Вимірювання ЕРС і внутрішнього опору. Джерела струму
Обладнання, необхідні вимірювання, засоби вимірювань

Схема електричного кола, яку використовують у цій роботі, показана на малюнку 204. Як джерело струму в схемі вико­ристано акумулятор або батарейку для кишенькового ліхтаря.

Якщо ключ розімкнуто, ЕРС джерела струму чисельно дорівнює напрузі на зовнішньому колі. У цьому випадку джерело струму замкнуто на вольтметр, опір якого має бути в багато разів більший за внутрішній опір джерела струму r. Звичайно опір джерела струму малий, тому для вимірювання напруги можна використати шкільний вольт­метр з шкалою 0-6 В, що має опір RB = 900 Ом (див. підпис під шкалою приладу). Оскільки опір джерела звичайно малий, то справді RB » r. При цьому відмінність ε від U не перевищує десятих частин процента, тому похибка вимірювання ЕРС дорівнює похибці вимірювання напруги.

Внутрішній опір джерела струму можна виміряти посе­реднім способом, знявши покази з амперметра і вольтметра тоді, коли ключ замкнуто. Справді, із закону Ома для замк­нутого кола маємо ε = U + Ir, де U = IR — напруга в зовнішньому колі. Тому . Для вимірювання сили струму в колі можна використати шкільний амперметр з шкалою 0 - 2А. Максимальні похибки (відносну і абсолютну) вимірювань внутрішнього опору джерела струму визначають за формулами

Підготовка до виконання роботи

1. Підготувати бланк звіту зі схемою електричного кола і таблицею для записування результатів вимірювань і обчис­лень.

№№ досліду

Виміряно

Обчислено

Вимірювання

Uпр

В

Іпр

А

В

В

В

В

%

%

rпр

Ом

А

А

А

%

%

Ом

Вимірювання

2. Скласти електричне коло відповідно до малюнка 204. Перевірити надійність електричних контактів, правильність вмикання амперметра і вольтметра.

3. Перевірити роботу кола, коли ключ розімкнуто і за­мкнуто.

Виконання експерименту, обробка результатів вимірювань

1. Виміряти ЕРС джерела струму.

2. Зняти покази амперметра і вольтметра, коли ключ замк­нуто, і обчислити rпр. Обчислити абсолютну і відносну похиб­ки вимірювання ЕРС і внутрішнього опору джерела струму, використовуючи дані про клас точності приладів.

3. Записати результати вимірювань ЕРС і внутрішнього опору джерела струму:

Контрольні запитання

1. Чому покази вольтметра при розімкнутому і замкну­тому ключі різні?

2. Як підвищити точність вимірювання ЕРС джерела струму?

3. Чи ви можете запропонувати інші способи вимірювання ЕРС і внутрішнього опору джерела струму?

ВИМІРЮВАННЯ ПИТОМОГО ОПОРУ ПРОВІДНИКА

Обладнання, необхідні вимірювання, засоби вимірювань

Для виконання роботи треба мати дріт з матеріалу, що має великий питомий опір.

Питомий опір матеріалу можна обчислити, використовую­чи формули:

де d — діаметр провідника.

Опір провідника можна виміряти, використовуючи закон Ома. У цьому випадку формула для розрахунку питомого опору провідника матиме вигляд:

Потрібне обладнання і засоби вимірювання виберіть само­стійно.

Підготовка до виконання роботи

1. Підготувати бланк звіту з таблицею для записування результатів вимірювань і обчислень (таблицю складіть за зразком попередніх робіт).

2. Скласти потрібне коло, перевірити надійність контак­тів і правильність вмикання вимірювальних приладів.

Виконання експерименту, обробка результатів вимірювань

1. Виміряти довжину провідника, його діаметр, силу струму в провіднику і напругу на його кінцях.

2. Обчислити приблизне значення питомого опору провідника.

3. Визначити інструментальні похибки вимірювальних Іриладів і похибки відліку. Обчислити максимальні абсолют­ні і відносні похибки вимірювань величин U, d, I, l. Похибкою » 3,14 можна знехтувати.

Обчислити максимальні відносну і абсолютну похибки вимірювання питомого опору провідника.

4. Записати результат вимірювання питомого опору про­відника у вигляді

За допомогою довідника визначити матеріал провідника.

Контрольне запитання

Чому для виготовлення нагрівальних елементів застосо­вують провідники з великим питомим опором, а для підвідних провідників — з малим?

ВИВЧЕННЯ ПОСЛІДОВНОГО І ПАРАЛЕЛЬНОГО З'ЄДНАННЯ ПРОВІДНИКІВ

У роботі потрібно перевірити такі закони:

1. Для послідовного з'єднання провідників:

2. Для паралельного з'єднання провідників:

Обладнання, необхідні вимірювання, засоби вимірювання

У роботі використовують джерело струму, два дротяні резистори, амперметр і вольтметр. Для регулювання струму в колі можна використати реостат. Вольтметр й амперметр при виконанні вимірювань по черзі вмикають до потрібних точок кола. Похибки можна не обчислювати.

Підготовка до виконання роботи

Підготовити бланк звіту із схемами електричних кіл і таб­лицями для записування результатів вимірювань і обчислень (таблиці скласти за зразком попередніх робіт).

Виконання експерименту, обробка результатів вимірювань

1. Скласти коло для вивчення послідовного з'єднання резисторів; виміряти силу струму і напруги; перевірити виконання законів з'єднання; зробити висновок.

2. Скласти коло для вивчення паралельного з'єднання резисторів; виміряти струми і напругу; перевірити виконан­ня законів з'єднання; зробити висновок.

Контрольні запитання

1. Як з'єднані споживачі електроенергії у квартирах? Чому?

2. Як з'єднані електричні лампочки в ялинковій гір­лянді? Чому?

СПОСТЕРЕЖЕННЯ ДІЇ МАГНІТНОГО ПОЛЯ НА СТРУМ

Обладнання:

Дротяний моток, штатив, джерело постійного струму, рео­стат, ключ, з'єднувальні проводи, дугоподібний магніт.

Підготовка до виконання роботи

Підвісити дротяний моток до штатива, приєднавши його до джерела струму послідовно з реостатом і ключем. Попередньо ключ слід розімкнути, пов,зун реостата встановити на мак­симальний опір.

Виконання експерименту

1. До підвішеного мотка дроту піднесіть магніт і, зами­каючи ключ, спостерігайте за рухом мотка.

2. Слід вибрати кілька характерних варіантів відносного розміщення мотка і магніту. Намалюйте їх і укажіть напрям магнітного поля, напрям струму і передбачуваний рух дро­тяного мотка відносно магніту.

3. Перевірити на досліді правильність припущень про характер і напрям руху дротяного мотка.
Случайные рефераты:
Реферати - Видатний український педагог В.О. Сухомлинський
Реферати - Життя і творчий шлях Івана Драча
Реферати - Життя і творчість Михайла Коцюбинського
Реферати - Лесь Курбас: роль у формуванні модерного театру
Реферати - Іван Франко
Реферати - Образ Чiпки в романі "Хіба ревуть воли як ясла повні?"
Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія