Стан справ щодо інвестиційного клімату в Україні (станом на кінець червня 2011 року)
У 1 півріччі 2011 року Уряд продовжував вирішувати поставлене завдання з відновлення економічного зростання і створення на цій основі платформи для започаткування невідкладних системних реформ. В цілому, в Україні за попередніми даними Держстату у ІІ кварталі 2011 року відбулося зростання ВВП на 3,8 відсотка по відношенню до відповідного періоду 2010 року (у 1 кварталі 2011 року – 5,3 відсотка). Уповільнення зростання порівняно із результатами І кварталу пов'язано в основному з ефектом статистичної бази.

Міжнародні порівняння сезонно скоригованого ВВП свідчать, що Україна потрапила до групи країн світу, в яких поступово відбувалось відновлення економічного зростання.

У І півріччі 2011 року порівняно з відповідним періодом 2010 року реальне зростання ВВП в Україні становило 4,4-4,5%, Білорусії – 11%, Узбекистані – 8%, Таджикистані – 6,9%, Киргизстані – 5,5%, Росії – 3,9%[1], Азербайджані – 0,9%.

Результати роботи промисловості за січень-липень 2011 року дозволяють позитивно оцінювати перспективи розвитку реального сектору економіки у поточному році, оскільки промисловий комплекс демонструє зростання обсягів виробництва - 8,7 відсотка (зростання виробництва було зафіксовано як у розрахунку липень до червня 2011 року - 2,2%, так і до липня 2010 року - 8,7%).

У розрізі основних видів промислової діяльності зростання у січні-липні 2011 року було зафіксовано у добувній (на 5,9 wacko та переробній (на 9,8 wacko промисловості і виробництві та розподіленні електроенергії, газу та води (на 7,3 %).

Стимулюючий вплив на динаміку промислового виробництва, в першу чергу, чинила сприятлива кон'юнктура на зовнішніх ринках.

Зростання виробництва у експортоорієнтованих галузях – у металургійній промисловості спостерігалося прискорення зростання обсягів виробництва – 11,4% (проти 10,2% у січні-червні 2011р.) і хімічній та нафтохімічній промисловості –19,1% (проти 18,3% у січні-червні 2011 р.).

Активізація виробничої діяльності, зростання внутрішнього попиту також сприяло прискореному збільшенню виробництва з боку внутрішньоорієнтованих галузей.

Зокрема іншої неметалевої мінеральної продукції – на 13,2 %; обробленні деревини та виробництві виробів з деревини, крім меблів – на 12,9 %; легкій промисловості – на 11,4 %; целюлозо-паперовому виробництві; видавничій діяльності – на 1,1 %.

Окремо слід відзначити суттєве зростання виробництва у машинобудуванні 20,5 % (проти 21,2% у січні-червні поточного року) - виду промислової діяльності, який орієнтований на виробництво продукції з високою часткою доданої вартості.

Отже, результати роботи промисловості за січень-липень 2011 року дозволяють з оптимізмом очікувати перспективи розвитку реального сектору економіки у поточному році.

Активізація виробничої діяльності, яка спостерігалася в Україні упродовж
2010 року та 7 місяців 2011 року, відобразилась на позитивній динаміці фінансових результатів (за підсумком січня-травня 2011 року – 34,0 млрд. грн., що в 1,7 раза більше, ніж за відповідний період 2010 року).

За підсумками січня-травня 2011 року чисельність прибуткових підприємств перевищувала чисельність збиткових (56,8 відсотка проти 43,2 відсотка загальної кількості підприємств).

Прибутків було отримано на суму 76,6 млрд. грн., а збитків допущено –
на 42,5 млрд. грн. Відношення прибутків до збитків становило 1,8 проти 1,5 у січні-травні 2010 року. Найбільші позитивні результати сформувались у промисловості – на рівні
23,2 млрд. грн.

Поряд з цим, зменшується кількість зареєстрованих безробітних.

Наприкінці липня 2011року зареєстровано 469,5 тис. безробітних, що становить 1,7% від загальної кількості населення працездатного віку, що на 7,2% нижче, ніж у червні 2011 р. (506,1 тис. осіб).

При цьому прискореними темпами відбувається зростання реальної (з урахуванням інфляції) середньомісячної заробітної плати (за січень-липень 2011 року приріст становив 7,6 відсотка).

До позитивних індикаторів стабілізації, а також до стримуючих інфляцію факторів, слід віднести:

сезонність, що спричинила зниження цін на плодоовочеву продукцію;

продовження тенденції зростання депозитів населення;

відносну стабільність на валютному ринку;

уповільнення зростання споживчого попиту на продовольчі товари та поступова його переорієнтація на непродовольчі товари середньо- та довготривалого використання.

Отже, поступове відновлення вітчизняного промислового виробництва та покращення ситуації на ринку праці, поступове покращення ситуації у зовнішній торгівлі демонструє міжнародним експертам та іноземним інвесторам здатність України закріпити позитивну динаміку економічного зростання.

Потенційно наша країна, володіючи значним внутрішнім ринком, розгалуженим промисловим і сільськогосподарським потенціалом, багатими та різноманітними природними ресурсами, а також вигідним геополітичним розташуванням, може стати одним із провідних реципієнтів інвестицій.

За результатами щорічного рейтингового дослідження Міжнародної фінансової корпорації, група Світового банку "Ведення бізнесу - 2011” Україна покращила своє місце на 2 позиції з 147 на 145 місце, за рахунок збільшення рейтингу по категоріях: "реєстрація підприємств” та "отримання дозволів на будівництво”, водночас відбулося зменшення рейтингів по категоріях: "реєстрація власності”, "доступ до кредитів”, "захист прав інвесторів” та "ліквідація підприємств”.

Рейтинг по категоріях

2011, рейтинг України

2010, рейтинг України

Зміна рейтингу

Ведення бізнесу

145

147

+2

Реєстрація підприємств

118

136

+18

Отримання дозволів на будівництво

179

181

+2

Реєстрація власності

164

160

-4

Доступ до кредитів

32

30

-2

Захист прав інвесторів

109

108

-1

Система оподаткування

181

181

Без змін

Міжнародна торгівля

139

139

Без змін

Забезпечення виконання контрактів

43

43

Без змін

Ліквідація підприємств

150

145

-5

За даними Держстату у 1 півріччі 2011 року в економіку України іноземними інвесторами вкладено 2,79 млрд.дол.США прямих іноземних інвестицій.

2009

2010

2011

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

IV кв.

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

IV кв.

І кв.

ІІ кв.

Вкладено ПІІ в Україну за період, млн.дол.США

1175,5

1524,2

1248,6

1686,3

717,1

1065,7

1640,4

2562,8

925,7

1862,5

Зменшення обсягу ПІІ за період, млн.дол.США

70,1

343,4

431,9

95,6

296,1

237,9

94,1

181,6

260,7

273,3

Обсяг ПІІ з урахуванням вилученого капіталу (без урахування курсової різниці), млн.дол.США

1105,4

1180,8

816,7

1590,7

421

827,8

1546,3

2381,2

665,0

1589,2У цілому приріст сукупного обсягу іноземного капіталу в економіці країни, з урахуванням його переоцінки, утрат, курсової різниці тощо за 1 півріччя
2011 року становив 2452,4млн.дол.США, що у 4,9 рази більше ніж у відповідному періоді 2010 року.

Станом на 1 липня 2011 року[2] загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, внесених в Україну (кумулятивно), з урахуванням його переоцінки, утрат, курсової різниці, склав 47,2 млрд.дол.США, що в розрахунку на одну особу становить 1033,2 дол. США.

Інвестиції спрямовуються у вже розвинені сфери економічної діяльності.

На підприємствах промисловості зосереджено 31,4 % загального обсягу прямих інвестицій в Україну, у фінансових установах – 32,5%.

Приріст іноземного капіталу в І півріччі 2011 року спостерігався на підприємствах промисловості – 857,3 млн.дол.США, на будівельних
підприємствах – 627,3 млн.дол.США, на підприємствах, що здійснюють операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг і надання послуг
підприємцям, - 399,7 млн.дол.США, а також в установах, що здійснюють фінансову діяльність – 235,6 млн.дол.США.

До десятки основних країн-інвесторів, на які припадає майже 83% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Кіпр, Німеччина, Нідерланди, Російська Федерація, Австрія, Франція, Сполучене Королівство, Швеція, Віргінські Острови, Британські та Сполучені Штати Америки.

Незадовільна диверсифікація джерел залучення прямих іноземних інвестицій в Україну по країнах-інвесторах може бути ризиком залежності економіки України від політики кількох країн – основних інвесторів.

Спостерігається непропорційний розподіл обсягів залучення інвестицій у регіони України.

До восьми регіонів: Дніпропетровської, Харківської, Донецької, Київської, Львівської, Одеської, Запорізької, АР Крим та до м. Київ надходить найбільше всього інвестицій – 89,2 відсотка всіх залучених прямих іноземних інвестицій. Це саме ті регіони, які на сьогодні вже є економічно розвинутими та найбільш привабливими для іноземних інвесторів. Таке спрямування прямих іноземних інвестицій та інвестицій в основний капітал в регіональному розрізі не сприяє рівномірному соціально-економічному розвитку регіонів та посилює подальше збільшення розриву у їх розвитку.

Слід зазначити, що структура за формами залучення іноземного капіталу за період 2002-2011 роки значно змінилася. Так, у 2001-2004 рр. внески у вигляді рухомого і нерухомого майна займали від 28 до 36 відсотків. На сьогодні в структурі акціонерного капіталу нерезидентів домінують вкладення в грошових внесках.

Висока частка грошових внесків у структурі форм залучення іноземного капіталу (86,3% у 1 кварталі 2011 року) у порівняні з іншими видами внесків, зокрема внесками у вигляді рухомого та нерухомого майна (8,7%), свідчить про високий рівень мобільності цього капіталу та про наявність ризиків щодо можливостей репатріації вкладених інвестицій.

Обсяги залучення інвестицій в основний капітал підприємств України у
І півріччі 2011 року складають 65,1 млрд. грн., що становить 115,9 відсотків до відповідного періоду 2010 року.

Приросту інвестицій в основний капітал у І півріччі 2011 року досягнуто в 17 регіонах. Найбільш активно у 1 півріччі 2011 року освоювались капіталовкладення у Кіровоградській області, де обсяги освоєння інвестицій зросли в 1,9 рази; в Автономній Республіці Крим та Донецькій області – у 1,8 рази; у Вінницькій області – в 1,7 рази. Найбільший спад інвестиційної активності відбувався у Івано-Франківській області (64,2 відсотка у порівнянні з відповідним періодом попереднього року), Запорізькій області (67,8 відсотка), Одеській області (75,1 відсотка).

Аналіз динаміки освоєних інвестицій в основний капітал у 2009-2011 роках також свідчить про спад темпів їх зростання, що свідчить про можливість виникнення ризиків щодо незавершеного виконання та недофінансування інвестиційних проектів у перспективі, збільшення обсягів зносу основних фондів та зниження конкурентоспроможності продукції.

Провідними сферами за обсягами залучення інвестицій в основний капітал залишаються: промисловість – 28,94 млрд. грн., операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям – 12,14 млрд. грн., діяльність транспорту і зв'язку –11,90 млрд. грн.

Порівняно з І півріччям 2010 року обсяги інвестицій в основний капітал у промисловість збільшились на 13,5 відсотка. Це насамперед зумовлено збільшенням (на 28,3 відсотка) інвестицій у добувну промисловість, частка яких становила
12,1 відсотка від усіх капіталовкладень. Інвестиції у розвиток переробної промисловості збільшились на 0,5 відсотка відповідно. Інвестиції в основний капітал в підприємства з виробництва і розподілення електроенергії, газу та води збільшились на 44,8 відсотка.

У І півріччі 2011 року відбулося збільшення інвестицій в основний капітал за всіма видами економічної діяльності, крім операцій з нерухомим майном, оренди, інжинірингу та надання послуг підприємцям і рибальства.

Капіталовкладення у діяльність готелів та ресторанів збільшились на
125,6 відсотки порівняно з відповідним періодом попереднього року і становили
2,2 відсотка від їхнього загального обсягу. Також збільшилися обсяги капіталовкладень в надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту – на 75,9 відсотки (3,3 відсотка); у державне управління – на 68,1 відсотка (0,5 відсотка); в сільське господарство, мисливство та лісове господарство – на 59,4 відсотка (8,2 відсотка); в освіту на 46,7 відсотка (0,7 відсотка); у будівництво – на 40,6 відсотка (4,1 відсотка); в охорону здоров`я та надання соціальної допомоги – на 34,5 відсотка (0,9 відсотка); у торгівлю; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку – на 35,1 відсотка (7,6 відсотка); у діяльність транспорту та зв'язку – на 27,3 відсотків (16,0 відсотка); у фінансову діяльність – на 5,1 відсотка (1,3 відсотка).

Зменшення інвестицій в основний капітал спостерігалось у операціях з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям - на 19,5 відсотка порівняно з відповідним періодом попереднього року і становили 16,3 відсотка від їхнього загального обсягу; у рибальстві, рибництві – на 17,2 відсотка (0,0 відсотка).

Головним джерелом фінансування інвестицій в основний капітал, як і раніше, залишаються власні кошти підприємств і організацій, за рахунок яких у 1 кварталі 2011 року освоєно 62,4 відс. капіталовкладень. Частка залучених і запозичених коштів, у тому числі кредитів банків та інших позик, коштів іноземних інвесторів у загальних обсягах капіталовкладень становила 16,1 відс.

За рахунок державного та місцевих бюджетів здійснено 6,8 відс. інвестицій в основний капітал. Частка коштів населення на будівництво власного житла становила 8,5 відс. усіх капіталовкладень.

Така структура джерел фінансування інвестицій в основний капітал, зокрема домінування в ній внесків за рахунок власних коштів підприємств, ставить в залежність розвиток підприємств та їх інвестиційну активність від їх прибутковості.

Отже, у цілому статистичні дані та міжнародна інвестиційна позиція України свідчать, що Україна залишається привабливою для інвестицій, водночас вона не знаходиться осторонь світових процесів, є достатньо інтегрованою у світове господарство і порушення макростабільності на зовнішніх ринках має свій відголос в Україні.

Для суттєвого покращення місця України у зазначеному рейтингу актуальним на сьогодні є питання удосконалення правової та організаційної бази для підвищення дієздатності механізмів забезпечення сприятливого інвестиційного клімату й формування основи збереження та підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки.

Ряд позитивних кроків у цьому напрямі вже здійснено:

1. На сьогодні в Україні створене правове поле для інвестування та державно-приватного партнерства. Законодавство України передбачає визначені гарантії діяльності для інвесторів, економічні та організаційні засади реалізації державно-приватного партнерства в Україні.

2. На території України до іноземних інвесторів застосовується національний режим інвестиційної діяльності, тобто надано рівні умови діяльності з вітчизняними інвесторами. Іноземні інвестиції в Україні не підлягають націоналізації.

3. У випадку припинення інвестиційної діяльності іноземному інвестору гарантується повернення його інвестиції в натуральній формі або у валюті інвестування без сплати мита, а також доходів від інвестицій у грошовій або товарній формі. Держава також гарантує безперешкодний і негайний переказ за кордон прибутків і інших коштів в іноземній валюті, одержаних на законних підставах унаслідок здійснення іноземних інвестицій.

4. Для підвищення захисту іноземних інвестицій Законом України від 16.03.2000 № 1547 ратифікована Вашингтонська Конвенція 1965 року про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами.

5. Підписано та ратифіковано Верховною Радою України міжурядові угоди про сприяння та взаємний захист інвестицій з більше ніж 70 країнами світу.

6. Для сприяння іноземним інвесторам у питаннях взаємодії з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування утворено Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України.

Визначені Указом Президента України від 08.09.2010 № 895/2010 національні проекти відповідно до пріоритетних напрямів соціально-економічного та культурного розвитку, підтриманих Комітетом з економічних реформ:"Нова енергія" (проекти, що передбачають використання альтернативних джерел енергії або диверсифікацію постачання енергоносіїв в Україну);


"Нова якість життя" (проекти, спрямовані на розв'язання проблеми забезпечення громадян доступним житлом, створення умов для здобуття громадянами якісної освіти, поліпшення медичного обслуговування, забезпечення безпечного для життя і здоров'я довкілля);


"Нова інфраструктура" (проекти, спрямовані на підвищення ефективності використання транзитного потенціалу України);
"Олімпійська надія - 2022" (проекти, спрямовані на підтримку олімпійського руху в Україні, розвитку спорту вищих досягнень).

7. З метою сприяння залученню й ефективному використанню вітчизняних та іноземних інвестицій для забезпечення розвитку економіки України, прискорення її інтеграції в європейську і світову економічні системи, забезпечення права приватної власності і права на підприємницьку діяльність утворено Раду вітчизняних та іноземних інвесторів при Президентові України. Очолив зазначену Раду Президент України.

Постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 № 1217 "Деякі питання організації діяльності ради вітчизняних та іноземних інвесторів при центральному, місцевому органі виконавчої влади” затверджено Типове положення про раду вітчизняних та іноземних інвесторів при центральному, місцевому органі виконавчої влади та перелік центральних органів виконавчої влади, при яких утворюються як консультативно-дорадчі органи ради вітчизняних та іноземних інвесторів.

Указом Президента України від 26.01.2011 № 173/2011 затверджено персональний склад Ради вітчизняних та іноземних інвесторів.

8. З 1 січня 2012 року набирає чинності Закон України № 2623 "Про підготовку та реалізацію інвестиційних проектів за принципом "єдиного вікна”. Цей Закон визначає правові та організаційні засади відносин, пов'язаних з підготовкою та реалізацією інвестиційних проектів за принципом "єдиного вікна”.

9. Кабінетом Міністрів України прийнято наступні нормативно-правові акти, розроблені Міністерством:

9.1. Постанову Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 389 "Про затвердження програми розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні”.

Метою зазначеної Програми є перехід на інноваційну модель розвитку економіки, модернізація виробництва, підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції на внутрішньому і зовнішньому ринку, запобігання впливу міжнародної фінансової кризи на розвиток економіки.

Пріоритетами розвитку базових галузей економіки, в яких реалізуються інвестиційні та інноваційні проекти відповідно до Програми розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності, є:забезпечення розвитку енергетичної інфраструктури, зокрема газотранспортної системи, атомного та ракетно-космічного машинобудування, авіа- і суднобудування;


видобування нафти, газу та вугілля;


виробництво, перероблення та зберігання сільськогосподарської продукції;
будівництво і реконструкція автомобільних доріг загальнодержавного значення (в межах міжнародних транспортних коридорів), міжнародних аеропортів та вокзалів, морських портів, інших об'єктівінфраструктури, у тому числі тих, що визначені Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу;реконструкція систем тепло- і водопостачання та водовідведення;


будівництво житла;


виробництво альтернативних джерел енергії, сільськогосподарської техніки, обладнання та комплектувальних виробів для неї, вантажно-підіймальної та дорожньої техніки, нафтогазопромислового, гірничошахтного і гірничорудного обладнання та бурового інструменту.
Критерії конкурсного відбору інвестиційних та інноваційних проектів для надання державної підтримки відповідно до зазначеної Програми:

забезпечення розвитку базових галузей економіки;
підвищення технологічного рівня виробництва;економічна ефективність таких проектів;


впровадження енергоефективних та ресурсозберігаючих технологій;


співфінансування таких проектів за рахунок недержавних джерел фінансування у розмірі не менш як 40 відсотків;
виробництво в Україні товарів, що імпортуються;

зменшення викидів парникових газів та забруднення навколишнього природного середовища;

створення нових робочих місць;

наявність позитивних висновків державної експертизи інвестиційних та інноваційних проектів;

9.2 Затверджено порядок проведення експертної оцінки інвестиційної пропозиції, Форму інвестиційної пропозиції, Інструкцію щодо її заповнення, Форму бізнес-плану інвестиційного проекту, що виконується за наявності державної підтримки (наказ Міністерства економіки України про їх затвердження № 714 від 22.06.2010, зареєстрований в Міністерстві юстиції від 19.08.2010 №709/18004);

9.3 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.06.2011 № 546-р "Про затвердження плану заходів щодо спрощення процедури провадження іноземними підприємствами та підприємствами з іноземними інвестиціями діяльності в Україні на друге півріччя 2011 року”.

Метою виконання плану заходів є створення сприятливих умов для збільшення обсягів залучення інвестицій в економіку України, для підвищення конкурентоспроможності української економіки шляхом спрощення умов ведення інвестиційної діяльності.

9.4. Постанову Кабінету Міністрів України від 11.04.2011№ 384 "Деякі питання організації здійснення державно-приватного партнерства", якою затверджені Порядок проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства та Порядок проведення конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства щодо об'єктів державної, комунальної власності або які належать Автономній Республіці Крим;

9.5 Постанову Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 №232 "Про затвердження Методики виявлення видів ризиків здійснення державно-приватного партнерства, їх оцінки та визначення форми управління ризиками";

9.6 Постанову Кабінету Міністрів України від 17.03.2011 №279 "Про порядок надання державної підтримки здійснення державно-приватного партнерства";

9.7. Постанову Кабінету Міністрів України від 09.02.2011 № 81 "Про затвердження Порядку надання приватним партнером інформації державному партнеру про виконання договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства".

Прийняття Кабінетом Міністрів України відповідних актів створить чіткі та прозорі умови для здійснення взаємовідносин між партнерами.

10. Міністерством економічного розвитку і торгівлі України розроблено проекти нормативно-правових актів щодо удосконалення нормативно-правової бази у сфері інвестиційної діяльності, а саме:

зміни до Закону України "Про інвестиційну діяльність” щодо приведення термінології у відповідність із чинним законодавством, визначення терміну "інвестиційний проект” та змісту складових інвестиційного проекту, напрямів, шляхів та заходів державної підтримки і стимулювання інвестиційної діяльності, а також запровадження державної реєстрації інвестиційних проектів, які потребують державної підтримки та проведення оцінки їх економічної ефективності (проект закону внесено до Верховної Ради України 21.07.2011 за № 9024);

проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції Закону України "Про спеціальні (вільні) економічні зони” (22.02.2011 направлено до Кабінету Міністрів України). Після прийняття відповідних нормативно-правових актів буде розглянуто питання щодо відновлення роботи в існуючих СЕЗ і ТПР та створення нових.

проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про режим іноземного інвестування” щодо визначення строку подання інвестором документів для державної реєстрації іноземних інвестицій, перереєстрації у випадку зміни власника іноземної інвестиції, ануляції реєстрації іноземної інвестиції у випадку вилучення (репатріації) іноземних інвестицій протягом 30 календарних днів після фактичного внесення, вилучення (репатріації) таких інвестицій або зміни власника іноземних інвестицій.

Крім того, слід зазначити про очікування щодо вагомого внеску у зростання інвестиційної активності від реалізації проектів з підготовки проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу Євро-2012, найбільші обсяги фінансування яких припадатимуть саме на 2011-2012 роки.

На перспективу також заплановані заходи Президента України та Уряду відповідно до програмних документів.

Так, питання сприяння інвестиціям знайшли своє відображення у Програмі економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”. Зокрема, в рамках програми реформ здійснюватимуться конкретні заходи з покращення бізнес-клімату, а саме: удосконалення дозвільної системи, ліцензування, адміністративних послуг, започаткування та ліквідації бізнесу, державного нагляду та контролю, технічного регулювання, формування митних процедур.

Зазначені заходи сприятимуть покращенню інвестиційного іміджу України та збільшенню обсягів залучення іноземних інвестицій та інвестицій в основний капітал.
Случайные рефераты:
Реферати - Михайло Грушевський
Реферати - Життя і творчість Олекси Стефановича
Реферати - Життя та творчість Євгена Плужника
Реферати - Олександр Довженко
Реферати - Дмитро Васильович Павличко
Реферати - Життя та творчість Марка Вовчок
Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія