Туризм як соціальне явище. Умови та чинники розвитку туризму
Туризм як важливе соціально-економічне явище сучасності підкоряється об'єктивним законам розвитку людського суспільства. Він активно впливає на життєдіяльність суспільства і в той же час залежить від суспільства, стану розвитку його продуктивних сил і виробничих відносин.

Туризм здійснює позитивний вплив на розвиток суспільства та його значення:

- політичне - як фактору миру та співдружності;

- економічне - як джерела одержання прибутків, надходження коштів, збільшення валового національного продукту, стимулу розвитку багатьох суміжних галузей господарства, створення робочих місць і розбудови регіональних економік;

- культурно-виховне - як одного із засобів піднесення культурного рівня людини та суспільства в цілому, духовного збагачення, збереження історичної пам'яті народу та його культурного спадку;

- соціально-демографічне - як фактору оздоровлення суспільства, продовження активного життя людини тощо.

Попри велике позитивне значення туризму для розвитку суспільства він може також мати негативний вплив на суспільне життя. Іноді туризм може загрожувати здоров'ю людей. Це особливо характерно для спортивного туризму з активними засобами пересування, тут травми - не рідкість, а іноді мають місце фатальні випадки.

Під час загострення міжнародної обстановки туризм може використовуватись реакційними силами як канал проведення підривної діяльності. Так було під час громадянської війни в Іспанії, коли під виглядом туристів фашистська Німеччина засилала до сусідніх європейських країн своїх військовослужбовців, для чого при VII управлінні Міністерства пропаганди було створено спеціальний відділ туризму. Нині трапляються випадки "експорту" кримінальних та політично небезпечних елементів каналами туризму.

Національні економіки можуть страждати від надмірного вивозу валюти за кордон, появи демпінгових цін на внутрішньому ринку, витрат на імпорт товарів і продуктів, потрібних для забезпечення стандарту споживання, що відповідає запитам туристів з високорозвинених країн (такі витрати, за підрахунками Світового банку, становлять у різних країнах від 15 до 50% виручки). Можливий також так званий імпорт інфляції - ситуація, коли до країни прибуває значна маса іноземних туристів з високою купівельною спроможністю. Це викликає розлад ринку, інфляцію, зростання цін і може в цілому позначитися на соціально-економічному стані суспільства.

Туризм може здійснювати негативний вплив і на місцеве населення, стимулюючи появу небажаних соціальних груп (повій, наркоманів, злодіїв і жебраків), комерціалізацію культури та заміну її субкультурою тощо. Прикладом такого вторгнення туризму в життя місцевого населення може послужити Шри-Ланка. У пресі відзначалось, що розвиток туризму тут порушив життя рибальських общин, викликав зростання цін, у тому числі на фрукти, квіти та морепродукти, вніс неспокій у релігійні культи й атмосферу в храмах. Населення почало вживати наркотики, зросла чисельність проституток. З'явилися проблеми й у самих туристів. Так, опитування, проведене серед туристів ФРН, показало, що їм надзвичайно надокучають жебраки та різноманітні зазивали, яких, до речі, не було в ранньому періоді туризму в Шри-Ланку.

Окремого розгляду заслуговує складний і досить часто негативний вплив туризму на стан довкілля. Туризм і туристи не тільки можуть стати жертвами забруднення довкілля, але часто виступають як причина такого забруднення. Справа не обмежується тільки прямими діями туристів: бруд і сміття, залишені туристами в місці перебування, лісові пожежі, руйнування пам'яток вандалами, які залишають на них написи. Це також і вплив на якість води в річках, озерах і морях, якість повітря, що забруднюється від застосування туристичного транспорту з двигунами внутрішнього згоряння на масляному паливі, шум від діяльності різних розважальних закладів, знищення місцевої флори та фауни і, нарешті, руйнування екосистем як наслідок втручання індустрії туризму.

Як і наслідки взаємодії туризму та суспільства, так і розвиток туризму в цілому залежать від комплексу умов - природно- географічних, історико-політичних, соціально-економічних, демографічних, що склалися у суспільстві, і чинників, що їх визначають. Останні прийнято поділяти на зовнішні та внутрішні.

До зовнішніх умов розвитку туризму можна віднести географічне положення регіону, політичні відносини між країнами, міжнародний розподіл праці, рівень цін на міжнародному ринку та в різних країнах, співвідношення валют тощо. Такі демографічні чинники, як зростання населення земної кулі, його нерівномірна щільність, концентрація у великих містах (урбанізація), приводять до збільшення туристичного потенціалу, посилення міграційних потоків, у тому числі туристичних. Збільшення середньої тривалості життя дозволило залучити до туристичного руху осіб похилого віку, що мають матеріальні можливості подорожувати. З точки зору природно-географічних умов велику роль у розвитку туризму в країнах світу відіграють такі чинники, як їх географічне положення по відношенню до транзитних шляхів, близькість до країн, що поставляють туристів, віддаленість від "гарячих точок" планети. Політична нестабільність, локальні війни здатні викликати спад туризму. Теракти у США 11 вересня 2001 р. вперше за п'ятдесят повоєнних років призвели до від'ємних темпів розвитку світового туризму. На формування світових туристичних потоків активно впливає співвідношення рівнів соціально-економічного розвитку різних країн.

Але визначальними є внутрішні умови та чинники розвитку туризму. Серед них - клімат, природно-географічні особливості країни, наявність та якість природних ресурсів і можливість їх зручного використання; економічна ситуація в країні; внутрішня політика країни, політична стабільність; суспільний лад, рівень розвитку продуктивних сил, структура і рівень добробуту населення. Адже для здійснення туристичної подорожі необхідний час - це здебільшого оплачена відпустка, відповідна сума грошей, розмір якої визначається заробітною платою, а в деяких випадках - також можливістю отримання пільг і знижок на туристичні послуги за рахунок держави та громадських організацій, підприємств та установ. Велику роль відіграє стан розвитку туристичної інфраструктури, транспортної мережі. Серед внутрішніх чинників важливе місце посідають рівень життя в суспільстві, освітній та культурний рівень населення.

З точки зору впливу на туристичну діяльність пропонується поділ усіх чинників на чинники залучення (що спонукають до подорожі) та чинники розподілу або диференціації попиту (що впливають на вибір місця подорожі).

До першої групи чинників відносять природні, культурні та соціальні умови у країні, де формуються туристичні потоки, до другої - туристичні ресурси, розвиток інфраструктури, рівень економіко-господарського розвитку та життєвий рівень населення країни, куди направляється туристичний потік.

З точки зору механізму впливу на розвиток туризму можна визначити чинники об'єктивні, що вже сформовані історичним розвитком суспільства, і такі, що цілеспрямовано регулюють саме туристичну діяльність. Усі вищенаведені чинники можна віднести до першої групи, до другої - такі як державна політика в туризмі, наявність і зміст туристичного законодавства, туристична освіта в суспільстві тощо. Останні складають зміст туристичної політики.

Під туристичною політикою розуміють систему методів і заходів економічного, політичного, соціального, правового, культурного тощо характеру, що здійснюються як державними, так і недержавними органами, відповідальними за туристичну діяльність, з метою регулювання та координації туристичної галузі, створення умов для розвитку туризму.

В Україні туризм поступово набуває значення важливого соціально-економічного чинника в житті країни, що активно проявляє свої функції.

Динаміку розвитку українського туризму можна бачити на табл. 1.

Таблиця 1

Основні статистичні показники розвитку туристичної галузі України 1996-2002 pp.

Показники

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Кількість туристів, які в'їжджали в Україну, млн. осіб

3,9

7,6

6,2

4,2

4,4

5,8

6,3

Кількість туристів, які виїжджали з України, млн. осіб

11,5

10,5

8,6

7.4

8,7

9,4

9,2

Кількість внутрішніх туристів, млн. осіб

6,2

5,7

5,7

6,4

6,6

6,9

7,2

Загальний обсяг туристичних потоків, млн. осіб

21,6

23,8

20,5

18,0

19,7

22,1

22,7

приріст до попереднього року,

%

12,50

10,19

-13,87

-12,20

9,44

12,18

3.0

млрд. грн.

X

8,0

8,4

16,0

18,5

20,9

22,6

приріст до попереднього року,

%

X

X

5,0

90,5

15,6

13,0

13,0

млрд. дол. США

3,4

3,7

3,8

3,2

3.4

3,9

4.2

приріст до попереднього року, %

-10,5

8,8

2,7

-15,8

6,3

14,7

7,6

У 2003 р. в Україні набули офіційного статусу Рекомендації ВТО по статистиці туризму. Спільним наказом Держтурадміністрації України та Держкомстату України № 142/394 від 12.11.2003 р. була затверджена методика розрахунку обсягів туристичної діяльності. Згідно цієї методики показники туристичної діяльності в Україні за 2002-2004 pp. виглядають наступним чином (табл. 2):

Таблиця 2

Назва показника

Одиниця виміру

2002

2003

2004

2003/ 2002

2004/ 2003

Кількість в'їзних (іноземних) туристів, які відвідали Україну

млн. осіб

10,5

12,5

15,62

119,0%

124,8%

Кількість внутрішніх туристів

млн. осіб

7,2

7,6

8,1

105,3%

106,6

Кількість виїзних туристів

млн. осіб

14,7

14,8

15,4

100,4%

104,7%

Кількість екскурсантів

млн. осіб

19,5

20,3103,9%

-

Обсяг туристичного споживання (розраховано за Методикою)

млрд. грн.

24,1

28,5

34,9

118,1%

122,5%

Уперше за останні роки обсяг в'їзного туризму в Україні перевищив обсяги виїзного (15,62 млн. і 15,48 млн. відповідно).

Використана література:

1. Сокол Т. Г. Основи туризмознавства: Навчальний посібник. - К., 2006. - 76 с.

2. Туристична діяльність: Нормативна база / Роїна О. М. - К.: КНТ, 2005. - 448 с.

3. Туристично-краєзнавчі дослідження. - Вип. 1: Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції "Туризм в Україні: економіка та культура": У 2 ч. - К.: КМ-Трейдинг, 1998. -Ч. І.-424 с.; Ч. II.-360 с.
Случайные рефераты:
Реферати - Життя та творчість Романа Іваничука
Реферати - Життя та творчість Валер'яна Підмогильного
Реферати - Життя та творчість Миколи Кропивницького
Реферати - Історична повість Богдана Лепкого "Мотря": хронотопічна структура твору
Реферати - Підручники з літератури у 50-80-х рр. XX ст. і реформування їх у сучасних умовах
Реферати - Життя та творчість Олександра Довженко
Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія