ПРООН: діяльність міжнародної організації
ПРООН поєднує та координує глобальні та національні зусилля. Вони зосереджуються на допомозі країнам в знаходженні шляхів вирішення таких проблем:

Інформаційні та комунікаційні технології.
Демократичне державне управління.
Подолання бідності.
Запобігання кризі та її подолання.
Енергія та навколишнє середовище.
ВІЛ/СНІД.
Я вважаю доречним дати аналіз роботи ПРООН на Україні, і з‘ясувати як ця організація співпрацює з Україною.

Після розпаду Радянського Союзу в 1991 році, в Україні відбувся триступеневий перехід: від Радянської республіки до незалежної держави; від централізованої системи управління до базованої на низовому рівні демократії; та від командної економічної системи до економіки вільного ринку. Початкові труднощі України надали ПРООН важливої ролі помічника у процесі розвитку країни, що стало можливим після відкриття офісу ПРООН у Києві в 1992 році.

Спільні зусилля ПРООН та уряду України були спрямовані на представлення та просування головних принципів демократичного державного управління на всіх рівнях, шляхом підтримки адміністративних реформ та залучення громадянського суспільства до участі у громадському житті. Інші програми стосуються розвитку підприємств малого та середнього бізнесу, соціальної підтримки та концепції сталого розвитку як невід’ємної частини політичного курсу.

Друга Рамкова програма допомоги ООН для України, підписана урядом України та ПРООН на початку 2002 року, зосереджує особливу увагу на питаннях людського розвитку в Україні.

Головна увага в цьому документі приділяється трьом взаємопов’язаним напрямкам проведення програмних заходів:

належному демократичному державному управлінні,
людському розвитку та безпеці;
охороні довкілля та сталому розвитку.
Далі я спробую проаналізувати співробітництво ПРООН з Україною по більш важливим напрямкам.

Інформаційні та комунікаційні технології (ІКТ)

ПРООН допомагає Україні отримати досвід та скористатися найкращими світовими практиками для розробки стратегій, що розширюють доступ до IКT, та використати їх у сфері розвитку. ПРООН також покладається на IКТ рішення для найбільш ефективного використання власної глобальної мережі.

Рівень розвитку IКT в Україні є значною мірою недостатнім. Близько 2% загального населення України має надійний доступ до Інтернету та інших подібних комунікаційних послуг. Крім цього, система освіти в Україні нагально потребує подальшого розвитку, адже навчальна програма не відповідає вимогам сучасних технологій процесу освіти, при цьому бібліотечні фонди, підручники та довідкові матеріали застарілі, а контакти з іншими країнами, міжнародними організаціями та спільнотами є недостатніми.

Як фізичні особи, так і соціальні групи виражають потребу у доступі до інформації про урядові документи, національні та міжнародні новини, дистанційне навчання, ринок робочої сили, електронні комерційні операції тощо. Крім цього, ІКТ є важливим інструментом розвитку бізнесових організацій шляхом доступу до юридичних та маркетингових досліджень і, внаслідок цього, уповноважує суспільство у цілому.

ПРООН була започаткована нова багатостороння програма, що отримала назву "Інноваційний трамплін: ІКТ для добробуту України". Ця програма сприятиме процесу збалансованого національного розвитку та подолання бідності шляхом належного та інноваційного застосування інформаційних і комунікаційних технологій. Програма зосереджена на двох взаємопов’язаних стратегічних ділянках – ініціативах "знизу" та ініціативах "згори".

У фокусі ініціатив "знизу" знаходиться розробка політики та відповідне до попиту консультативне обслуговування заради громадської користі. У фокусі ініціатив "згори" - поліпшення доступу до знань задля розвитку та покращення рівня життя населення України внаслідок використання ІКТ. ПРООН у співробітництві з урядом нещодавно завершила в Україні дослідження стосовно оцінки готовності до користування електронними засобами інформації, необхідної для розвитку інформаційних технологій.

ПРООН також зробила загальний внесок на суму $1,9 мільйонів доларів США для підсилення освітнього та інформаційно-комунікаційного потенціалу двох відомих учбових закладів України – Національного університету імені Тараса Шевченка та Київського міжнародного університету цивільної авіації. В рамках цих та інших ініціатив ПРООН працює в партнерстві з урядом України. Як результат цієї співпраці, урядом був складений п’ятирічний план розвитку, який було представлено у березні 2000 року. Цей план зосереджений на наданні українській молоді можливості використовувати ІКТ як інструмент особистого розвитку.

Демократичне державне управління

Сьогодні перед Україною постало завдання створення інституцій та розробки процесів, які б краще відповідали потребам пересічних громадян, з найбіднішими верствами населення включно. ПРООН надає Україні допомогу в розбудові партнерських відносин та ділиться досвідом стосовно шляхів заохочення до участі, досягнення підзвітності й ефективності на всіх рівнях. Вони допомагають країнам зміцнювати їх виборчі та законодавчі системи, покращувати доступ до органів правосуддя і державного управління, а також краще розвивати потенціал до надання основних послуг тим, хто їх найбільше потребує.

ПРООН приділяє демократичному державному управлінню особливу увагу. Тільки тоді, коли ця істотна ділянка задіяна і, отже, відбувається підтримка інституцій та зміцнення потенціалу для належного прийняття рішень, можливим стає досягнення певного прогресу в інших ділянках розбудови держави, включно з розвитком сільського господарства, економіки, соціальної сфери, загального добробуту тощо.

Демократичне державне управління має складний взаємозв’язок з подоланням бідності і, як інструмент забезпечення ефективного регулювання в суспільстві разом з можливостями зростання на низовому рівні, гарантує збалансований та рівноправний розвиток українського суспільства, а відтак - робить значний внесок у подолання бідності.

В Аграрній політиці для людського розвитку, ПРООН робить акцент на потребі створення робочих місць шляхом розвитку малих підприємств у сільській місцевості

ПРООН використовує підготовчий процес до написання щорічного Національного звіту з людського розвитку для допомоги уряду у створенні державної платформи для проведення політичних дискусій та діалогу стосовно державного управління і людського розвитку. Проект Доброчинність на практиці має за мету покращення системи суспільної підзвітності та прав людини в Україні шляхом зміцнення потенціалу офісу Омбдусмену та Рахункової палати та створення інфраструктури для подання і розгляду скарг на всіх рівнях держави.

Належне управління за участі громадян робить внесок до запровадження прозорої та мобілізаційної політики на всіх рівнях держави шляхом створення культури участі громадян у прийнятті рішень, зміцненні державної адміністрації і громадянського суспільства.

Запобігання кризи та її подолання

Через свою глобальну мережу ПРООН здійснює пошук та провадить обмін досвідом щодо інноваційних підходів до запобігання кризі, до її завчасного попередження та до розв’язання виниклого конфлікту

Природні катастрофи, а також катастрофи, спричинені людиною, можуть бути результатом обставин, що знаходяться поза контролем, але водночас можуть бути наслідком поганого управління довкіллям, як, наприклад, повальна вирубка лісу та відсутність стратегій підходу до охорони навколишнього середовища з позицій сталого розвитку. Україна є особливо вразливою до таких криз насамперед через перенасиченість підприємствами важкої промисловості у колишній радянській державі, яка не приділяла достатньої уваги здоровому стану довкілля.

Україна в останні роки у межах своїх кордонів має справу з двома основними "ускладненнями розвитку". В 1986 році на Чорнобильській атомній станції стався вибух реактора, а наступні пожежі спричинили значне радіоактивне забруднення довкілля, що негативно вплинуло на психологічне та фізичне здоров’я близько 3,5 мільйонів українців, а також викликало необхідність у їх переселенні. Україна й дотепер усе ще долає наслідки цієї трагічної катастрофи.

Другим "ускладненням розвитку" стала примусова депортація сотень тисяч людей з Криму до різних віддалених регіонів Радянського Союзу під час Другої світової війни. Завдяки пом’якшенню прикордонного контролю та активізації міграції людей в останні роки, більше, ніж 260 тисяч корінних депортованих осіб та їх нащадків повернулися на свою рідну батьківщину, і зараз складають більше 12% загальної кількості населення Криму. Раптовий притік "людей зі сторони" призвів до виникнення потенційно нестабільної ситуації у цьому регіоні.

Програма розвитку та інтеграції Криму (ПРІК), що в січні 2001 року вступила у нову фазу, сфокусована на підсиленні захищеності людини серед мешканців Криму внаслідок: усунення соціально-економічної нерівності (завдяки поліпшеному доступу до кредитування, навичкам ведення бізнесу, основним соціальним послугам та до громадської інфраструктури); належне державне управління, що веде до виникнення діалогу, співучасті, розвитку потенціалу та толерантності на базі поліпшення освіти та розвитку культури.

ПРООН приділяє особливу увагу наслідкам впливу Чорнобильської аварії на людський розвиток, насамперед, соціально-психологічній реабілітації та відновленню життя постраждалого населення через створення робочих місць та розвиток громади. На початку лютого 2002 року було започатковано нову стратегію відродження для Чорнобиля. Первинними цілями, як визначено в новому звіті, є перенесення фокусу уваги національної та міжнародної громад на нагальні питання соціально-економічного характеру та проблеми охорони довкілля, пов’язані з Чорнобилем, з метою започаткування нового діалогу на засадах задоволення основних потреб людей на забруднених територіях, а також спрямування майбутніх внесків органів управління та донорів на продуктивні сфери, що допоможе людям і громадам нести відповідальність за власне майбутнє.

Енергія та навколишнє середовище

Ефективне використання енергії та стан навколишнього середовища є суттєвими для сталого розвитку. Такі питання, як зміна клімату, втрата біосфери та деградація озонового шару, мають глобальний характер, і країни не можуть їх вирішити поодинокими діями. ПРООН допомагає Україні зміцнити її потенціал, а також вирішувати ці проблеми на загальнонаціональному, регіональному рівнях і на рівні громади, популяризуючи та розповсюджуючи найкращі практики, надаючи консультації щодо інноваційних підходів в екологічній політиці та закладаючи партнерські стосунки шляхом впровадження пілотних проектів.

Україна має значні природні ресурси та унікальне для Європи навколишнє середовище, але водночас є однією з найбільш екологічно забруднених країн регіону. Неефективне управління довкіллям в минулому спричинило зростаючу кількість природних катастроф в Україні за останні роки, а також призвело до погіршення стану здоров’я населення. На сьогодні Україна є однією з країн світу, де енергія використовується найменш ефективно. Водночас, країна володіє багатими природними ресурсами біосфери та важливими міжнародними водними джерелами, а отже її промислова діяльність та споживання енергії мають значний вплив на глобальні кліматичні зміни.

Екологічна програма ПРООН підходить до вирішення проблем довкілля через проведення загальнонаціональних та субрегіональних заходів, закликає до обмеження кількості викидів, що спричиняють парниковий ефект, шляхом більш ефективного використання енергії у місцевих системах теплопостачання та внаслідок користування відновлюваними джерелами енергії.

Основними міжнародними водними джерелами є Чорне море і річка Дніпро. ПРООН розробила Стратегічний план дій, з метою координації партнерів та зацікавлених сторін, покращення фінансових, юридичних та операційних механізмів зменшення забруднення та сталого використання ресурсів Дніпра. Річка Прип’ять теж є джерелом важливих біосферних ресурсів для Бєларусі та України, а тому ПРООН наголошує на сталому використанні болотистих ґрунтів у заплаві річки Прип’ять шляхом застосування екологічно безпечних методик менеджменту, запровадження систем моніторингу та збереження значних масивів боліт, драговини, заболочених ґрунтів та місць накопичення торфу.

Обидва проекти знаходяться у фокусі субрегіональних заходів, що провадяться у співробітництві з Глобальним фондом довкілля Пілотний проект у м. Рівне ставить за мету оптимізацію ефективності використання енергії шляхом модифікації та відновлення комунальної системи теплопостачання, і засвоєні внаслідок його виконання уроки можуть бути використані на всій території України..

ПРООН підтримує заходи з інтегрованого управління земельними та водними ресурсами, лісовими й гірськими екосистемами та з управління довкіллям у сільській місцевості. У наступному періоді розвитку буде зроблено акцент на зміцненні загальнонаціонального потенціалу та на його відповідності міжнародним конвенціям, на виконанні зобов’язань Світового саміту із сталого розвитку та підготовці до Київської конференції "Довкілля для Європи" 2003 року.

Отже ми бачимо, що ПРООН активно співпрацює з державними та громадському організаціями. Проводить різноманітні акції які пов‘язані з іншими напрямки роботи ПРООН на Україні, як то:

Проблема подолання бідності.
Проблема Віл та СНІДу.
Але головним, на мою думку, є те, що ПРООН тільки пропонує шляхи вирішення того чи іншого питання. І маючи великий досвід вирішення подібних питань в різних куточках світу не нав‘язує ці шляхи, а саме пропонує.
Случайные рефераты:
Реферати - Життя та творчість Дмитра Павличка
Реферати - Іван Багряний
Реферати - Місце Марка Вовчка в історії розвитку української прози
Реферати - Михайло Бойчук
Реферати - Поет Арон Копштейн
Реферати - Катря Гриневичева
Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія