Основні інтеграційні об'єднання в міжнародній економіці
На першому рівні, коли країни ще тільки роблять перші кроки до взаємного зближення, між ними полягають преференційні торговельні угоди. Такі угоди можуть підписуватися або, на двосторонній основі між окремими державами, або між вже існуючим інтеграційним угрупованням і окремою країною або групою країн.

На другому рівні інтеграції країни переходять до створення зони вільної торгівлі, що передбачає вже не простої скорочення, а повне скасування митних тарифів у взаємній торгівлі при збереженні національних митних тарифів у відносинах із третіми країнами. У більшості випадків умови зони вільної торгівлі поширюються на всі товари, крім продуктів сільського господарства.

Третій рівень інтеграції зв'язаний з утворенням митного союзу (МС) — погодженим скасуванням групою національних митних тарифів і введенням загального митного тарифу і єдиної системи нетарифного регулювання торгівлі у відношенні третіх країн.

Коли інтеграційний процес досягає четвертого рівня — загального ринку (ЗР) — інтегруючі країни домовляються про свободу руху не тільки товарів і послуг, але і факторів виробництва — капіталу і робочої сили.

Нарешті, на п'ятому, найвищому, рівні інтеграція перетворюється в економічний союз (ЭС), що передбачає поряд із загальним митним тарифом і волею руху товарів і факторів виробництва також і координацію макроекономічної політики й уніфікацію законодавств у ключових областях — валютної, бюджетної, грошової.

Принципово можливе існування і шостий рівень інтеграції — політичного союзу (ПС), що передбачав би передачу національними урядами більшої частини своїх функцій у відносинах із третіми країнами наддержавним органам. Це фактично означало б створення міжнародної конфедерації і втрату суверенності окремими державами.

Інтеграційні об'єднання

За даними ГАТТ/ВТО, до середини 90-х років у світі нараховувалося більш 30 інтеграційних об'єднань різного типу. Класифікація основних діючих інтеграційних об'єднань по оголошеним кінцевим цілям показує, що в сучасній міжнародній економіці існує досить багато прикладів інтеграційних угруповань, що знаходяться на кожній зі стадій розвитку інтеграційного процесу

Принципи оцінки інтеграції

Для того щоб оцінити, наскільки створення того або іншого інтеграційного угруповання відповідає інтересам міжнародної економіки в цілому, у першій половині 90-х років ряд незалежних дослідників і фахівці Світового банку сформулювали ряд критеріїв. У їхньому числі наступні:

регіональні торговельні угоди повинні покривати всі галузі економіки без винятку;
перехідний період не повинний перевищувати 10 років і включати чіткого графіка лібералізації торгівлі в окремих галузях;
лібералізація торгівлі на умовах РНБ повинна передувати або супроводжувати утворення будь-якого нового інтеграційного угруповання, особливо якщо споконвічно тарифи є високими;
загальний митний тариф, що вводиться в рамках митного союзу, не повинний перевищувати найнижчий тариф, що існував у країні з найнижчим тарифом у відповідній відрасли, або навіть найнижчий тариф у рамках РНБ;
правила прийому нових членів до інтеграційних угод повинні бути досить ліберальні і не перешкоджати їх розширенню;
правила визначення країни походження товару повинні бути прозорими і не бути знаряддям протекціонізму усередині угруповання;
необхідний швидкий перехід до найбільш розвитих форм інтеграції, що є кращими перед менш розвитими, оскільки забезпечують більш раціональний розподіл і використання факторів виробництва;
після створення інтеграційного угруповання антидемпінгові правила не повинні більш застосовуватися у відносинах між її членами, а у відносинах із третіми країнами повинні бути встановлені ясні правила їхнього застосування.
Західноєвропейська модель інтеграції

Найбільш розвита у світі інтеграційне угруповання — Європейський союз, — розширивши своє членство з б до 15 країн, пройшла всі основні етапи інтеграційного процесу ЄС утворився з трьох інтеграційних співтовариств — Європейського об'єднання вугілля і стали, Європейського співтовариства по атомній енергії і Європейському економічному співтоваристві, створених у 50-і роки.

Етапи формування інтеграції

Західноєвропейська інтеграція у процесі свого розвитку пройшла такі етапи:

1. Етап зони вільної торгівлі (1958-1969 р.). У цей період інтеграція знаходилася на рівні зони вільної торгівлі: відповідно до Римського договору були поступово скасовані мита і кількісні обмеження на взаємну торгівлю, установлені загальний митний тариф і введений загальна митна політика у відношенні третіх країн.

Між членами інтеграції виникали часткові зони вільної торгівлі, причому кожна з них зберігала свій національний митний тариф у відношенні третіх країн. З 1962 року була введена в дію єдина сільськогосподарська політика. У 1965 році три європейських співтовариства прийняли рішення про злиття своїх виконавчих органів.

2. Етап митного союзу (1968-1976 р.) — етап розвитку переваг митного союзу і зовнішньоторговельної політики стосовно третіх країн, спочатку в рамках шести країн-засновників, а пізніше — у рамках постійно ЄС.

Цілеспрямована єдина сільськогосподарська політика доповнюється в цей період єдиною політикою в області охорони навколишнього середовища й в області досліджень і технологічного розвитку. До цього ж етапу відноситься початок інтеграції у валютно-финансовій сфері: у 1972 році було введено спільне плавання валют деяких країн — членів ЄС у визначених межах ("валютна змія"), а з 1979 функціонування європейської валютної системи.

3. Етап загального ринку (1987- 1992 р.). На основі Єдиного європейського акту ліквідували бар'єри, що залишилися, на шляху пересування товарів і факторів виробництва.

4. Етап економічного союзу (з 1993 року — по даний час). Посилення політичної інтеграції і форсований розвиток валютного союзу на основі підписаного на початку 1992 року в голландському місті Маастрихте договору про Європейський союз.

Єдиний внутрішній ринок ЄС

Найбільш великим досягненням інтеграційного процесу в рамках ЄС стало створення до кінця 1992 року єдиного внутрішнього ринку, у результаті чого свобода внутрішньо інтеграційного пересування товарів і послуг не тільки доповнилася вільним переміщенням капіталу і робочої сили, але і серйозними мірами погодження внутрішньо-економічної політики країн-членів.

Програма внутрішнього ринку ЄС — діяла в період з 1985 по 1992 рік програма створення загального ринку товарів і послуг.

У результаті здійснення програми до початку 1993 року між країнами ЄС були усунуті всі тарифні і нетарифні обмеження у взаємній торгівлі товарами і послугами, включаючи транспортні і фінансові послуги; ліквідовані всі обмеження на міждержавне пересування капіталу усередині ЄС і введене взаємне визнання фінансових ліцензій і принцип розсудливого нагляду; усунуті національні обмеження імпорту промислових товарів із третіх країн (вони замінені єдиними для всіх країн ЄС механізмами кількісних обмежень на імпорт); уведені мінімальні технічні вимоги до стандартів, взаємне визнання результатів іспитів і сертифікації; відкриті ринки державних закупівель для фірм інших країн ЄС.

Механізми керування ЄС

Керування ЄС здійснюють п'ять головних інституціональних органів — Європейська Рада, Комісія ЄС, Рада міністрів, Європейський парламент і Суд ЄС. У сукупності вони являють собою унікальну систему міждержавного керування, що здійснює в заданих межах законодавчі, виконавчі і судові функції.

Європейський парламент — представницький і консультативний орган ЄС. З моменту утворення ЄС у 1957 році до 1979 року депутати делегувалися до складу Європейського парламенту національними парламентами. Починавши з 1979 року депутати обираються прямим голосуванням від кожної країни ЄС терміном на п'ять років. Кількість депутатів від кожної країни залежить від питомої ваги економіки кожної з країн.

Парламент приймає рішення разом з Європейською Радою з питань внутрішнього ринку, бюджету ЄС, прийняття нових членів, висновку угод про асоціації з країнами, що розвиваються, і співробітництві з країнами з перехідною економікою. Має право виносити вотум недовіри Комісії ЄС, накладати вето на постанови у визначених областях (охорона навколишнього середовища, культура, утворення, молодіжна політика).

Європейська Рада — директивний орган ЄС, що збирається на періодичні засідання (не рідше двох разів у рік) у складі глав держав і урядів країн — членів ЄС і голови Комісії ЄС. Приймає рішення по ключових питаннях інтеграції — прямі вибори в Європейський парламент, прийняття нових членів, створення європейської валютної системи, реформа єдиної сільськогосподарської політики, відносини з третіми країнами, — які є обов'язковими для виконання всіма іншими органами ЄС. Головою Ради є глава держави або уряду країни ЄС, що змінюється кожні 6 місяців.

Рада ЄС — міжурядовий орган ЄС. Засідання проводяться в міру необхідності і збираються, у залежності від обговорюваних питань, на рівні міністрів закордонних справ, фінансів, економіки, сільського господарства, транспорту і т. д..

Комісія ЄС — наддержавний виконавчий орган ЄС. Складається з членів, призначених урядами країн ЄС на п'ятирічний термін. Члени Комісії не можуть одержувати яких-небудь інструкцій від своїх урядів і зобов'язані діяти в інтересах співтовариства в цілому.

Кожний з них відповідає за визначену сферу діяльності ЄС. Голова Комісії призначається за домовленістю між урядами країн ЄС і за узгодженням з Європейським парламентом на п'ять років. Комісія керує повсякденною діяльністю ЄС, готує пропозиції на розгляд Ради ЄС, здійснює контроль за виконанням рішень Ради національними урядами, стежить за здійсненням єдиної політики ЄС

Суд ЄС— верховна судова інстанція ЄС, що складається з 13 суддів, призначених на шість років за взаємною згодою між урядами країн ЄС.

Політика області сільського господарства

Оскільки сільськогосподарська продукція країн ЄС недостатньо конкурентноздатна на світовому ринку, однієї з головних цілей інтеграції є створення сприятливих умов для національних виробників.

Єдина аграрна політика — погоджені дії країн ЄС по забезпеченню стабільності постачань сільгосппродукції за стабільними цінами, підвищенню продуктивності сільського господарства, підтримці життєвого рівня фермерів і їхніх родин і підтримці розумного рівня роздрібних цін.

Основні елементи єдиної аграрної політики наступні:

Єдині ціни на сільськогосподарську продукцію усередині ЄС і єдиний механізм їхньої підтримки.
Свобода торгівлі сільгосппродукцією усередині ЄС, відсутність тарифних і кількісних обмежень.
Єдине фінансування сільського господарства.
Спільні фінансові інститути

Європейський фонд розвитку — надає фінанси для стабілізаційних фондів і венчурний капітал. Фінансує Стабекс-фонд стабілізації доходів від експорту, Сисмін — фонд стабілізації добувної промисловості, надає надзвичайну допомогу у випадку природних катаклізмів, фінансує допомогу біженцям і структурні перетворення в країнах, що здійснюють економічні реформи.

Європейський інвестиційний банк. Отже, найбільш розвинутим інтеграційним угрупованням у світі є Європейський союз (ЄС). З моменту свого утворення ЄС пройшов всі основні етапи інтеграційного процесу і в даний час знаходиться на етапі розвитку й удосконалювання економічного союзу.

У рамках країн ЄС забезпечено волю пересування товарів і усіх факторів виробництва, проводиться єдина зовнішньоторговельна політика на базі загального митного тарифу, єдина політика в області сільського господарства, енергетики, транспорту і деяких інших областей.
Случайные рефераты:
Реферати - Життя та творчість Євгена Маланюка
Реферати - Лариса Петрівна Косач-Квітка
Реферати - Життя і творчість Дмитра Білоуса
Реферати - Василь Стус
Реферати - Леся Українка на Західній Україні
Реферати - Життя та творчість Марка Вовчок
Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія