ФРН
Мета: ознайомити учнів з основними етапами складання комп­лексної економіко-географічної характеристики країни; сформу­вати систему знань про основні особливості географічного поло­ження, населення і господарства Німеччини; розвивати практичні уміння працювати з комплексними картами атласа; виховувати ці­кавість до теми, уважність та аналітичні здібності.

Обладнання: політична та фізична карти Європи, атласи, під­ручники, схеми, таблиці, діаграми.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Перевірка домашнього завдання

1. Робота в парах. Обмін кросвордами. Рішення, взаємоперевірка

2. Прийом «Географічна розминка» (без використання карт)

Учитель називає європейську країну (столицю), учні називають відповідну столицю (країну).

3. Бесіда

• Які переваги географічного положення країн Європи визнача­ють економічний розвиток регіону?

• Чи існують в Європі демографічні проблеми?

• Які галузі промисловості Європи є провідними? Які чинники визначають розміщення підприємств цих галузей?

• У чому виявляється зональна спеціалізація сільського госпо­дарства Європи?

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Найпотужніша в економічному відношенні європейська держа­ва — Німеччина. Вона відіграє значну роль не лише в європейській, а й світовій економіці та політиці.

У ХХ ст. Німеччина була основною призвідницею двох світових війн, в обох зазнала поразки, причому після другої світової була по­ділена на дві частини: східну — НДР і західну — ФРН, господарство яких було однаково зруйноване. Об’єднання Німеччини у 1990 р. ста­ло найяскравішою подією, оскільки воно, крім зміни економічної си­туації в об’єднаній країні, вплинуло на поділ сил у всьому світі.На сьогоднішньому уроці ми спробуємо виявити причини еко­номічного розвитку Німеччини і ті чинники, які визначили успіх цього розвитку.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Типовий план характеристики країни

Подальше вивчення економіко-географічних особливостей кра­їн світу вимагає певної стандартизації етапів вивчення. Такий під­хід полегшує вибір головного, порівняння країн, допомагає робити висновки. План характеристики країни.

1. «Візитна картка» країни (офіційна назва, площа, кількість на­селення, столиця, тип країни, державний устрій).

2. Економіко-географічне положення країни.

3. Природні умови та природні ресурси.

4. Населення (демографічна ситуація, національний, релігійний, віковий склад, розселення, трудові ресурси).

5. Господарство (загальні особливості, промисловість, сільське господарство, транспорт, зовнішні економічні зв’язки).

2. «Візитна картка»

Завдання 1. Користуючись картами атласа, складіть «візитну картку» Німеччини.

Офіційна назва — Федеративна республіка Німеччина.

Площа — 357 тис. км2.

Населення — 83,8 млн осіб (2008 р.).

Столиця — Берлін.

Тип країни —економічно високорозвинена держава, країна «Великої сімки».

Державний устрій — парламентська республіка, федеративна держава.

3. ЕГП

Німеччина розташована в центрі Європи, що є однією з найваж­ливіших особливостей її ЕГП. На території країни перетинаються численні різноманітні шляхи сполучення.

Завдання 2. За допомогою карт атласа визначте:

а) З якими державами межує Німеччина? Який рівень їх розви­тку? Наскільки вигідне це сусідство?

б) Якими морями омивається Німеччина?

Вигідне «сусідське» розташування, вихід до морів, переважан­ня помірного клімату і рівнинного рельєфу, а також досить велика для європейської країни площа (357 тис. км2) виключно сприятли­ві для розвитку господарства Німеччини. Після встановлення єд­ності Німеччина перетворилася у вузловий центр, пов’язуючи Схід та Захід, Скандинавію та Середземномор’я.

4. Природні умови та ресурси

Завдання 3. За допомогою карт атласа визначте, родовища яких корисних копалин є на території Німеччини.

Німеччина лідирує в Європі за запасами кам’яного і бурого ву­гілля. Основні родовища кам’яного вугілля знаходяться в Рурсько­му, Саарському і Ахенському басейнах, велика частина запасів бу­рого вугілля — у Східній Німеччині. Родовища нафти і природного газу пов’язані з Північногерманською низовиною. Німеччина має запаси залізної руди, але вона низької якості. Є запаси солей калію і магнію, великі запаси сировини для виробництва будівельних ма­теріалів і скляної промисловості. Мінеральні ресурси країни зага­лом досить виснажені, ФРН споживає їх більше, ніж видобуває.

Рельєф країни різноманітний: рівнинний на півночі, на півдні він дещо підвищується.

Кліматичні умови Німеччини сприятливі для мешкання насе­лення і господарювання: клімат помірний, перехідний від морсько­го до континентального.

Завдання 4. За допомогою карти знайдіть і назвіть найбільші річки Німеччини. Зробіть припущення, яку роль вони відіграють у господарстві країни.

Населення забезпечується питною водою практично повністю (на 90 wacko з підземних джерел. У Німеччині багато джерел цілющих мінеральних вод.

У ґрунтовому покриві переважають підзолисті і бурі лісові ґрунти, родючість яких підвищується за допомогою продуманої меліорації.

Первинні ліси в Німеччині практично не збереглися, сучасні лі­си займають 30 % загальної площі країни. Негативний вплив на ліси мають кислотні дощі, що є наслідком погіршення екологічної ситуації у повітряному басейні над усією Європою.

5. Населення

Населення Німеччини найчисленніше в Європі. Характерне зниження народжуваності і природного приросту населення, особливо в східних землях; коефіцієнти народжуваності і смертності однакові — 11 чоловік на 1000 жителів на рік.

Незважаючи на такі показники, темпи приросту населення Ні­меччини становлять 0,4 % на рік за рахунок притоку іммігрантів з Туреччини, республік колишньої Югославії, колишніх соціаліс­тичних країн.

Національний склад корінного населення Німеччини однорід­ний: майже все населення складається з німців. Переважаюча релі­гія — християнство, на півдні і заході — католицизм, на іншій те­риторії — протестантство.

Урбанізація становить майже 90 %, найбільшою міською аґло­мерацією є Рурська.

За часткою зайнятого в промисловості і будівництві економічно активного населення — близько 41 % — Німеччина випереджає ін­ші розвинені європейські країни.

6. Господарство

Основою економічної політики Німеччини є принцип соціально орієнтованої економіки, згідно з яким держава виконує функцію загального регулювання ринкової економіки.

За обсягом ВВП і промислового виробництва Німеччина посту­пається лише США і Японії.

На галузеву і територіальну структуру господарства Німеччини дуже вплинув сорокарічний роздільний розвиток НДР і ФРН — дер­жав з різним соціально-економічним і політичним устроєм. Колиш­ня НДР стала своєрідною «чорною дірою» в економіці об’єднаної Ні­меччини. Уряд прийняв найбільш шоковий варіант трансформації господарства Східної Німеччини, відмінний від східноєвропейських реформ: введення приватної власності, повна денаціоналізація дер­жавних підприємств, стислі терміни перехідного періоду, зумовлені інтеграцією у високорозвинену ринкову економіку тощо. «Підтяг­нення» східних земель до рівня західних зажадало колосальних вкладень. Тому в 1996 р. лозунгом уряду Гельмута Коля стало слово «економія»: були зменшені витрати на підвищення кваліфікації і перенавчання, допомога у зв’язку з безробіттям тощо.

Завдання 5. За допомогою карт атласа визначте і назвіть осно­вні галузі промисловості Німеччини та особливості їх розміщення.

Енергетика. Понад половини своїх потреб в енергії Німеччина забезпечує за рахунок імпорту. Нафта надходить у танкерах і на­фтопроводами з Північного моря, Росії, Африки (Ніґерія, Лівія), країн Перської затоки. Найбільші нафтопереробні заводи ФРН зна­ходяться в Гамбурзі, Кельні, Карлсруе, Інґольштадті, Шведті. Га­зова промисловість працює на сировині з Нідерландів, норвезького сектору Північного моря, Росії і власних родовищ.

Кам’яновугільна промисловість — колишня основа енергети­ки — останніми роками втратила конкурентоспроможність і знахо­диться у кризовому стані. ФРН з великого експортера вугілля пере­творилася на його імпортера, оскільки на світовому ринку вугілля коштує в 3–4 рази дешевше від німецького. Великі обсяги вугілля ввозяться з Польщі, США, Південної Африки і навіть Австралії. Основну частку енергії в ФРН виробляють ТЕС, які працюють на ву­гіллі, природному газі і мазуті. АЕС виробляють 30 % електроенер­гії, ГЕС діють в основному на півдні країни — на гірських річках.

Чорна металургія. За виплавленням чавуну, сталі і виробництвом прокату ФРН посідає 1-е місце в Європі і 5-е у світі. Найбільші заводи зосереджені в Рурі і на Нижньому Рейні, також заводи повно­го циклу є в Саарському районі і східних землях. Центри переробної металургії і заводи з виробництва прокату знаходяться у всіх зем­лях Німеччини.

Кольорова металургія. Кольорова металургія Німеччини пра­цює в основному на імпортній і вторинній сировині. Підприємства цієї галузі розташовуються там, де забезпеченість енергоресурсами поєднується із зручністю доставки сировини. Найбільшу роль віді­грає алюмінієва металургія (Рур). Країна також виплавляє значну кількість міді, свинцю, цинку.

Машинобудування і металообробка. На машинобудування припадає близько половини всієї промислової продукції і експорту країни. Особливістю машинобудування Німеччини є переважання виробництва продукції середньої складності. Традиційно велике значення має транспортне машинобудування. Найбільші центри машинобудування Німеччини — це Мюнхен, Нюрнберґ, Ерланґен, Берлін, Лейпциґ, Гамбурґ.

За виробництвом автомобілів Німеччи­на поступається лише США і Японії. Найбільші центри автомобіле­будування ФРН — міста Вольфсбурґ, Штутґарт, Кельн, Рюссель­сґайм, Мюнхен.

Запитання. Які німецькі підприємства, що виробляють авто­мобілі, ви можете назвати? Чи всі вони є повністю німецькими?

Завдання 6. За допомогою карт атласа назвіть основні центри суднобудування Німеччини.

Землі Баден-Вюртемберґ і Тюрінґія характеризуються високою концентрацією підприємств оптико-механічної промисловості. Ае­рокосмічна промисловість ФРН є високорозвиненою і виробляє ци­вільні літаки, військову авіаційну і ракетну техніку.

Важливішою галуззю спеціалізації промисловості Німеччини є хімічна промисловість. Вона виробляє різноманітну продукцію як неорганічної хімії, так і хімії органічного синтезу: добрива, по­лімери, штучні волокна, побутову хімію. Німеччина посідає 1-е місце у світі за експортом продукції органічної хімії. За експортом продукції хімічної промисловості ФРН посідає 1-е місце у світі, хо­ча поступається США за обсягом виробництва.

Сільське господарство. Після об’єднання Німеччина стала най­більшим сільськогосподарським виробником в Європі, при цьому галузь не задовольняє внутрішніх потреб населення країни. Тому Німеччина поділяє з Японією 1-е місце у світі за імпортом сільсько­господарської продукції: зерна, олії, овочів і фруктів.

Понад 2/3 продукції галузі припадає на тваринництво, яке спеці­алізується на розведенні великої рогатої худоби і свинарстві. Основна продовольча культура ФРН — пшениця, також вирощують жито, овес, ячмінь (деякі сорти «пивні»). Необхідний для виробництва пи­ва хміль займає величезні площі сільськогосподарських угідь.

Транспорт. Велика інтенсивність економічних відносин з парт­нерами по ЄС і центральне положення Німеччини в Європі обумови­ли високу частку (43 wacko транзитних перевезень у загальному ванта­жообігу всіх видів транспорту. Основою транспортної мережі ФРН є залізниці. У сумарному вантажообігу близько 2/3 припадає на авто­мобільний транспорт, 1/5 — на залізничний, 1/6 — на внутрішній водний і трубопровідний транспорт. Німеччина має єдину воднотран­спортну систему, оскільки її річки поєднані судноплавними канала­ми. Морський (найбільший порт — Гамбурґ) і повітряний транспорт забезпечують велику частину зовнішньоекономічних перевезень.

7. Зовнішньоекономічна діяльність

В експорті ФРН переважає продукція високорозвиненої оброб­ної промисловості: електротехнічні вироби, автомобілі, оптика, об­ладнання, прилади тощо. В імпорті переважають енергоносії і си­ровина. Головними торговими партнерами Німеччини є країни ЄС (половина усього торгового обороту) і США. останніми роками ФРН активно освоює ринок постсоціалістичного простору. ФРН належить до найбільших торгівельних партнерів України.

За оцінками Інституту розвитку управління (Швейцарія), у першій чверті XXI ст. Німеччина разом з США, Японією і Китаєм складе передову групу країн, що матимуть у своєму розпорядженні найдовершеніші технології.

V. Закріплення нових знань, умінь та навичок

Питання для обговорення

1) Після Другої світової війни Німеччина мала надзвичайно низь­кий рівень промислового виробництва. Завдяки чому ця країна за короткий строк стала високо розвиненою?

2) У яких галузях господарства, на вашу думку, Україна та Німеч­чина можуть співпрацювати?

VI. Підсумок уроку

• Німеччина — могутня індустріальна держава не лише Європи, а й світу. Особливості географічного положення ФРН сприяють розвитку її господарства.

• ФРН є одним зі світових лідерів з виробництва і експорту ви­робничого обладнання, автомобілів, хімічної продукції.

• Німеччина є одним з найбільших інвесторів капіталу в промисловість і сферу послуг інших країн світу, в тому числі й Україну.

VII. Домашнє завдання

1. Підручник, опрацювати § __.

2. Позначити на контурній карті: а) межі Німеччини; б) назви країн — сусідів, найбільших промислових центрів, великих річкових, морських та авіапортів.

3. Створити за допомогою комп’ютера рекламний буклет «Ман­дрівка Німеччиною».

4. Випереджальне (двом учням). Скласти характеристику геогра­фічного положення Великої Британії англійською мовою.

Вода. Властивості води
Звук [ш]. Позначення його буквами Шш
Уход за пяточками
Дієслова, що означають завершену і незавершену дію
Складання діалогів з дотриманням правил мовленнєвого етикету
Рука помощи

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія