Міжнародні і національні стандарти (норми) аудиту
Аудит як форма інтелектуальної діяльності має певні особ­ливості організації і методики проведення. Міжнародні асо­ціації бухгалтерів і аудиторів узагальнили досвід організації і методики обліку та аудиту в країнах з різними формами власності і господарювання у вигляді міжнародних норм аудиту (МНА), які певною мірою виконують функції стан­дартів з обліку і аудиту.

Стандарти аудиту — це загальні керівні матеріали для допомоги аудиторам у виконанні їх обов'язків з аудиту фі­нансової звітності. У них подано професійні вимоги до якості (компетентність, незалежність, об'єктивність) аудитора та аудиторських висновків і доказів (свідчень). Метою стандар­тів аудиту є встановлення загальних правил аудиторської діяльності щодо організації і методики проведення. У прак­тиці аудиту в Україні в перехідний період до ринкової еко­номіки необхідно користуватися міжнародними і національ­ними стандартами, нормативними документами з організації і методології бухгалтерського обліку і фінансово-господарсь­кого контролю, які застосовуються у вітчизняній практиці.

Основні принципи і вимоги щодо розробки стандартів аудиту визначені міжнародними нормативами аудиту — 1 "Мета і основні принципи проведення аудиту" і 3 "Основні принципи регулювання аудиту". Останній унормовує прин­ципи аудиторської професійної відповідальності, які необ­хідно застосовувати при виконанні будь-якого аудиту і вра­ховувати при розробці конкретних стандартів аудиту.

До основних принципів норм аудиту відносять:

цілісність, об'єктивність і незалежність, конфіденційність, знання і компетентність;

правила використання результатів робіт, виконаних інши­ми аудиторами;

документальне оформлення, планування, одержання до­казів аудитором;

перевірка систем обліку і внутрішнього контролю;

аналіз висновків аудитора і складання ним звіту.

Кожний стандарт має визначити певну частину або сто­рону аудиторської роботи, повинен бути коротким і лако­нічним, але з достатньою повнотою описувати вимоги до регулювання об'єкта стандарту.

Міжнародні норми аудиту, розроблені і затверджені Між­народною федерацією бухгалтерів, подано у табл. 4.2.

Подані МНА мають єдину внутрішню структуру, до якої входять такі рубрики: вступ; мета аудиту; відповідальність за фінансові звіти; обсяг аудиту; етика; планування; робота, виконана іншими аудиторами; документація; очевидність аудиту; висновок і звіт.

Стосовно МНА 1 "Мета і основні принципи проведення аудиту" розглянемо зміст кожної рубрики стандарту.

Вступ — розглядається загальна мета аудиту та основні принципи, які є визначальними для професійної значущості аудиту і застосовуються при аудиті фінансової звітності.

Мета аудиту — встановити достовірність фінансової звіт­ності.

Відповідальність за фінансові звіти — визначається відпо­відальність за достовірність фінансової звітності управлінсь­кого апарату об'єкта. Це стосується точності й адекватності бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю принципам облікової політики, спрямованої на захист активів і пасивів суб'єкта господарювання.

Обсяг аудиту — інформація, необхідна для оцінки фінансо­вої звітності. Для цього аудитору необхідно вивчити систе­му обліку і внутрішнього аудиту, розібратися в оцінці ризи­ків контролю, що дасть змоіу визначити типи потенційних помилок, фактори ризику, методи перевірки.

Етика — вказується на потребу додержання основних правил етики професійного аудитора, визначених Міжна­родною федерацією бухгалтерів. Зокрема, аудитор має бути

Таблиця 1

Орієнтовний перелік міжнародних норм аудиту (МНА), іх зміст та використання під час проведення аудиту

Найменування норм

Зміст норм

Використання норм

МНА 1 "Мета і

Визначено мету аудиту,

При вирішенні організацій­

основні прин­

його предмет і організаційні

них питань проведення ау­

ципи проведен­

принципи

диту

ня аудиту"

МИ А 2 "Обо­

Конкретизовано обов'язки

При складанні організацій-

в'язки аудитора

аудитора перед клієнтом

но-догонірноі документації

перед клієнтом"

(замовником)

МНА 3 "Основ­

Викладено принципи, перед­

У всіх видах аудиторської

ні принципи ре­

бачені законодавством і нор­

діяльності

гулювання ау­

мативними документами, що

диту"

регулюють аудиторську ді­

яльність

МНА 4 "Плану­

Порядок організації і пла­

При складанні поточних і

вання аудиту"

нування аудиторської ді­

річних планів діяльності ау­

яльності

диторської організації

МНЛ 5 "Вико­

Методика використання

При проведенні комісійно­

ристання мате­

висновку (акта) аудитора

го аудиту на підприємстві

ріалів іншого

з інших питань, які вирішу­

(кілька аудиторів)

аудитора"

ють для одного замовника

МНА 6 "Оцінка

Можливий ризик помилок

При виборі методики з мс­

ризику і внут­

при проведенні аудиту,

тою запобігання неправиль­

рішній кон­

внутрішній контроль

ним висновкам

троль аудиту"

результатів аудиту

МНА 7 "Кон­

Методичні рекомендації до

На всіх стадіях аудиту

троль якості ро­

контролю роботи аудитора

боти аудитора"

МНА 8 "Ауди­

Обгрунтування доказів

У процесі проведення ауди­

торські докази"

результатів аудиторського

торського дослідження, об­

дослідження

грунтування та реалізації

його результатів

МНА 9 "Доку­

Характеристика докумен­

У процесі проведення ауди­

ментація ауди­

тації, яка застосовується в

торських робіт

ту"

аудиті

МНА 10 "Вико­

Зміст внутрішнього аудиту,

Для дослідження результа­

ристання резуль­

що провадиться на підпри­

тів інвентаризації, тематич­

татів внутріш­

ємстві замовника, та поря­

них ревізій, при проведенні

нього аудиту"

док використання

внутрішнього аудиту

його зовнішнім аудитом

МНА 11 "По­

Характеризують типові по­

При визначенні методик про­

милки аудиту"

милки аудиторів та дають

ведення аудиту та інформа­

рекомендації щодо запобі­

ційного забезпечення

гання їм

МНА 12 "Аналі­

Методика виконання аналі­

Для процедур економічного

тичні процеду­

тичних процедур у ауди­

аналізу, статистичних, еконо-

ри аудиту"

торському дослідженні

міко-математичних на всіх

стадіях аудиторського дос­

лідження

Продовження табл. 2

Найменунання норм

Зміст норм

Використання норм

МІ1А 13 "Синте­

Рекомендації до узагаль­

При оформленні результатів

тичні процедури

нення аудитором викона­

аудиту у машинограмах, таб­

аудиту"

ної роботи

лицях, відомостях

МІ1А 1.1 "Інша

Характеризують інформа­

При складанні кон'юнктур­

інформація з фі­

цію разом з фінансовою

них оглядів на достовірність

нансової діяль­

звітністю

інформації керівництва під­

ності, яка підля­

приємств, корпорацій із оп­

гає аудиту"

рилюдненими фінансовими

звітами

МИЛ 15 "Аудит

Методичні рекомендації

Для дослідження проектної

при електронній

щодо проведення аудиту в

документації з створення

обробці даних"

умовах автоматизованої

АС01, використання авто­

системи обробки інфор­

матизованого банку даних

мації (ЛС01)

(АБД)

МНЛ 16 "Техні­

Методика проведення ау­

При дослідженні баз даних

ка проведення

диту з використанням нор-

АСОІ для аудиту фінансо­

аудиту з вико­

мативно-довідкоиої і фак­

во-господарської діяльності

ристанням ком­

тографічної інформації

п'ютерів"

АС01

МНА 17 "Конт­

Взаємний контроль опера­

При складанні актів вивірян­

рагенти замовни­

цій і документів при про­

ня взаєморозрахунків з контр­

ка і аудит"

веденні аудиту

агентами, банками та ін.

МНА 18 "Вико­

Види експертиз (технічні,

При залученні експертів з

ристання виснов­

графічні, екологічні, това­

окремих питань фінансово-

ків експертів при

рознавчі та ін.), зміст і

господарської діяльності

аудиті"

призначення їх

МНА 19 "Ауди­

Методичні прийоми несу-

Для застосування теорії ймо­

торська вибірка"

цільного статистичного дос­

вірності

лідження

МНА 20 "Вплив

Достовірність початкових

Для автоматизації інформа­

електронної об­

і вихідних даних бухгал­

ційного забезпечення аудиту

робки даних на

терського обліку, передба­

у реальному масштабі часу

оцінку облікових

чених проектною докумен­

систем і внутріш­

тацією із створення АС01;

нього контролю"

використання даних бух­

галтерського обліку для

внутрішнього контролю на

підприємстві

МНА 21 "Події,

Визначають відповідаль­

При внесенні змін до вис­

які відбулися у

ність аудитора після скла­

новку аудитора або при ро­

замовника після

дання висновку за даними

зробці додаткових рекомен­

складання балан­

балансу і подіями, які ви­

дацій акціонерам, директо­

су і висновку ау­

никли при затвердженні

рату щодо усунення нега­

дитора"

фінансового звіту збора­

тивних явищ у фінансово-

ми акціонерів, директора­

господарській діяльності

том

МНА 22 "Репре­

Звернення аудиторів до ад­

Для уточнення, пояснен­

зентація керів-

міністрації з проханням про

ня окремих показників фі-

Продовження табл. 2

Найменування норм

Зміст норм

Використання норм

ництва щодо ін­

надання письмових репре­

нансової звітності замов­

формації, поданої

зентацій з окремих питань.

ника

аудиту"

Репрезентації керівництва як

в усній, так і в письмовій

формі є джерелом інформа­

ції для аудиту

М НА 23 "Оцінка

Визначають критерії, за

При визначенні платоспро­

аудитором мож­

якими підприємство є бан­

можності підприємства, його

ливості постійно­

крутом

ліквідності та інших крите­

го функціонуван­

ріїв можливого банкрутства

ня підприємства"

підприємства

МНА 24 "Вис­

Рекомендації щодо аудиту

Для проведення комісійно­

новки аудиторів

з питань, які стосуються

го аудиту фінансово-госпо­

спеціального

різних галузей знань

дарської діяльності

призначення"

МНА 25 "Обгрун­

Достовірність інформацій­

При дослідженні достовір­

тованість і ауди­

ного забезпечення і запо­

ності інформації, представ­

торський ризик"

бігання ризику

леної аудитору д мстою за­

побігання помилкам

МНА 26 "Аудит

Методичні рекомендації

Для оцінки обліку матеріа­

облікових

щодо контролю оцінки ре­

лів, основних засобів, інвен­

оцінок"

сурсів підприємства-замов­

таря та обгрунтування дос­

ника, відображених в об­

товірності їх

ліку

МНА 27 "Аудит

Методи аналізу інформації

Для проведення перспектив­

перспективної

з перспектив розвитку фі­

ного аудиту фінансово-гос­

фінансової ін­

нансово-господарської ді­

подарської діяльності (біз­

формації (бізнес-

яльності підприємства-за­

нес-плану)

плану)"

мовника

МНА 28 "Ауди­

Стандарт аудиторського

При складанні висновку

торський звіт"

звіту включає структуру

(акта) про результати про­

висновку щодо проведеної

веденого аудиту фінансової

перевірки фінансової звіт­

звітності і балансу,адекват­

ності в цілому, балансу і

ність їх бухгалтерському об­

звіту про фінансовий стан,

ліку і відповідність чинно­

відповідність їх чинному

му законодавству

законодавству

МНА 29 "Відпо­

Правовий захист і відпо­

Додержання законодавства і

відальність ауди­

відальність аудитора при

виконання завдання (догово­

тора"

виконанні договірних зо­

ру) на проведення аудиту

бов'язань

прямолінійним і чесним, об'єктивним і не піддаватися тиску інших, тобто бути повністю незалежним. Аудитор повинен додержувати правил конфіденційності, необхідної для надан­ня професійних послуг. Правила етики також вимагають відповідності роботи аудитора технічним і професійним стан­дартам та нормативам бухгалтерського обліку і аудиту. Ауди­тор також має додержувати інструкцій клієнтів, якщо вони не суперечать нормативно-правовим актам, що діють у країні.

Планування — зазначається потреба планування роботи аудитора, проведення контрольних тестів, які дадуть змогу йому якісно виконати замовлення клієнта. Планування необ­хідне для отримання інформації про бізнес клієнта, вивчен­ня системи обліку і внутрішнього контролю; оцінки ступеня ризику, в тому числі ризику матеріальних втрат; розрахун­ку необхідного часу і обсягу аудиторської роботи.

Робота, виконана іншими аудиторами — аудитор зобов'яза­ний перевіряти ту частину роботи, яку доручив виконувати іншим фахівцям або аудиторам, що підпорядковані йому. Якщо аудитор використовує результати роботи, виконаної іншими працівниками, то він повинен бути упевнений, що ця робота відповідає вимогам аудиту.

Документація — робота аудитора має документуватися ним самим, що необхідно для оцінки її якості, своєчасності та відповідності стандартам бухгалтерського обліку й аудиту.

Очевидність аудиту — для отримання показників ефек­тивності бухгалтерського обліку і контролю господарських операцій вдаються до контрольних тестів.

Висновок і звіт — висновок аудитора має бути обгрунтова­ним фінансовою звітністю, до якої висуваються такі вимоги:

відповідність фінансової інформації вимогам достовірної звітності;

адекватність звітності даним бухгалтерського обліку. До звіту аудитора ставиться вимога висвітлення причин і наслідків аудиторської перевірки фінансової звітності.

Отже, в МНА викладають основні напрями аудиту, зок­рема планування, контроль, і фіксацію результатів викона­ної роботи. При цьому зазначається, що аудитор має вивчи­ти систему обліку і оцінити її придатність для складання достовірної звітності. Отримані аудитором дані повинні бути достовірними і достатніми для обгрунтування висновків з питань, поставлених на дослідження аудиту. Аудитор може не виконувати частину роботи у випадку, якщо він впевне­ний, що внутрішній контроль (аудит) на підприємстві доб­роякісний. Так, аудитор може використати дані інвентари­зації матеріально-виробничих запасів, перевірених ревізора-ми фірми, якщо він впевнений в якісному її проведенні та відображенні результатів у системі обліку і звітності.

Аудиторська палата України з метою регламентування правил і порядку проведення аудиту та виконання аудиторських пос­луг розробляє і частково завершила складання національних стандартів аудиту. Грунтуються вони на законодавстві України про аудиторську діяльність і міжнародних нормах аудиту, а також професійній термінології, прийнятій у світовій практиці.

Правові й організаційні основи аудиторської діяльності н Україні регламентуються законодавством, а також нормативними актами про сертифікацію фахівців з аудиту і ліцензування їхньої діяльності. Основними концепціями з розробки національних стандартів, затверджених Аудиторською палатою України, пе­редбачено скласти двадцять основних нормативів (табл. 4.3).
Случайные рефераты:
Реферати - Василь Симоненко – соловей української літератури
Реферати - Життя та творчість Ліни Костенко
Реферати - Життя і творчість прозаїка Бориса Лавреньова
Реферати - Засудження егоїзму і бездуховності у повісті Івана Нечуя-Левицького "Кайдашева сім’я"
Реферати - Життя і творчість Михайла Семенко
Реферати - Життєвий і творчий шлях В. Булаєнка
Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія