Перекладацький еквівалент
Зміст

1. Еквівалентність і адекватність. 2

2. Види еквівалентності 4

3. Прийом підбору перекладацьких еквівалентів. 7

4. Одиниці, які здійснюють національний вплив на лексику та способи їхнього перекладу. 11

5. Засоби перекладу значень національно виявлених одиниць лексикона. 182. Види еквівалентності

Одне з головних завдань перекладача полягає в максимально повній передачі змісту оригіналу і, як правило, фактична спільність змісту оригінала і перекладу, вельми значна.

Слід розрізняти потенційно досяжну еквівалентність, під якою розуміється максимальна спільність змісту двох різномовних текстів, що допускається відмінностями мов, на яких створені ці тексти, і перекладацьку еквівалентність - реальну смислову близькість текстів оригіналами перекладу, що досягається перекладачем в процесі перекладу. Межею перекладацької еквівалентності є максимально можливий (лінгвістична) ступінь збереження змісту оригіналу при перекладі, але в кожному окремому перекладі смислова близькість до оригіналу різною мірою і різними способами наближається до максимальної.

Відмінності в системах ІЯ і ПЯ і особливостях створення текстів на кожній з цих мов різною мірою можуть обмежувати можливість повного збереження в перекладі змісту оригіналу. Тому перекладацька еквівалентність може ґрунтуватися на збереженні (і відповідно втраті) різних елементів змісту оригіналу. Залежно від того, яка частина змісту передається в перекладі для забезпечення його еквівалентності, розрізняються різні рівні (типи) еквівалентності. На будь-якому рівні еквівалентності переклад може забезпечувати міжмовну комунікацію.

Частина змісту тексту (вислови), яка вказує на спільну мовну функцію тексту в акті комунікації, складає мету комунікації. Вона становить собою «похідний» («що мається на увазі» або «переносний») зміст, який є присутнім в ньому начебто в прихованому вигляд і виводиться зі всього вислову як смислового цілого. Окремі мовні одиниці беруть участь в створенні такого змісту вже не безпосередньо через своє власне значення, а опосередковано, складаючи з іншими одиницями смислове ціле, яке слугує основою для висловлення з його допомогою додаткового значення. Сприймаючи вислів, Рецептор повинен не тільки зрозуміти значення мовних одиниць і їх зв'язок один з одним, але і зробити певні висновки зі всього змісту, витягнути з нього додаткову інформацію, яка повідомляє не тільки те, що говорить Джерело, але і для чого це говорить, «що хоче цим сказати».

Еквівалентність перекладів першого типу полягає в збереженні тільки тієї частини змісту оригіналу, яка складає мету комунікації:

(1) Maybe there is some chemistry between us that doesn't mix.

Буває, що люди не сходяться характерами.

(2) That's а pretty thing to say.

Посоромився б!

(3) Those evening bells, those evening bells, how many а tale their music tells.

Вечірній дзвін, вечірній дзвін, багато дум наводить він.

В прикладі (1) мета комунікації полягала в передачі переносного значення, яке і складає головну частину змісту вислову.

В прикладі (2) мета комунікації полягає у висловленні емоцій говорячого, який обурений попереднім висловом співбесідника.

І, нарешті, в прикладі (3) загальною функцією оригіналу, яку перекладач прагне всіма засобами зберегти, є поетична дія, заснована на звукопису, римі і розмірі.

Для відношень між оригіналами і перекладами цього типу характерно: 1) незіставність лексичного складу і синтаксичної організації; 2) неможливість зв'язати лексику і структуру оригіналу і перекладу відношеннями семантичного перефразовування або синтаксичної трансформації;

3) відсутність реальних або прямих логічних зв'язків між повідомленнями в оригіналі і перекладі, які дозволили б затверджувати, що в обох випадках «повідомляється про одне і те ж саме»; 4) якнайменша спільність змісту оригінала і перекладу в порівнянні зі всіма іншими перекладами, які визнаються еквівалентними.

У другому типі еквівалентності спільна частина змісту оригінала і перекладу не тільки передає однакову мету комунікації, але і відображає одну і ту ж саму позамовну ситуацію. Ситуацією називається сукупність об'єктів і зв'язків між об'єктами, описувана у вислові. Будь-який текст містить інформацію про щось, співвіднесене з якоюсь реальною або уявною ситуацією. Комунікативна функція тексту не може здійснюватися інакше, як через ситуативно-орієнтоване повідомлення. Не можна собі уявити зв'язного тексту, який був би «ні про що», як не може існувати думка без предмету думки.

Для другого типу еквівалентності характерна ідентифікація в оригіналі і перекладі однієї і тієї ж ситуації при зміні способу її опису.

Другий тип еквівалентності представлений перекладами, смислова близькість яких до оригіналу також не ґрунтується на спільності значень використаних мовних засобів. Ось декілька прикладів перекладів такого типу:

Не answered telephone. Він зняв трубку. -

You are not fit to be in а boat. Тебе не можна пускати в човен.

You see one bear, уоu have seen them all. Всі ведмеді схожі один на одного.

Для відношень між оригіналами і перекладами цього типу характерно: 1) незіставність лексичного складу і синтаксичної організації; 2) неможливість зв'язати лексику і структуру оригіналу і перекладу відношеннями семантичного перефразовування або синтаксичної трансформації;

3) збереження в перекладі мети комунікації, оскільки збереження домінантної функції вислову є обов'язковою умовою еквівалентності;

4) збереження в перекладі вказівки на ту ж саму ситуацію, що доводиться існуванням між різномовними повідомленнями прямого реального або логічного зв'язку, що дозволяє затверджувати, що в обох випадках повідомляється про одне і те ж саме.

Третій тип еквівалентності може бути охарактеризований наступними прикладами:

Scrubbing makes me bad-tempered. Від миття полови у мене настрій псується.

London saw а cold winter last year. Минулого року зима в Лондоні була холодною.

That will not be good for уоu. Це може для вас погано скінчитися.

Зіставлення оригіналів і перекладів цього типу виявляє наступні особливості: 1) відсутність паралелізму лексичного складу і синтаксичної структури; 2) неможливість зв'язати структури оригінала і перекладу відношеннями синтаксичної трансформації; 3) збереження в перекладі мети комунікації і ідентифікації тієї ж ситуації, що і в оригіналі; 4) збереження в перекладі спільних понять, за допомогою яких здійснюється опис ситуації в оригіналі, тобто збереження тієї частини змісту початкового тексту, яку ми назвали «способом опису ситуації.

Відношення між змістом оригіналу і перекладу в подібних випадках можуть класифікуватися аналогічно формально-логічним відносинам між поняттями: рівнозначності, підпорядкування, контрадикторності перехрещення. Якщо в попередніх типах еквівалентності в перекладі зберігалися відомості щодо того, «для чого повідомляється зміст оригіналу» і «про що в ньому повідомляється», то тут вже передається і «що повідомляється в оригіналі», тобто яка сторона описуваної ситуації складає об'єкт комунікації.

У зв'язку з цим в перекладах третього типу спостерігається як повний збіг структури повідомлення, так і використовування в перекладі синонімічної структури, пов'язаної з початковими відношеннями семантичного перефразовування, як це мало місце в розібраному нами прикладі.

3. Прийом підбору перекладацьких еквівалентів

Функціонально-ситуативні аспекти змісту вислову не складають всієї інформації, що міститься в ньому. Зміст двох висловів може бути різним, навіть якщо вони передають одну і ту ж саму мету комунікації, описують однакову ситуацію за допомогою одних і тих самих спільних понять. Для повної тотожності їх змісту необхідно ще, щоб повністю співпали лексичні одиниці (слова) і синтаксичні відношення між цими одиницями. Будь-яке повідомлення будується з мовних одиниць, кожна з яких репрезентує певну інформацію, має власне значення.

Якщо по перших трьох типах еквівалентності йшлося про передачу елементів змісту, збереження яких можливо при значному неспівпаданні мовних засобів, через які це значення виражається в оригіналі і перекладі, то тепер вимагається знайти еквівалентні відповідності значенням мовних одиниць ІЯ.

В четвертому типі еквівалентності в перекладі відтворюється значна частина значень синтаксичних структур оригіналу. Структурна організація оригіналу репрезентує певну інформацію, що входить в загальний зміст тексту, що перекладається. Синтаксична структура вислову обумовлює можливість використовування в ньому слів певного типу в певній послідовності і з певними зв'язками між окремими словами, а також багато в чому визначає ту частину змісту, яка виступає на перший план в акті комунікації. Тому максимально можливе збереження синтаксичної організації оригіналу при перекладі сприяє більш повному відтворенню змісту оригіналу.

Відношення між оригіналами і перекладами четвертого типу еквівалентності характеризуються наступними особливостями: 1) значним, хоча і неповним паралелізмом лексичного складу - для більшості слів оригіналу можна відшукати відповідні слова в перекладі з близьким змістом; 2) використовуванням в перекладі синтаксичних структур, аналогічних структурам оригіналу або пов'язаних з ними відношеннями синтаксичного варіювання, що забезпечує максимально можливу передачу в перекладі значення синтаксичних структур оригіналу; 3) збереженням в перекладі всіх трьох частин змісту оригіналу, що характеризують попередній тип еквівалентності: мети комунікації, вказівки на ситуацію і способу її опису.

При неможливості повністю зберегти синтаксичний паралелізм дещо менший ступінь інваріантності синтаксичних значень досягається шляхом використовування в перекладі структур, пов'язаних з аналогічною структурою відношеннями синтаксичного варіювання. В четвертому типі еквівалентності наголошуються три основні види такого варіювання: 1) використовування синонімічних структур, зв'язаних відношеннями прямої або зворотної трансформації; 2) використовування аналогічних структур із зміною порядку слів; 3) використовування аналогічних структур із зміною типу зв'язку між ними.

В останньому, п'ятому типі еквівалентності досягається максимальний ступінь близькості змісту оригінала і перекладу, який може існувати між текстами на різних мовах. Цей тип еквівалентності виявляється в наступних прикладах:

I saw him at theatre. Я бачив його в театрі.

House was sold for 10 thousand dollars. Будинок був проданий за 10 тисяч доларів.

Не was sure we should both fall ill. Він був упевнений, що ми обидва захворіємо.

Для відносин між оригіналами і перекладами цього типу характерно: 1) високий ступінь паралелізму в структурній організації тексту; 2) максимальна співвіднесеність лексичного складу: в перекладі можна вказати відповідності всім знаменним словам оригіналу; 3) збереження в перекладі всіх основних частин змісту оригіналу. Властива максимально можлива спільність окремих сем, що входять в зміст співвіднесених слів в оригіналі і перекладі. Ступінь такої спільності визначається можливістю відтворення в перекладі окремих компонентів значення слів оригіналу, що, у свою чергу, залежить від того, як виражається той чи інший компонент в словах ІЯ і ПЯ і як в кожному випадку на вибір слова в перекладі впливає необхідність передати інші частини змісту оригіналу.

Семантика слів, що входять у вислів, складає найважливішу частину його змісту. Слово як основна одиниця мови фіксує в своєму значенні складний інформативний комплекс, що відображає різні ознаки об'єктів (наочно-логічне значення слова), що позначаються, відношення до них членів говорячого колективу (конотативне значення слова) і семантичні зв'язки слова з іншими одиницями словарного складу мови (внутрішньолінгвістичне значення слова).

Деякі втрати інформації, що не перешкоджають відношенням еквівалентності п'ятого типу, зазначаються в кожному з трьох основних аспектів семантики слова: наочно-логічному (денотативному), конотативному і внутрішньолінгвістичному. Нерідко виявляється, що в значеннях еквівалентних слів в оригіналі і перекладі міститься різне число елементарних значень (сем), оскільки в них відображені неоднакові ознаки класу об'єктів, що позначається.

Прямі значення російського «помилка» і англійського error часто виступають як еквівалентні при перекладі, але error має на увазі відхилення від будь-якого правила, принципу або закону і цією додатковою ознакою відрізняється як від «помилки», де таке обмеження відсутнє, так і від mistake, яке теж значить «помилка», але пов'язано зазвичай з випадковим нерозумінням, непорозумінням або «промахом».

Англійські kill, assassinate, murder, slay еквівалентні російському «убити», але kill означає припинити існування як одушевлених, так і неживих об'єктів (пор.- to kill an article, а plan, injustice, war, etc.), assassinate припускає зрадницьке вбивство офіційної особи, murder - вбивство має намір і із злочинним мотивом, slay - має і насильний намір, але необов'язково злочинний і т.п.

Внаслідок відмінностей в нормі ІЯ і ПЯ відмова від використовування в перекладі найближчого за змістом відповідності слову оригіналу відмічається регулярно, перешкоджаючи повній реалізації еквівалентності п'ятого типу. Наприклад: She knew that he had risked his neck to help her.:" Neck - це, звичайно, «шия», але по-російськи ризикують не шиєю, а головою.

Еквівалентність окремих слів в оригіналі і в перекладі припускає максимально можливу близькість не тільки наочно-логічного, але і конотативного значення співвіднесених слів, що відображає характер сприйняття говорячими інформації, що міститься в слові. Найбільшу роль в передачі конотативного аспекту семантики слова оригіналу грають його емоційний, стилістичний і образний компоненти.

0собливе місце у відношеннях між одиницями оригіналу і перекладу в п'ятому типі еквівалентності посідає внутрішньолінгвістичне значення слова, обумовлене його положенням в мовній системі. Будь-яке слово знаходиться в складних і багатоманітних семантичних відношеннях з іншими словами даної мови, і ці зв'язки відображаються в його семантиці. Так, російське слово «стіл» семантично пов'язане з іншими спільними і конкретними найменуваннями предметів меблів: «меблі, обстановка, стілець, крісло тощо». Інший тип зв'язку виявляється між цим словом та іншими словами, які можуть сполучатися з цим словом в мові: «дерев'яний, круглий, стояти, накривати тощо». Третій тип семантичного зв'язку виявляє спільні елементи значення у слова «стіл» з такими словами, як «їдальня, харчуватися, застільний тощо», які об'єднує спільність кореневої морфеми. Лінгвістично обумовлений і зв'язок між окремими змістами багатозначного слова. По-російськи між значеннями слів «порада» і «дошка» навряд чи можна знайти будь-яку спільність, а в англійській мові вони співвідносяться як значення одного і того самого слова board.

4. Одиниці, які здійснюють національний вплив на лексику та способи їхнього перекладу

Кожна нація в процесі свого історичного розвитку отримує велику кількість характерних особливостей тільки по нації, та немає відношення до інших особливостей, навіть узагальнено пов'язаній нації. Відзначені особливості знайшли своє відображення в різних аспектах матеріального та духовного життя та матеріалізувались в окремі слова та групи слів, визначаючи національні традиції, народні обряди та свята, адміністративну та політичну систему а таке інше. Вони можуть також визначати специфічні географічні, геологічні чи навколишні умови життя нації. Не менш специфічними можуть бути також культурні та релігійні традиції нації часто висловлені через певні власні імена або імена святих (наприклад: Український Івана Купала, Маковія, чи Ірландський Святий Патрік, Шотландський Тартан, Американський Дядя Сем чи Британський Джон Бул, Британський Лев).

Культурно виявлений вплив, т.і., національна специфіка є також частим елементом в урядовій та виборчій системі країни (напр. адміністрації, секретарі та помічники міністра або основні вибори в Америці).

Грошові системи в більшості країн вміщають деякі національні специфічні одиниці, це шилінг, пенні, рубль, долар, гривня. Культурне виявлення є в більшості назв адрес та способів поведінки та, нарешті, одягу/взуття (напр. Шотландський kilt – спідниця шотландського горця, плед, Український вишиванка, кептар або Американо-індійський мокасини).

Найбільш специфічні особливості має національна їжа, напої та, навіть, з'їдання харчів, засновані як на результаті сільськогосподарських національних традицій та вживання специфічних продуктів. Національно виявлений вплив понять, як нееквівалентні одиниці лексикону, також затримується в деяких національних системах ваги та міри (напр.. Англійський миля, унс, Український верста, пуд). Все більше та більше цих понять знайдено в усіх мовах, наприклад, в Англійській мові: графство, населений пункт, ірис, - заварний крем з яєць та молока, здібна булка, тофді (ірис – цукерки), бушель (міра), ланцюг, фарлонд (1/8 англійської милі), інч, миля, пінта (0,568 літра), пенні, шилінг, фунт, леді, містер, сер; вестибуль, спікер, розповідач (Парламент), Лорд Канцлер, Вулиця 10 Даунін Стріт, Білий Дім та т.і. Український: кобзар, веснянка, коломийка, козак, запорожець, кептар, копа (яєць), пуд, Січ, свитка, хата, лежанка, весільний батько, троїсті музики, вечорниці, борщ, вареники, галушки, кутя, медок, ряжанка, опришок, плахта, гривня; Російська мова: тройка, квас, щі, самовар, колхоз, совет (советский), супутник, Дума.

Проникнення культурно виявленого впливу специфічних понять нації в інші національні мови досягається в різних історичних періодах через різні канали та за різних умов. Остання уміщувала, перш за все, торговий договір, в процесі якого багато понять запозичались, як визначення для продукції, яку вони означали.

Визначення можуть бути вірними етикетками (чи торговими помітками) такі, як: бекон, шампанське, джем, джикен, Кока-Кола, поп-корн, макаронні вироби, водка, спагеті, светр, твід (одежа), віскі, піца та т.і.

Деякі інші специфічні національні поняття (культурно впливаючі поняття можуть проникнути в сутність мови в процесі традиційно-двостороннього контакту економічного та культурного, який може бути стверджений на різних рівнях. Контакти в своїх напрямах можуть також бути багато численними, які, найчастіше, сприяють на інтернаціональну циркуляцію деяких специфічних національних понять, що належать певній мові (або багатьом мовам). Це був той спосіб, в якому багато специфічних національних термінів стали широко відомими (напр.., Cossack - козак / - Kozak - козак, степи, лютня (музичний інструмент), пандора, гопак, полька, вальс, біфштекс, пудинг, ланч та т.і.).

Також специфічні національні поняття стали всесвітньо відомими через літературні та історичні роботи, через пресу або за умов інших засобів інформації такої, як радіо та телебачення (напр. оазис, бойкот, гривня, лейборист, погода, бартер, менеджмент, пікет, табу, торі, рікша, сауна, радянський, та таке інше).

Ці та інші специфічні національні поняття (або терміни) знайшли своє відображення в різних мовах та в ході деяких історичних періодів, багато з них стали інтернаціоналізмами. Хоча деякі національні специфічні поняття, означаючи важливі або історичні події або пишні науково-технологічні досягнення, можуть розповсюджуватися по всьому світу майже негайно так, як це трапилось у 1825 році з декабристами, а пізніше з Радянами, як колгосп, кулак/куркуль. Колективізація, ГУЛАГ, космонавт та багато іншого.

Проте, більш важливим для специфічного поняття є певна нація або світ в цілому та найчастіше воно (поняття) використовується в щоденному житті суспільства, важливішим є шанс їхнього переродження в інтернаціоналізми.

Однак, це не є доля, переважна більшість інших специфічних національних понять в усіх мовах, які прийшли з кордонів сутньої мови, відкриті в будь-який час тільки-но для більш важливих джерел мови специфічних національних понять. Отже, багато специфічних понять відносяться до локалізмів, тобто, будучи виключно в міському середовищі чи циркуляції, залишитись без кордонів національних мовах. Інколи вони можуть бути упізнаними навіть більшій частині національного суспільства. Це можуть бути архаїчні поняття такі, як Український бунчук, виборний, осавул, тулумбас, сіряк чи локалізми такі, як куліш, плачинда, верета, пательня, бануш та інші. Крім того, багато інших широко розповсюджених та широко відомих специфічних понять без національного суспільства часто можуть бути менш важливими для сутності мов суспільства, котрі живуть під різними економічними, соціальними, культурними та географічними умовами. Наші звичайні читачі, наприклад, будуть приділяти менш уваги високо специфічним та унікальним для кожного американця поняттям таким, як латкес, kedgerel (їжа – індійська страва (з риса, стручкових овочем, лука та яєць), адвокат чи whip – парламентський партійний організатор, Ітонське та Хероуське значення, kpoc Charring, East End – Іст-Енд у Лонлоні, або Блумзбері (район у Лондоні). Ці культурно впливаючі назви часто зустрічаються в англійській фантастиці, особливо в роботах британських письменникові таких, як Конан Доль, Ґолсуорсі, Кроніна та інших. Отже, назви повинні бути пояснені нашому читачеві у виносках чи в коментарях до романів, напр.:

Автомобіль зразу ж рушив, і вони без перешкод поїхали з Іст-Енду в напрямку до центрального району Лондона – Брумзбері.

Коли вибухнула війна, він щойно закінчив Ітон (середня школа для привілейованих).

Дійсне значення місцевих назв, які мають так багато для того, щоб сказати будь-якому лондонцю, але його недостатньо, щоб зрозуміти його переклад. Проте, Іст-Енд був та залишається робочою частиною Лондона так. Як Блумзбері є центральною частиною Лондона, та її знають на протязі кінця 19 – початку 20-го століття групи поетичних критиків буржуазної моралі та естетики. Ітон, приватна навчальна середня школа для забезпечених сімей в Великобританії, також добре відома в країні, хоча вона може бути неблизька нашому читачеві. Отже, додаткове пояснення власних назв в сукупності мови стало необхідним. Багато інших культурно виявлених впливань англійських та українських національних понять також пояснюється цим способом; напр. bingo бінго (азартна гра типу лото, популярна серед пристаркуватих і одиноких людей, особливо жінок), gin джин (ялівцева горілка, використовується для приготування коктейлів); mackintosh «макінтош» (водонепроникна); Merseyside Мерсісайд (Ліверпуль з навколишніми містами й поселеннями обабіч гирла р. Мерсі); (їжа) «мюзлі» (страва на сніданок із подрібнених пшеничних та інших зерен з сухими фруктами, горіхами, родзинками тощо); пуд pood – міра ваги приблизно 16,38 кг; рушник rushnyk, вишиване полотно, яке використовується в народних обрядах на Україні; суботник sybotnyk, добровільна неоплачувана праця для міського добробуту к Радянському Союзі (звичайно працювали в суботу).

Власні значення деяких інших специфічних національних одиниць лексики можуть бути зображеними без виставлення їхніх оригінальних лінгвічних форм: moonlighter підробітник – той, хто підробляє у вільний час, переважно вечорами (від moonlight – місячне світло); teller - 1. уповноважений, що агітує в день виборів на виборчій дільниці голосувати за кандидата своєї партії. 2. обліковець голосів в англійському парламенті чи на будь-яких зборах; - організатор партійної фракції в англійському парламенті.

Значення вищезгаданих англійських та українських специфічно виявлених впливом національних понять не передається шляхом перекладу власних назв. Вони тільки-но просто пояснюються в суті мови. Іноді кожні або деякі компоненти складають одиницю специфічної національної лексики і можуть бути прямо перекладені. І все ще вони (поняття) можуть уявитися недостатніми для вірного перекладу їхнього значення. Тоді добавлені пояснення специфічного національного поняття: alphabet soup «азбучний суп» (суп з макаронів, що мають форму літер абетки); bilateral school «двобічна школа» (поєднує в собі два типи шкіл: напр.., технічну й сучасну середню); the upper sixth старший шостий (випускний шостий клас у середній школі Великої Британії). Багато специфічних національних понять, які пояснюються в англійській мові, існують і в українській мові також: виховна година educational lesson (для доброї поведінки та моралі студентів у школі); учнівські правила school regulations/rules of pupil's conduct/behaviour at school; класний журнал register/form register and record book; студком students committee - студентський комітет в українських вищих учбових закладах.

Дуже часто, однак, це може бути важким для іноземних студентів розуміти справжнє значення специфічної національної одиниці лексики, навіть якщо на вигляд зрозуміле лексичне значення їх компонентних частин. Щоб уникнути непорозуміння або двозначності, подальше розвинення стало неминучим. Athens of the North Північні Афіни (Единбург); bipartite system двотипова система освіти Великої Британії (передбачає існування шкіл двох типів: класичних і середніх сучасних); cubbing полювання на лисиць (у якому беруть участь мисливці-початківці й молоді собаки-гончаки); question time день запитань (а палаті громад від 14.45 до 15.30 щодня від понеділка по четвер, відповіді дають прем'єр-міністр і міністри); privy purse «приватний гаманець» (асигнування з державного бюджету на утримання монарха Великої Британії).

Не часто національні специфічні одиниці джерела мовного лексикона належать до соціальної чи політичної галузі і можуть бути упізнаними носіями мови і повинні існувати частково схожими поняттями в їхньої рідної мови. Ці види понять присутні в англійській та українській мові також: new penny/shilling новий пенні/шилінг; the Order of Merit орден «за заслуги»; Scout leader вожатий бойскаутів; медаль «За бойові заслуги» the Medal for Combat Velour; «Орден Ярослава Мудрого» the Order of Yaroslav the Wise; «Орден княгині Ольги» the Order of St. Princessa Olha; класний керівник class tutor; табель успішності й поведінки pupil's report/record card; залік з англійської мови an English (language) test; складати залік з чогось to take a test in/on some subject.

Незважаючи на факт того, що довідкове значення тієї або іншої одиниці специфічної національної лексики може бути або сходе чи, нарешті, закрито відносно в англійській а українській мовах (напр. class tutor /form та класний керівник, залік test), вони є все ще далекими від ідентичності в їхньому особливому значенні. Як результат цього, вони можуть бути недостатньо заміненими для деяких інших в сукупній мові, чиї пункти понять будуть національно вплинуті їхнім середовищем.

Це не трапляється з багатьма іншими поняттями, які тільки на перший погляд, здається, є різними в англійській та українській мовах, але насправді, вони абсолютно схожі та можуть звичайно бути замінені один на одного: box (in Christmas box) різдвяний подарунок (напр. новорічний подарунок); Department of Education and Science міністерство освіти (і науки); Department of industry міністерство промисловості; Department of Energy міністерство енергетики; extension course курси підвищення кваліфікації; extramural education заочне/вечірнє навчання; distant education дискантне навчання.

Частина з цього має більше одиниць лексики, які мають загальне однакове довідкове значення в обох мовах в питання. Наприклад: pancake млинці, financial year фінансовий рік, pie пиріг and many others та багато інших можуть бути повною мірою замінені на мовному рівні для українського млинець/оладок, фінансовий рік, пиріг та інші. Різниця між поняттями в обох мовах обмежена деякими незначними деталями. Отже, фінансовий рік в Великобританії починається 1 квітня, а кінець )його) 31 березня – наступний рік; пироги фаршировані рубленим стейком та м'ясом чи луком / солодким рубленим м'ясом (суміш моркви, ізюму, цукру, яблук та сала, та інш.) та не за допомогою гороху, квасолі, зерен, м'якого сиру або вареного риса, як в цій країні. Але pop-corn кукурудзяні баранці практично ідентичні і в англійській і в українській мовах.

Є деталі, дійсно суттєві для наших студентів, щоб знати їх і не повинні бути ігноровані, так як вони відображають особливості кожної національної традиції, обрядів або їхній спосіб життя. Поняття як ці, з одного боку, можуть бути загальними і в українському і в англійському та в деяких інших мовах виключно, які знаходять своє пояснення у двосторонніх або багатосторонніх впливах, в яких всі мови постійно залишаються незахищеними як результат культурного, політичного та торгівельного контакту між їхніми націями. Отже, схожість, якщо не ідентифікувати на деякі значення кількість англійських та українських специфічних одиниць лексики можуть не бути трактованими як культурно / національно виявлено впливова ні, тобто специфічні. Таким чином, це не виключає того, що деякі із цих понять можуть стати специфічно національними в ссилках до певної мови інших, ніж Європейська площа.

Значна кількість національно специфічних / культурно виявлено впливаючих одиниць національної лексики знайшли своє відображення в інших мовах в лексичному значенні та мовних формах джерельної мови. Це трапилося, як результат запозичень та довгого використання джерельно мовних одиниць в сукупній мові. Серед запозичених видів є деякі українські одиниці культурно впливаючи / специфічно національного лексикона до речі. Більшість знайомих з них згадувалися вже Cossack / Kozak, steppe (степ), borsch (борщ), Kyivchicken – Київське курча (або курча по-київськи, область, вершниця, гривня. Англійські , американські одиниці специфічної національної лексики, які стали інтернаціоналізмами, є більш за все. Серед них є такі широко відомі поняття, як бойкот, віскі, джентльмен, джинси, клуб, леді, мотель, нокаут, пікнік, пінчер, раунд, рекордсмен, ринг, смокінг, спікер, тариф, фут, ярд, джаз, рок-н-рол, гот дог, кока-кола, чіпси, миля, Скот ланд-ярд та інші.

Так вони можуть бути збережені, одиниці культурно впливова ні, специфічно національної лексики є рідко схожі по їхньому середовищу та значенню в більш, ніж двох мовах.

Отже, може також існувати різні підходи для вираження їхніх значень в сукупності мови.

5. Засоби перекладу значень національно виявлених одиниць лексикона

Вибір засобів виражень для вираження пояснювальних значень одиниць специфічно національного лексикона суворо зумовлено деякими певними факторами, які можуть бути обома мовними та екстра мовним середовищем. До цих належать, перш за все, семантичні та структурні схожі одиниці культурно впливова ні специфічним національним лексиконом джерельної мови. Як результат, методи перекладу, можливо, також зумовлені певним поняттям, що було нове і ще не вельми відоме також як і його довгою традицією використання на вихідній мові. Вибір методу перекладу, можливо, частково впливає сферою звернення певного поняття на вхідній мові.

З тих пір, як природа, структура, сфера зайнятості і значення різних культурно схилених одиниць національного словника, що означає, є рідко такого ж семантичного «продовження», їх методи перекладу не можуть бути загальноприйняті будь-який. Зважаючи на або швидше залежно від вищезазначених, наступні методи передачі значення особливо національних одиниць словника можуть бути визначені як надійні:

1. Транскрипцією або Транслітерацією виключно

Одиниці національно певного словника, чиї значення надані на фонологічному рівні, звично належать дійсному інтернаціоналізму і охоплюють суспільно-політичний одиниці словника в головному (порівняйте лорд, леді, пан, шилінг, козак, гривня і т. інше). Це також показано на наступних прикладах:

Нові норми тематичних категорій за слово для ads в hryvnias в київській пошті

Нові тарифи на рекламу в гривнях за слово в газеті «Київ Пост».

«ЦК – бідне кольорове місце для жінки…

Це кімната для бідної кольорової жінки, а ти ж великий джентльмен із Кейптауна.Ти насправді зарозумілий і обмежений снобЕндрю дістав кілька пляшок пива і попросив Крістін приготувати йому сандвічі.

2. Транскрипцією або Транслітерацією і Пояснення їх Дійсного Національно Певного Значення

В багатьох випадках мовна форма одиниці національно певного словника супроводжується через транскрипцію або транслітерацію, не може забезпечити повний вираз його лексичного значення. Потім додаткове пояснення його сенсу стає необхідним. Це трапляється, коли одиниця/поняття культурно схиленого словника введена на вихідній мові вперше або, коли це ще не відомо до широкої публіки читачів/слухачів вихідної мови. Пояснення, можливо перекладено або в потоці проходження /мови, що від транслює, де культурно-схилена одиниця використовується, або у виносці – коли довге поняття стає необхідним:Вони показали їй стародавню лондонську фортецю Тауер.Резиденцію прем'єр-міністра Великої Британії охороняє один полісмен.Щойно стало розвиднятися, а він уже був неподалік від ринку Конвент-Гарден.Він сказав, що Волл-Стріт і Треднідл-Стріт удвох (об'єднавши сили) спроможні зупинити всесвіт.

Саме собою зрозуміло, що переписані або транслітеровано форми Downing Street, Covent Garden або Threadneedle Street не може бути достатні для багатьох іноземних читачів, щоб одержати справедливо правильну ідею, що дійсно кожний з них означає. Отже, деяке пояснення їх певного значення, що містить додаткове значення, у виносках стає неминучим. Виноски або довгі пояснення потрібно завжди використовувати, коли культурно схилені поняття ще не відомі на вихідній мові. Наприклад, surfing коли тільки транслітероване / переписане як серфінг, не виразить його значення, що означає, яке це фактично є – «спорт верхової їзди хвиль в берег на акваплані».

Відтепер, комбінований переклад повинно бути пересортировано: серфінг (ковзання на широкій овальній дошці по високій морській хвилі до берега); так само show boarding означає спуск із гори на широкій лижві.

Вид пояснення, природно, може бути прийнятим в словник, але ледве прийнято в широкому тексті. От чому виноски стають корисними тут, проте частково використання їх потрібно уникати також, з тих пір, як виноски, можливо, відволікають увагу читача від вмісту проходження/роботи, в якому певні національні поняття відбуваються.

Комбінований переклад, можливо, часто удався до того, коли коротка цитата або пропозиція містить деякі певні поняття вигляду:У Києві чимало ресторанів та кафетеріїв, що спеціалізуються на приготуванні вареників, кулішу та інших страв. Будинок №11 Даунінг-стріт (резиденція міністра фінансів Великої Британії) охороняється знадвору також одним полісменом.

Хто-небудь в цій країні може подивитися з визначення вище це вареники не - просто галушки, тобто, кульки тіста, яке може варитися в супі або тушкованому м'ясі, але шматку плоского тіста, обгорнутого навколо деякого соленого / солодкого сиру з свіжим яйцем, вареним і обслуженим гаряче з маслом і кислими вершками. Вареники можуть також бути галушками, обгорнутими навколо розім'ятої картоплі і т.п. А також варено і обслужено гаряче з маслом або маленькими шматками смаженого бекону і ріпчастої цибулі. Ніхто не – куліш що-небудь потрібно до товстого тушкованого м'яса їжі. Крім того, kulish на відміну від деяких інших особливостей, не указаних в перекладі вище, є не завжди і не у всіх областях України, готуючи thick – товстий, це можливо також бути тонким (подібний для супу).

3. Описовим Поясненням /Поясненням Тільки

З деякої причини або іншої орфографічної форми значного цілого ряду одиниць сенсу, що належить національно повному словнику вхідної мови, не може опинитися у вихідну мову. Це трапляється здебільшого, коли транскрипція/транслітерація не може бути корисна у виразі сенсу культурно схиленої національної одиниці, або коли це, можливо, принесло б (про) непотрібну двозначність в оповіданні / тексті вихідної мови. Порівняйте: matron завгосп у навчальному закладі (суміщає економку і медсестру); Pilgrim Fathers Батьки – прочани – перші колоністи з Англії, що прибули 1620 року до Північної Америки на вітрильники «Майфлауер»; prorogation офіційне розпорядження монарха про відновлення закінчення сесії парламенту Великої Британії; quartermaster старшина – стерновий у морській піхоті (та також квартирмейстер) в англійській армії.

Само собою зрозуміло, що такі пояснення як «матрона» або «Батьки прочани», також як і «квартирмейстер», можливо, розглядаються зайвим, оскільки їх використання в перекладі погіршило б до деякої міри роз'яснення їх власних значень.

Немає ніякої необхідності зробити довгі пояснення особливо національним поняттям, які часто потрібні в тексті перекладу/інтерпретації. Та далеко від всіх культурно впливаючих специфічних одиниць національного словника настільки "heavily” завантажені інформацією, що таким чином вони мають необхідним обов'язково бути поясненими у виносці. Часто пояснення без сукупної мови тексту, можливо, є більш достатнім, як в наступних прикладах:Я думав про Фуонг, яка зараз відчайдушно торгується за рибу на третій вулиці; в центрі лівої частини міста, перш ніж зайти до молочного бару біля одинадцятої і сяк-тяк/нашвидкуруч поснідати.У них не було готових домовин, тож вони замотали Джорджа у ковдру та прапор Великої Британії.Рядових солдатів порахували, вишикували по чотири, повернули праворуч і відвели геть.Я приготувала картопляну запіканку з м'ясом і цибулею, яку колись так любив.Він дуже засмутився, що в нас не ходять автобуси тільки для негрів.

Усі бачили, як ми у церкві на рушник стали (П. Мирний).Пісок був теплий, як нагріта лежанка (С. Руданський).Оскільки можна побачити не всі деталі, що становлять семантичну структуру того, що від транслює вище одиниці певного національного словника, вони повністю супроводжувалися в англійських та українських перекладах. Тому, «Глиниста ніч» не достатньо пояснює належну роль лежанка, для будь-якої печі, в основному, припускалося його використання для кулінарії. Фактично, проте «Глиниста ніч» проектувалася в українських будинках (khata) країни тільки-но для цілей нагрівання і підігріву. Так само з колишніми (історичними) певними американськими презирливими (автобусами) одиницями раси "Tim Crow buses?”, який не є просто автобусом для негрів, тому що «Tim Crow» був презирливим імям для негра. Коли перекладено українською мовою просто як негр (автобус для негрів), розміщення звільнило б своє значення, що містить *презирливий) додаткове значення, яке властиве в цьому. Такий же може бути сказаний про українську мову культурно схилене поняття рушник, який звичайно не зовсім еквівалентний до описового значення «вишитий в національному рушнику» кольорів, тому що це – обов'язків елемент в кожному народному обряді подібно до дня народження, весіллів або похоронів. Крім того, рушник використовується в Україні на будь-якому іншому урочистому або церемоніальному випадку. От чому його переклад в згаданій вище пропозиції не є повністю і абсолютно вірним. Щоб супроводжувати складність значення, яке міститься національними одиницями словника вигляду, виноски, можливо, буде також пересортованим. Це ще один доказ труднощів, які студент іноді зустрічає, маючи справу з деякими специфічно національними одиницями словника, який є завжди культурно схиленим поняттям.

4. Перекладом Компонентних Частин та Додатковим Поясненням Одиниць Національно Схиленого Словника

Належне значення деяких певних одиниць національного словника може бути вірно надано за допомогою регулярного перекладу всіх або деяких їх компонентних частин і пояснення має відношення, що означає приналежність до одиниці вхідної мови. Комбінований підхід в лікуванні цієї групи певних національних одиниць словника викликаний складністю значення властивим в одиницях вхідної мови. Це є також завдяки неадекватності компонентного перекладу, який не показує суть, яка абсолютно обов'язкова для правильного розуміння реального значення культурно схилених лексичних одиниць вхідної мови.

Завдяки цьому шлях передачі значень цього виду одиниць практично залучає дві одночасні роботи. Перший – регулярний переклад тягового каната, якщо не всі, компонентні частини і наступний, який слідує за цим, - приблизно вичерпне пояснення суті, що є відношенням до певного національного елемента мови. Протяжність пояснення на вихідній мові в першу чергу зумовлена природою певної одиниці національного словника, метою перекладу, а також деякими характерними можливостями тексту, в якому використовується одиниця. Транслюючи в мові вирівнюють (поза контекстом) пояснення, можливо, бути практично необмеженим: Battle of Britain битва за Англію (повітряні бої англійської авіації з гітлерівськими бомбардувальниками над територією Великої Британії, особливо в районі Лондона і Південної Англії 1940-1941 рр.); bull's eye бичаче око (круглий великий різноколірний м'ятний льодяник); collective membership тимчасове колективне членство в лейбористській партії (наприклад, на час виборів), профспілок, кооперативних товариств; члени цих організацій автоматично стають членами лейбористської партії); ginger ale, імбирний ель/імбирне ситро (безалкогольний газований напій); inner Cabinet «внутрішній кабінет» (кабінет у вузькому складі), до якого входять керівники найважливіших міністерств на чолі з прем'єр-міністром.

Такий і подібні пояснення не можуть, природно, бути розробленим в тексту перекладу, відтепер вони надані звично у виносках, як у наступних прикладах:

"Well, I can tell you anything that is in an English bluebook, Harry” (O. Wilde)

«Ну, я тоді можу розповісти все, що написано в англійській «Синій книзі».

Labour Day was past, but summer still pressed down on the city (M. Wilde)

День Праці був позаду (минув), а літня спека продовжувала зморювати.

Frances wanted very little: a salad, toast melba, no wine, only ice water (A. Cronin)

Франсіс хотіла зовні небагато: салат, грінки «мельба», без вина, і тільки води з льодом.

Коли лексичне значення одиниці певного національного словника не так складна, як видачі ті, це звичайно пояснено в тексті вихідної мови. Пояснення тоді, звичайно, є не завжди, як вичерпне, оскільки це може знаходься у виносці, порівняйте:

Keep your fingers crossed for me! (M. Wilson)

Щоб мені була вдача, склади навхрест (хрестиком) пальці!

(I) knew the Professor before he turned into a woody West-Ender.

Я знав цього професора ще до того, як він став багатієм аристократичного Вес-Енда.

Though veneered by his thirty years in the Civil Service – he had worked his way from boy clerk to principal – Gill was human underneath (A. Cronin)

Пройшовши за тридцять років службу в державному апараті від розсильного до завідуючого відділом, Джіл у душі все ж залишався людиною

I will be in the Ladies gallery tomorrow night at half past eleven (O. Wilde)

Завтра о пів дванадцяту я буду на жіночій гальорці в палаті громад

Левкові чи не вперше за своє парубкування стало чомусь тоскно (М Стельмах)

It was probably for the first time in all his mature boyhood that Levko felt somewhat dull.

Згадав він паради своїх… і сільські весілля, на яких він грав весільного батька (М. Коцюбинський)

He recollected the pieces of advice he had once given – and the rural weddings at which he would perform the honorary duty of the missing bridegroom's or bride's father.

Валяльник і детальніше пояснення виду національно певних понять, як надано вище, не бажаний, з тих пір, як це значно розширило б текст перекладу. От чому потрібно попередити студента, щоб не дуже збільшити пояснення культурно схилених поять, за винятком що зажадався для їх вичерпного і вірного розуміння. Лаконізм, тому, повинен бути переважаючим припуском, маючи справу з видом певних національних елементів, але не до шкоди точності рясності і вірності їх перекладу.

5. Шляхами Слово-за словом або переклад Позики

Коли компонентні частини, що становлять одиниці національно певного словника, - в той же час головні прозорі пред'явники їх належного сенсу, виражений через їх значення, вірний переклад таких одиниць сенсу, можливо, досягнутий або за допомогою перекладу слово за словом, або за допомогою перекладу позики. Кожний з цих шляхів може бути добрим прикладом в англійській та українській мовах.

А. Перекладене слово за словом є специфічними національними одиницями словника як перше first (second, third) (друге, третє) читання (офіційне внесення законопроекту в англійський парламент); secondary grammer school (середня граматична школа); стінгазета wall newspaper; студентське наукове товариство Student's Scientific (Research Society); щоденник (учнівський) student's everyday record book, etc.

В. Під значенням багатьох одиниць специфічного національного словника, може бути надано за допомогою позики, що також транслюється. Так, від англійського: Salvation Army (USA, Gr. Britain) Армія порятунку; the Order of the Garter / of the Bath - орден Підв'язки , Лазні; the Order of St. Michael and St. George орден св. Михайла і св. Георгія; fan club клуб прихильників уболівальників (артиста, спортсмена тощо); від українського: орден Ярослава Мудрого the Order of Yaroslav the Wise / Yaroslav the Wise Order; орден св. княгині Ольги Київської the Order of St. Olga Princess of Kyivan Rus. Значення цих і багатьох інших одиниць специфіки англійського/українського національного словникового вигляду, що означає, що тому від транслює, поза сумнівом вірно розуміється спікерами цільової мови. І ще жоден з двох шляхів перекладу може часто забезпечити вичерпний вираз всіх екстра мовних деталей значення властивим в більшості одиниць на вхідній мові. Тому, ціль та мета видання нашої "wall newspapers”, яка була регулярною практикою у всіх державних установах Радянського Союзу, також як і в цій країні сьогодні, ледве зрозумілося би британцем або американцями. Ніхто не робить з більшості наших людей розуміння цілісності значення складності значущих semes (сем), що належать, наприклад, до Британського замовлення Ванни. Отже, такі культурно схилені поняття повинні одержати детальніше пояснення на вихідній мові.

Значний цілий ряд певних одиниць національного словника, як в англійській, так і в українській, складається з складових частин на вигляд з прозорим лексичним значенням. Але, коли супроводжує усно слово за словом, проте, вони можуть втратити своє належне значення разом з їх національно специфічний середовищем. Це трапляється тому, що реальне значення, що містить додаткове значення, властиве в семах, що несе національну особливість, не може досягатися через ці методи перекладу. Наприклад, the "House of Lords” коли перекладається як будинок лордів, цілком перекручує реальне значення розміщення як "House» тут, подібно в "Upper House” «Верхня палата» (або просто the "House”, коли капіталізовано), завжди зберігає значення палата, що містить додаткове значення. Також з «Палатою Общин», де як компоненти також заповідані з національно особливим значенням, так і не може від транслюватися як будинок простих людей, але тільки як «Палата громад».

Цей метод перекладу також широко використовується, маючи справу з колишнім Радянським як «Герой Соціалістичної Праці», «соціалістичне змагання» і т.і. Тут також дієслівне перекладення «праця», «змагання» як інші значення повністю перекручує власний смисл цього перекладу та його компонентів. Варіант Hero of Socialist Work (герой соціалістичної праці) також є неадекватним стилістично тому, що компонентна частина "work” належить до нейтрального стиля лексики. Схожість у випадку зі значенням "socialist competition”, в якому іменниковий компонент нічого не робить для значення або власного «змагання». Однак, вірний переклад видів одиниць лексики предвизначається вірним вибором еквівалентних одиниць для сем, які носять національну особливість. Останнє може бути виражено в обох дієслівних або словом за словом значеннях перекладених запозичень, які повинні бути звернутими, коли дієслівні перекладені руїни національної особливості джерельної мови культурно виявило вплив одиниць. Чисельність англійських геніальних перекладних запозичень з української, також як і в українській мові запозичень з англійської мови. Ось є чисельний дієслівний та слово за словом переклади в таких прикладах як: англійська мова: cornflakes кукурудзяні пластівці; English industrial Revolution промисловий переворот в Англії (18-19 ст.); skyscraper хмарочос; supermarket універсальний магазин (універсам); brain washing промивання мозків (ідеологічна обробка); oat – flakes вівсяні пластівці (геркулес). Український: карбованець karbovanets', гривня hruvnia, Верховна Рада Verkhovna Rada, герой України Hero of Ukraine, заслужений діяч мистецтв України the Merited Worker of Arts / Ukraine's Merited Worker of Arts; голова районної/обласної Ради народних депутатів Chairman of the District / Region Rada of People's Deputies; медаль за трудову доблесть the Medal for Labour Distinction; орден Богдана Хмельницького І, ІІ, ІІІ ступеня the Order of Bogdan Khmelnytskyi (First, Second, Third Degree).

Це вірне згадування того, що дані вище та інші українські одиниці видів можуть бути перекладеними на англійську також, як безсполучникові структури або як сполучникові (умовні) словотворні групи. Останні абсолютно переважні в розмовній англійській мові, доки попередні є більш частіше в письмовій (або офіційній) мові: заслужений учитель / артист України the Honoured Teacher/Artist; медаль «За трудову відзнаку» the medal for Labour Distinction or the Labour Distinction Medal. Але: герой України Hero of Ukraine.

6. Перекладення Поняттям Семантичних Аналогій

Незважаючи на відмінності в економічних, соціальних, політичних, культурних та інших випадках, також географічних / навколишніх умов, під якими національне джерело мови та сутність мови живе та розвиває деякі особливі поняття, в обох мовах можуть бути ідентичні та сході аналогії в їх значенні та функціонуванні.

Це трапляється випадково до існуючої загальної рутини або звичних дій, загальних занять, соціальних дій, їжі та т.і., в обох цих контрастних мовних спільностей.

Поява аналогічних одиниць в національних верствах лексики різних мов може також бути результатом двостороннього або багатостороннього контактів та впливів на ці нації, та може залишатися незахищеним для століть. Тому, однакові / аналогічні національні поняття в різних мовах можуть з'явитися, як результат прямих або косвених запозичень.

Не дивно, що аналогічні одиниці національної лексики прямо знаходяться в відповідальності за джерело мови та за сукупність мови в їх зазначеному значенні та в більшості загальної сфери їх функції – соціальної, культурної, політичної та інше. Хоча далеко від всіх аналогій навіть володіння абсолютно складними значеннями заважають в джерелі мовним одиницям. Додаткові розходження та іноді сфери використання можуть не завжди повно співпадати в сукупності мови, так, як це можна побачити на прикладах: англ.: City Town Board of Education міський відділ освіти; pop corn кукурудзяні баранці; ginger-bread імбирний пряник, коврижка; shop-steward цеховий староста (голова профкому); stewed fruit узвар /компот; Well done! Well done (sports) Мо-лод-ці! Мо-лод-ці! Come! Come! Вгамуйся, заспокойся / цить, цить, не плач. Укр.: залік preliminary / qualifying test / examination; дипломна робота graduation essay / project; курсова робота term / yearly essay / project; доцент principal lectures / reader, associate professor; курси вдосконалення refresher course; підвищення кваліфікації in-service training course; кватирка hinged window pane / pilot window; консультація tutorial.

Без сумніву, деякі англ../укр.. одиниці, згадані вище, є головними функціонально ближчими до аналогій (доцент principal reader / lectures reader, associate professor, кватирка hinged window pane. Їх повне зазначене значення може повністю бути зрозумілим тільки з сукупної мови. Функціонально аналогії є також іменниками в формах адреса в обох мовах, як показано нижче:

Sir, she, being his wife will not, according to custom, mention his name. (M.R. Anfnd).

Пане, їй, як дружині, згідно звичаю, не можна називати ім'я свого чоловіка.

Грай, кобзарю! Лий, шинкарю! (Т. Шевченко)

In keeper, pour! Play, minstrel, play!

«То, прошу панів, наше пасовисько…» (І. Франко)

Please, sirs, that's our pasture.

Oh! I beg your pardon. I'm terribly sorry, gentlemen (Ibid.)

«Ах, перепрошую вас, дуже перепрошую, панове…»

Оскільки міг би бути з'ясований, вибір відповідної аналогії на вихідній мові дуже впливає національними/культурними традиціями (порівняйте пани sir / gentlemen; кобзар minstrel). Використання такого і подібні аналогії на вихідній мові в значній мірі зобов'язано існуванню багатьох перекладів і часто повторному їх використанню. Особливо сильний вплив перекладу робіт белетристик і фільмів, дозвольте тільки вивченню великого масштабу вхідної мови як іноземній мові в наших школах. Під впливом цих і інших чинників компанія – випадок деяких одиниць специфічного національного словника на вхідній мові, можливо, значно зросте. Ці одиниці, можливо, скоро стануть відомими до більшості спікерів вихідної мови. Це – таким чином багато англійських і американських культурно схилених понять ознайомилися в цій країні і деякі з наших культурно схилених слів (понять) проникли в англійську мову і інші мови. Багато цих одиниць особливо національного словника стали регулярними інтернаціоналізмами (порівн.. hryvnia, kozak, Kyiv, chicken, borshch, salo, etc.). так само поняття подібно до долар, шилінг, Торі, бренді, фунт і т.і., та зараз також бартер, ваучер, дискета, транш, рокенрол, мілленіум, поп-музика та декілька інші з анг/американського культурно схиленого словника належать не тільки нашому активному словнику. Вони проникли в інші мови, не дивлячиь на факт, що вони все ще ясно визнані спікерами вихідної мови як іноземні запозичення.

Іноді вірний переклад аналогічних одиниць особливого національного словника може бути досягнутий тільки з допомогою додаткових пояснень, як прикладах подібно до special school - спеціальна школа (початкова або середня школа для дітей із психічними/фізичними вадами); summer school - літня школа (курс лекцій, семінарів, практичних занять для підвищення кваліфікації іноземних вчителів та студентів); caravanning - проводити літній час /відпустку, подорожуючи в будиночку–причепі (на колесах), до власного автомобіля.

Легко відмітити, що значення перших двох вище наданих культурно схилених одиниць національного словника практично ідентичні в англійській мові і українській. Різниця знаходиться тільки в декількох екстрамовних деталях. Так, «summer school» літня школа в Великобританії не безкоштовна. Крім того, вона функціонує протягом літніх свят, коли кімнати в школах і університетах не зайняті студентами. Один може прийняти на себе, тому, це поняття подібно до їх тільки загальноприйнятих відмін. Вони ближчі до регулярних семантичних еквівалентів, хоча не позбавлені деяких екстра мовних деталей на вхідній мові. Наші студенти повинні бути обізнані про такі відмінності, маючи справу з видом одиниць особливо національного словника вхідної мови. Це не можна сказати, природно, про caravanning (автотуризм), який є виключно американським поки що явищем.
Случайные рефераты:
Реферати - Віктор Близнець
Реферати - Життєвий і творчий шлях В. Булаєнка
Реферати - Зародження фемінізму в українській літературі на тлі західноєвропейських традицій
Реферати - Поетеса Леся Храплива
Реферати - Марко Вовчок
Реферати - Михайло Петрович Драгоманов
Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія