Узагальнення знань за темою «Україна в роки Першої світової війни. Початок української революції»

Мета: узагальнити та систематизувати матеріал, вивчений з даної теми; повторити основні події Першої світової війни та початку Української революції; розвивати в учнів уміння аналізувати й систематизувати матеріал, робити висновки та узагальнення, вміти виділяти головне і другорядне, працювати з історичними термінами та поняттями.

Тип уроку: урок узагальнення та систематизації знань.

Хід уроку

І. Організаційна частина уроку

ІІ . Виконання завдань

Завдання І. Вибрати одну правильну відповідь

1. Укажіть, які українські землі напередодні Першої світової війни не входили до складу Австро-Угорщини.

А Галичина;

Б Буковина;

В Волинь;

Г Закарпаття.

2. Коли була утворена організація, засновником якої стала группа наддніпрянських діячів (А. Жук, Д. Донцов, М. Меленєвський та ін.)?

А Серпень 1914 р.;

Б вересень 1914 р.;

В серпень 1915 р.;

Г вересень 1915 р.

3. Яку назву мала організація, утворена 1 серпня 1914 р. у Л ьвові?

А «Просвіта»;

Б Товариство українських поступовців;

В Союз визволення України;

Г Г оловна Українська Рада.

4. Яку назву має стаття Симона Петлюри, в якій є такі слова: «Толерантна постава до українців Австрії… відкрила б великі можливості: вона створила б потяг відірваними історичними умовами частини до національного українського цілого, зв’язаного з Р осією: унаслідок того сталося би велике діло виправлення історичної помилки, а українському народові… відкрилась би

можливість розвитку його багатих сил в єднанні з відродженою Росією і народами, що її заселяють».

А «Маніфест до українського народу»;

Б «Війна та українці»;

В «Наша платформа»;

Г «Наша програма».

5. Укажіть назву події, зобра-  

женої на картосхемі:

А Галицька битва;

Б капітуляція фортеці Пе-

ремишль;

В битва за гору Маківку;

Г Брусиловський прорив.

6. Якого положення серед наведених у планах країн Троїстого союзу щодо України напередодні Першої світової війни не було?

А Перетворення України у плацдарм для подальшого наступу на Схід;

Б розширення території Німецької імперії за рахунок українських земель Сходу і Півдня;

В приєднання до Австро-Угорщини Холмщини, Підляшшя, Волині та Поділля;

Г проголошення незалежної Української держави.

7. Яке положення не передбачалось у програмі Союзу Визволення України?

А Утворення самостійної Української держави;

Б проголошення автономії України у складі Росії;

В запровадження демократичного ладу;

Г надання рівних прав представникам всіх національностей.

8. Яку подію Першої світової війни Росія оцінювала як продовження справ Івана Калити?

А Вторгнення російських військ у Г аличину;

Б арешт Андрія Шептицького;

В прибуття Миколи ІІ до Львова;

Г Брусиловський прорив.

9. Яку назву мав орган влади в Україні, утворений 4 березня 1917 року?

А Тимчасовий уряд;

Б Центральна Рада;

В  енеральний Секретаріат;

Г Військовий генеральний комітет.

10. Позначте дату події, що зображена на даній ілюстрації:

 

А 16 березня 1917 р.;

Б 17 березня 1917 р.;

В 18 березня 1917 р.;

Г 19 березня 1917 р.

11. Хто з наведених українських політичних діячів не був членом Центральної Ради?

А М. Грушевський;

Б В. Винниченко;

В Є. Петрушевич;

Г С. Єфремов.

12. Представники якої політичної партій не входили до Центральної Ради на момент її створення 4 березня 1917 року?

А Українська соціал-демократична робітнича партія;

Б Українська соціал-демократична робітнича партія більшовиків;

В Українська партія соціалістів-самостійників;

Г Українська партія соціалістів-революціонерів.

Відповідь: 1 В; 2 А; 3 Г; 4 В; 5 А; 6 Г; 7 В; 8 А; 9 Б; 10 Г; 11 Б; 12 Б.

Завдання ІІ . Обрати правильні варіанти відповідей

1. Які із тверджень характеризують діяльність історичного діяча, зображеного на ілюстрації (3 правильні відповіді)?

А Митрополит Української греко- 

католицької церкви;

Б мав науковий ступінь доктора меди-

цини;

В будучи депутатом Галицького сейму,

відстоював інтереси українського на-

селення Галичини;

Г підтримував розвиток освітньо-

культурного життя у західноукраїн-

ських землях;

Д заснував Національний історичний

музей;

Е у 1915 р. був заарештований і вивезений до Росії.

2. Укажіть події, які можна віднести до бойового шляху Українських січових стрільців (4 правильні відповіді).

А Оборона Ужоцького перевалу в ході Галицької битви;

Б бої за гору Маківку поблизу Славська;

В бої на горі Лисоня поблизу Тернополя;

Г_підняття над Галичем жовто-синього українського національного прапора;

Д контрнаступ по лінії Кам’янець–Подільський–Тернопіль–Кременець–Дубно;

Е Брусиловський прорив.

3. Позначте наслідки ІІ Універсалу для України (3 правильні відповіді).

А Урядова криза;

Б півмільйонна демонстрація у Петрограді;

В арешт лідерів більшовиків;

Г виступ самостійників;

Д нейтралізація прихильників незалежної України;

Е висилка М. Міхновського на фронт.

Відповідь: 1 А, В, Г; 2 А, Б, В, Г; 3 Г, Д, Е.

Завдання ІІІ . Встановити відповідність, утворивши логічні пари

1. Установіть відповідність між діячами та подіями, з ними пов’язаними.

1 О. Бобринський

А Утворення Головної української ради

2 М. Галущинський

Б Утворення Союзу визволення України

3 А. Шептицький

В Утворення легіону Українських січових стрільців

4 Д. Донцов

Г Утворення Галицько-Буковинського генерал-губернаторства

5 К. Левицький

 

Відповідь: 1 — Г; 2 — В; 4 — Б; 5 — А.

2. Установіть відповідність між подією та територією.

1 Утворення «Юнацької спілки»

А Перемишль

2 Контрнаступ російських військ у березні 1915 р.

Б Львів

3 Участь Легіону УСС у похоронах І. Франка

В Чернівці

4 Утворення «Товариства допомоги населенню Півдня України, що постраждало від воєнних дій»

Г Харків

 

 

Д Київ

Відповідь: 1 — Г; 2 — А; 3 — Б; 4 — Д.

3. Установити відповідність між політичними діячами — членами Генерального Секретаріату Української Центральної Ради та їхніми посадами.

1 С. Петлюра

А Г олова Генерального Секретаріату

2 В. Винниченко

Б Генеральний писар

3 С. Єфремов

В Секретар військових справ

4 Б. Мартос Г

Г Секретар міжнаціональних справ

5 П. Христюк

 

Відповідь: 1 — В; 2 — А; 3 — Г; 5 — Б.

Завдання ІV. Встановити хронологічну або логічну послідовність

1. Розташуйте отаманів Легіону Українських січових стрільців в тій послідовності, що відповідає хронології керування ними цією військовою організацією.

А Мирон Тарнавський;

Б Г ригорій Коссак;

В Михайло Галущинський;

Г Осип Микитка.

Відповідь: В, Б, А, Г.

2. Запишіть події, що відбувалися на території України в роки Першої світової війни, в хронологічній послідовності.

А Страйк робітників металургійного заводу в селищі Кам’янському Катеринославської губернії;

Б проголошення Францом-Йосифом І автономії Галичини;

В Галицька битва;

Г приїзд Миколи ІІ до Галичини.

Відповідь: В, Г, А, Б.

3. Розташуйте в хронологічній послідовності заходи щодо формування української армії, що були проведені Центральною Радою навесні 1917 р.

А Скликання І Всеукраїнського військового з’їзду;

Б створення Генерального українського військового комітету;

В утворення підрозділів Вільного козацтва;

Г організація полку ім. Б. Хмельницького.

Відповідь: Г, В, А, Б.

ІІІ. Домашнє завдання

1. Р озпочати заповнення таблиці «Основні події Української революції».

Дата

Подія

Наслідки

 

 

 

2. Випереджальне завдання: підготувати повідомлення «Бій під Крутами».


Як розмножуються тварини. Контрольна робота
О. Сенатович «Ми розбили склянку з чаєм». Г. Бойко «Обіцяльник». В. Гринько «Мирилки». М. Чумарна «Казка про друга»
Складання розповіді за поданими малюнками, опорними словами "Зелену красуню люблять усі"
Закріплення випадків додавання і віднімання, пов'язаних із нумерацією чисел
Подарок на День Святого Валентина
Додавання і віднімання круглих чисел

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія