Стратегія поведінки підприємства в умовах досконалої конкуренції, підходи до максимізації прибутку
Зміст

1. Умови формування ринку досконалої конкуренції 3

2. Конкурентна фірма. 3

3. Ринкова пропозиція. 7

4. Максимізація прибутку конкурентною фірмою 9

5. Варіанти рівноваги конкурентної фірми в короткостроковому періоді 12

6. Довгострокова рівновага. 13

Досконала конкуренція є найбільш виразною схемою ринкової структури, яку можна використовувати для аналізу економічних процесів. Вона є ідеальним типом ринкової структури, перевага якого полягає в тому, що завдяки його існуванню стає можливим чітке визначення системи обмежень, з якими стикається фірма на шляху до максимізації прибутку.

Ринок досконалої конкуренції — це ринок, який відповідає умовам досконалої конкуренції.

1. Умови формування ринку досконалої конкуренції

1. Ринок складається з великої кількості продавців, кожний з яких продає стандартизовану продукцію великій кількості покупців.

2. Кожна фірма має дуже незначну частку у загальному випуску продукції, що поступає на ринок, і ця частка не перевищує 1% загального продажу.

3. Фірма не цікавиться рішеннями своїх конкурентів. Вона не розглядає конкурентів як таких, що можуть обмежити її ринкову частку продажу.

4. Інформація про ціни, технології та імовірний прибуток легко доступна, що дозволяє гнучко реагувати на зміну ринкових умов.

5. Входження в ринок та вихід з нього не обумовлені ніякими перешкодами для продавців стандартизованої продукції, що забезпечує повну мобільність у використанні ресурсів.

2. Конкурентна фірма

Підприємницька фірма — це самостійно діючий суб'єкт ринку, метою діяльності якого є отримання прибутку через виробництво одного або більше товарів для продажу на ринку.

Конкурентна фірма — це фірма, яка продає свою продукцію на ринку досконалої конкуренції.

Мета діяльності конкурентної фірми - максимізація прибутку.

Припущення про максимізацію прибутку продавцями лежить в основі моделі пропозиції конкурентної фірми, її раціональної економічної поведінки.

Попит на продукцію конкурентної фірми

В умовах досконалої конкуренції ні одна з фірм не може впливати на ринкову ціну товару, бо кожна з них згідно з умовами формування ринку досконалої конкуренції має дуже незначну ринкову частку продажу.

Тому таку фірму можна охарактеризувати як фірму, що приймає ціну як задану (price-taker).

Крива попиту досконало конкурентної фірми — це крива, яка відображає попит на продукцію окремої фірми, обсяг продажу якої ніяк не впливає на зміну ринкової ціни. Графічно попит конкурентної фірми зображається у вигляді горизонтальної лінії, він досконало еластичний за ринковою ціною (графік 1.1,а). На графіку 1.1,6 зображена крива ринкового попиту.

Графік 1.1. Крива попиту на продукцію конкурентної фірми.

а - попит з точки зору конкурентної фірми;

б - ринковий попит;

P — ціна;

Q - обсяг ринкового попиту;

q— обсяг попиту конкурентної фірми;

P1 — ринкова ціна.

Конкурентна фірма — це фірма, що приймає ціну. Фірма, що приймає ціну, — це продавець такого обсягу товарів чи послуг, який є занадто малим відносно їх загальної кількості на ринку, щоб вплинути на ринкову ціну. Конкурентна фірма може продати стільки, скільки бажає, по ринковій ціні P1 тому граничний доход конкурентної фірми буде дорівнювати ціні.

МR=Р,

МR— граничний доход;

P — ціна.

Графік 1.2. Граничний доход конкурентної фірми.

Фірма зацікавлена в додатковому доході, який може бути отриманий від продажу додаткової одиниці товару.

Приріст валового доходу від продажу кожної додаткової одиниці продукції — це граничний доход (графік 1.2).

МR = (q2-q1)

Граничний доход — це зміна валового доходу відповідно до зміни кількості товару, що продається:,

де МR - граничний доход;

DTR- зміна валового доходу;

DQ - зміна обсягу попиту.

Оскільки конкурентна фірма може продати стільки, скільки бажає (будь-яку кількість товарів), по ринковій ціні, то додаток до валового доходу від продажу додаткової одиниці товару буде такий самий, як ринкова ціна, або:

MR=P1

MR- граничний доход;

Р1 — ринкова ціна.

Граничний доход в умовах досконалої конкуренції незмінний

З'ясувавши таким чином, як зростає доход конкурентної фірми по мірі продажу додаткової одиниці товару, можна перейти до розгляду того, якими є умови визначення конкурентною фірмою обсягу пропозиції її продукції (що лежить в основі рішення конкурентної фірми щодо кількості товару на продаж).

Пропозиція конкурентної фірми

Модель пропозиції конкурентної фірми виходить з припущення заданості її економічної поведінки (раціональної поведінки виробника) на максимізацію прибутку.

Крива пропозиції конкурентної фірми показує, який обсяг випуску продукції буде виробляти та пропонувати фірма, щоб максимізувати прибуток.

Вона буде співпадати з тією частиною кривої граничних витрат фірми, яка розташована вище кривої її середніх змінних витрат.

Крива пропозиції конкурентної фірми — це частина кривої її граничних витрат МС (Marginal Costs), що розташована вище за АVС.

Графік 1.3. Крива пропозиції конкурентної фірми.

А - точка припинення операцій;

В- точка самоокупності.

Там, де граничні витрати (МС) дорівнюють середнім сукупним витратам (АТС), визначається точка самоокупності (точка В) ( графік 1.3).

Там, де граничні витрати (МС) дорівнюють середнім змінним витратам (АVС), визначається точка припинення операцій (точка А), при будь-якій ціні, що нижча за Р0,фірма припиняє виробництво.

Для визначення обсягу випуску при будь-якій ціні (Р1,Р2),вищій за мінімальні середні змінні витрати (АVС), проводиться горизонтальна лінія до кривої граничних витрат (МС). Якщо із точки її перетину з кривою граничних витрат (МС) провести вертикальну лінію до осі абсцис, отримаємо точку, яка визначить той обсяг випуску продукції (q1, q2), який фірма по відповідній ціні пропонує до продажу.

3. Ринкова пропозиція

Ринкова пропозиція (пропозиція галузі) складається з обсягів пропозиції всіх фірм, що пропонують свою продукцію не ринку по будь-якій можливій ціні.

Крива ринкової пропозиції може бути одержана як результат додавання кривих пропозицій всіх індивідуальних фірм по кожній можливій ціні.

Оскільки крива пропозиції кожної фірми — це частина кривої її граничних витрат (МС), яка лежить вище кривої середніх змінних витрат (АVС), то крива ринкової пропозиції 8 буде отримана як результат додавання кривих МС1, МС2

МСз. ( графік 1.4).

Графік 1.4. Крива ринкової пропозиції.

Q- обсяг випуску галузі;

q1, q2 , q 3 - обсяг випуску фірм 1, 2, 3;

S— результат додавання кривих МС1, МC2 , МС3.

Детермінанти ринкової пропозиції:

* Кількість фірм у галузі.

* Середній розмір фірми в галузі.

* Ціни змінних ресурсів , що використовуються фірмами.

* Технологія.

Якщо поєднати пропозицію конкурентної фірми з її кривою попиту, стає можливим визначення рівноважного обсягів виробництва товару, який виробляє фірма.

Рівновага на ринку досконалої конкуренції

У процесі свого функціонування конкурентна фірма має прийняти рішення:

1) здійснювати виробничу діяльність чи ні;

2) якщо здійснювати, то скільки продукції виробляти і продавати.

По-перше фірма буде здійснювати виробництво, якщо ринкова ціна буде дорівнювати ціні Ро, що відповідає точці припинення операцій точка

(А на графіку 1.3.)

З моменту, коли ринкова ціна перевищить ціну Ро, фірма готова прийняти рішення щодо здійснення виробничої діяльності.

По-друге фірма має вирішити, який обсяг продукції вона має виробляти.

Фірма, яка в своїй діяльності додержується правила раціональної поведінки, буде розширювати випуск продукції до точки Е, в якій її граничні витрати (МС) будуть дорівнювати граничному доходу (МR) (графік 1.5).

Якщо граничні витрати (МС) менші, ніж ціна (Р), продаж додаткової одиниці товару збільшує доход. Тому прибуток збільшується (або збитки зменшуються) з розширенням виробництва товару до того моменту, поки граничний доход (МR) не стане дорівнювати граничним витратам (МС).

Короткострокова рівновага

Для конкурентної фірми стан, в якому кількість товарів та послуг, що нею виробляється, визначається рівнянням Р = МС = МR, називається рівноважним.

Виходячи з того що в умовах досконалої конкуренції граничний доход фірми дорівнює ціні (МR = Р), стан рівноваги може бути також визначений рівнянням

Р == МС.

Таким чином, конкурентна фірма досягає стану короткострокової рівноваги, коли Р = МК = МС.

Графік 1.5. Рівновага конкурентної фірми.

4. Максимізація прибуткуконкурентною фірмою

Мета фірми — максимізація прибутку.

Прибуток — це різниця між сукупним доходом (ТR) і

сукупними витратами (ТС) за період продажу.

Прибуток = ТК - ТС.

Фірма прагне максимізувати прибуток, намагаючись максимізувати різницю між валовим доходом (ТК) і валовими витратами (ТС).

Максимізація прибутку — це максимізація різниці між валовим доходом і валовими витратами: ТК -ТС.

Для конкурентної фірми валовий доход дорівнює ціні проданого товару (Р), помноженій на обсяг продажу (О);

ТR= Р * Q. Оскільки конкурентна фірма -- це фірма, що приймає ціну, а не встановлює її, ціна знаходиться поза впливом конкурентної фірми.

Тому конкурентна фірма може вплинути на величину валового доходу тільки змінюючи обсяг продажу.

Передбачається, що фірма враховує зміни величини витрат у процесі випуску продукції і вибирає той його обсяг, який дасть максимум прибутку, що і буде відповідати максимальній різниці (ТR— ТС).

Основні підходидо визначеннямаксимізаціі прибутку

Сукупнийаналіз --- використовує зіставлення сукупних величин.

Граничнийaналіз використовує зіставлення граничних величин.

Графік 1.6. Максимізація прибутку конкурентною фірмою.

TR— валовий доход;

ТС — валові витрати;

Q— обсяг випуску продукції.

Максимізація прибутку досягається, коли водлзок між ТR і ТС найбільший (відрізок АВ (ТR >ТС), обсяг випуску Q*). Точки С і D — точки критичного обсягу випуску продукції, коли (ТС = ТR) (див. графік 1.6).

Коли обсяги виробництва менші, ніж О1, або більші, ніж О2, виробництво стає збитковим (ТС > ТR).

При випуску О*, що відповідає mах прибутку, нахил кривої валових витрат (ТС) дорівнює нахилу кривої валового доходу (ТR). Оскільки нахил кривої ТС — це граничні витрати (МС), а нахил кривої ТR— це граничний доход (МR), то рівність нахилів цих кривих у точках, що відповідають обсягу виробництва

О*, означає і рівність їх граничних витрат і граничного доходу

(тобто МС=МR).

Граничний аналіз

Графік 1.7. Максимізація прибутку конкурентною фірмою

Q, — обсяг випуску продукції;

Р— ціна;

МR — граничний доход;

МС — граничні витрати.

Обсяг виробництва Q*, який максимізує прибуток, визначається при умові рівності граничних витрат (МС) і граничного доходу (МR) в точці Е (точці максимізації прибутку). (Див, графік 1.7).

МR = МС;

DTR

MR=¾ ;

DQ

DTR=D(RQ) ;

DTR=RDQ - вплив конкурентної фірми на ціну Р відсутній;

MR== P(DQ)/DQ = P

Тому граничною умовою для фірми, що максимізує прибуток на ринку досконалої конкуренції, буде:

Р==MС.

5. Варіанти рівноваги конкурентноїфірми в короткостроковомуперіоді

Графік 1.8. Рівновага конкурентної фірми

в короткостроковому періоді.

Для конкурентної фірми, що отримує прибуток (графік 1.8,а) ринкова ціна (Р) на продукцію фірми більша, ніж середні витрати на її виробництво АС при тому його обсязі (Q*), який максимізує прибуток. Фірма отримує економічний прибуток:

Прибуток = (Р -АС) * Q*.

Для конкурентної фірми на рівні самоокупності (графік 1.8,6) ринкова ціна (Р) на продукцію фірми дорівнює мінімальним середнім витратам (АС) при обсязі випуску Q*. Це дозволяє їй лише покрити витрати. Фірма отримує нульовий економічний прибуток.

Р = МС = тіп АС.

Конкурентна фірма, що мінімізує збитки

Графік 1.9. Рівновага конкурентної фірми в короткостроковому періоді.

Для конкурентної фірми, що мінімізуєзбитки (графік 1.9,6), ринкова ціна (Р) нижча за мінімально можливі середні витрати (АС) при обсязі випуску продукції (Q*) (Р<АС), але перевищує мінімум середніх змінних витрат (АVС) при цьому ж обсязі випуску (Р > АVС). Мінімізуючи збитки, фірма коригує обсяг випуску продукції таким чином, щоб він був встановлений відповідно до точки (Р = MC) що забезпечить їй покриття змінних витрат (VС) і частково постійних

витрат (FС).

6. Довгострокова рівновага

Досконало конкурентна фірма виробляє продукцію на довгостроковому Інтервалі тільки у тому випадку, коли ціна Р буде не нижчою, ніж довгострокові середні витрати (LАС) (див.графік 1.11).

Р=LАС.

Графік 1.11. Рівновага конкурентної фірми

в довгостроковому періоді.

LМС — довгострокові граничні витрати;

LАС — довгострокові середні витрати.

Довгостроковий період — це період, достатній для входу нових фірм у галузь або виходу з галузі. В довгостроковому періоді всі види витрат розглядаються як змінні витрати; в довгостроковому періоді фірми можуть як збільшувати, так і зменшувати масштаби виробництва; в галузь можуть ввійти нові фірми, частина фірм може покинути галузь.

Конкурентна фірма знаходиться в стані короткострокової рівноваги, коли при рівноважному обсязі випуску продукції ціна Р дорівнює граничним витратам МС, і тоді досягається ефективність розподілу:

Р=МС.

Конкурентна фірма знаходиться встані довгострокової рівноваги, коли при рівноважному обсязі випуску продукції ціна (Р) дорівнює граничним витратам (МС), а також дорівнює середнім сукупним витратам (АС). Коли це відбувається, фірма також досягає виробничої ефективності:

Р=МС=АС.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Базилевич В., Лук'янов В., Писаренко Н., Квіцинська Н. Мікроекономіка: Опорний конспект лекцій. — К.: Четверта хвиля, 1997. — 248 с.

2. . Задоя А.А., Петруня Ю.Е. Основи экономики: Учеб. пособие. — К.: Вища шк., Знання, 1998. — 478 с.

3. Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика: В 2-х т. / Общая редакция В. М. Гальперина. — СПб.: Экономическая школа, 1999. — Т. 1. — 349 с.

4. А.В. Лісовий Мікроекономіка : курс лекцій , видання друге., навчальний посібник. Київ 2003. —15- 18 с.

5. Микро-макроэкономика. /под ред. Макконел К.Р., Брю С.Л./ - «Экономикс»:– Бишкек, 1997.

6. Будаговська Н. Мікроекономіка і макроекономіка. К. 2001

7. Джонатан Гамільтон. Методичний посібник до мікроекономіки. К.1999.

8. Ватаманюк З., Панчишин С. Макро – мікроекономіка.К. 2001.

9. Слухай С.В. Довідник базових термінів та понять з мікроекономіки. К. 1998.
Случайные рефераты:
Реферати - Жанрові константи і модифікації новели ХХ ст
Реферати - Життєвий і творчий шлях Олеся Гончара
Реферати - Володимир Яворівський - людина, борець, письменник
Реферати - Галина Журба
Реферати - Життя і творчість Дмитра Білоуса
Реферати - Андрій Головко
Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія