Облік основних операцій та особливості діяльності підприємств роздрібної торгівлі
Загальні принципи організації обліку торгівельної діяльності

Роздрібний товарооборот – це виручка від продажу безпосередньо населенню споживчих товарів для особистого споживання як за готівку, так і по безготівковому розрахунку, а також виручка, одержана через касу неторгових підприємств від продажу населенню товарів власного виготовлення, закуплених на стороні або одержаних по бартеру.

Оптово-збутові підприємства і склади можуть застосовувати для обліку товарів купівельні або продажні ціни. В роздрібних торгових підприємствах і на підприємствах громадського харчування можуть застосовуватися лише продажні ціни.

Придбані товари зараховуються на баланс підприємства за первинною вартістю. Значна частина витрат згідно ПБО 9, збільшує первинну вартість придбаних товарів. Це – затрати на вантажно - розвантажувальні роботи, транспортування товарів, страхування ризиків транспортування товарів, оплата інформаційних, посередницьких та інших подібних послуг у зв’язку з пошуком і придбанням товарів. Для оцінки вибуття запасів підприємства роздрібної торгівлі застосовують метод ціни продажу. Собівартість реалізованих товарів визначається як різниця між продажною (роздрібною вартістю) реалізованих товарів і сумою торговельної націнки на ці товари.

У роздрібній торгівлі у більшості випадків передачі ризиків і вигод від володіння товаром збігається з передачею юридичного права власності у момент відпуску товарів покупцям. У разі продажу товарів на умовах розстрочки кінцевого розрахунку доход відображається у бухгалтерському обліку після внесення покупцем останнього внеску.

Комісійна винагорода – це оплата посередницьких послуг комісіонера з реалізації товарів, отриманих від комітента за договором комісії. Оскільки комісіонер не провадить реалізацію власних запасів, а надає послуги з реалізації, для обліку доходів комісіонера слід використовувати субрахунок 703 "Доход від реалізації робіт та послуг".

Облік оприбуткування товарів

Методика ведення бухгалтерського обліку надходження товарів у роздрібній торгівлі наведена в таблиці 1.

Для відображення транспортно-заготівельних витрат (ТЗВ) обирається один з методів:

включення до собівартості придбаних товарів ("прямий метод");
урахування їх на окремому субрахунку загальною сумою з подальшим розподілом у кінці місяця між вартістю залишку товарів і вартістю реалізованих товарів (умовно – "метод розподілу").
Таблиця 1. Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку оприбуткування товарів.

№ з/п

Зміст операцій
Бухгалтерські записи
Дт
Кт
1. Отримання товарів від українських постачальників з наступною оплатою
1.
Оприбутковано за купівельними цінами на складі підприємства роздрібної торгівлі:
- товари
- тара

281

631
284
631
2.
Відображено суму податкового кредиту з ПДВ за наявності податкової накладної
641 (644)
631
3.
Проведено розрахунки з постачальниками за безготівковим розрахунком
631
311
2. Отримання товарів від українських постачальників з попередньою оплатою
а) при використанні рахунка 371 "Розрахунки за виданими авансами" для обліку попередньої оплати
4.
Перераховано з поточного рахунка попередню оплату постачальникам
371
311
5.
Відображено суму податкового кредиту з ПДВ за наявності податкової накладної
641
644
6.
Оприбутковано за купівельними цінами на складі підприємства роздрібної торгівлі:
- товари
- тара

281

631
284
631
7.
Відображено суму ПДВ, що облікована в податковому кредиті за датою оплати
644
631
8.
Зараховано раніше перерахований аванс
631
371
б) без застосування рахунка 371 "Розрахунки за виданими авансами"
9.
Перераховано з поточного рахунку попередню оплату постачальникам
631*
311
10.
Відображено суму податкового кредиту з ПДВ за наявності податкової накладної
641
644
11.
Оприбутковано товари і тару
281
284
631
631
12.
Відображено суму ПДВ
644
631
3. Отримання товарів від підприємств, що не є платниками ПДВ, у тому числі від платників єдиного податку за ставкою 10%
13.
Оприбутковано за купівельними цінами на складі підприємства роздрібної торгівлі:
- товари
- тара

281

631
284
631
4. Придбання товарів за готівковий розрахунок
14.
Видано із каси готівку підзвіт на придбання товарів (сума платежу готівкою одного підприємства іншому підприємству (фізичній особі – суб’єкту підприємницької діяльності) не повинна перевищувати 3 тис. грн. протягом одного дня

372

301
15.
Оприбутковано за купівельними цінами на складі підприємства роздрібної торгівлі:
- товари
- тара

281

372
284
372
16.
Відображено суму податкового кредиту з ПДВ за наявності податкової накладної
641
372
5. Придбання товарів за імпортом
17.
Оприбутковано товари за фактурною вартістю на складі підприємства роздрібної торгівлі:
281
632
18.
Відображено мито
281
377
19.
Відображено митні збори
281
377
20.
Відображено акцизний збір за підакцизними товарами
281
377
21.
Відображено ПДВ, сплата якого проведена у момент митного оформлення товарів
У разі оформлення податкового векселя складаються такі записи:
- видача векселя
- погашення векселя
- включення суми векселя до податкового кредиту

641

377

643
621

621
643
621
641
641
311
6. Відображення фактичних витрат з придбання товарів у складі первинної вартості (крім сум, що сплачуються постачальникам, і податків, що зазначені в п. 5)
22.
Відображено отримані вантажно-розвантажувальні послуги
281
631
23.
Відображено страхування ризиків транспортування запасів
281
655
24.
Відображено затрати на заготівлю, експедиційні послуги, транспортування товарів до місця їх зберігання, що здійснені сторонніми підприємствами
281
631
25.
Списано витрати на перевезення товарів власним транспортом за собівартістю перевезень, до яких включаються:


- вартість пально–мастильних матеріалів
281
203
- плата за обслуговування транспортних засобів сторонніми підприємствами
281
631
- витрати на оплату праці водіїв та відрахування на соціальні заходи
281
661, 651, 652, 653
- амортизація транспортних засобів
281
131
- витрати на ремонт власного транспорту
281
631, 661, 201
- вартість матеріалів, використаних на обладнання транспортних засобів, їх утеплення або охолодження
281
201
- витрати, пов’язані зі стоянкою та паркуванням автомобілів*
281
372,631

26.
Нарахована пряма оплата праці осіб, зайнятих придбанням товарів, і проведено відрахування на соціальні заходи
281
661, 651, 652, 653


Облік реалізації товарів за різними формами оплати

Методика ведення бухгалтерського обліку реалізації товарів за різною формою оплати на підприємствах роздрібній торгівлі наведена в таблиці 2.

Визначення торговельної націнки на реалізовані товари проводиться по одному з двох варіантів за вибором підприємства та є елементом його облікової політики:

по кожному моменту відвантаження;
за розрахунком середньої торговельної націнки на реалізовані товари.
Таблиця 2. Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку реалізації товарів.

№з/п

Зміст операції
Бухгалтерські записи
Дт
Кт
1. Реалізація товарів за готівковий розрахунок та за грошовими документами
1.
Передано товари зі складу роздрібної мережі:
- на вартість переданих товарів за купівельними цінами
- на різницю між купівельною і продажною вартістю переданих товарів
282
281
282
285
2.
Відображено виручку від реалізації товарів:
- за готівковий рахунок
- з оплатою чеками банків
- з оплатою за кредитними картками

301

702
331
702
333, 334
702
3.
Відображено податкові зобов’язання з ПДВ
702
641
4.
Списано протягом місяця облікову вартість реалізованих товарів, тобто вартість товарів за продажними цінами
902
282
2. Реалізація товарів дрібним оптом
5.
Отримано попередню оплату від покупців
311
681,361
6.
Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ
643
641
7.
Проведено відпуск товарів покупцям
681, 361
702
8.
Відображено суму ПДВ
702
643
9.
Списано із підзвіту мат. відповідальної особи реалізовані товари за обліковими цінами
902
281
10.
Після розрахунку торговельної націнки за реалізованими товарами визначається собівартість реалізованих товарів
902
285
Запис методом "червоного сторно"
11.
Визначено фінансовий результат від операції продажу
702
791
791
902Облік повернення товарів, уцінки товарних запасів на кінець звітного періоду

Повернення товарів. При поверненні товарів здійснюється облік:

Повернення коштів покупцям Дт 704 – Кт 301, 311.
Сторнування нарахованого при продажу ПДВ Дт 641 – Кт 704.
Віднесення суми повернення без ПДВ на збитки Дт 791 – Кт 704.
Оприбуткування повернутих товарів Дт 281 – Кт 902, Дт 902 – Кт 791.
Уцінка товарів. В кінці звітного періоду товари підлягають переоцінці у випадку, якщо їх чиста вартість реалізації (ЧВР) не дорівнює собівартості придбання.

Якщо ЧВР менша від собівартості товарних запасів-приймається значення меншої величини: Дт 946 – Кт 281.

При наступному перевищенні ЧВР над справедливою вартістю проводиться дооцінка на суму попередньої уцінки: Дт 281 – Кт 716.

Облік витрат, пов’язаних із здійсненням торгівельної діяльності

Витрати, пов’язані з операційною діяльністю:

Поділяються на адміністративні, витрати на збут, інші операційні витрати і групуються за 5 економічними елементами. Їх склад регламентується ПБО 16 "Витрати".

Витрати за видами (адміністративні, витрати на збут, інші операційні витрати) обліковуються на однойменних рахунках класу 9 "Витрати діяльності". Витрати за економічними елементами обліковуються на рахунках класу 8 "Витрати за елементами".

Не розподіляються між реалізованими і нереалізованими товарами, а повністю списуються на витрати періоду. Крім того, витрати, пов’язані з придбанням товарів, не відображуються у складі витрат операційної діяльності, а включаються в первісну вартість товарів.

У балансі не відображаються. Інформація про витрати операційної діяльності наводиться в розділах 1 і 2 Звіту про фінансові результати.

Спрощена методика обліку (без застосування рахунків класу 9).

Згідно з Інструкцією №291 підприємства торгівлі для обліку витрат можуть використати такі рахунки класу 8 "Витрати за елементами": 80 "Матеріальні витрати", 81 "Витрати на оплату праці", 82 "Відрахування на соціальні заходи", 83 "Амортизація", 84 "Інші операційні витрати" зі щомісячним списанням сальдо цих рахунків у кореспонденції з такими рахунками класу 9 "Витрати діяльності": 92" Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут", 94 "Інші витрати операційної діяльності".

Головним рахунком витрат для торгівельних підприємств є рахунок 93 "Витрати на збут".

Далі суми витрат, облічені на рахунках 92, 93, 94, списуються на рахунок 79 "Фінансові результати": Дт 791 – Кт 92, 93, 94.

Суб’єктам малого підприємництва дозволено для обліку витрат використовувати рахунки тільки класу 8, минаючи рахунки класу 9, зі щомісячним списанням у дебет рахунка 79 сум у частині адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат.

Облік комісійної торгівлі

Порядок торгівлі комісійними товарами визначено Правилами комісійної торгівлі непродовольчими товарами, затвердженими наказом Міністерства зовнішніх економічних зв’язків України від 13 березня 1995 року № 37 (далі — Правила 37) та Інструкцією про порядок оформлення суб’єктами господарювання операцій при здійсненні комісійної торгівлі непродовольчими товарами, затвердженою наказом Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 8 липня 1997 року №343 (далі — Інструкція 343).

Інструкцією 343 передбачено, що, приймаючи товари на комісію, комісіонер (магазин, який приймає товар на комісію) на кожну одиницю товару виписує квитанцію у двох примірниках — за формою №1-ВТ та формою №2-ВТ і товарний ярлик за формою №3-ВТ. Своєю чергою, фахівець-оцінник разом з прийняттям товарів на комісію записує їх в оціночно-здавальну відомість за формою, поданою в додатку 4 до Інструкції 343. Потім в бухгалтерію треба здати перший примірник цієї відомості разом із товарним звітом. А другий — разом із товарами, прийнятими на комісію, — передається матеріально відповідальній особі.

Для обліку руху комісійних товарів застосовується позабалансовий рахунок 024 "Товари, прийняті на комісію". Облік на позабалансовому рахунку ведеться без застосування подвійного запису.

Приклад. Згідно з договором, на реалізацію від фізичної особи-комітента магазин прийняв пальто, яке було у вжитку. Фахівець магазину оцінив здану річ на 500 грн. Комісійна винагорода магазину становить 120 грн. Бухгалтерський облік зазначених операцій наведено в таблиці 3.

Таблиця 3.

№ з/п
Зміст господарських операцій
Бухгалтерський облік
Сума,
грн
Податковий облік


Д-т
К-т

ВД
ВВ
1
Прийнято товар на комісію
024

500


2
Реалізовано товар, прийнятий на комісію
301, 311, 361, 681
702
500
704
6853
Відображено вартість послуг з реалізації
685
703
120
100

4
Нараховані податкові зобов’язання з ПДВ на суму комісійної винагороди
703
641
20


5
Проведено розрахунки з комітентом
685
301, 311
380


6
Списано з позабалансового рахунка проданий товар - пальто

024
500


7
Віднесено на фінансовий результат дохід від реалізації комісійного товару
791
704
500
703, 702
791, 791
100, 500
Список використаних джерел

1. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом від 30 листопада 1999р. №291.

2. Облік торгівельної діяльності. Навчальний посібник для студентів вузів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит" \Н. Малюга, Я. В. Лебедзевич та ін. - Житомир: ЖІТІ, 2000 – 480стор.
Случайные рефераты:
Реферати - Зображальна функція кличних комунікатів у поетичному мовленні Лесі Українки
Реферати - Олександр Довженко
Реферати - Життя і творчість Олекси Стефановича
Реферати - Життєвий і творчий шлях Івана Драча
Реферати - Маловідомі письменники Івано-Франківщини
Реферати - Життя і творчість Ліни Костенко
Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія