Інвестиційна діяльність: спеціальний режим
Запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності на території м. Нововолинська є доцільним і конче необхідним, оскільки тут нагромадився цілий комплекс проблем, що потребують негайного розв'язання саме шляхом реалізації територіального підходу. Оцінка проектних рішень і пропозицій щодо визначення території пріоритетного розвитку (ТПР) "Нововолинськ" виходить з результатів проведеного аналізу. Виявлення та ранжирування основних суспільно-виробничих проблем та формування на їх основі взаємопов'язаної є базою обґрунтування системи цілей і визначення головної мети.

До цілей створення ТПР відносяться:

вирішення проблем цивілізованого закриття вугільних шахт і пом'якшення соціальних наслідків їх ліквідації;
реанімація існуючих робочих місць шляхом залучення іноземних та вітчизняних інвестицій під пільгові митні, валютно-фінансові, податкові та інші умови економічної діяльності;
поліпшення платіжного балансу бюджету міста;
вирішення екологічних проблем ліквідації шахт;
завершення будівництва потужної шахти № 10 "Нововолинська";
організація серійного виробництва ліцензійних вітрових електростанцій потужністю 110 і 600 кВт;
інтенсифікація сільськогосподарського виробництва на основі західних технологій;
будівництво на основі новітніх технологій теплоелектроцентралі малої потужності, яка, з одного боку, дасть змогу продовжити життя шахтам, а з другого боку – вирішить питання забезпечення регіону тепловою і електричною енергією;
активізація зовнішньоекономічних зв'язків України з європейськими країнами;
розвиток прикордонного співробітництва.
В результаті проведеного дослідження формування єдиного комплексу цілей розроблено концепцію впровадження спеціального режиму на території м. Нововолинська, яка спирається на такі основні принципи:

використання найсучасніших засобів у технологічному процесі (пріоритет найсучасніших технологій);
підтримка створення нових підприємств малого та середнього бізнесу, в тому числі за участю іноземних інвесторів;
забезпечення платоспроможного попиту на споживчі товари і послуги за рахунок додаткового надходження грошових коштів ззовні;
об'єднання транспортних і складських функцій з комплексом інших послуг (багатофункціональність);
максимальна зайнятість всього населення у виробництві та обслуговуванні.
ТПР "Нововолинськ" розташована в південно-західній частині Волинської області на відстані 4 км від державного кордону з Польщею, 115 км – від міста Львова, 200 км – від міста Бреста і 90 км від міста Луцька. Через Нововолинськ проходить дорога А-256, яка з'єднує Брест зі Львовом. В господарстві міста зайнято 23 тис. чоловік. На промислових підприємствах, зайнято 56% всіх працюючих.

Пріоритетним напрямком економічного розвитку міста, в якому споруджено 9 шахт, було вугледобування. Тут працювало 15 підприємств машинобудівної, легкої та харчової промисловості, З автотранспортні об'єднання і 3 будівельні управління.

Нині місто опинилося в критичному становищі. В результаті відпрацювання запасів кам'яного вугілля 6 шахт перестали функціонувати, що призвело до скорочення більше 6 тис. робочих місць. У 1989 році розпочалося будівництво шахти № 10 "Нововолинська" з проектною потужністю 900 тис. тонн вугілля за рік, де має бути зайнято 1516 працівників. Готовність шахти зараз становить лише 30%. Для завершення її спорудження необхідно ще 72 млн. грн..

У місті не працюють два найбільші промислові об'єкти – ВАТ "Оснастка" і ВАТ "Нотекс", внаслідок чого майже 8 тис. працівників перебувають у вимушених відпустках. Через відсутність фінансування і кредитування будівництва зупинилося 5 підприємств будівельної індустрії. Суттєво зменшилися обсяги виробництва на підприємствах переробної галузі.

В місті продовжується процес закриття неперспективних вугільних підприємств. А додаткові робочі місця практично не створюються.

Завданням першочергової ваги є працевлаштування людей, вивільнених в результаті закриття шахт. Необхідність вирішення проблеми найгостріше відчувається в селищі Жовтневе.

Становище в місті погіршується, ще й тому, що велике підприємство "Оснастка", яке було збудоване в рамках Ради Економічної Взаємодопомоги соціалістичних країн, з розвалом соцтабору і СРСР повністю втратило замовників, тож 5000 висококваліфікованих працівників залишились без роботи. Тут простоює унікальне обладнання.

Через відсутність ринків збуту в Україні і низьку конкурентну спроможність продукції на зовнішньому ринку зупинилось ще одне велике підприємство міста – бавовнопрядильна фабрика ("Нотекс"), де без роботи залишились 2500 працівників, переважно жінок з шахтарських родин. Відновлення роботи цього підприємства можливе лише після його перепрофілювання, що потребує значних інвестицій.

За прогнозами, до 2003 року в Нововолинську буде ліквідовано загалом понад 12 тисяч робочих місць, а разом з прихованим безробіттям в місті і його околицях без роботи залишиться 20 тис. чоловік, що становитиме більшу частину працездатного населення.

Таким чином, м. Нововолинськ і селище Жовтневе мають достатню кількість трудових ресурсів. Цей регіон має і солідний економічний та науково-технічний потенціал. Він займає вигідне географічне положення, добре забезпечений об'єктами виробничої та соціальної інфраструктури, розгалуженою системою комунікацій, в тому числі транспортною мережею і засобами зв'язку. Все це свідчить про доцільність створення вільної економічної зони (ВЕЗ) у цьому регіоні, яка може поєднати в собі риси зон різних типів: зовнішньоторговельної, комплексно-виробничої, прикордонної торгівлі.

Метою створення ТПР є формування нових та реанімація Існуючих робочих місць шляхом залучення іноземних і національних інвестицій під пільгові митні, валютно-фінансові, податкові та інші умови економічної діяльності.

Концепція ТПР "Нововолинськ" ґрунтується на таких основних принципах:

використання найсучасніших засобів у технологічному процесі (пріоритет найсучасніших технологій);
підтримка створення нових підприємств "малого" та "середнього" бізнесу, в тому числі й з участю іноземних Інвесторів;
забезпечення платіжоспроможного попиту на споживчі товари і послуги за рахунок додаткового притоку грошових коштів ззовні;
об'єднання транспортних і складських функцій з комплексом інших послуг (багатофункціональність);
максимальна зайнятість всього населення у виробництві і обслуговуванні.
Цілі утворення ТПР "Нововолинськ":

вирішення проблеми зайнятості працівників гірничодобувних підприємств, які закриваються;
залучення іноземних та вітчизняних інвестицій і передових технологій;
утворення інфраструктури для розширення міжнародних економічних зв'язків, що дасть змогу інтегрувати внутрішню економіку в світовий ринок;
розвиток експортних та імпортозамінюючих виробництв;
ефективне комплексне використання виробничого потенціалу і природних ресурсів регіонів;
підвищення рівня життя населення, вирішення соціальних проблем регіону;
розвиток підприємництва.
Отже, на сьогодні ТПР "Нововолинськ" – це територія:

експортно-імпортна промислова, орієнтована на виробництво експортної та імпортозамінюючої продукції на основі природного і виробничого потенціалів регіону;
транзитно-транспортна із забезпеченням зовнішньоторговельних операцій і послуг транзитного, транспортно-експедиторського і складського характеру;
підприємницька із забезпеченням пільгових умов реалізації інвестиційних програм з використанням перспективних наукоємних виробничих, інформаційних та інвестиційно-фінансових технологій і утворення відповідних установ та закладів.
Передбачається, що на об'єктах ТПР "Нововолинськ" будуть виконуватися такі операції:

виробництво і реалізація високоліквідної конкурентоспроможної продукції (рулонні упаковки, потужні електровітростанції, дешеві теплова і електрична енергія, екологічно чиста сільськогосподарська продукція і т. д.);
подальший розвиток соціальної інфраструктури міста і всього регіону;
надання послуг митними складами;
здійснення природоохоронних робіт;
прискорення темпів будівництва шахти №10 "Нововолинська". ТПР базується на диверсифікації економіки міста шляхом створення;
фінансово-економічної основи для стабільного соціально-економічного розвитку міста Нововолинська і навколишніх сіл.
Агентства з розвитку бізнесу і підприємницької діяльності:

організаційної бази для сталого соціально-економічного розвитку Нововолинська і навколишніх сіл;
програми розвитку міста Нововолинська;
системи взаємодії з Єврорегіоном "Буг".
Крім того передбачається:

забезпечення максимальної участі вивільнюваних працівників вугільних підприємств у проектах реструктуризації вугільної галузі.
розробка програми фінансування міста, створення механізму гарантії інвестицій для підтримки диверсифікації місцевої економіки, розробки механізму залучення інвестицій для створення компенсуючих робочих місць, фонду розвитку міста.
Формування програми розвитку міста включає:

розгляд комплексу питань муніципальної реформи і передачі фондів і соцсфери Міністерства вугільної промисловості в місті у міську комунальну власність;
створення "бізнес-центрів" прибутку на підприємствах "Оснастка" і "Нотекс";
створення бізнес-інкубатора для "малого" і "середнього" бізнесу;
підтримку реалізації проектів Світового банку по лінії реструктуризації вугільної галузі у приватному секторі;
створення системи перекваліфікації працівників вугільної галузі для участі в бізнес-проектах Світового банку розвитку вітроенергетики.
Головна увага повинна приділятись залученню інвестиційних коштів, кредитних ресурсів, створенню сприятливого інвестиційного клімату. Саме на це й і повинні бути спрямовані підтримка Уряду, діяльність міських державних структур, активність громадськості міста.

Завдяки залученню зарубіжних і національних інвестицій передбачається здійснити ряд проектів (табл. 1).

Таблиця 1. Проекти, що пропонуються до здійснення внаслідок залучення зарубіжних і національних інвесторів

Назви проектів
Вартість проекту, тис. дол. США
Кількість створених робочих місць, чол.
Термін реалізації, рік
1
2
3
4
Організація випуску полімерних виробів, гуаші і художніх фарб
117
40
2000
Розвиток виробництва продукції харчування на основі олії і саломасу
1032
150
2000
Первинна переробка та розфасовка чаю та спецій
250
120
2000
Виробництво харчових продуктів
231
31
2000
Виготовлення збірних дерев'яних конструкцій будинків і віконних та дверних блоків
250
32
2000
Комплекс з переробки зерна в борошно
33
16
2000
Організація виготовлення електродів
20
21
2002
Створення комплексу з переробки сільгосппродукції на базі потужностей
280
134
2004
Будівництво шахти № 10 "Нововолинська"
13400
1400
2003-2004
Розгортання серійного виробництва електричних вітроустановок потужністю 110 і 600 кВт
4080
751
2000-2005
Спорудження на базі незавершеного будівництва заводу стінових матеріалів новітньої теплоелектроцентралі малої потужності
40000
400
2005
Комплекс з переробки шкіри для виготовлення взуття та інших шкіряних виробів
200
130
2005
Будівництво інфраструктури прикордонного переходу "Морозовичі"
3400
135
2006
Закінчення будівництва III черги очисних споруд
700
23
2006
Створення митних складів
40
40
2006


Таблиця 2. Прогнозна оцінка інвестиційних надходжень до 2009 року

Галузева спеціалізація підприємств
Розмір інвестицій у створення ТПР
іноземних, тис. дол. США
національних, тис. грн.
Поліграфічна

3663
Вугільна

72000
Машинобудівна
40037
110
Харчова

240
Деревообробна

39000
Переробна

4129
Зв'язок

600
Комунальне господарство

4
Інші галузі

2768
Всього
40037
122514


Доцільність створення і функціонування зон вільного підприємництва можливе, якщо в розрахунку економічних результатів їх діяльності доведено, що витрати на створення будуть перекриті доходами від її діяльності, а також буде отримано позитивний соціально-економічний ефект для забезпечення регіонального розвитку. Тому до основних критеріїв результативності ТПР відносять такі показники: економічні, соціальні, екологічні, спеціальні.

Заснування і діяльність ТПР "Нововолинськ" дадуть можливість докорінно перебудувати економіку міста, прискорити соціально-економічний розвиток регіону, впровадити нові технології, залучити інвестиції, підвищити життєвий рівень населення, поліпшити платіжний баланс.

Таблиця 3. Розрахунок ефекту спеціального режиму інвестування

Показники
Надходження за рік, млн. грн.
Сума всіх видів платежів, що будуть надходити від існуючих підприємств до:
10,2
місцевого бюджету
7,0
державного бюджету
3,2
Сумарні податкові і митні платежі в разі відсутності спеціального економічного режиму
8,6
Сума всіх видів платежів, яка має надійти до:
8,3
місцевого бюджету
5,9
державного бюджету
2,3
різниця сум надходжень до:
2,0
місцевого бюджету
1,1
державного бюджету
0,9
Втрата надходжень від оподаткування підприємств за рахунок встановлення зональної системи податкових пільг
2,0
Втрата надходжень митних платежів в умовах застосування спеціального митного режиму

Податкові виплати суб'єктів
6,7
Митні платежі суб'єктів

Зовнішні інвестиції:

в т. ч. зарубіжні
4,0
інших регіонів
12,3Разом з вирішенням економічних, соціальних і специфічних проблем буде вирішена і екологічна проблема (закінчиться будівництво третьої черги очисних споруд).

Отже, введення в дію спеціального режиму інвестиційної діяльності сформує умови для початку інвестиційного процесу, що згодом стане самопідтримуваним і дасть змогу з мінімальним навантаженням на державний бюджет вирішувати нагальні проблеми міста.
Случайные рефераты:
Реферати - Життя та творчість Спиридона Черкасенка
Реферати - Леонід Глібов
Реферати - Життя та творчість Олександра Довженко
Реферати - Життя і творчість Олега Ольжича
Реферати - І.П.Котляревський – зачинатель нової української літератури
Реферати - Перше повернення Т.Г.Шевченка на Україну
Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія