Мовний та етнічний склад населення. Найпоширеніші мовні сім’ї і групи. Релігія як явище культури

Мета: сформувати знання про найбільші народи та найпошире­ніші мови світу, сприяти розумінню сучасних етнічних та релігій­них процесів у світі, ознайомити з класифікацією країн за націо­нальним складом населення, найпоширенішими мовними сім’ями та групами; розвивати уміння працювати з картами атласа, аналі­зувати стовпчикові та кругові діаграми; виховувати толерантне ставлення до різних народів та релігій світу.

Обладнання: політична карта світу, підручник, атласи, карта «Релігії світу», таблиці, діаграми.

Тип уроку: засвоєння нових знань, умінь та навичок.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань, умінь та навичок

Завдання

• Поясніть, що таке міграції та на які сфери життя суспільства вони впливають.

• Наведіть приклади впливу міграцій на походження народів.

• Пригадайте, що означають поняття «етнос», «нація».

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Проблемне питання. Чи потрібні соціально-економічній гео­графії знання про етнічний та релігійний склад населення? Обґрун­туйте свої думки конкретними прикладами.

Етнічний склад населення має дуже велике значення в політич­ному та економічному житті країн та світу. Так, у деяких багато­національних країнах трапляються міжетнічні конфлікти, форму­ються сепаратистські організації. Сепаратизм — намагання відділити будь-яку територію від держави — перетворився на сер­йозну проблему сучасного світу.

Незважаючи на те що народи, які проживають на території од­нієї держави, інтегровані в суспільне життя, вони, як правило, збе­рігають свої національні традиції в побуті, поведінці, харчуванні, роботі тощо. Ці особливості не можна не враховувати, оскільки во­ни важливі для ефективної роботи господарських об’єктів, раціо­нального використання трудових ресурсів.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Етнічний склад населення

Етнос — стійка спільнота людей, що історично склалася на певній території. У ній люди мають власну мову, культуру, усві­домлюють свою єдність і відмінності від інших етносів. У ході роз­витку етносу формуються характерні ознаки матеріальної та духовної культури, етнічна самосвідомість. Основними формами етносу є плем’я, народність, нація.

Плем’я — це група людей, що має свою територію, примітивну економічну єдність, звичаї та складається з кількох родів. Поступове змішування племен призвело спочатку до виникнення союзів, а по­тім і народностей.

Народність — це спільнота людей, яка історично склалася на основі об’єднання племен і має спільні територіальні, мовні та економічні ознаки. Коли спільні ознаки мови, культури, єдності території набувають стійкого характеру, народність пере­творюється в націю.

Нація (від лат. nation — народ) — це населення певної терито­рії, яке має спільні звичаї, походження, історію розвитку, мову.

Культуру, побут, походження та розселення народів вивчає на­ука етнографія.

Більшість вчених вважає, що у сучасному світі існує від 3 до 5 тис. малих і великих народів. За статистичними даними, 321 на­род налічує у своєму складі понад 1 млн осіб, 7 народів — більше ніж 100 млн (китайці (ханьці) — 1190 млн, хіндустанці — 265, бен­ґальці — 225, американці — 205, бразілійці — 175, росіяни — 150, японці — 123).

Етнічний склад населення постійно змінюється. Інтенсивні мі­грації та урбанізація сприяють консолідації (гуртуванню) та асимі­ляції (розчиненню) етносів. Прикладом консолідації є формування сучасної швейцарської нації на підставі німецького, французького, італійського та романського (нащадків древніх римлян) етносів. Процеси асиміляції, на думку деяких вчених, відбуваються в США навколо англо-американського етносу.

2. Класифікація країн за національним складом населення

За національним складом населення у світі виділяють три групи країн: однонаціональні, двонаціональні та багатонаціональні. Одно­національними вважають країни, в яких понад 90 % населення складають представники однієї нації (Данія, Швеція, Портуґалія, Італія, Ірландія, Греція, Південна Корея, Японія, Ємен, Банґладеш, Саудівська Аравія та ін.). Класичним прикладом двонаціональної країни є Бельґія, де проживають фламандці і валлони. Більшість країн світу є багатонаціональними. Найбільш строкатий етнічний склад в азіатських країнах — Індії та Індонезії, в них проживає по­над 100 народів. Саме у країнах з багатонаціональним складом на­селення часто виникають міжетнічні суперечності.

3. Мови народів світу

Головною ознакою народу є спільність мови. Тому найбільш уживана класифікація народів базується на мовному факторі. У су­часному світі нараховується близько 5 тис. різних мов. Детально встановити їх кількість дуже важко, бо деякі області земної кулі недостатньо вивчені в лінгвістичному плані. 3/4 всіх мов не мають писемності. Найбільше мов реєструється там, де етнічний розвиток відбувається на рівні племен або народностей. «Світовим рекордсменом» за чисельністю мов є острів Нова Ґвінея, де нараховується понад 1 тис. мов.

За ступенем спорідненості мови об’єднують у мовні сім’ї.

Завдання 1. Проаналізуйте карту народів світу в атласі. Визначте, які мовні сім’ї є найбільш розповсюдженими, де вони пошире­ні, які мовні групи поєднують.

Найбільша з них — індоєвропейська, нею розмовляють понад 150 народів (45 % населення світу, в Європі — 94,5 %). Китайсько-тибетська мовна сім’я — друга за чисельністю (22,6 % населення світу).

До найбільш поширених мов світу належать: китайська (кіль­кість осіб, що розмовляє цією мовою, на початку XXI ст. становила 1,3 млрд осіб), англійська (450 млн осіб), хінді і урду (350), іспанська (300), російська (240), бенґальська, індонезійська, арабська (по 180), портуґальська (170), японська (123), німецька та французька (по 100). Цими умовами розмовляє майже 70 % населення світу.

Завдання 2. Чим, на вашу думку, пояснюється поширеність мови: а) китайської; б) англійської; в) іспанської; г) російської?

Політичні кордони не завжди збігаються з етнічними. Етнічні проблеми у світі постійно впливають на політичну та соціальну об­становку в багатьох країнах. Часто загострені національні відноси­ни призводять до збройних конфліктів. Національно-релігійні кон­флікти переростають у збройні, ведеться боротьба за національну незалежність, автономію, права релігійних меншин.

4. Релігії народів світу

Релігія — це світогляд і світовідчуття та відповідна поведінка лю­дини, що ґрунтується на вірі в існування надприродного. Для суспіль­ства релігія є об’єднанням загальнолюдських цінностей і норм, невід’ємною частиною культури й окремої людини та етносу в цілому.

Сучасна класифікація релігій базується на їх розподілі залежно від поширення і чисельності вірян.

 

Традиційні

Етнічні

Світові

• Фетишизм (ЗахіднаАфрика)

• Тотемізм (у аборигенів Америки і Австралії)

• Шаманизм (у народів Сибіру і Кореї)

• Культ пращурів(у народів Східної Азії)

• Індуїзм (Індія)

• Іудаїзм (Ізраїль)

• Конфуціанство (Китай)

• Даосизм (Китай)

• Синтоїзм (Японія)

• Джайнізм (Індія)

• Зороастризм (Індія, Іран)

Християнство

Іслам

Буддизм

Завдання 3. Проаналізуйте карту та діаграми релігій світу. Ви­значте території поширення світових релігій.

Християнство — релігія, що базується на вірі в Ісуса Христа. Основні положення християнства (догми) сформульовані в Біблії та постановах Вселенських соборів. Центральне місце посідає до­гма воскресіння Ісуса Христа. Усі три гілки християнства — като­лицизм, православ’я і протестантизм — об’єднують близько 2 мі­льярдів вірян у всьому світі. Православ’я більш поширене в країнах Східної Європи та Близького Сходу; католиків найбільше у Захід­ній Європі, у країнах Америки; протестанти поширені в Німеччи­ні, Швейцарії, Великій Британії, скандинавських країнах, Канаді, Австралії, США та ін.

Іслам (від араб. покірність), або мусульманство, — релігія, що базується на вірі в єдиного всемогутнього бога Аллаха і його пророка-посланника Мухаммеда (або Магомета, звідки ще одна на­зва релігії — магометанство). У цій релігії виділяються дві основні течії — сунізм та шиїзм. Найбільше мусульман мешкає в Азії і Аф­риці, а їхня загальна кількість у світі сягає 1 мільярда та продовжує швидко збільшуватися.

Буддизм — єдина зі світових релігій, що базується не на вірі в Бога, а на вірі в Будду — просвітленого, яким за певних обставин може стати будь-хто, якщо звільнить душу від страждань, зумовле­них нездійсненними бажаннями. Буддизм поширений в Індії, Мон­голії, Китаї, Шрі-Ланці, частково в Середній Азії і Сибіру (450 млн вірян).

Релігійні особливості мусульманства в поєднанні з сучасними тен­денціями розвитку геополітики, економіки, ідеології, культури при­звели до зростання в міжнародних відносинах ролі країн ісламського світу. Крім того, багато військово-політичних конфліктів у сучасному світі почалися з протистояння прихильників різних віросповідань.

Запитання. Що спільного у різних релігій світу та чим вони відрізняються?

V. Закріплення нових знань, умінь та навичок

Питання для обговорення

1. Наведіть приклади впливу етнічного та релігійного складу на­селення на політичну, економічну і духовну сторони життя лю­дини.

2. Поясніть, як ви розумієте вислів «Людина входить у світ через свою національність».

VI. Підсумок уроку

• У результаті тривалого історичного розвитку на планеті сформу­вався певний етнічний склад населення. Нині у світі виділяють від 3 до 5 тис. народів. Характерною ознакою етносу є мова.

• Країни світу суттєво відрізняються за національним складом населення. Більшість країн світу є багатонаціональними. У ба­гатонаціональних країнах існує ризик виникнення міжетніч­них конфліктів.

• Релігія продовжує відігравати велику роль у житті людей. Ре­лігійні традиції та звичаї формують геополітичний образ цілих регіонів і країн світу.

• Оскільки проблеми міжетнічних та релігійних відносин у су­часному світі в умовах політичної та економічної нестабільнос­ті набувають дедалі більшої актуальності, для кожної людини дуже важливо розуміти культуру інших народів.

VIІ. Домашнє завдання

1. Підручник, опрацювати § __.

2. Позначити на контурних картах країни з найбільшою кількіс­тю вірян основних релігій світу.


«Звідки пішло прізвище та ім’я Богдана Хмельницького» (народна легенда). Українські народні пісні
Задачі на знаходження невідомого від’ємника. Знаходження значень виразів
Кожна людина має право на надійне житло Мета: допомогти учням усвідомити важливість однієї з основних потреб людини — у зручному житлі; озна
Как заснуть быстрее - 6 советов
Вадим Скомаровський «Андрійкова мрія». Грицько Бойко «Відпочити ніколи»
Множення чисел 1 і 0

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія