Страхова відповідальність та її реалізація в особистому страхуванні
ПЛАН

1. Вплив окремих факторів на можливість й обсяг виплати страхових сум.

2. Страхова відповідальність в зв'язку 3 дожиттям.

3. Механізм страхової відповідальності за наслідки настання нещасних випадків.

1. Вплив окремих факторів на можливість й обсяг виплати страхових сум.

Зростання чисельності суб'єктів 9 особистому стра­хуванні значною мірою залежить від правильного визна­чення та своєчасної виплати страхової суми, завдяки чому реалізується страхова відповідальність страхови­ків перед своїми клієнтами. Практичне виконання їх зобов'язань вимагає неухильного дотримання партне­рами умов того чи іншого виду особистого страхування, глибокого вивчення всіх факторів, що впливають на вирішення питання про виплату страхової суми.

Найважливішим фактором, без наявності якого у страхувальника чи застрахованого не вимикає права на страхову суму, є факт настання страхового випадку, що відбувся в період дії договору. Залежно від умов страху­вання страхова сума виплачується або за факт настання страхового випадку, або за конкретні обумовлені його наслідки. Наприклад, у випадку дії договору на дожиття і на випадок смерті від будь-якої причини підставою для настання страхової відповідальності (виплати страхової суми) є факт дожиття застрахованого до закінчення ді5 договору страхування життя чи обумовленої в ньому події, або ж факт смерті страхувальника» (застраховано­го). Якщо встановлені законодавством документи підтверджують дійсність настання зазначених страхових випадків, то наступає страхова відповідальність у формі виплати страхової суми, причому не обмежена будь-якими додатковими вимогами.

При страхуванні від нещасних випадків у формі самостійного виду страхування, або як складового елементу страхування життя, обмеження обсягу страхової відповідальності нерідко обумовлюється наслідками не­щасного випадку. Зазначимо також, що обмеження страхової відповідальності викликається і тим, що поняття "страховий нещасний випадок" за рядом ознак відріз­няється від того, що розуміється під нещасним випадком в звичайному змісті. Головна з цих відмінностей в тому, що для юридичного визнання нещасного випадку стра­ховик і відповідної виплати страхової суми необхідне документальне підтвердження факту настання страхово­го нещасного випадку в період дії договору страхування та його обумовлених наслідків.

Оформлення таких документів — обов'язок страхової організації, в яку страхувальник (або його спадкоємці) повинні звернутись з заявою про настання нещасного випадку.

Коли в договорі страхування життя передбачені об­меження страхової відповідальності у випадку смерті застрахованого, постає необхідність підтвердження її факту, причин та обставин, при яких це сталося. В цьому разі потенційний одержувач страхової суми повинен підтвердити свідоцтвом загсу про смерть лише її факт та дату. Страхова організація сама встановлює при­чину й обставини смерті застрахованого або страху­вальника.

Саме встановлення причини й обставин, при яких відбувся страховий випадок, є ще одним фактором, що зумовлює можливість виплати страхової суми. Якщо в договорі передбачено обмеження страхової відповідаль­ності, то виплата страхової суми здійснюється лише тоді, коли смерть чи обумовлена втрата здоров'я від нещас­ного випадку включені в перелік страхових подій, зазна­чених в договорі,

Фактором, що впливає на можливість виплати стра­хової суми, є відповідність страхового випадку, який мав місце, встановленому обсягу страхової відповідальності.

Якщо на протязі трьох років після настання страхо­вого нещасного випадку для застрахованого виникли зумовлені ним негативні наслідки, то це також виступає фактором впливу на страхову відповідальність. До таких наслідків відносяться різні порушення функції пошкод­женого органу і втрата внаслідок цього певного відсотка працездатності, або довготривале (понад 15 днів) безпе­рервне лікування наслідків страхового випадку. При цьому вимагається документ лікувального закладу про факт й прямий причинний зв'язок між нещасним випад­ком та встановленою втратою здоров'я.

Страхова сума лише тоді може бути виплачена, коли страховий нещасний випадок відбувся в період дії дого­вору. Це ще один фактор, що зумовлює відповідний рівень страхової відповідальності. Виходячи з того, що дія договору передбачає виплату одноразового чи періодичних (місячних) внесків, претензії на одержання страхової суми мають законну підставу тільки при умові документального підтвердження виплати одноразового або чергового внеску до настання нещасного випадку з застрахованим чи його смерті. Можлива й повна оплата внесками договору до дня дожиття, що також повинно мати документальне підтвердження.

Одним з факторів, що свідчить про законні підста­ви на одержання страхової суми страхувальником чи застрахованим, є подання документів про підтвердження того факту, що нещасний випадок відбувся саме з застра­хованим, а одержувачем страхової суми по дожиттю є та особа, яка зазначена в договорі страхуванні. Це під­твердження підлягає перевірці шляхом співставлення та аналізу документів, виданих відповідними устано­вами.

Якщо немає підстав не довіряти поданим докумен­там, то страховим органом приймається рішення про обсяг виплата й одержувача страхової суми. В цьому і полягає зміст наступного фактору, що регулює порядок виплати страхової суми. Виплата повної чи часткової її величини залежить від зафіксованих в договорі умов страхування. Так, в повному обсязі страхова сума ви­плачується при дожитті до закінчення строку дії договору або зумовленої події, в зв'язку з настання м смерті заст­рахованого чи повної втрати ним здоров'я Часткова страхова сума повинна виплачуватись при втраті здоров'я від нещасного випадку в певному обсязі, а також тоді, коли згідно умов страхування у випадку «смерті страхувальника (застрахованого) його спадкоємцям ви­плачується викупна сума. Не виключена і виплата страхової суми в обсязі внесків або ж їх частини.

Одержувачами "страхової суми, згідно правил страху­вання, є страхувальник або застрахований, посмертний одержувач, спадкоємці названих фізичних осіб. Щоб одержати страхову суму, їм необхідно подати докумен­тальне підтвердження цього права.

Таким чином, нарахування певного розміру страхової суми та одержання ЇЇ конкретними одержувачами зумовлене поданням деяких документів, що підтверджують умови договору. З цією метою використовується методика аналізу даних, що приводяться в документах, їх узгодженості в часі і просторі. Так, для підтвердження факту настання страхового випадку, який відбувся з застрахованим, порівнюються дата, причини, обставини та ознаки, що стосуються фіксації цього випадку в заяві застрахованого чи його довірених (спадкоємців), в ме­дичній експертизі, документах, виданих іншими устано­вами. Важливо й встановити, що нещасний випадок мав місце саме з застрахованим.

Існує певна послідовність аналізу документів для врахування всіх факторів, що визначають порядок обчислення й виплати страхової суми. Спочатку вивча­ють період дії договору страхування, дату вступу його в законну силу, періодичність виплати страхових внесків, Правильність відображення прізвища, ім'я та по батькові страхувальника або застрахованого. Аналізуються також ті ж дані в особи, з якою відбувся страховий випадок, або якій повинна бути виплачена страхова сума, дата та обставини настання страхового випадку, його прямий причинний вплив на втрату здоров'я. Перевіряється дата, Причини Й обставини смерті страхувальника або застра­хованого, вирішується питання про розповсюдження повного чи часткового рівня відповідальності на даний страховий випадок, обсяг і одержувача страхової суми. Одержані висновки після такого всебічного аналізу поданих документів є підставою для розрахунку її ве­личини.

2. Страхова відповідальність в зв'язку з дожиттям

Для того. щоб отримати страхову суму, страхувальник або застрахований повинні подати страхове свідоцтво в страхову організацію по місцю виплати останніх внесків. За бажанням одержувача і його заявою страхова сума може бути перерахована на Його рахунок в банк. У випадку виплати страхової суми шляхом застосування чеку на ощадний банк в поданні заяви немає необхідності. При виплаті внесків готівкою страховому агенту або через розрахункову книжку в ощадний банк необхідно подати квитанцію про виплату останнього внеску. Якщо має місце; весільне страхування, коли стра­хова сума виплачується в зв'язку з вступом у шлюб, подається копія посвідчення про шлюб або паспорт л штампом про його реєстрацію При страхуванні додатко­вої пенсії перевіряється паспорт одержувача для уточнення особи та віку страхувальника.

Особистий його рахунок є також підставою для виплати страхової суми, але лише в тому випадку, коли на ньому відображена повна виплата належних страхових внесків. При автоматизації бухгалтерського обліку до Особистого рахунку додається витяг з нього, то ви­дається комп'ютером. У витягу дається інформація про виплату внесків за весь строк страхування.

Спеціалісти страхової організації вивчають подані документи, насамперед, перевіряють повноту виплати всіх внесків, співпадіння прізвища, імені та по батькові застрахованого у всіх документах, дату закінчення строку страхування або дату вступу застрахованого в шлюб (по весільному страхуванню). У випадку виявлення недо­плати окремих внесків в межах останніх трьох років, вони повинні бути утримані з належної до виплати стра­хової суми чи пенси. Ті ж внески, що виплачені надлишково, повертаються разом зі страховою сукою.

Якщо перевірка дозволила встановити законність і правильність оформлення поданих документів, прий­мається рішення про виплату страхове» суми, для чого складається розрахунок встановленої форми.

В розширенні контингенту страхувальників життя виплати по дожиттю відіграють суттєву роль, тому що пов'язані з надходженням радісних подій. Виходячи з цього, своєчасна виплата страхових сум свідчить про реалізацію страхової відповідальності в дійсності, є важливим фактором, що сприяє посиленню впливу ви­плат страхових сум на розвиток страхування життя.

У випадку дострокового припинення договору стра­хування життя з правом одержання викупу суми стра­хувальник подає в страхову організацію заяву, страхове посвідчення, а також квитанцію про виплату страхового внеску готівкою. Ці документи, а також представлений особистий рахунок страхувальника є підставою для здійснення розрахунку і виплати викупної суми.

3. Механізм страхової відповідальності за наслідки настання нещасних випадків

У разі настання нещасного випалю з застрахованим виникають підстави для виплати повної або часткової страхової суми Обсяг її зумовлений втратою здоров'я і визначається фахівцями страхової організації на основі вивчення відповідних документів. Вони подаються як страхувальником, так і медичними закладами та іншими установами на прохання страхової організації.

В разі настання нещасного випадку страхувальник повинен звернутись в страхову організацію по місцю укладання договору, виплати внесків по страхуванню життя, а по умовах обов'язкового страхування пасажи­рів — по місцю свого проживання. В поданій заяві необхідно вказати дату настання нещасного випадку, його обставини й наслідки, лікувальні заклади, що на­давали Йому першу допомогу, а також ті, де він перебував на лікуванні. До заяви долається страхове посвідчення й квитанція про виплату внеску по страхуванню життя на день нещасного випадку у разі, коли ці внески випла­чувались готівкою. Лише при страхуванні робітників і службовців за рахунок підприємств та організацій, а також при обов'язковому страхуванні пасажирів пода­сться акт про нещасний випадок встановленої форми.

Крім цих документів, подаються також довідки вка­заних в заяві страхувальника лікувальних установ. Якщо після аналізу цих документів фахівцями страхової орга­нізації є підстави вважати, що нещасний випадок зумов­лений правопорушеннями, то звергаються за додатковими даними в органи, що проводять розслідування.

У випадку подачі заяви про виплату страхової суми до неї додаються страхові документи: заява про прийом на страхування, особистий рахунок застрахованого по страхуванню життя та інші.

Аналіз документів на виплату страхової суми повинен переконати, чи є об'єктивні ознаки підтвердження факту травми, раптового гострого отруєння чи прирівнюваного захворювання. Визначається наявність чи відсутність безпосереднього причинного зв'язку між нещасним випадком та його наслідками, відображеними в договорі умовами страхування. Встановлюється, чи немає впливу на стан здоров'я застрахованого інших, нестрахових впливів, зокрема, загальних захворювань, травматичних проявів як наслідків тілесних пошкоджень, одержаних до заключення договору страхування. При допомозі співставлення різних документів страхові спеціалісти пересвідчуються, чи втрата здоров'я (і в якому обсязі) відбулася на протязі трьох років з дня настання нещас­ного випадку, чи мала місце в пізніший період. Важливо встановити, в якій мірі відноситься даний нещасний випадок до страхових, тобто чи має право застрахований на одержання страхової суми.

Для вирішення питання про те, настільки повно поширюється страхова відповідальність на встановлені обставини нещасного випадку, спеціалісти страхової організації повинні проаналізувати подані медичні до­кументи та документи судово-слідчих органів. Однак, якщо останні не проводили розслідування по даному нещасному випадку, можливе прийняття рішення про виплату страхової суми на основі переконливості фактів, зафіксованих в наявних документах. По обов'язковому страхуванню пасажирів та страхуванню робітників і службовців за рахунок підприємств і організацій для вирішення питання про страхову відповідальність ви­рішальну роль відіграє поданий акт про нещасний випадок.

Співставляючи дати та інші дані, що наводяться в заяві страхувальника і в наявних страхових документах, встановлюють, чи відбувся нещасний випадок на протязі дії договору страхування і саме з вказаною застрахованою особою.

Якщо внаслідок настання нещасного випадку мало місце пошкодження м'яких тканин тіла, органів зору або слуху, для встановлення ступеня втрати здоров'я по­терпілого направляють до лікаря-експерта страхової організації. При одержанні травм, переломів кісток про­цент втрати здоров'я визначається на основі поданих медичних документів без лікарської експертизи.

Таким чином, розрахунок обсягів та законності виплати страхових сум за наслідки настання нещасних випадків прямо пов'язаний з ступенем втрати здоров'я застрахованим. Зрозуміло, що грошова виплата не спро­можна відновити здоров'я і фактично є лише фінансовим джерелом, яке можна використовувати для лікування, а також для відновлення в певній мірі функцій пошкод­жених органів. Саме по цій причині величина виплат по соціальному страхуванню розраховується не на основі ступеня втрати здоров'я застрахованим, а в залежності від тривалості його лікування після нещасного випадку. Вказаний принцип повніше відповідає реалізації мети страхування — відшкодуванню втрат в сімейних доходах, викликаних тимчасовою непрацездатністю члена сім'ї.

Виходячи з того, що особисте страхування в тій його частині, що пов'язана зі здійсненням виплат за втрату здоров'я, е доповненням соціального страхування, буде правомірним проводити такі виплати залежно від зміни аналогічного показника-тривалості лікування застрахо­ваного від наслідків нещасного випадку.

В разі смерті страхувальника або застрахованого виплата страхової суми обумовлена певним обсягом страхової відповідальності по тому чи іншому виду особистого страхування. Чим ширший цей обсяг, тим простіше визначення і порядок виплати страхової суми, і навпаки.

Законний одержувач страхової суми повинен подати у відповідну страхову організацію заяву про виплату, нотаріально завірену копію свідоцтва про смерть, квитанцію про виплату чергового внеску на день смерті по страхуванню життя, якщо внески виплачувались го­тівкою. Якщо це необхідно за умовами страхування, страхова організація, крім того, може зробити запит в слідчі органи, коли смерть викликана чи пов'язана з правопорушенням. Одержувач страхової суми повинен також подати акт про нещасний випадок в разі страху­вання працівників за рахунок підприємств та організацій та обов'язковому страхуванні пасажирів. При наявності законних спадкоємців застрахованого, вони повинні підтвердити документально своє право на спадщину і одержання страхової суми.

У випадку, коли на протязі перших шести місяців змішаного чи весільного страхування смерть викликана злоякісними пухлинами чи серцево-судинними захво­рюваннями, самогубством та іншими нестраховими причинами, то в залежності від змісту договору страху­вання після всебічного вивчення поданих документів, страховиком приймається рішення про виплату страхової чи викупної суми. Звичайно, може прийматись й обґрунтована відмова про їх виплату.
Случайные рефераты:
Реферати - Життя і творчість Пилипа Мордовського
Реферати - Михайло Грушевський. Коротка біографія
Реферати - Життя і творчість Романа Андріяшика
Реферати - Життя і творчість Олекси Стефановича
Реферати - Леся Храплива. Життя і творчість.
Реферати - Іван Котляревський
Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія