Welcome to the world of tales
ВСТУП

Про навчальну функцію гри відомо вже давно. Використовуючи її як засіб навчання, відомі педагоги стверджували, що в ній закладені великі потенційні можливості. Ігрові форми роботи на уроці активізують діяль­ність учнів, дають змогу виявити розумові та творчі здібності дітей.

Видатні діячі епохи Відродження (Франсуа Рабле, Бразм Роттердамський та інші) приділяли велику увагу іграм саме під час вивчення іно­земних мов. Але, незважаючи на очевидну доцільність, вони ще недо­статньо використовуються в шкільній практиці.

На уроці ми маємо справу з навчальними іграми, що на відміну від розважальних, мають специфічну методичну мету, яку вчитель повинен завжди чітко собі уявляти, однак ні в жодному разі не слід показувати учням, що його цікавить дидактичний підтекст. Він повинен сміятися і радіти разом з учнями, підкреслюючи тим самим, що його цікавить іг­ровий зміст вправи, а не навчальний. Якщо вчитель розкриє учням свою мету, то гра перетвориться у звичайну вправу. Для вчителя ж будь-яка навчальна гра - де перш за все вправа.

Сам факт, що гра пробуджує інтерес і активність дітей, дає їм мож­ливість проявити себе в цікавій для них діяльності, сприяє більш швид­кому і надійному запам'ятовуванню іншомовних слів та речень, особ­ливо, якщо знання цього матеріалу є обов'язковою умовою активної участі, а в окремих випадках - обов'язковою умовою виграшу.

Гра - це певна ситуація, яка багаторазово повторюється, і кожен раз у новому варіанті. У ході гри виникає змагання. Бажання перемогти мобілізує думку гравців. Мовленнєве спілкування, яке включає не лише власне мовлення, але і жести, міміку тощо, має чітко вмотивований ха­рактер. Для мови гри, не дивлячись на деяку її запрограмованість, ха­рактерна також спонтанність, оскільки перемога залежить від точної та швидкої реакції, правильних та дотепних відповідей.

Таким чином, ми розглядаємо гру як варіативно-ситуативну мовлен­нєву вправу, в ході якої учні набувають досвіду спілкування. Тому гра має бути невід'ємним елементом кожного уроку/й ні в якому разі не протиставлятися "головній" частині уроку. Наприклад, на початку уроку вчитель заходить до класу і пропонує учням вишикуватися у шеренгу. Далі говорить: "Дивіться на мене і скажіть: хто стоїть перший? Хто стоїть другий? Третій? Шостий?" На перший погляд питання просте, але цікаве. Непомітно для себе діти .зосередилися, налаштувалися на урок іноземної мови. Таким чином учні повторили вживання поряд­кових числівників. Урок продовжується: "Відгадайте, що ми будемо робити сьогодні на уроці?" Учні відповідають: "Ми будемо писати. Читати. Слухати." У такий спосіб закріплюємо вивчення майбутнього часу дієслова. Такі ігрові моменти корисно застосовувати на всіх ета­пах уроку. Тоді гра буде органічно пов'язана з уроком, і діти можуть не помітити, що вони грають, їм просто буде цікаво.)Так, бажаючи пе­ревірити, як учні засвоїли слова на попередньому уроці, вчитель запи­тує: "What is there in the bag?". А потім, пояснюючи вживання дієслова тау, може запропонувати гру "Father, may I take one step?" Звісно, спра­ва не в кількості ігор, які ми використаємо на уроці. Йдеться про зага­льну ігрову атмосферу, яка дозволяє вчителеві зацікавити учнів, налаш­тувати їх на сприйняття нового матеріалу чи на закріплення вивченого. Ігри можна використовувати на всіх етапах навчання іноземної мови у школі, однак зміст мовного матеріалу та характер завдань мають бути підібрані відповідно до віку школярів і рівня підготовки певного класу. На початковому етапі навчання особливої уваги заслуговують ігри на просте сприйняття і відтворення матеріалу, а на наступному - на роз­виток в учнів умінь виявляти, зіставляти і порівнювати явища та фак­ти; аналізувати і узагальнювати їх; робити правильні висновки тощо. Гру підбирає вчитель, бо лише він може вирішити, що краще запропо­нувати учням.

Ретельно продумана і добре проведена гра полегшує вивчення і за­кріплення мовного матеріалу (фонетики, лексики, граматики) та сприяє формуванню відповідних умінь і навичок.

Гра є ефективним засобом навчання, що охоплює різні види мовлен­нєвої діяльності (слухання, говоріння, читання, письмо), вона допомагає в оволодінні іноземною мовою, а крім того, учні відчувають емоційне задоволення як у процесі гри, так і при досягненні результатів.

Проведення уроків іноземної мови з використанням ігрового мате­ріалу активізує школярів, сприяє досягненню високої результативності занять та виховує любов до англійської мови.

Ігри створені відповідно до вимог шкільної програми з урахуванням пси­хологічних особливостей та пізнавальних можливостей учнів, і своїм змі­стом спрямовані на розвиток мовлення та самостійну пошукову роботу школярів.

Ігри не підміняють інші форми і види роботи з іноземної мови, а тіль­ки доповнюють їх.

***

Підтема: Зовнішність друга.

Мета: Тренувати вживання лексики уроку в діалогічному мовленні. Тренувати вживання і розуміння двох структур: What/whom do you like?

Обладнання: Підручник, фотокартка або малюнок із зображенням будь-якої людини, "Bodies" (HO1) "Opposites" (HO2), тексти для читання (НО3).

ХІД УРОКУ

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Aim 1. Повідомлення теми та мети уроку.

Привітати учнів і ознайомити їх з темою та метою уроку.

Т: The topic is "Your Friend's Appearance". You'll be more aware of how to use the words on the topic in speech and practise the structures "What/whom do you like?".

Warm-up 2. Уведення в іншомовну атмосферу.

1) Writing and Drawing. Запропонувати учням намалювати монстра, інопланетянина та привида, дати їм імена та відповісти на запитання про них.

(HO1): bodies

A Monster

How many heads does it have?___

How many legs does it have? ____

How many noses does it have? ___

How many fingers does it have?__

How many eyebrows does it have?

(name)

An Alien

How many arms does it have? ___

How many eyes does it have?____

How many legs does it have? ____

How many shoulders does it have?

How many mouths does it have? _

(name)

A Ghost

How many hands does it have?__

How many ears does it have? ___

How many big toes does it have?

How many teeth does it have? __

How many knees does it have?__

(name)

2) Reading. Учні показують один одному в парах свої малюнки і порівнюють відповіді на запитання. Найкумедніші малюнки подаються для всього класу.

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Check on homework 1. Контроль домашнього завдання.

Запитати слова і словосполучення впр. 386 (стор. 30-31). Поділити учнів на пари. Учень А запитує в учня В переклад слова англійською мовою, потім вони міняються ролями. Учитель запитує в учнів англійський варіант слів ланцюжком. Той, хто не знає слова, вибуває із гри. Перемагає той, хто назвав усі слова і словосполучення. Запитати опис своєї зовнішності і одягу (впр. 37, стор. ЗО). Зібрати зошити з домашнім завданням, де описана зовнішність і одяг учнів. Запропонувати одно­му учневі взяти будь-який зошит з купи та зачитати опис зовнішності й одягу учня, не називаючи його імені. Інші учні повинні здогадатися, хто автор опису. Виправити помилки в тексті, якщо вони є.

Oral Practice 2. Тренування лексики за темою уроку.

1) Describing a picture. Поділити учнів на пари. Запропонувати їм описати малюн­ки, які вони підготували вдома до уроку, користуючись словами впр. 34 (стор. 29-30) і впр. 38 (стор. 30-31), за такими питаннями, наприклад:

How old is he/she?

Is she/he a dark-haired or a fair haired woman/man?

Is his/her hair straight?

Is he/she a dark-eyed or a blue-eyed boy/girl?

Are his/her eyes large?

What is his/her nose like?

Is she a pretty girl? (Is he a handsome man)?

What has she/he on?

Учні можуть додати свій опис фотокартки.

2) Writing. Поділити учнів на пари, запропонувати розглянути фотокартку "Opposites".

(Н02):

Учні розглядають фотокартку і заповнюють пропуски у тексті.

Учень А — текст № 1, учень В — текст № 2.

Текст № 1

She is ________. She has ________ hair. Her face is ________. Her nose is ________. She is a ________ woman. She is wearing ____________________________.

Текст № 2

He is ________. He has ________ hair. His face is ________. His nose is ________. He is a ________boy. He is wearing ____________________________.

(НО3):

Зібрати в одну групу учнів А, а в іншу учнів В. Запропонувати порівняти їх описи малюнка. Один учень з групи зачитує найкращий варіант опису малюнка.

Presentation 3. Ознайомлення учнів зі структурою "What/Whom do you look like?" Запропонувати учням прочитати речення впр. 42 (стор. 31), впр. 386 (стор. ЗО), впр. 24 (стор. 27-28) звернути увагу на їхню структуру і знайти відповіді на запитання: What do you look like? та Whom do you look like? Підкреслити різницю між питаннями. Перевірити відповіді учнів (роботу вони виконують індивідуально або в парах).

Practice 4. Практикування учнів у вживанні нових структур у мовленні.

1) Writing. Дати завдання учням самостійно письмово дати відповіді на запитання:

What do you look like?

Whom do you look like?

Впр. 43 (стор. ЗІ). Розбити учнів на пари, запропонувати їм поставити один одно­му запитання впр. 44 (стор. 31) і дати свої відповіді на них.

2) Acting out. Поділити учнів на пари. Кожному учневі роздати ролі впр. 45 (стор. 31—32). Учні спочатку про себе читають текст своєї ролі і виправляють інформацію стосовно своєї зовнішності. Потім розігрують діалог у парах. Учитель викликає декілька пар продемонструвати свої діалоги всьому класу.

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework 1. Домашнє завдання.

Впр. 46 (стор. 32) письмово.

Summarizing 2. Підведення підсумків уроку.

Оцінити роботу учнів. Your marks are...

Запитати, що вони зробили на уроці, про що нове дізналися.

Т: What did you learn at the lesson?

Did you like to describe pictures?

***

Підтема: Їжа. Здоров'я.

Мета: Ознайомити учнів з новою лексикою теми.

Вчити вживати її в усних висловлюваннях.

Мовний матеріал: питальні структури.

Обладнання: підручник, тематична картина «Продукти харчування», римування "Do you want?" (HO,), карт­ки для інтерв'ю "Opinion Poll" (HO2)1.

ХІД УРОКУ

I. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ Aim 1. AIM Повідомлення теми та мети уроку.

Т: Today we'll start learning how to speak about food and meals. That's why you'll have to remember and learn how to use the vocabulary necessary for you to talk, to ask and answer about your food preferences, about cooking your favourite dishes and about meals with your family.

Warm-up 2. Уведення в іншомовну атмосферу.

1) Eliciting the target vocabulary already familiar to pupils to see how many words they know and involve everyone in the presentation. Повторення знайомих учням ЛО теми. Talk T — СІ:

Т: How are you feeling now? As for me, I'm a bit thirsty. I'd like to have a glass of

juice right now. And what about you?

Are you thirsty or hungry?

O.K. Close your eyes and think of food and drinks.

Now, write down what first five things have come to your mind.

2) Forming groups. Формування груп.

T: Count off from A to D. All the A's form the first group, all the B's form another group, then C's and D's also get together.

3) Discussion. Обговорення виконаного завдання.

T: Work in groups. Compare your lists and say why you thought of those things. (Suggestions: It is tasty, healthy; it is easy to cook, your favourite dish; you always have it after school; you would like to make it yourseff, etc.)

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Presenting Vocabulary 1. Семантизація нової лексики впр. 62 (стор. 71) за допомогою наочності.

Food:

Dinner Starters: soup, beetroot soup, salad, sandwich

Main Dishes: cutlet, beefsteak, potatoes (fried, boiled, mashed), sausage, porridge

Dairy products: sour cream, curds, cheese

Sweet (Dessert-amer.): pie

Drinks: black/coffee with milk, juice

Spice: mustard

T: Complete the lists with the words you already know about food.

Vocabulary Practice 2. Фонетичне відпрацювання введеної лексики.

У структурах (group work)

І like/don't like.... '

I'd like to have... for dinner/lunch.

Do you want...?

* Pronunciation drill (Chant).

Do You want?

Do you want chicken? Do you want cutlets?

Do you want fish? I think they're nice.

Do you want an omelette on a dish? Do you want spaghetti?

Please and thank you we can say Do you want beans?

When we want our food today. Do you want pizza?

Do you want chips? Say please, yes please.

Do you want rice?

T: If you try to make up a rhyme you can continue this chant at home.

Use the dictionary if necessary.

Speaking Practice 3. Тренування учнів у вживанні лексики в непідготовленому спілкуванні.

Interview game "Opinion Poll".

• Step 1.

Divide the class into groups of equal size. Each group receives one topic in the Opinion poll.

(HO2):

FOOD

Breakfast

You have to find out what the other people in your class usually have for breakfast. Each of you prepares an interview card which could look like this.

Name

food?

drink?

Lisa

cornflakes

milk

FOOD

Drinks

You have to find out which drinks the people in your class like and dislike. Each of you prepares an interview card which could look like this.

Name

likes?

dislikes?

Olga

milk, tea, water

tomato juice

FOOD

Eating out

You have to find out whether the other people in your class ever eat out and if so where they go.

Each of you prepares an interview card which could look like this.

Name

eats out?

where?

Peter

yes sometimes

McDonald's

FOOD

Favourite meals

You have to find out the favourite meals (main course and dessert) of the other people in your class. Each of you ргецагез an interview card which could look like this.

Name

favourite main course?

favourite dessert?

Alex

pizza

ice cream

FOOD

Food hates

You have to find out which meals or kinds of food the other people in your class dislike.

Each of you prepares an interview card which could look like this.

Name

food hates?

Kate

chocolate, cabbage

FOOD

Cooking

You have to find out which meals or drinks

the other people in your class can prepare

themselves.

Each of you prepares an interview card

which could look like this.

Name

Peter

can prepare/make?

tea, porridge, sandwiches,

omelettes, cakes, soup.

Each group member prepares an interview sheet with the questions suggested in the card. Не/she should fill in his/her own answer first.

Sample sheet:

Breakfast

What do you usually have for breakfast?

Name

Food

Drink

1. me

2. Max

3. Olga

4. ...

5. ...

6. ...

toast and jam, omelette

fried eggs, salad

porridge sandwicha cup of tea

2 cups of coffee

glass of milk• Step 2.

Rearrange the groups after they have interviewed each other in their group. One

member from each group moves to the next group and gets the answers to his question. Rearrange the groups again so that to fill in his interview sheet each person has to talk to everybody in the class.

Sample grouping:

We have 4 groups А, В, С, D

1. Al Al B2 B2 C3 C3 D4 D4

Al Al B2 B2 C3 C3 D4 D4

2. Al D4 Al B2 B2 СЗ СЗ D4

Al Al B2 B2 C3 C3 D4 D4

3. Al D4 Al D4 B2 Al СЗ В2

Al C3 B2 B2 C3 C3 D4 D4

4. Al D4 Al D4 B2 Al СЗ В2

B2 C3 B2 C3 C3 D4 D4 Al

• Step 3.

The original groups reassemble to organize and discuss their information.

• Step 4.

Each group presents their results in the form of a short talk or by putting up their lists or tables on the wall, so that everybody can have a look.

• Summarizing.

T: You have done a very helpful job. You managed to find out more about your classmates. It will help you to understand each other better. The summarising table may look like this: e.g. Group A.

What do you have for breakfast?

Food

Drinks

Porridge — 4

Salad — 5

Sandwich — 8

fish — 6

soup — 1

coffee — 7

tea — 5

juice — 3

milk — 1

Check on Home Reading 4. Контроль домашнього читання. Завдання 8 "A Melting Story" (стор. 120).

T. Did you enjoy reading another adaptation of Mark Twain's story "A Melting Story"?

1) Task 8, p. 120. Робота з текстом.

a) Practising vocabulary.

T: Can you propose another title for it? Let's do the exercise below so that you can memorize and use the words you've learnt from this text.

6) Discussing the story.

T: Do ex. 2 (а, б, в) on p. 121-122. What did you feel reading the story?

2) Oral Reproduction. Практикування учнів у переказі тексту.

T: Retell the story as if you're a shopkeeper who after a long working day comes back home and at dinner tells his wife about what happened today at the shop.

Now, imagine you are Seth, who is telling his best friend the same story sitting in a pub.

What kind of story is it?

Reading * 5. Практикування учнів у читанні жартів.

Reading jokes from ex. 63 on p. 72.

T: The English love good humour, they can understand and value good jokes. Do you

know any jokes about food and meals?

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework 1. Домашнє завдання.

T: Read the jokes, translate and retell them. Ex. 63 on p. 72.

Then, tell the class your favourite joke about meals in English.

Write a recipe for your favourite dish or simply find out how to cook it and note it down.

Summarizing 2. Підбиття підсумків уроку.

T: Do you remember any key words from the lesson? Are there any key words you still have difficulty saying? What new things have you learnt about your classmates? Which was your favourite activity? Remember the proverbs:

• Live not to eat, but eat to live.

• Eat at pleasure, drink with measure,

• After dinner sit a while, after supper walk a mile.

Підтема: Улюблені страви. Приготування їжі.

Мета: Формувати вміння розповідати англійською мовою, як приготувати обід або улюблену страву. Практикувати учнів в аудіюванні тексту та у відтворенні прослуханого.

Мовний матеріал: Наказовий спосіб.

Обладнання: підручник, тематичні картинки на тему "Food", тематична картина "Cooking", римування "The Hot Dog Song" (HO,), рецепт піцци (Н02), текст для аудіювання "A Hot Dog", завдання до тексту (Н03), "How to lay the table" (HO4).

ХІД УРОКУ

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Aim 1. Повідомлення теми та мети уроку.

T: The topic of today's lesson is "Preparing food or Cooking". By the end of the lesson you should be able to talk about how to cook dinner, how to cook your favourite dish using the topical words. Also, I'd like to get you acquainted with the origin of the most popular dishes. But the best will be to begin by listening to the jokes or funny stories about cooking, cooks and meals that you were to prepare for the lesson.

Warm-up 2. Уведення в іншомовну атмосферу.

1) Telling jokes. Переказ тексту.

Т: Take turns to tell your jokes and funny stories. If the class listens to you attentively and, laughing expresses their understanding so it was excellent.

* 2) Pronunciation drill. Jazz-chant. Читання віршу.

T: Now, to make your speech more fluent and to make you sound natural, let's learn another jazz-chant.

(HO,):

The hot dog song

Have you ever had a hot dog with mustard and mayonnaise?

Have you ever had a hot dog with pepper and salt?

With mustard and mayonnaise and catchup and pickles.

Have you ever had a hot dog with pepper and salt?

With mustard and mayonnaise

and lettuce and onions

and mustard and mayonnaise

and mustard and pickles

and lettuce and onions

and mustard and mayonnaise

and pepper and salt.

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Vocabulary Practice 1. Активізація лексики теми "Food".

Lexical Game "Ranking" based on the names of five kinds of dishes and their qualities. Each pupil should make such a chart:

necessary to life

cheap

tasty

healthy

fattening

Macaroni

Water

fried potatoes

curds

beetroot soup

e. g. (1)

(5)

(2)

(3)

(4)

T: Rank the dishes according to the five qualities for example, if you think that you can get fat because of eating too much macaroni,-put 1. Fried potatoes may be the second for getting fat, and so on.

Oral Practice 2. Практикування учнів у спілкуванні.

Speaking about healthy food.

T: Form groups А, В, С, D and discuss your opinions about these dishes. Then, in the last line put down your favourite dish and analyse its qualities. By the way, what food is considered to be healthy? (Possible answers: it must have vitamins; minerals for your blood; proteins to help you grow; fats, but not many, to feed your muscles; carbohydrates to give you energy.)

Then, enumerate all kinds of healthy food and take turns to write them, out on the board.

Reading 3. Пред'явлення тексту для читання "І Prepare My Dinner", впр. 68 (стор. 73).

1) Pre-reading activity. Етап підготовки до читання тексту, a) Presentation of the recipe for the favourite dish.

• Introduction of problem vocabulary.

Семантизація лексики, необхідної для описання способів приготування їжі, за допомогою:

Наочності

to lay the table; a (paper) - napkin;

to serve; a knife, a spoon, a fork, a table-spoon;

to clear the table; a sat-cellar;

a table-cloth; показу дій

показу дій перекладу

to cook to grate — терти

to fry to chop — рубати

to stew to mince —подрібнювати (у м'ясорубці)

to boil to skin — очищувати від шкіри

to mix to peel — знімати шкурку

to add to oil — змащувати олією

to pour to cut — різати

T: This is my favourite dish recipe.

(HO2):

T: Now, fix your recipes on the board so that everyone can observe. 6) Conversation about cooking.

T: Have you cooked any dishes according to the recipes?

How did you like it?

Do you like to cook?

If not, why don't you?

What is the most difficult or unpleasant for you in cooking?

2) While-reading activity. Етап власне читання тексту.

T: Read the text "I prepare my dinner" out loud and say if it is similar to the process of your preparing meals.

3) Post-reading activity. Обговорення прочитаного.

T: Do you also think it's too complicated to cook yourself?

Listening * 4. Пред'явлення тексту "The Hot Dog" для аудіювання.

1) Pre-listening activity. Етап підготовки до прослуховування тексту.

T: It's well-known that people living abroad prefer not to cook at home, but to buy so called Fast Food or go out for lunch or dinner not wasting precious time on cooking.

Perhaps, they are right.

I'm going to read you a story about Hot Dogs.

Do you happen to know why they are called so?

2) While-listening activity. Етап власне слухання тексту.

The Нот dog

In its home country of Germany, the hot dog was called the frankfurter. It was named after Frankfurt, a German city.

Frankfurters were first sold in the United States in the 1860s. Americans called frankfurters "dachshund sausages". A dachshund is a dog from Germany with a very long and short legs. "Dachshund sausage" seemed like a good name for the frankfurter.

Dachshund sausages first became popular in New York, especially at baseball games. At games they were sold by men who kept them warm in hot water tanks. As the man walked up and down the rows of people, they yelled, "Get your dachshund sausages! Get your hot dachshund sausages!" People got the sausages on buns, a special bread.

One day in 1906 a newspaper cartoonist named Tad Dorgan went to a baseball game. When he saw the men with the dachshund sausages, he got an idea for a cartoon. The next day at the newspaper office he drew a bun with a dachshund inside — not a dach­shund sausage, but a dachshund. Dorgan didn't know how to spell dachshund. Under the cartoon, he wrote "Get your hot dogs!"

The cartoon was a sensation, and so was the new name. If you go to a baseball game today, you can still see sellers walking around with hot-water tanks. As they walk up and down the rows they yell, "Get your hot dogs here! Get your hot dogs!"

Look through the activities below:

(HO3):

1) Закінчіть речення.

1. The special bread used for a hot dog is a _________

a. sausage b. bun c. dachshund

2. Another word for TO SHOUT is to_________

a. name b. game c. yell

3. A line of objects or people is a_________

a. row b. game c. cartoon

4. Large containers for water or other liquids, sometimes made of metal, are called_________

a. tanks b. sellers c. cartoonists

5. A funny drawing is a_________

a. cartoonists b. frankfurter c. cartoon

2) Знайдіть інформацію, яка містилася в тексті.

1. Frankfurters were first sold in the United States in the 1906s.

2. A dachshund is a dog with a long body and short legs.

3. At baseball games today you cannot see sellers walking around with hot-water tanks.

4. Tad Dorgan got an idea for a cartoon in his office.

5. Tad Dorgan drew a bun with a sausage inside.

6. The words under Tad Dorgan's cartoon were "Get your hot dogs!"

Key: 1) 1b; 2с; За; 4а, 5c.

2) 2+; 6+.

T: Complete the sentences.

Tick true or false statements and while listening, try to do the first one.

Then, listen again and do ex. 2, given in (H03).

3) Post-listening activity. Переказ прослуханого тексту.

Could you reproduce this story in your native language, then in English?

After that, try to prove that a hot dog is not healthy food. Do you agree with it?

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework 1. Домашнє завдання.

T: Practise orally in translating word-combinations and sentences from ex. 67 on p. 72-73. Then, translate into English ex. 70 on p. 74 in writing.

Summarizing 2. Підбиття підсумків уроку.

T: Did you enjoy learning to cook?

What new things and new words have you learnt?

Where and when do you think you can apply the knowledge you've got at the lesson?

(H04):

How to lay the table

1. napkin

2. plate

3. bread and butter plate

4. water glass

5. wine glasses

6. cup and saucer

7. fork and knife for the fish

8. fork and knife for the main (meat) course

9. butter knife

10. fork for dessert

11. spoon for dessert

12. spoon for soup
Случайные рефераты:
Реферати - До "280 річниці з дня народження Григорія Сковороди" (творча робота)
Реферати - Історія написання роману Панаса Мирного "Хіба ревуть воли, як ясла повні?"
Реферати - Життя та творчість Степана Васильченка
Реферати - Життєвий та творчий шлях Юрія Федьковича
Реферати - Життя та творчість Тараса Шевченка
Реферати - Життєвий і творчий шлях В. Булаєнка
Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія