Польща. Білорусь. Порівняльна економіко-географічна характеристика

Мета: сформувати знання учнів про особливості економіко-географічного положення, природно-ресурсного потенціалу, госпо­дарства країн, що порівнюються; виявити економіко-географічну специфіку Польщі і Білорусі; розвивати вміння складати порів­няльну економіко-географічну характеристику за планом, прак­тичні вміння працювати з комплексними картами атласа, матеріа­лами підручника; виховувати аналітичні здібності, економічне мислення.

Обладнання: політична та фізична карти Європи, атласи, під­ручники.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Перевірка домашнього завдання

• Які особливості притаманні паливно-енергетичному комплексу Росії?

• На яку сировинну базу спирається металургійна промисловість Росії?

• Які галузі машинобудівного комплексу Росії є провідними?

• Які регіони Росії визначаються високим рівнем промислового розвитку?

• На які види транспорту Росії припадає основна частка переве­зень пасажирів та вантажів?

• Чому Росія вимушена в значній кількості імпортувати продук­ти харчування?

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Приклад Росії переконливо продемонстрував нам, наскільки складним, тривалим та специфічним є реформування економіки постсоціалістичних країн. Всі колишні соціалістичні країни Євро­пи зараз тією або іншою мірою охоплені процесами економічних реформ — від часткових, поступових до корінних перетворень у всіх сферах життя.

Якщо узагальнити практику реформування постсоціалістич­них країн, ми отримаємо дві основні моделі реформ — «шокову те­рапію» (швидке радикальне реформування) і поступовий еволю­ційний перехід. Ті країни, про які ми будемо говорити сьогодні на уроці, досить яскраво представляють ці моделі. Перша країна — Польща, де з 1989 р. почався період радикальних економічних ре­форм, метою яких стало створення суто ринкового господарства та орієнтація на ЄС. Друга країна — Білорусь, де уряд продовжує про­водити політику часткового переходу до ринкових методів регулю­вання економіки, визнаючи певною мірою приватне підприємни­цтво, але зберігаючи адміністративно-командні способи управління і тримаючи курс на інтеграцію з Росією.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Порівняльна економіко-географічна характеристика Польщі і Білорусі

Завдання 1. За допомогою карт атласа і матеріалів підручника стисло схарактеризуйте Польщу і Білорусь за планом. Зробіть ви­сновки.

План

Польща

Білорусь

1. Географічне положення

Центральна Європа, вихід до Балтійського моря, перехрестя транзитних шляхів

Східна Європа, перехрестя транзитних шляхів, немає виходу до моря

2. Площа території, тис. км2

312,7

207,6

3. Форма державного управління

Президентсько-парламентська республіка

Президентська республіка

4. Система державного устрою

Унітарна держава

Унітарна держава

5. Кількість населення, млн осіб

38,5 (2009 р.)

9,6 (2009 р.)

6. Національний склад

Поляки (98 %), німці, українці

Білоруси (81,2 %), росіяни, українці, поляки

7. Тип відтворення

перший

перший

8. Середня густота населення, осіб/км2

123

46

 

План

Польща

Білорусь

9. Рівень урбаніза-ції, %

65

72

10. Основні корисні копалини

Кам’яне та буре вугілля, поліметалічні руди, сіль, незначні запаси нафти, природного газу

Торф, калійна та кухонна сіль, будівельна сировина, невеликі запаси нафти, кам’яного вугілля

11. Провідні галузі промисловості

Машинобудування, чорна й кольорова металургія, гірничовидобувна, хімічна, харчова, фармацевтична, текстильна

Машинобудування, хімічна, лісова та деревообробна, легка, харчова

12. Провідні сільськогосподарські галузі

Рослинництво

(картопля, зернові, цукровий буряк, овочі), тваринництво (свинарство, велика рогата худоба)

Рослинництво (зернові, картопля, льон), м’ясо-молочне тваринництво

13. Провідні види транспорту

Розвиваються усі види транспорту, основна частина перевезень припадає на залізничний та автомобільний

Основне значення для зовнішніх та внутрішніх перевезень має залізничний транспорт

14. Структура експорту

Кам’яне вугілля, кокс, мідь, цинк, сірка, електротехнічне та електронне обладнання, транспортні засоби, заморожені овочі, м’ясо, текстиль

Продукція машинобудування, добрива, текстиль, продукти харчування

15. Структура імпорту

Машини й устаткування, нафта, залізна руда, хімічна продукція

Енергоносії, метали, машини й устаткування, продукти харчування

2. Зовнішньоекономічні зв’язки Польщі та Білорусі з Україною

Геополітичне розташування України Польщі та Білорусі, тери­торіальна близькість, традиційні економічні зв’язки та взаємний інтерес створюють сприятливі передумови для того, щоб торговельно-економічні відносини між країнами активно розвивалися.

Республіка Польща є найбільшим торговельним партнером України серед країн Центральної та Східної Європи. Польща посі­дає четверте місце серед країн-партнерів України за обсягами екс­порту українських товарів до неї (3,5 % загального експорту Укра­їни) та п’яте місце за обсягами імпорту польської продукції до України (5,0 %).

У структурі експорту до Республіки Польща з України у 2009 р. найбільшими за обсягами виявилися такі групи товарів: чорні ме­тали (32,1 % від загального обсягу польського експорту), продукти деревообробного виробництва (11,6 %), електротехнічне обладнан­ня (11,4 %), мінеральні продукти (11,3 %), вироби хімічної про­мисловості та споріднених продуктів (8,1 %), харчові продукти, безалкогольні напої (6,8 %).

У структурі імпорту з Республіки Польща до України за поточ­ний період найбільші обсяги припадають на такі групи товарів: електротехнічне обладнання (16,0 % від загального обсягу імпор­ту), вироби хімічної промисловості (12,7 %), вироби металургійної промисловості (10,9 %), продукти рослинного походження(9,2 %), штучні вироби, каучук (8,5 %), паперові вироби (8,4 %).

Україна є одним з основних торгових партнерів Білорусі. У 2008 р. за обсягом товарообігу з Республікою Білорусь наша кра­їна посідала друге місце серед країн СНД й третє — у загальному обсязі зовнішньої торгівлі. У свою чергу, Білорусь посідає сьоме місце серед зовнішньоторговельних партнерів України. У 2008 р. товарообіг між двома країнами становив 4,9 млрд дол.: експорт — 2,8 млрд дол., імпорт — 2,1 млрд дол. Зокрема, Білорусь постачає нам трактори, вантажні автомобілі та ліфтове обладнання. Украї­на ж експортує металопродукцію, комплектуючі, соняшникову олію. У червні 2009 р. Україна відновила постачання електроенер­гії у Білорусь.

V. Закріплення нових знань, умінь та навичок

Завдання 2. Зробіть висновок, назвіть схожі та відмінні ознаки країн, що розглядаються, поясніть причини відмінностей.

Бесіда

• У чому полягають позитивні ознаки географічного положення Польщі і Білорусі? Географічне положення якої з країн, на ваш погляд, є більш вигідним? Чому?

• Якою продукцією, на вашу думку, можуть обмінюватися Поль­ща і Білорусь?

• Яка модель реформування економіки — польська чи білорусь­ка — здається вам більш ефективною? Чому?

VI. Підсумок уроку

• Польща і Білорусь мають зручне географічне положення і є до­сить густонаселеними територіями з високим рівнем урбанізації.

• Промисловість і сільське господарство обох країн мають багато­галузеву структуру і достатньо високий розвиток.

• Польща однією з перших постсоціалістичних країн досягла успіхів у проведенні ринкових реформ, в той час як у Білорусі подібні реформи йдуть повільніше. Як результат, Польща в 2004 р. стала членом ЄС, а ВВП на душу населення складає понад 18 тис. дол.

• Польща та Білорусь є активними торговельними партнерами України.

VII. Домашнє завдання

1. Підручник: опрацювати § __.

2. Продовжити підготовку до презентації країн — сусідів України (Словаччина, Угорщина, Молдова, Румунія).


Выбор глины для маски
Різноманітність рослин. Що дають рослини людям
Рука помощи
Літературні та народні казки
Як розмножуються тварини. Контрольна робота
3 секрета красивого животика

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія