Умови та принципи організації безготівкового платіжного обороту
Грошовий оборот – це рух грошових коштів в готівковій та безготівковій формах, що обслуговують реалізаціютоварів та послуг, а також нетоварні платежі. За допомогою готівкової та безготівкової форм здійснюється обіг товарів, а також рух позикового та фіктивного капіталів. В залежності від форми функціонування грошей в обороті виділяють готівковий і безготівковий оборот. Готівкові гроші використовуються в основному населенням. Сфера використання готівкових грошей в народному господарстві обмежена в порівнянні з безготівковими розрахунками.

Країни з розвинутою ринковою еккономікою прагнуть до скорочення готівкових грошей в обороті.

Значну частину грошового обороту складають платежі підприємств за товари, роботи, послуги, які здійснюються безготівковим шляхом. Сукупність платежів, що здійснюються без використання готівкових грошей, складає безготівковий грошовий оборот.

Безготівкові розрахунки - перерахування певної суми коштів з рахунків платників на рахунки одержувачів коштів, а також перерахування банками за дорученням підприємств і фізичних осіб коштів, унесених ними готівкою в касу банку, на рахунки одержувачів коштів. Ці розрахунки проводяться банком на підставі розрахункових документів на паперових носіях чи в електронному вигляді.

Безготівкові розрахунки класифікують за рядом ознак:

- за об”єктом розрахунків або від призначення платежу;

- від характеру економічних зв”язків – внунтрішньодержавні чи міждержавні;

- за способом платежу;

- гарантовані (що забезпечують гарантіюплатежу за рахунок депонованих коштів) та негарантовані);

- шляхом списання коштів з рахунку, чи шляхом заліку взаємних вимог;

- за способом реалізації продукції – прямі розрахунки (безпосередньо між постачальником та покупцями) та транзитні (з врахуванням проміжних ланок).

В основі організації безготівкових розрахунківлежать наступні принципи:

1. грошові кошти суб”єктів господарювання підлягають обов”язковому зберіганню на розрахункових, поточних та інших рахунках в установах банків;

2. грошові розрахунки та платежі підприємстваздійснюються в основному через установи банків чи інші кредитні установи в безготівковому порядку за допомогою документів, що передбачені правилами розрахунків;

3. розрахунки виконуються після відвантаження товарів або надання послуг, одночасно з ними, або ж у порядку , передбаченому умовами угоди;

4. розрахунки виконуються, як правило, за згодою платника після перевірки виконання постачальником умов договору;

5. платежі здійснюються лише при наявності достатньої кількості коштів на рахунках платника; за певних умов банк може надати кредит на оплату рахунків постачальника або взяти на себе фуекцію платника-гаранта на комерційній основі;

6. зарахування коштів на рахунок одержувача виконується, як правило, після списання відповідних сум з рахунку платника.

Учасники безготівкових розрахунків відкривають у будь-яких банках України за власним вибором і за згодою цих банків у порядку, що встановлюється нормативно-правовими актами Національного банку України та іншими актами чинного законодавства рахунки, передбачені Інструкцією про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті, а також рахунки для обліку коштів у розрахунках за конкретними операціями (акредитиви, розрахункові чеки тощо).

Для зберігання грошових коштів та здійснення безготівкових розрахунків підприємство відкриває в банку розрахунковий або поточний рахунок. Для цього в банк надаються такі документи:

- заява на відкриття рахунку за встановленою формою;

- нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію підприємства;

- нотаріально засвідчена копія зареєстрованого статуту;

- копія реєстраційного документу органами податкової служби;

- картка із зразками підписів осіб, яким дається право розпоряджатися коштами на рахунку та підписувати розрахунково-касові документи;

- нотаріально засвідчена копія документа про реєстрацію підприємства підприємства в органах Пенсійного фонду України.

Безготівкові розрахунки мають ряд наступних переваг:

- по-перше, зменшуються витрати обігу, тобто затрати праці, пов»язані з використанням готівкових грошей (карбування, друк, перевезення, зберігання та інш.);

- по-друге, сприяє безперервному обігу коштів.

Між готівковим та безготівковим оборотом існує тісний взаємозв”язок: гроші постійно переходять із однієї сфери в іншу, змінюючи форму готівкових знаків на депозит в банку і навпаки. Таким чином, безготівковий платіжний оборот та обіг готівкових грошей тісно пов'язані між собою і створюють разом єдиний грошовий оборот країни.ЛІТЕРАТУРА

1. Гальчинський А. С. Теорія грошей. — К.: Основи, 1996.

2. Савлук М. І. Гроші та кредит: Підручник. — К.: КНЕУ,2001.-602с.

3. Гроші та кредит. / За ред.Б. С. Івасіва.- Тернопіль: Карт-бланш, 2000.-510.

4. Єпіфанов А. О., Міщенко В. І., Гребник Н. І. Грошово-кредитна політика в Україні; тенденції та перспективи. // Фінанси України, -2000.- №9.

5. Синбченко М. І. Кон'юнктурна теорія грошей. М. І. Туган — Барановського.// Фінанси України. — 2000.- №9.

6. Мельничук О. М. Законодавчі основи та найважливіші параметри грошово-кредитної політики.// Фінанси України, 2000, -№7.

7. Жан — Поль Бландіьєр. Валютний курс: його місце і роль у перехідній економіці.// Фінанси України, 2000, - №8.

8. Остапець А. І. Остапець Л. В. Банківська система України: стан і проблеми розвитку.// Фінанси України, 2000 - №8.

9. Гриценко О. Гроші та грошово-кредитна політика. — К.: Основи, 1996. — Розд. 1.

10. Деньги / Сост. А. А. Чухно. — К., 1997.

11. ВСТУП до банківської справи / Відп. ред. М. І. Савлук. — К.: Лібра,

12. 1998.—Розд. 2.

13. Жуков Е. Ф. Обшая теория денег и кредита. — М.: Банки и биржи.

14. Деньги, кредит, банки / Авт. колл. под рук. Г. И. Кравцовой. — Минск: Меркаванне,1994.

15. Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег. — М.: Прогресе, 1978.

16. Косолапов А. Г. Грошово-кредитна політика — гарант стабілізації економіки України // Фінанси України. — 1997. — № 7.

17. Долан Э, Д. и др. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная полика СПб: Оркестр, 1994.
Случайные рефераты:
Реферати - Навчальні книжки з літератури за доби Центральної Ради
Реферати - Жіноча доля у творах Т. Шевченка
Реферати - Образ Пузиря за п 'єсою "Хазяїн" Івана Карпенка-Карого
Реферати - Життя і творчий шлях Гната Хоткевича
Реферати - Дмитро Павличко
Реферати - Історія написання роману Панаса Мирного "Хіба ревуть воли, як ясла повні?"
Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія