Держави-сусіди України. Економіко-географічна характеристика Росії. Особливості ЕГП
Мета: актуалізувати знання учнів про геополітичне положен­ня України; пояснити особливе значення для України партнер­ських відносин з сусідськими країнами; сформувати в учнів за­гальне уявлення про ЕГП, природно-ресурсний потенціал, особливості населення та демографічні проблеми Росії; дати оцін­ку природних і соціальних передумов розвитку господарства; роз­вивати практичні уміння працювати з картами атласа і матеріа­лами підручника, вміння визначати позитивні та негативні ознаки ЕГП; виховувати розуміння об’єктивності інтеграційних процесів в Європі.

Обладнання: фізична та політична карти Євразії, атласи, під­ручники.

Тип уроку: засвоєння нових знань, умінь та навичок.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань, умінь та навичок

Завдання 1. Охарактеризуйте місце України на політичній кар­ті Європи.

Запитання. Які країни Європи є найбільшими торговельними партнерами України?

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Надзвичайно важливими для соціально-економічного розвитку країни є її відносини із сусідами першого порядку. Від них у першу чергу залежить її територіальна цілісність, непорушність кордо­нів, можливість взаємодії із зовнішнім світом. Економічне співро­бітництво із сусідськими країнами є особливо вигідним через тери­торіальну близькість і відсутність третьої сторони у взаєминах. Для України, яка інтегрується у європейське співтовариство, тран­скордонне співробітництво відіграє дуже важливу роль. Давайте дізнаємося докладніше, які соціально-економічні особливості влас­тиві нашим найближчим сусідам. Почнемо з Росії.

Україну і Росію пов’язує багато спільного: слов’янське корін­ня, багатовікова історія, нарешті, багато кілометрів спільного кор­дону. Зараз обидві країни пов’язані найтіснішими економічними, політичними, культурними відносинами, які іноді стають про­блемними. Якими є економіко-географічні особливості однієї з най­більших за площею, кількістю населення та економічним потенці­алом країни світу — нашого сусіда, ми маємо дізнатися на двох найближчих уроках.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. «Візитна картка»

Офіційна назва — Російська Федерація.

Площа — 17 млн км2.

Населення — 140 млн осіб (2009 р.).

Столиця — Москва.

Тип країни — постсоціалістична країна з перехідною економікою.

Державний устрій — президентсько-парламентська республі­ка, федеративна держава.

2. ЕГП

Завдання 2. За допомогою карт атласа визначте економіко-географічне положення Росії.

Росія — євроазіатська держава: 1/3 її території розташована в Східній Європі, 2/3 — в Північній Азії. До складу Російської Фе­дерації входить анклав — Калінінґрадська область. Суходолом Ро­сія межує з 14 державами (Норвеґія, Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Білорусь, Україна, Грузія, Азербайджан, Казах­стан, Монголія, Китай, КНДР). При цьому 2/3 російських кордонів є морськими.

Більшість меж Росії припадає на країни СНД, колишні респу­бліки СРСР. До сьогодення остаточно не вирішено питання з мор­ським сусідом Росії на сході — Японією, оскільки остання запере­чує входження південної частини Курільських островів до Росії. Росія розкинулася в 11 годинних поясах.

Завдання 3 (робота в парах). Визначте позитивні та негативні риси ЕГП Росії.

Величезна, переважно рівнинна територія Росії відрізняється різноманітними, часом унікальними природними ресурсами, які загалом сприятливі для розвитку господарства країни. Однак є і менш сприятливі особливості: на півдні і сході переважають гір­ські території; велика кількість мінеральних, водних, лісових ре­сурсів зосереджена в азіатській частині Росії, яка недостатньо осво­єна через суворий різко континентальний клімат; моря Північного Льодовитого океану в зимовий період надовго покриваються кри­гою, що утруднює господарське освоєння північних територій.

Розпад СРСР змінив геополітичне положення Росії: виникли но­ві кордони з суверенними державами — колишніми республіками Радянського Союзу, обмежився вихід до Балтійського моря, а також до портів і військово-морських баз Чорного моря. Політичні та еко­номічні зміни в регіоні спричинили виникнення вогнищ нестабіль­ності — як на території самої Російської Федерації (збройні конфлік­ти на Північному Кавказі), так і поблизу її кордонів (Грузія).

3. Природно-ресурсний потенціал

Завдання 4. За допомогою карт атласа і тексту підручника дай­те оцінку природно-ресурсного потенціалу Росії.

Складна геологічна будова території Росії обумовила величезну різноманітність корисних копалин. Росія має великі запаси паливно-енергетичних ресурсів, багату рудну базу, а запаси різноманітноїсировини для будівельної і хімічної промисловості є практично на всій території.

Росія має найбільші лісові ресурси: 34 % її території вкрито лі­сами.

Росія входить до п’ятірки країн світу, що мають найбільші за­паси водних ресурсів. Однак розміщені вони на території країни не­рівномірно: більша їх частина зосереджена в Сибіру.

Більша частина території Росії розташована в помірному поясі, де міра континентальності клімату помітно зростає із заходу на схід від помірно континентального до різко континентального. Різнома­нітність природних зон визначає різноманітність агро-кліматичних умов для сільськогосподарського використання територій.

Вихід до акваторій трьох океанів сприяє освоєнню природних ресурсів Світового океану.

4. Населення

Завдання 5. Розгляньте карти «Густота населення», «Народи», «Урбанізація» і визначте характеристики населення Росії.

Для демографічної ситуації Росії характерний перший тип від­творення населення, природний приріст від’ємний: –5 ‰, відбува­ється «старіння нації». Населення на території країни розподілене нерівномірно, що визначається різноманітністю природних умов, історією освоєння і рівнем розвитку окремих районів. При середній густоті населення близько 8,3 осіб/км2 в європейській частині Росії вона становить 60 осіб/км2 (в Московській області — 300 осіб/км2), тоді як в арктичній зоні, Східному Сибіру і на Далекому Сході гус­тота населення коливається від 1 до 5 осіб/км2. 79,3 % жителів Ро­сії проживають в європейській частині.

Рівень урбанізації Росії високий — 76 %, міст-мільйонерів — 11: Москва, Санкт-Петербурґ, Новосибірськ, Єкатеринбурґ, Ниж­ній Новґород, Самара, Омськ, Казань, Челябінськ, Ростов-на-Дону, Уфа. Поступово збільшуються міські аґломерації навколо Москви, Санкт-Петербурґа, Нижнього Новґорода, Єкатеринбурґа, Самари і Новосибірська.

Росія — багатонаціональна держава, на території якої прожи­ває понад 120 націй і народностей. Понад 3/4 населення складають росіяни. Серед інших етносів найбільш численні татари, українці (4,4 млн осіб — найбільша у світі українська діаспора), чуваші, башкири, білоруси та ін. Державна мова — російська, найбільш по­ширені релігії — православ’я та іслам.

Розпад Радянського Союзу поклав початок міграційним пото­кам з колишніх союзних республік до Росії. Серед іммігрантів — біженці, вимушені переселенці, економічні мігранти, що створює в Росії серйозні проблеми.

Структура зайнятості населення типова для постсоціалістич­них країн: значна частина населення зайнята в матеріальному ви­робництві і лише близько 1/3 — у невиробничій сфері, однак спо­стерігається перерозподіл у бік збільшення числа зайнятих у невиробничій сфері.

V. Закріплення нових знань, умінь та навичок

Завдання 6. Сформулюйте основні демографічні проблеми на­селення Росії.

Бесіда

• Якими причинами зумовлена диспропорція у розміщенні насе­лення Росії на сході та заході?

• Розвитку яких галузей господарства сприяє природно-ресурсний потенціал Росії?

VI. Підсумок уроку

• Росія — найбільша за площею держава у світі. Великі розміри країни визначають різноманіття природних умов, велику про­тяжність кордонів, велику кількість країн-сусідів.

• Росія — євроазіатська держава, чий природно-ресурсний по­тенціал є одним з найбільших у світі.

• Населення Росії характеризується нерівномірністю розселен­ня, високим рівнем урбанізації, від’ємними показниками при­родного приросту, багатонаціональним складом населення.

VII. Домашнє завдання

1. Підручник: опрацювати § __.

2. Позначити на контурній карті: а) межі Росії; б) країни — сусіди Росії

В. Сухомлинський «Як Павлик списав у Зіни задачу»; «Найкраща лінійка»
Мужчина на взводе или что их заводит на самом деле?
О. Олесь «Згадую: так я в дитинстві любив...»; «Степ». М. Рильський «Розмова з другом»; «Зимовий ранок»
Правило обчислення площі прямокутника
Женские страшилки или правда нашей жизни
«Котики – воркотики» (складання казки за планом та опорними словами)

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія