Принципи страхування
В основу надання страхових послуг покладено специфічні принципи страхування:
Вільний вибір страхувальником страховика, а страховиком — виду страхування. Цей принцип найбільш властивий для добровільних видів стра¬хування. Страхувальник має право обирати будь-якого страховика, якому надана відповідними органами ліцензія на даний вид страхування. При цьому страховик теж вільний у виборі того чи іншого виду добровільного страхування.
Страховий ризик — це певна подія або сукупність подій, на випадок яких здійснюється страхування і яка має ознаки ймовірності та випадко¬вості настання. У страховій теорії і практиці термін "страховий ризик" використовується у кількох значеннях, зокрема, ймовірність нанесення збитку при настанні страхового випадку; конкретний страховий випадок, тобто певна небезпека, від якої проводиться страхування; частина вар¬тості майна, не охоплена страхуванням і залишена на ризику страхуваль¬ника; конкретні об'єкти страхування за їх страховою оцінкою і ступенем ймовірності нанесення збитку. Загальновизнаним є таке положення: не може бути предмету для страхової угоди, якщо її сторони не несуть жод¬ного ризику матеріальних або фінансових втрат за несприятливого перебігу подій.
Страховий інтерес завжди пов'язаний з наявними правовідносинами, зокрема права власності або володіння тим чи іншим об'єктом, зобов'язанням щодо відшкодування шкоди, яке визначає предмет майнового інтересу особи (страхувальника) чи зобов'язанням піклуватися про членів сім'ї і вимагає його волевиявлення щодо забезпечення страхового захисту такого майнового інтересу. Кожен власник зацікавлений у тому, щоб вкла¬дені в цей об'єкт кошти не були втрачені через стихійне лихо, нещасний випадок, пограбування тощо.
У свою чергу, організації, які беруть на себе ризики мають інтерес отримати прибуток.
Максимальна сумлінність. Страхування передбачає, то сторони, які вступають у страхові відносини, повинні довіряти одна одній При укладанні договору страхування чи при настанні страхового випадку страхувальник і страховик не мають права приховувати один від одного інформацію щодо об'єкта страхування. Цей принцип найбільше стосується страхувальника, оскільки саме він має відомості про реальний стан того чи іншого майна, про стан здоров'я чи інші особливості об'єкта страхування. Страховик має право відмовити в укладанні договору страхування, якщо страхувальник подав свідомо неправдиві відомості про об'єкт страхування або про факт настання страхового випадку.
Відшкодування в межах реально завданих збитків. Страхове відшкодування згідно зі ст. 10 Закону України "Про страхування" не може перевищувати розміру прямого збитку, якого зазнав страхувальник, а відтак приносити страхувальникові прибуток. За цим принципом матеріальний і фінансовий стан страхувальника після відшкодування завданих збитків має бути таким самим, як і до страхового випадку. Відхилення, як правило, бувають у бік заниження рівня відшкодування
Франшиза (від англ. право, привілеї) — це визначена дого¬вором страхування частина збитків, яка в разі страхового випадку не підлягає відшкодуванню страховиком і визначається в сумі або у відсотках до страхової суми.
Застосовують кілька типів франшизи:
— пряма (безумовна) встановлює відповідальність страхової компанії за частину збитку, який перевищує франшизу і звільняє від відповідальності за частину збитку в межах франшизи;
— привілейована (умовна) встановлює відповідальність страхової компанії за весь збиток, як тільки розмір збитку перевищить розмір франшизи (найчастіше використовується в особистому страхуванні);
— зникаюча встановлює відповідальність страхової компанії, яка збільшується пропорційно збитку після перевищення розміру збитку над франшизою, поки франшиза "не зникне" і лише тоді страхова компанія відповідає за весь збиток. Зникаюча франшиза на практиці зустрічається дуже рідко.
Франшиза може бути встановлена в грошовому вираженні, відсотках від збитку, відсотках від вартості застрахованого майна чи як період часу, наприклад у страхуванні здоров'я.
Будь-яке обмеження відповідальності страхової компанії повинно безпосередньо відображатися на страхових тарифах. Отже, франшизу можна розглядати я к один із факторів ціноутворення при укладанні договору страхування.
Суброгація — це передача страхувальником страховикові права на стягнення заподіяної шкоди з третіх (винних) осіб у межах виплаченої суми. Якщо страхувальник на відшкодування збитків отримує кошти з іншого джерела, то він повинен повідомити про це страховика, який візьме їх до уваги при розрахунках страхового відшкодування.
Контрибуція - це право страховика звернутися до інших страховиків, які за проданими полісами несуть відповідальність перед одним і тим са¬мим конкретним страхувальником, з пропозицією розділити витрати з відшкодування збитків.
Цей принцип не дає можливості страхувальникам застраховувати одне й те майно кілька разів з метою наживи.
Перестрахування і співстрахування. Страхова компанія може брати на власне утримання обмежені за розміром ризики, які визначаються наявністю в компанії страхових фондів. Згідно зі ст. 30 Закону України «Про страхування», якщо страхова сума за окремим об'єктом страхування перевищує 10% суми сплаченого статутного фонду і сформованих вільних резервів та страхових резервів, то страховик зобов'язаний укласти договір перестрахування. Такі обмеження диктуються інтересами додержання достатньої платоспроможності страхової компанії. Економічна сутність перестрахування поля гає у вторинному розподілі ризиків між учасниками страхування. В основі перестрахування лежать відносини із перерозподілу ризиків, раніше прийнятих на страхування з метою забезпечення фінансової стійкості страхової компанії
Перестрахування — це вторинний перерозподіл ризиків, система економічних відносин, відповідно до якої страховик, приймаючи на страхування ризики, частину відповідальності за ними, виходячи зі своїх фінансових можливостей, передає на погоджених умовах іншим страховикам з метою створення збалансованого портфеля договорів страхування, забезпечення фінансової стабільності і рентабельності страхових операцій.
Співстрахування — це страхування об'єкта за одним спільним договором та за згодою страхувальника кількома страховиками. При цьому в договорі мають міститися умови, що визначають права й обов'язки кожного страховика. За наявності відповідної угоди між співстраховиками і страхувальником один із співстраховиків може представляти всіх інших у взаємовідносинах із страхувальником, залишаючись відповідальним перед ним лише в розмірі своєї частки. Позитивним є те, що компанії мають змогу об'єднати свої зусилля зі страхування великих ризиків, не поступаючись ні перед ким страховою премією. Недоліки співстрахування полягають в ускладненні процедури оформлення страхування і виплати відшкодування.
Диверсифікація — обмеження поширення активності страхових компаній за рамки основного бізнесу.
Принципи, на яких будується діяльність страхової компанії, дають можливість створення ефективної і надійної системи страхового захисту в державі.
Случайные рефераты:
Реферати - Життя і творчий шлях Г. В. Квітки-Основ’яненки
Реферати - Життя та творчість Михайла Коцюбинського
Реферати - Анатолій Давидов
Реферати - Аналіз роману "Сад Гетсиманський" Івана Багряного
Реферати - Євген Гребінка. Байки у дитячому читанні. Творча особливість байок
Реферати - Життя та творчість Марка Вовчок
Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія