Звітність: класифікація та вимоги щодо її підготовки
Класифікація фінансової звітності. Звітність підприємства класифікується таким чином.

Фінансова (бухгалтерська) звітність складається з:

Балансу (Ф – 1),
Звіту про фінансові результати (Ф – 2),
Звіту про рух грошових коштів (Ф – 3),
Звіту про власний капітал (Ф – 4),
Приміток до фінансової звітності (річними є Ф – 3, Ф – 4, Примітки).
Суб’єкти, які ведуть спрощену форму обліку здають тільки дві форми звітності:

Ф – 1м "Баланс",
Ф – 2м "Звіт про фінансові результати".
Фінансова звітність подається в:

статистичні органи управління по місцю реєстрації;
вищестоящі організації (власнику на вимогу);
обслуговуючому банку при наявності непогашених кредитних ресурсів;
комісію з цінних паперів та фондового ринку – щорічно до 1 травня для ЗАТ і ВАТ.
Квартальна звітність подається до 25 числа по закінченню звітного кварталу, річна – до 20 лютого.

Особливістю фінансової звітності є те, що вона має певне узагальнення з даними обліку.

Податкова – звітність підприємства по основних податках та платежах до бюджету і позабюджетних фондів. Звітні дані ґрунтуються на даних обліку з коригуванням за вимогами податкового законодавства.

Звітність по обов’язкових зборах на заробітну плату до органів соціального страхування.

Спеціальна звітність подається з окремих питань за рішенням уряду по певних показниках діяльності підприємства (наприклад, перевищення фонду оплати праці для підприємств-монополістів та інше).

Статистична звітність – термін та форми подання встановлюються державним органами статистики, показники визнаються як в грошових так і натуральних вимірах.

Стаття наводиться у фінансовій звітності, якщо відповідає таким критеріям:

існує ймовірність надходження або вибуття майбутніх економічних вигод, пов’язаних з цією статтею;
оцінка статті може бути достовірно визначена.
Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Перший звітний період новоствореного підприємства може бути меншим за 12 місяців, але не може бути більшим за 15 місяців. Звітним періодом підприємства, що ліквідується, є період з початку року до моменту ліквідації.

Якісні характеристики фінансової звітності:

Інформація, яка надається у фінансових звітах, повинна бути дохідлива.
Фінансова звітність повинна містить лише доречну інформацію, яка впливає на прийняття рішень користувачами.
Фінансова звітність повинна бути достовірною.
Фінансова звітність повинна надавати можливість користувачам порівнювати фінансові звіти підприємства за різні періоди і також фінансові звіти різних підприємств.
Принципи підготовки фінансової звітності

Фінансова звітність підприємства формується з дотриманням таких принципів:

автономності підприємства, за яким кожне підприємство розглядається як юридична особа, що відокремлена від власників;
безперервності діяльності, що передбачає оцінку активів і зобов’язань підприємства виходячи з припущення, що його діяльність триватиме далі;
періодичності, що припускає розподіл діяльності підприємства на певні періоди часу;
історичної (фактичної) собівартості, що визначає пріоритет оцінки активів виходячи з витрат на їх виробництво та придбання;
нарахування та відповідності доходів і витрат, за якими для визначення фінансового результату звітного періоду слід зіставити доходи звітного періоду з витратами, які були здійснені для отримання цих доходів;
повного висвітлення, згідно з яким фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій та подій, яка може вплинути на рішення, що приймаються на її основі;
послідовності, який передбачає постійне (із року в рік) застосування підприємством обраної облікової політики. Зміна облікової політики повинна бути обґрунтована і розкрита у фінансовій звітності;
обачності, згідно з яким методи оцінки, що застосовуються в бухгалтерському обліку, повинні запобігати заниженню оцінки зобов’язань та витрат завищенню оцінки активів і доходів підприємства;
превалювання змісту над формою, за яким операції повинні обліковуватись відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми;
єдиного грошового вимірника, який передбачає вимірювання та узагальнення всіх операцій підприємства у його фінансовій звітності в єдиній грошовій одиниці.
Література

1. Положення бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності". Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03. 99р. №87. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999р. за №391\3684.
Случайные рефераты:
Реферати - Життя і творчість Наталени Королеви
Реферати - Життя і творчість Ольги Кобилянської
Реферати - Життєвий та творчий шлях Григора Тютюнника
Реферати - Життя та творчість Бориса Антоненка-Давидовича
Реферати - Олексндр Білецький
Реферати - Володимир Шухевич – етнограф, публіцист, громадський діяч
Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія