т.., сіл..с..кий, чукот..с..кий, міц..ніс..т.., діял..ніс..т.., від..ділен.., Кос..тя, с..міливіс..т.., щас..тя, с..вятковий, пал..ці, радіс..т.., віс..тю, Нас..тя, з..ріліс..т.., Кол..с..кий, Іл..ля, всєс..віт..ня, вугіл..ля, піз..ня, майбут..нє, куріл..с..кі, галуз..зю, гордіс..т.., маз..зю, весіл..ля, в намис..ті, вітал..ня, читал..ня, воз..ня, плат..ня, Трет..яковс..ка, Трет..як, Ул..яна,

урал..с..кий, майбут..нє, олен..чин, кан..йон, виход..те, Гор..кий, Хар..ків, ател..є, жен..шен, барел..єр.

Відгадайте шараду

Три букви означають те, що й поле.

Додай знак м’якшення — і вже тварина

З родини оленів, струнка й прудка.

Що це таке?

(Д. Білоус)

Відповідь. Лан, лань.

VI. Систематизація й узагальнення знань, умінь, навичок

Дати відповіді на запитання

1. У яких випадках пишеться м’який знак у словах українського походження?

2. У яких випадках пишеться м’який знак в іншомовних словах?

3. У яких випадках не пишеться м’який знак?

VII. Підсумок уроку

VIII. Домашнє завдання

Поставте іменники в давальному відмінку. В одну колонку запишіть слова без м’якого знака, а в другу — з м’яким знаком.
Спілка, дочка, донька, циганка, тітонька, фіалка, синька, калинонька, тіточка, рибалонька, сиротинка, білка, колиска, люлька, тарілка, сиротинонька, веселка, вчителька, футболка, бджілка, жилка, полька, динька, яблунька, партизанка, віялка, ліщинонька, валер’янка, нічка, вихователька, кладка, кулька, ніченька, сівалка, зіронька, галка, сопілочка, голка, жменька, доріженька, річка, читачка, мадярка, книжка, сопілка, мукомолка.

Ділення багатоцифрових чисел на трицифрові, коли частка містить нулі
После секса
Робота в редакції журналу для дітей "Пори року. Зима"
Народні усмішки. Прислів’я та приказки. Скоромовки. Загадки
Українська народна казка «Кирило Кожум’яка»
Узагальнення вивченого про наголос, наголошені й ненаголошені голосні

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія