Облік грошових коштів на рахунках у банку та у касах: синтетичний та аналітичний
Для узагальнення інформації про операції з готівковими грошовими коштами в касі підприємства Планом рахунків передбачений синтетичний рахунок 30 "Каса", що має наступні субрахунки:

301 "Каса в національній валюті";
302 "Каса в іноземній валюті".
Надходження грошових коштів в касу підприємства відображається за дебетом рахунку 30 "Каса".

Видача готівки з каси підприємства відображається за кредитом рахунку 30 "Каса".

На субрахунку 302 "Каса в іноземній валюті" облік операцій у валюті в перерахунку в національну валюту України ведеться по кожному виду валюти окремо.

На аналізованому підприємстві ТОВ "Вічунай-Украйна" для обліку готівки використовують обидва субрахунки рахунку 30. Порядок відображення операцій з готівкою на рахунках бухгалтерського обліку наведено у табл. 6.

Таблиця 6. Бухгалтерський облік касових операцій.

Первинний документ
Зміст господарської операції
Кореспондуючі рахунки
дебет
кредит
Надходження в касу підприємства
Корінець чеки, прибутковий касовий ордер
Отримані по чеку грошові кошти на виплату авансу по відрядженню працівника
301, 302
311, 312
Корінець чеки, прибутковий касовий ордер
Отримані по чеку грошові кошти на господарські потреби, на виплату відпускних
301
311
Прибутковий касовий ордер
Повернений підзвітною особою залишок невитрачених сум, виданих на господарські потреби
301, 302
372
Прибутковий касовий ордер
Отриманий аванс в рахунок поставки товарів (готівкова виручка)
301
681
Прибутковий касовий ордер
Отримана доплата за поставлені товари
301
361
Прибутковий касовий ордер
Повернений залишок сум, виданих на відрядження
301, 302
372
Прибутковий касовий ордер
Внесено внесок до статутного фонду готівковими грошовими коштами в касу
301,302
46
Прибутковий касовий ордер
Отримані по чеку грошові кошти з поточного рахунку підприємства на виплату заробітної плати
301
311
Виплати з каси підприємства
Видатковий касовий ордер
Видані грошові кошти під звіт
Продовження таблиці 2.6

на відрядження
372
301, 302
Видатковий касовий ордер
Видані працівнику грошові кошти під звіт на господарські потреби
372
301
Видатковий касовий ордер
Виплачено відпускні
661
301
Видатковий касовий ордер, квитанція до оголошення на внесення готівки
Здана готівка в касу банку для зарахування на поточний рахунок
311, 312
301, 302
Видатковий касовий ордер
Виплачена сума орендної плати
685
301
Видатковий касовий ордер
Видані кошти під звіт на господарські потреби
372
301
Платіжна відомість, Видатковий касовий ордер
Виплачена заробітна плата працівникам підприємства
661
301
Видатковий касовий ордер
Видана позика працівнику підприємства
377
301
Платіжна відомість, Видатковий касовий ордер
Виплачено аванс по заробітній платі працівникам підприємства
661
301


А тепер розглянемо порядок обліку операцій на рахунках в банку. Після закінчення операційного дня банк роздруковує виписки з особового рахунку кожного клієнта. Виписки банку надається клієнту, як правило, тільки у випадку, якщо мав місце рух грошових коштів на банківському рахунку.

Виписки банку і прикладені до неї розрахункові документи, підтверджуючі надходження або списання засобів, є підставою для відображення операцій по руху грошових коштів в бухгалтерському обліку.

Банківська виписка є документом банку, в якому по дебету відображено списання грошових коштів з поточного рахунку підприємства, а по кредиту – надходження грошових коштів на рахунок.

Для обліку наявності і руху грошових коштів, що знаходяться на рахунках в банках, призначений рахунок 31 "Рахунки в банках".

Рахунок 31 "Рахунки в банках" має наступні субрахунки:

311 "Поточні рахунки в національній валюті".
312 "Поточні рахунки в іноземній валюті".
313 "Інші рахунки в банку в національній валюті".
314 "Інші рахунки в банку в іноземній валюті".
По дебету рахунку 31 "Рахунки в банках" відображається надходження грошових коштів, по кредиту – їх використання.

Порядок обліку операцій на рахунках в банках наведено у табл. 7.

Таблиця 7. Облік операцій на рахунках в банках.

Первинний документ
Зміст господарської операції
Кореспондуючі рахунки
дебет
кредит
Надходження на банківський рахунок
Об’ява на внесок готівкою
Здана готівка з каси підприємства в банк
311, 312
301, 302
Платіжне доручення, заява на відкриття акредитиву
Перераховані грошові кошти на спеціальний рахунок для відкриття акредитиву
313
311
Платіжне доручення
Перераховані грошові кошти на інші спеціальні рахунки (наприклад, депозитний)
313
311
Платіжне доручення
Відкритий картрахунок в національній (іноземній) валюті
313, 314
311, 312
Виписка банку, меморіальний ордер
З розподільного рахунку зарахована виручка на валютний рахунок
312
314
Виписка банку, меморіальний ордер
Зараховані на поточний рахунок грошові кошти, що знаходяться в дорозі (наприклад, залишок грошових коштів, перерахованих для купівлі валюти; виручка, здана через інкасацію, придбана іноземна валюта тощо)
311, 312
333
Виписка банку
Отримані грошові кошти після пред'явлення короткострокового векселя до оплати
311
341
Виписка банку
Поступила оплата від покупців і
Продовження таблиці2. 7

замовників за відвантажені продукцію, товари, виконані роботи і послуги
311
361
Виписка банку
На розподільний рахунок отримана виручка в іноземній валюті
314
362
Виписка банку
Повернений раніше виданий аванс
311, 312
371
Виписка банку
Отримані дивіденди, відсотки, роялті і т. п.
311
373
Виписка банку
Відшкодована сума претензій, штрафів, пені, неустойки винною стороною
311, 312
374
Виписка банку
Відшкодована сума збитку особою, винною в нестачі цінностей
311
375
Виписка банку
Отримана орендна плата від орендарів
311
377
Виписка банку
Отримані засоби для формування пайового капіталу в кооперативах, КСП, ЖСЬК, кредитних союзах
311
41
Виписка банку
Отримані грошові кошти від продажу емітованих підприємством акцій в частині, рівній емісійному доходу
311
421
Виписка банку
Отриманий внесок від засновника
311
46
Виписка банку
Отриманий від засновника підприємства внесок, що перевищує статутний капітал (додатковий капітал)
311
422
Виписка банку
Отримані грошові кошти цільового фінансування
311
48
Виписка банку
Отримано відшкодування з бюджету, повернені переплати
311
641, 642
Виписка банку
Отримана передоплата від покупців або замовників
311, 312
681
Виписка банку
Отримана оплата авансом за декілька майбутніх періодів (наприклад, отримання авансових орендних платежів, оплати підписки на періодичні видання, виручки від продажу квитків транспортних і театрально-видовищних заходів, абонентної платні за користування засобами зв'язку і т. п.)
311
69
Виписка банку
Отримана виручка від реалізації
Продовження таблиці 2.7

товарів, робіт, послуг
311, 312
70
Виписка банку, меморіальний ордер
Зарахована на поточний рахунок сума, отримана від продажу валюти по курсу НБУ
311
711
Виписка банку
Отримані дивіденди від інших підприємств
311
731
Виписка банку
Отримані страхові платежі страхувальником
311
76
Платежі з банківського рахунку
Виписка банку, прибутковий касовий ордер
Видана готівка з банківського рахунку в касу підприємства
301, 302
311, 312
Платіжне доручення
Придбані проїзні квитки працівникам підприємства
331
311
Платіжне доручення
Перераховані грошові кошти з поточного рахунку на покупку іноземної валюти
333
311
Заява на продаж валюти
Перерахована банку іноземна валюта для продажу
334
312
Виписка банку, заява на продаж валюти
З розподільного рахунку списана іноземна валюта для обов'язкового продажу
334
314
Платіжне доручення
Здійснені короткострокові фінансові інвестиції (наприклад, в цінні папери інших підприємств)
35
311
Платіжне доручення
Перерахована передоплата постачальникам і підрядчикам
371
311
Сліп, квитанція платіжного термінала, чек банкомату і ін.
Списані засоби з картрахунку для оплати витрат, понесених підзвітною особою
372
313 (314)
Платіжне доручення
Сплачені витрати майбутніх періодів (наприклад, сплачена підписка на періодичні видання, сплачені авансом орендні платежі, сплачений страховий поліс і т. п.)
39
311
Платіжне доручення
Викуплені акції власної емісії у акціонерів
451
311
Платіжне доручення
Перераховані грошові кошти на виплату пенсій
472
311
Платіжне доручення
Повернений залишок невикористаного цільового фінансування
48
311
Платіжне доручення, платіжне доручення в іноземній валюті
Погашення заборгованості по короткостроковому кредиту
60
311 (312)
Платіжне доручення
Перераховано банку в погашення заборгованості по довгостроковому кредиту
61
311
Платіжне доручення
Погашена заборгованість по короткостроковому векселю
62
311
Платіжне доручення, платіжне доручення в іноземній валюті
Перерахована оплата постачальникам і підрядчикам
631 (632)
311 (312)
Платіжне доручення
Сплачені податки і збори (обов'язкові платежі)
641, 642
311
Платіжне доручення
Сплачені страхові внески по соціальному страхуванню
65
311
Платіжне доручення
Виплачена заробітна платня шляхом перерахування коштів на особові рахунки працівників
661
311
Платіжне доручення
Погашені зобов'язання перед учасниками (засновниками) по нарахованих дивідендах і інших виплатах
671, 672
311
Платіжне доручення
Повернений покупцю (замовнику) раніше отриманий аванс
681
311
Платіжне доручення
Сплачені відсотки (банку, по векселю і ін.)
684
311
Платіжне доручення, платіжне доручення в іноземній валюті
Здійснені інші платежі (наприклад, перерахована орендна плата орендодавцю, сплачені визнані підприємством суми штрафів, пені, неустойок, і інших санкцій в результаті невиконання договірних зобов'язань і ін.)
685
311, 312


Узагальнення інформації про наявність і рух грошових коштів (у національній та іноземній валюті в касах, на поточних, валютних та інших рахунках у банках), грошових документів (у національній та іноземній валюті), які знаходяться в касі підприємства (поштових марок, сплачених проїзних документів тощо) та коштів у дорозі здійснюється в Журналі 1 і відомостях до цього Журналу 1.1, 1.2, 1.3.

Журнал 1 використовується для відображення оборотів за кредитом рахунків 30 "Каса", 31 "Рахунки в банках", 33 "Інші кошти". У відомостях до Журналу 1 відображаються обороти за дебетом рахунків 30 (відомість 1.1), 31 (відомість 1.2), 33 (відомість 1.3).

Записи у Журналі 1 та відомостях здійснюються на підставі первинних та зведених облікових документів (звітів касира і доданих до них прибуткових та видаткових касових ордерів, виписок банку і доданих до них документів тощо) у розрізі кореспондуючих рахунків у хронологічному порядку підсумками за 2 - 3 дні. Можливо накопичення даних про операції з грошовими коштами за кожний день попередньо у допоміжній відомості у потрібному аналітичному розрізі з наступним перенесенням підсумкових оборотів за місяць до Журналу 1 і відомостей до нього.

Для відображення операцій, здійснених у іноземній валюті, використовується Журнал 1 і відомості до нього, які заповнюються у валюті здійснення операцій. Для кожної іноземної валюти, в якій здійснювалися операції, ведеться Журнал 1 і відомості до нього, які позначаються назвою валюти, в якій вони заповнюються.

Аналітичні дані про грошові кошти в іноземній валюті наводяться у гривнях і одночасно в тій валюті, в якій здійснювалась операція в іноземній валюті.

Залишки на відповідних рахунках у відомостях на кінець місяця встановлюються як різниця між сумою сальдо на початок місяця і дебетових оборотів по рахунку за поточний місяць і сумою кредитових оборотів за місяць.

Сальдо рахунків перевіряється з відповідними документами (звітами касира, виписками банку тощо).
Случайные рефераты:
Реферати - Могутній і рідкісний талант Остапа Вишні
Реферати - Іван Федорович Драч – життя та творчість
Реферати - Аналіз кіноповісті Довженка "Україна в огні"
Реферати - Василь Симоненко. Життя та творчість.
Реферати - Життя та творчість Григорія Сковороди
Реферати - Ліна Костенко
Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія