Страхуваня транспортних засобів
План.

Вступ.

1.Об єкти страхування.

2.Страхування автомобілів за умов ремонту,парковки та зберігання у гаражах.

3.Страхування водних транспортних засобів.

4.Страхування вантажів.

Висновок.

Страхування транспортних засобів Вступ

Засоби транспорту, як і домашнє майно страхуються добровільно. На страхування беруться автотранспортні засоби та водні маломірні судна, які підлягають державній реєстрації у встановленому порядку.

До автотранспортних засобів відносять: легкові, вантажні, вантажо-пасажирські мікроавтобуси, мотоцикли, моторолери, мотоколяски, мопеди, трактори та міні-трактори.

До водних транспортних засобів відносять різноманітні човни, яхти, катамарани і т.ін Як показує практика найбільш розвиненим країн світу, найпоширенішим видом майно вого страхування г страхування автотранспор тних засобів. У США, приміром, гта даний ви, страхування припадає близько 45% загальне го збору премій за майновим страхуванням. Це пояснюється, з одного боку, підтрімким зростанням чисельності власників автотранс портних засобів та високим рівнем небезш ки цього виду транспорту – з іншого. Статистичні дані свідчать, що число загиблих на млрд. пасажиро-кілометрів становить: для автотранспорту – 16 чоловік, для повітряного – 6,5, для залізничного – 1,2 чол.

Водночас із транспортним засобом можуть бути застраховані (за бажанням страхувальника) водій та пасажири, додаткове устаткування до транспортного засобу, вантаж, який на ньому перевозять.

1.У автострахуванні до об'єктів страхуван­ня відносять:

– страхування "авто-каско";

– страхування громадянської відпові­дальності;

– страхування від усіх видів ризиків;

– страхування автомобілів на час ремон­ту, парковки та зберігання в гаражах;

– страхування експортно-імпортних ван­тажів;

– страхування вантажів при перевезен­нях внутрішнього сполучення;

– страхування від нещасних випадків під час ДТП.

Страхування від усіх видів ризиків пе­редбачає найповніше страхове покриття. Воно забезпечує відшкодування збитків, спричине­них втратою або пошкодженням застрахова­ного транспортного засобу, фізичними травма­ми людей та пошкодженням майна третьої сторони.

При страхуванні автомобілів приватних власників, крім перерахованих уже ризиків, додаються ще відшкодування бенефіціару (пра­вонаступнику) в разі смерті страхувальника всієї капітальної суми, при фізичних каліцт­вах – затрати на лікування, а також на по­криття збитків від пошкодження багажу та інших предметів, що знаходились у салоні авто­мобіля.

Страхування "авто-каско" передбачає страховий захист від будь-яких збитків, котрі можуть виникнути внаслідок пошкоджен­ня, повної загибелі або втрати автотранспорт­ного засобу чи окремих його частин за на­стання обумовлених у страховому полісі подій. Цей вид страхування поширюється на всі автотранспортні, водні та наземні види транспортних засобів.

Страхування "авто-каско" може бути по­вним, або частковим.

При повному страхуванні "авто-кагко" власник транспортного засобу отримує стра­ховий захист від збитків внаслідок пошкод­ження застрахованого об'єкта у випадку аварії, зіткнення з будь-яким іншим пред­метом, пожежі, самозагорання, перевертання, стихійного лиха, вибуху, протиправних дій і т.п., за вилученням збитків експлуатацій­ного характеру.

При частковому страхуванні "авто-кас­ко" страхове покриття забезпечується лише в разі пожежі, вибуху двигуна, викрадення, пошкодження транспортного засобу під час викрадення, стихійного лиха.

За умовами страхування "авто-каско" страховик не відшкодовує збитків, якщо:

– вони є наслідком навмисних дій стра­хувальника, членів його сім'ї або осіб, у роз­порядженні котрих знаходився транспорт­ний засіб;

– вони є наслідком воєнних дій, грома­дянського збурення, страйків;

– вони конфісковані, арештовані, знищені за розпорядженням влади.

– засіб експлуатувався несправним;

– водій був у стані алкогольного або наркотичного оп'яніння;

– засіб використовувався з метою на­вчання водити (автомобіль);

– встановлено природний знос транспор­тного засобу або його окремих вузлів;

2.Страхування автомобілів за умов ремон­ту, парковий та зберігання у гаражах

За збереження автомобілів своїх клієнтів відповідальність несуть власники автотранс­портних гаражів та паркових стоянок. У зв'язку: І цим пропонують два види страхо­вого захисту:

1) нп час транспортування автомобіля до гаража, майстерні чи стоянки (якщо авто­мобіль не доставляють безпосередньо його власники);

2) на період перебування автомобіля на їхній відповідальності – від всіляких ризиків.

У разі настання страхового випадку стра­ховик відшкодовує затрати на переміщення автомобіля до ремонтної майстерні та достав­ку його страхувальнику Ігісля ремонту. При викраденні або пошкодженні автомобіля в гаражі або на стоянці страхове відшкодуван­ня отримує власник гаража або стоянки.

Відшкодування збитків, завданих власни­кові транспортного засобу в результаті ДТП, як правило, здійснюється після ремонту на основі пред'явленої страхувальником на­кладної – рахунку, за якою страховик про­водить оплату виконаних робіт.

У практиці деяких країн страховик на­дає безплатно автомобіль у користування страхувальнику на період ремонту його влас­ного автомобіля.

При страхуванні транспортних набобів найчастіше використовують два види полі­сів: поліс з оголошеного вартістю та відкри­тий поліс.

Поліс з оголошеною вартістю містить чітко обумовлену і фіксовану гуму страхо­вого відшкодування, яка маг. бути сплаченою при настанні страхового випадку, і умовами договору не передбачений перегляд та уточ­нення цієї суми після виникнення збитків.

Відкритий поліс передбачає визначення суми страхового відшкодування після ви­никнення страхової події шляхом оцінки суми збитку.

Прикладом полісу з оголошеною варті­стю є поліс із страхування "авто-каско", а полісу я відкритою вартістю – "страхуван­ня громадянської відповідальності влас­ників транспортних засобів".

Страхування автомобіля має певні особ­ливості. Правилами страхування автомобі­ля передбачається можливість укладення договору за умови:

1) власної участі страхувальника у відшкодуванні збитків (франшиза), розмір якої обирає сам страхувальник;

2) відшкодування без урахування зниж­ки на знос запасних частин, що потребують заміни в разі їх пошкодження (з додатко­вою оплатою).Величина додаткового плате­жу при цьому визначається в розмірі 5% від страхової суми – якщо строк експлуа­тації автомобіля не перевищує 5 років; 10%

– зі строком експлуатації 5 – 8 років; 20%

– від 8 до 12 років; 30% – від 12 років;

3) відшкодування вартості втрати товар­ного вигляду внаслідок страхової події, обу­мовленої в укладеному договорі (теж зі спла­тою додаткового платежу), але за умови, що автомобіль застрахований за дійсною варті­стю. Доплата в даному випадку прив'я­зується до оцінки дійсної вартості і визна­чається в розмірі: 20% – коли термін екс­плуатації не перевищує 5 років; 15% – від 5 до 8 років; 10% – від 8 до 12 років; 5%

– понад 12 років.

3.Страхування водних транспортних за­собів

Страхування водних транспортних за­собів ґрунтується переважно на тих же за­садах, що й автомобільне. За основу страхо­вої оцінки судна береться сума, запропоно­вана страхувальником, яка не маг, переви­щувати його дійсної вартості.

Договір страхування може бути укладе­но на одній із перелічених далі умов, яка визначає обсяг відшкодування збитків та ве­личину страхових платежів залежно від обсягу відповідальності, взятої страховиком:

– з відповідальністю за загибель та по­шкодження;

– з відповідальністю за повну загибель з урахуванням витрат на врятування:

– без відповідальності за пошкодження, крім випадків загибелі.

Договір страхування даного виду укла­дається на окремий рейс або на певний строк.

4.Страхування вантажів

Оскільки власники транспортних засобів та власники вантажів, що перевозяться, мо­жуть не співпадати, в страховій справі вико­ристовують відособлене страхування транспор­тних засобів – "каско" та страхування ван­тажів, Ідо перевозяться засобами, – "карго".

Договір страхування вантажу може ук­ладатися на таких умовах:

1) з відповідальність за всі ризики;

2) з відповідальність за окрему аварію;

3) без відповідальності за пошкодження, крім випадків загибелі.

За договором, укладеним за першою умо­вою (з відповідальністю яя всі ризики), від­шкодуванню підлягають збитки від пошкод­ження або повної загибелі всього або части­ни вантажу з будь-яких причин, окрім військових ризиків, впливу (прямого або опо­середкованого) радіації, необачності та на­вмисних дій страхувальника, а також ри­зиків, пов'язаних із специфікою вантажу та

його транспортуванням. Деякі з них можуть бути застраховані за додаткову премію.

За договором, укладеним за другого умо­вою, відшкодовуються збитки від пошкод­ження чи повної загибелі всього або части­ни вантажу внаслідок: пропажі судна або іншого транспортного засобу; зіткнення або загибелі суден, літаків та інших транспорт­них засобів чи від удару їх об нерухомі або плавучі об'єкти; посадки судна на мілину, провалу мостів, вибуху, пожежі, пошкоджен­ня судин кригою, а також внаслідок заходів, спрямованих на рятування або гасіння по­жежі, тобто всі необхідні і доцільно зроб­лені витрати щодо рятування вантажу та зменшення збитку, якщо збиток відшкодо­вується за умовами страхування.

За договором, укладеним за третьою умо­вою (без відповідальності за пошкодження, окрім випадків загибелі), відшкодовуються ті ж самі збитки, що й при відповідальності за окрему аварію. Відмінність полягає лише в тому, що в даному разі відшкодовуються тільки збитки від повної загибелі всього або частини вантажу, тоді як у поперед­ньому випадку – від пошкодження чи по­вної загибелі всього або частини вантажу. І за другою, і зл третьою умовами не по­криваються збитки за тими самими видами ризиків, що і в першому випадку.

Відповідальність страховика за догово­ром страхування починається з моменту, коли вантаж буде взято із складу в пункті.

Відправлення для перевезення, і триває до тих пір, поки вантаж не доставлять на склад вантажо-отримувачу, вказаний у полісі, але не пізніше 60 днів після розвантаження морського судна в кінцевому порту призна­чення.

Висновок

Відповідно до законодавства України Моторне (транспортне) страхове бюро України на 2000 рік об єднувала понад 60 страхових компаній.За 2000 рік в Україні було зафіксовоно та врегульовано 1137 страхових випадків,за якими було сплачено у середньому близько 4700 гривень.

Страховий захист власників автотранспорту вкрай необхідний,і це доведено часом та практикою його здійснення в Україні.

Розвиток міжнародного ділового співробітниства,зростання автомобільних вантажних перевезень і автомобільного туризму вимогає як комплексного рішення проблем строхового захисту інтересів власників авто,так і розуміння безпосередньо ними вимог міжнародного права та соціальності у відносинах страхування.
Случайные рефераты:
Реферати - Борис Грінченко
Реферати - Життя та творчість Володимира Сосюри
Реферати - Анатолій Давидов
Реферати - Олена Пчілка "Діти - се наш дорогий скарб, се наша надія, се - молода Україна"
Реферати - Василь Еллан-Блакитний
Реферати - Життя і творчість Богдана-Ігоря Антонича
Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія