Юридичні документи. Документи по особовому складу
ЗМІСТ

Теоретична частина. 3

1. Загальні положення. 3

2. Оформлення і ведення особової картки по формі № П-2. 3

3. Оформлення та ведення особової картки по формі № П-2ДС 4

4. Заповнення особового листка з обліку кадрів. 7

Додатки. 10

1. Особова картка по формі № П-2. 10

2. Особова картка по формі № П-2ДС 12

3. Особливий листок з обліку кадрів. 17

Практична частина. 20

Контракт з найманим працівником 20

Список використаних джерел. 22

Теоретична частина

1. Загальні положення

Управлінська діяльність знаходить своє відображення у документах, за допомогою яких здійснюються різноманітні функції: матеріально-технічне забезпечення, ціноутворення, організаційно-розпорядчі, облікові тощо.

Найхарактерніше для усіх документів те, що вони є джерелами або носіями інформації і мають відповідати таким вимогам, як придатність до тривалого зберігання, максимальна наочність.

Тому він повинен бути правильно складений як за формою, так і за змістом. Найважливішими документами виробничого процесу на підприємстві, в установі, організації є документи, що містять інформацію про особовий склад, зафіксовану в облікових документах.

Облік кадрів здійснюють кадрові служби (менеджери персоналу) або спеціально уповноважені посадові особи на підприємствах з малим обсягом робіт.

До основних документів з обліку кадрів (особового складу) належать:

• накази про прийняття, переведення та звільнення працівників (первинні документи з обліку чисельності працівників);

• особова картка за формою № П-2 (ведеться на всіх працівників, незалежно від строку, трудового договору і форми власності, виду діяльності й галузевої належності підприємства, установи, організації);

• особова справа (ведеться на керівників, спеціалістів і матеріально відповідальних працівників):

• штатно-посадова книга, алфавітна книга, книга руху кадрів тощо.

2. Оформлення і ведення особової картки по формі № П-2

Основним обліковим документом особового складу (кадрів, персоналу) є особова картка по формі № П-2.

Особові картки ведуться на всіх працівників підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, виду діяльності й галузевої належності.

Особові картки комплектуються відповідно до штатного розпису по структурних підрозділах, а всередині структурного підрозділу — по прізвищах працівників за алфавітом.

На сумісників, тимчасових працівників і жінок, які знаходяться у відпустці по догляду за дитиною, особові картки комплектуються окремо. З карток складається картотека особового складу підприємства, установи, організації. Усі записи в особовій картці підтверджуються особистим підписом працівника.

Заповнює особову картку фахівець з кадрів (чи особа, яка відповідає за оформлення працівників на роботу) на підставі опитування працівника та відповідних документів: паспорта, трудової книжки, документа про освіту (кваліфікацію, спеціальність), про стан здоров'я. Особова картка заповнюється за відповідною формою чорнилом чи кульковою ручкою за винятком 12 і 13 пунктів. Ці пункти (паспортні дані, домашня адреса і телефон) заповнюються олівцем у зв'язку з можливими змінами.

3. Оформлення та ведення особової картки по формі № П-2ДС

Особові картки (форма № П-2ДС) заповнюють усі органи, установи (організації), на працівників яких поширюється Закон України "Про державну службу".

Питання, пов'язані з порядком ведення особової картки, її зберіганням, повнотою інформації, актуальністю, регулюються чинним законодавством та іншими документами (паспорт, військовий квиток, дипломи, свідоцтва).

Особова картка заповнюється українською мовою, в називному відмінку (крім окремо зазначеного).

До особової картки заносяться:

І. Загальні відомості

Пункти 1-11 заповнює державний службовець відповідно до записів у паспорті, дипломі, свідоцтві, атестаті про освіту та інших документів.

1. Прізвище: теперішнє, дівоче — в дужках, якщо таке існує; ім'я та по батькові.

2. Громадянство України: число (дд) — двозначне число, місяць (мм) — назва, рік (рррр) — чотиризначне число.

3. Місце народження: країна, область, район, місто (село).

4. Дата народження: число (дд), місяць (мм), рік (рррр).

5. Освіта: вища, середня:

назва навчального закладу (на момент закінчення) та його місцезнаходження;

(рррр) дата вступу і закінчення навчального закладу; спеціальність: заповнюється відповідно до запису в дипломі (свідоцтві);

кваліфікація: заповнюється відповідно до запису в дипломі (свідоцтві);

диплом (свідоцтво): номер і дата його видачі (дд, мм, рррр). Якщо державний службовець навчається у навчальному закладі, то заповнюються тільки графи: назва навчального закладу та його місцезнаходження, рік вступу, спеціальність, як було вказано вище.

6. Науковий ступінь, вчене звання: заповнюється відповідно до запису в дипломі, (рррр) рік присвоєння, номер диплома, (дд, мм, рррр) дата його видачі.

7. Якими мовами володієте і в якій мірі: читаєте і перекладаєте зі словником, читаєте і можете розмовляти, володієте вільно.

8. Наукові праці та винаходи: кількість опублікованих монографій, статей, винаходів; список опублікованих робіт.

9. Сімейний стан: члени сім'ї із зазначенням дати народження, прізвища, ім'я та по батькові.

10. Паспорт: серія, номер, ким виданий, дата видачі— записується відповідно до запису у паспорті.

11. Домашня адреса: телефон, місто, поштове відділення, вулиця, корпус, номер будинку, квартира, особистий підпис.

Дата прийняття Присяги державного службовця: число — двозначне, місяць — назва, рік — чотиризначне число.

13. Прийняття на державну службу:

а) на підставі конкурсу: номер протоколу, дата (число — двозначне, місяць — назва, рік — чотиризначне число);

б) до патронатної служби: посада керівника;

в) з резерву: дата включення до резерву;

г) інше: згідно з встановленим законодавством (ст. 15 Закону України "Про державну службу").

14. Загальний стаж роботи: вказується приведена дата, яка визначається згідно з Законом України "Про пенсійне забезпечення", відповідно до записів у трудовій книжці.

15. Безперервний стаж роботи: відповідно до записів у трудовій книжці.

16. Стаж державної служби: вказується приведена дата, яка визначається згідно з Порядком обчислення стажу державного службовця 2-VIII — заповнюється відповідно до вимог таблиць.

Записи повинні здійснюватись у точній відповідності до формулювання чинного законодавства і з посиланням на відповідну статтю, пункт законів (Закон України "Про державну службу", КЗпП України).

II. Продовження терміну перебування на державній службі

У графі "Підстава": номер і дата листа-погодження Головдерж-служби, на підставі якого продовжено термін перебування на державній службі.

III. Просування по службі в державному органі

При кожній заміні: назви структурного підрозділу, посади, категорії, рангу (див. таблицю) проводиться окремий запис.

IV. Відпустки

Запис здійснюється по запропонованій формі, що відповідає чинному законодавству.

V. Дисциплінарна відповідальність

Заповнюється відповідно до ст. 14 Закону України "Про державну службу".

У графі 1 "Причина" — причина, що призвела до дисциплінарної відповідальності.

У графі 2 "Вид стягнення" — дисциплінарне стягнення, захід дисциплінарного впливу; у випадку, коли державного службовця усунено від службових обов'язків і призначено службове розслідування відповідно до ст. 22 Закону України "Про державну службу", необхідно додатково вказувати строки усунення (термін від _до _, на який усунуто), результати розслідування.

VI. Заохочення, нагороди, почесні звання

Запис здійснюється на підставі рішення відповідного органу.

VII. Зарахування до кадрового резерву

Графа 1 "Орган, до якого зараховано в кадровий резерв" — назва органу, до якого зараховано в кадровий резерв.

VIII. Підвищення кваліфікації

Назва навчального закладу (на момент закінчення), у тому числі за кордоном.

Програма чи тематика підвищення кваліфікації: заповнюється відповідно до запису у дипломі (свідоцтві).

IX. Відомості про військовий облік

Заповнюється згідно з "Інструкцією про порядок ведення обліку військовозобов'язаних і призовників на підприємствах, в установах, організаціях та відповідно до записів у військовому квитку.

Додаткові відомості:

а) відомості, відповідно до статей 12, 16 Закону України "Про державну службу", а саме: не мав судимості, не займаюсь підприємницькою діяльністю безпосередньо або через посередників, не працює за сумісництвом, не повірений третіх осіб у справах державного органу, не член складу керівних органів підприємств тощо;

6) до якої категорії пільговиків відноситься — пенсіонер та інші, номер посвідчення, дата видачі (дд, мм, рррр) та назва органу, який видав.

Дата і причина звільнення.

Записи здійснюються у точній відповідності до формулювання чинного законодавства і з посиланням на відповідну статтю, пункт КЗпП України або ст. ЗО Закону України "Про державну службу". Особова картка по формі № П-2ДС затверджена наказом Мінстату України від 26.12.95 № 343.

4. Заповнення особового листка з обліку кадрів

Особовий листок з обліку кадрів є одним з основних документів особової справи і становить перелік запитань про біографічні дані працівника, освіту, його роботу в минулому, відношення до військової служби, сімейний стан тощо.

Особовий листок працівник заповнює чорнилом або кульковою ручкою власноручно без підчисток та виправлень. Записи робляться розбірливо та без невстановлених скорочень. На всі поставлені запитання необхідно давати повні відповіді.

Начальник відділу кадрів (інспектор чи фахівець) обов'язково звіряє правильність записів у особовому листку з документами. При цьому особлива увага приділяється правильності запису найменувань організацій, населених пунктів, дат та інших відомостей (посад, кваліфікацій тощо).

Послідовність заповнення особового листка:

1. Прізвище, ім'я, по батькові (пишеться без скорочень)

2. Стать (записується словами: чоловіча, жіноча.

3. Рік, число й місяць народження (записується таким чином: 1950, 25 серпня.

4. Місце народження (вказується повна назва населеного пункту, району, області)

5. Освіта (вища, неповна вища, середня, неповна середня, початкова). Найменування навчального закладу вказуються так, як він називався на період його закінчення. Записується повне найменування факультету чи відділення. Рік вступу, закінчення або вибуття записується так: 1991,1995. Записують повну назву спеціальності та вказують номер диплома.

6. На запитання, якими мовами володієте, відповідають таким чином: читаю й перекладаю зі словником; читаю й можу розмовляти; володію вільно.

7. Учений ступінь, учене звання записують так: кандидат філологічних наук, доцент. У разі відсутності такого робиться запис "не маю".

8. Відповідь на запитання про наукові праці та винаходи слід записувати так: маю 5 наукових праць та 3 зареєстровані винаходи в галузі будівництва (список додається) або наукових праць та винаходів не маю.

9. Виконувана робота з початку трудової діяльності відображається відповідно до записів у трудовій книжці. Зазначаються також період навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, військова служба й робота за сумісництвом.

10. Державні нагороди (вказується назва нагороди й час її одержання).

11. Відношення до військового обов'язку та військове звання (записуються так: військовозобов'язаний, старший лейтенант. Склад — командний (адміністративний, технічний тощо), рід військ — сухопутні).

12. Родинний стан на момент заповнення особового листка (перелічуються всі члени сім'ї із зазначенням віку).

13. Домашня адреса (записується із зазначенням поштового індексу, найменування населеного пункту, району, області, вулиці, номерів будинку, квартири, телефону).

14. Паспорт (вказуються серія, номер, коли й ким виданий). Проставляючи дату заповнення листка, вказують: число, місяць (словом), рік. Особистий підпис ставиться розбірливо.

Додатки

1. Особова картка по формі № П-2
Случайные рефераты:
Реферати - Леся Українка на Західній Україні
Реферати - Життя і діяльність В.Вининченка
Реферати - Василь Симоненко. Життя та творчість.
Реферати - Драматургічна творчість Миколи Куліша (пошукова робота)
Реферати - Іван Драч
Реферати - Дитяча Література (контрольна робота)
Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія