Ігри у вивченні іноземної мови
ПЛАН

І. Вступ. Гра-шлях до пізнання іноземної мови.

ІІ. Рольові ігри.

ІІІ. Буквальні ігри.

ІV. Музичні та рухливі ігри.

V. Актуальність використання ігор на початковому етапі навчання іноземної мови.

І. Вступ. Гра-шлях до пізнання іноземної мови.

It’s more thon a game

It’s an institution.

Thomas Aughes.

У наш час все більше розширюються зв’язки України із зарубіжними країнами, й інтерес до вивчення англійської мови невпинно зростає. У методиці викладання англійської мови існують різні способи оптимізації навчальної діяльності, в тому числі й гра. Ігри періодично висвітлюються в методичній літературі, оскільки викликають інтерес викладачів іноземної мови своєю розважальністю, навчаючою дією, можливістю використання як засобу емоційної розрядки, мотивації навчальної діяльності, з метою тренування, для контролю знань і навичок учнів. Отже, предметом дослідження моєї роботи є гра, а саме ігри на початковому етапі вивчення англійської мови. Метод роботи є дослідити чи важливо й доречно використовувати різноманітні види ігор, особливо на початковому етапі, які ігри є ефективними і краще сприймаються учнями. Тому завданням моєї роботи є:

1) проаналізувати різні види ігор;

2) розробити систему ігор, яка б охоплювала інтереси всіх учнів класу.

Ігрова діяльність на уроці дуже важлива. Наймолодші учні люблять рухливі ігри, трохи старші захоплюються загадками, кросвордами, змаганнями. Проводячи такий урок, обов’язком вчителя є створити атмосферу дружби, довіри на уроці, не тільки ставити свої умови гри, але й приймати ідеї учнів. Під час гри всі мають рівний статус. Вона під силу навіть слабким учням. Слабкий у мовній підготовці учень може стати першим у грі: винахідливість та кмітливість стають важливішими за знання предмета.

Працюючи над даною темою використовувала різноманітні методи дослідження гри: описовий метод зіставний метод, статистичний метод А зараз розглянемо різні види ігор.

ІІ. Рольові ігри.

Рольова гра як методичний прийом навчання іноземних мов одержала широке застосування у практиці. Рольова гра деякими зарубіжними методистами (J. Revell, J.Laylor) визначається як спонтанна поведінка того, хто навчається, його реакція на поведінку інших людей, що беруть участь в гіпотетичній ситуації. Методист D.Berne дотримується такої самої думки. Він визначає рольову гру як прийом, коли учень повинен вільно імпровізувати в межах заданої ситуації, виступаючи в ролі одного з її учасників. Вона належить до групи активних засобів навчання, допомагає активізувати мовну діяльність школярів, формує у них уміння самостійно висловлювати свої думки, виховує в учнів почуття впевненості в собі, сприяє створенню позитивного психологічного мікроклімату на уроці, залучає до активної мовленнєвої діяльності всіх учнів.

Для учнів рольова гра – це ігрова діяльність, в якій вони беруть на себе певні ролі й виконують їх. Навчальний характер цієї діяльності учнями не усвідомлюється. Рольова гра має велике виховне значення. Вона допомагає згуртувати учнівський колектив, залучаючи до активної діяльності сором’язливих чи несміливих. У рольових іграх виховується свідомість, дисципліна, взаємодопомога, уміння відстояти свою точку зору.

Визначаються такі основні правила рольової гри:

- учневі пропонується поставити себе в ситуацію, яка може виникнути за межами школи, в реальному житті. Це може бути все, що завгодно: від зустрічі знайомого на вулиці до більш складної ситуації;

- учневі необхідно адаптуватися в даній ролів потрібній ситуації. В одному випадку він може грати сам себе, в іншому його доведеться взяти на себе уявну роль;

- учасникам рольової гри необхідно поводитись таким чином, ніби все відбувається в реальному житті, їх поведінка має відповідати ролі, яку вони виконують;

- учасники гри повинні сконцентрувати свою уваг на комунікативному використанні одиниць мови, а не на звичайній практиці їх відпрацювання та закріплення в мовленні.

Структура рольової гри складається з трьох основних компонентів: ролі, вихідної початкової ситуації та рольової дії.

Приклади рольових ігор:

1. «What is this?»

Вчитель роздає картки, які видно тільки через маленький отвір. Учні показують один одному картинки та питають «What is this?» Вони складають питання "Is it a....?” доки не відгадають прете.

2. «What I go to London…»

Хто-небудь з учнів говорить «What I go to London I shall take a suitcase with me».

2 учень: «What I go to London I shall take a suitcase with me».

Кожен учень повторює і добавляє ще свій предмет.

3. The Seven Families Game.

В гру можуть грати від 4 до 25 учнів. На картках описано 7 сімей.

Учням дається картка. Завданням гри є знайти іншого числа сім’ї. Для цього треба рухатися кімнатою, задаючи різні запитання.

Отже, рольова гра – це навчання в дії, що як відомо підвищує якість навчання. Ситуація спілкування, що моделюються в рольовій грі, дозволяють наблизити мовленнєву діяльність на уроці, до реальної комунікації, дають можливість використовувати мову як засіб спілкування.

ІІ. Буквені ігри.

Серед великої різноманітності ігор особливе місце, на наш погляд, займають буквені ігри /Word Games/. Під буквеними іграми ми розуміємо своєрідні загадки, в яких потрібно відгадати слово або фразу, написані незвичним способом. Для відгадки необхідно провести комбінаторні перетворення з буквами — змінити їх послідовність, розміщення відносно одна одної, порядок читання, додати або вилучити окремі букви. Такі розважальні ігри мають різні назви — розважальні, інтелектуальні, словесні, тестові ігри, буквені задачі. Вони входять в розряд розважальної енігматики (ainigmatos (гр.) —загадка) або Language Puzzles.

Буквені ігри розширюють ерудицію, вчать працювати зі словником, дають можливість тренувати пам'ять, заглиблю­ватися в тонкощі мови, але при цьому не втрачають своєї розважальності. У ці ігри грають з метою змагання, групами, індивідуально, в письмовій чи усній формі, із застосуванням наочності (частіше образотворчої — графічної, друкованої, символічної) або без неї.

Розглянемо буквені задачі.

Анаграма (англ. Anagram Game — перестановка букв)

— це слово або словосполучення, утворене перестановкою букв, які складають інше слово чи словосполучення. Вона була відкрита у третьому столітті до н.е. грецьким грама­тистом і поетом Лікофроном. Приклади анаграми: колба — бокал, карта-карат-катар. Існують фрази, що складаються з анаграм (блок анаграм). Приклади анаграм в англійській мові: team-meat-mate.

Паліндром (від гр. palendromeo — біжу назад) — слова, які читаються однаково зліва направо і справа наліво. Наприклад: піп, наган. Приклади паліндромів англійською мовою: dad, Anna, refer.

За переказами в Константинополі у візантійському храмі Софії на мармуровій купелі було вирізано такий паліндромний вислів НИСПОНАНОМИМАТАМИМОНАНОПСИН. Це означало "Обмивайте не тільки лице своє, але й ваші гріхи".

Метаграма (англ. doublet від гр. meta—між, після, через, gramma — буква) — загадка, в якій одна буква слова замі­нюється іншою. Складається ланцюжок метаграм, який з'єд­нує задані слова. Задані слова можуть також відгадуватися за ознаками, які сформульовані в рифмованому тексті, при­чому в змісті такого завдання вказані букви, зміна яких міняє смисл слова. Найбільш поширеною є метаграма із звичайним текстом, а не рифмованим. Винахідником метаграми вважа­ється відомий англійський письменник Льюіс Керрол.

Найпростішим видом метаграми є гра, знайома з дитинства — "зіпсований телефон" (Gossip), за правилами якої ведучий пошепки передає повідомлення першому гравцеві, а той передає його наступному по колу. Останній гравець голосно говорить, що він почув, і майже напевно це буде зовсім не те, що сказав ведучий першому гравцеві.

Логогриф (від гр. logos — слово, grithos — загадка) — буквена гра, в якій треба відшукати загадане слово і утворити від нього нові слова шляхом перетворення і відки­дання окремих букв або складів.

Друга група: головоломки (Puzzles).

На відміну від буквених задач головоломки вводять елемент складності в розгадування задуманих слів. Це особливе розташування слів, які відгадуються, —у вигляді квадрата фігур, ланцюжка, драбини, або комбінація малюнків, знаків, умовних позначень і т.п. Суть операції в головоломках полягає у відгадуванні слів, фраз за умови їх правильного, відповідно задуманому, розташування відносно один одного (кросворди) або у відгадуванні намальованих чи зашифрованих слів або фраз (ребуси).

Кросворд (від англ. Cross-Word — слова, які пере­хрещуються) — гра, яка полягає в заповненні буквами рядів-клітинок, що перехрещуються так, щоб по горизонталі і вертикалі вийшли задані за значенням слова. Про популярність цієї гри говорить той факт, що у Великобританії проводяться чемпіонати на першість країни з розв'язання кросвордів, а також фіксуються рекорди по складанню кросвордів, що мають найбільшу кількість клітинок, виходять спеціальні видання. Автором першого кросворда є англієць Arthur Wynne, який опублікував свій кросворд 21 грудня 1913 року.

Чайнворд (від англ. chain — ланцюжок, word — слово) — різновид кросворда, в якому слова розміщені одне за одним. Кінець попереднього слова є початком наступного. Слова, які потрібно вставити, можуть бути зашифровані малюнками, ребусами і т. п.

Файнворд (від англ. fine- точний, word — слово) складається з декількох клітинок, заповнених буквами, - ключа до розгадки. З частини букв, розміщених у клітинках, складається якесь слово, сполучення слів або речення. Ключ служить для розгадування файнворда.

Ребус — гра-загадка, в якій слово, що шукається, або фраза зображені комбінацією букв, фігур, знаків.

Арифмогриф (англ. Word Arithmetic — від гр. arythmos — число, rhythos — загадка). Мета гри — відгадування слів чи тексту, де букви зашифровані цифрами. Одна цифра замінює іншу в алфавіті від 0 до 9. Наприклад: слово PEN­CIL в цифровому зображенні читається як набір цифр 5432181, слово girl — як 80114 і т.п.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A B C D E F G H I J

K L M N O P Q R S T

U V W X Y Z

Третя група: шаради (англ. Charade — від фр Charade І— загадка) — гра, в якій загадане слово ділиться на частини, які являють собою окремі слова, що відгадуються за вказаними значеннями, а також загадка, що подається в образних сценах. Англійське слово CHARADE означає: акторська гра, до якої звертаються для зображення значення смислозначимих частин, з яких складається слово.

VІ. Музичні та рухливі ігри.

Важливу роль у навчанні іноземної мови відіграють також пісні. Адже музика безпосередньо впливає на почуття дитини, формує її моральний обік, закладає основи культури майбутньої людини. Сприйняття музики тісно пов’язано з розумовими процесами, потребує слухової уваги, спостережливості вміння слухати, порівнювати, оцінювати. Як і ніші види мистецтва, музика має пізнавальне значення. Слухаючи музику, діти про-своєму уявляють художні образи, в результаті чого народжується їх творча уява.

Пісня – це яскрава образна форма поглибленої уяви про навколишню. Дійсність. Виконання пісні викликає у дитини позитивне відношення до всього прекрасного, доброго. Практика показує, що вивчення пісні на уроці іноземної мови прививає учням інтерес до мови, до країни, мов якої вивчається, до її культури. Пісня допомагає внести в урок елемент святковості, який так потрібен дітям.

При використанні пісень на уроці англійської мови відбувається знайомство дітей зі світом музики, де музика виступає засобом естетичного виховання; Навчаючи молодших школярів, успішним є поєднання музикального і ритмічного компонентів з ігровою діяльністю.

До розряду музичних і рухливих ігор відносять так звані пісні – вправи або пісні-ігри, які можуть бути граматично чи лексично направленими. З одного боку вони сприяють активізації емоцій і емоційної пам’яті учнів, а з другої – включають необхідні для навчання одиниці монологічного та діалогічного мовлення. Для пісень-ігор характерна велика частота повторення граматичних структур при незначній зміні лексичного складу. Вони являються хорошим матеріалом для введення і закріплення і опорою для подальшої активізації діяльності учнів з вивченим матеріалом в мовленні. Пісні-ігри в основному не великі, тим самим вони економічні при плануванні уроків, вони легко запам’ятовуються учнями.

А зараз наведу кілька прикладів музичних ігор для молодших школярів.

Пісня-гра "Looby – Loo”

Метою цієї гри є активізувати використання назв людського тіла, дієслів руху. Діти стають в круг беруться за руки і співають:

Here we go Looby – Loo, (повільно йдуть до центра кола, піднімаючи руки вверх)

Here we go Looby –Light, (повертаються назад)

Here we go Looby – Loo, (знову до центру)

All on a Saturday night. (знову повертаються)

I put my right hand in,

I put my right hand out,

I put my right hand a shake, snake, snake

And turn myself about…

Пісня-гра "The Farmer in the Dell”

Метою гри є активізувати лексику по темі "Сім’я”. Діти стають в коло, в центрі – фермер. Діти зором, плескаючи в долоні співають:

The farmer in the Dell,

The farmer in the Dell,

Hey-hо, o-derrio,

The farmer in the Dell,

Потім фермер вибирає іншого ведучого, він співає разом з дітьми:

The farmer takes a Wife,

The farmer takes a Wife,

Hey-hо, o-derrio,

The farmer takes a Wife

Тепер Wifeс стає в центр кола, а діти далі співають, використовуючи інші слова даної теми.

Отже, музичні і рухливі ігри побудовані на тому лексико-граматичному матеріалі, який вивчається учнями. Музичний компонент, який лежить в основі даних ігор, сприяє невимушеному запам’ятовуванню і кращому засвоєнню навчального матеріалу. Використання музики і ритміки на уроці підвищує емоційний тонус учнів, знімає монотонність і фізичну напругу, дозволяє переключити увагу дітей з одного виду діяльності на інший і, як результат, ефективно використовувати час уроку і мати високі результати навчання.

V. Актуальність використання ігор на початковому етапі навчання іноземної мови.

Як відомо, завтрашній день – це сократичне суспільство, запальна комп’ютерна освіченість та міжнародні зв’язки. Щоб діти почувалися впевнено в цьому середовищі, їм потрібно забезпечити відповідну підготовку. На сьогоднішній день учнів не задовольняє сума знань, їм потрібні практичні навички володіння іноземною мовою в різноманітних ситуаціях, наближених до реальних. Суспільству не потрібні роботи з механічними знаннями, воно потребує критично і творчо мислячих громадян.

Психологи називають гру” серйозним заняттям”. Адже вона має велику значущість. В процесі гри учень формується як суб’єкт діяльності. Працюючи в школі, я дійшла висновку, що гра як організована дія з молодшими школярами, викликає наругу емоцій і розумових зусиль учня і передбачає прийняття швидкого рішення і реакції: що сказати і як зробити? Пошук відповіді на це запитання загострює розумову діяльність учня, розвиває кмітливість. А знання, набуті в результаті розумових та фізичних зусиль, більш міцні ніж одержані в готовому вигляді, тому я вважаю гру актуальною.

Практична цінність даної робот полягає в тому, що ці ігри можуть бути використані вчителями дитячих садків та молодших школярів і служити для підвищення мотивації у навчанні.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Задорожній О.Т. // Слово знайко. – 2001. № 5.

2. Капітанчук Т.В. Рольова гра як резерв підвищення якості та ефективності навчання іноземних мов.// Англійська мова та література. – 2003. № 31. – с. 2-7.

3. Квасова О.Г. Музичні та рухливі ігри для вивчення англійської мови на початковому етапі // Іноземні мови – 2000 - № 4. – с. 15-17.

4. Кувшинов В.І. Ігри на уроках англійської мови. // Іноземні мови. – 1995. - № 1. с. 26.

5. Майстренко С.В. Рольові ситуаційні ігри.// English. – 2000. № 37. – с. 4.

6. Німчук Г.Б. Розважально-пізнавальні ігри на уроках англійської мови.// Англійська мова та література. – 2003. - № 28. – с. 12-15.

7. Савченко О.Ю. Використання буквених ігор в навчанні англійської мови. // Іноземні мови. 2001 - № 1. с. 34-40.

8. Черниш В.В. Пісенні ігри англійською мовою.// Іноземні мови. – 2000 - №3. с. 43-46.

9. J.Hadfield. Elementary Communication Games// Nelson. – 1984.
Случайные рефераты:
Реферати - Дмитро Васильович Павличко – поет нової доби
Реферати - Іван Вишенський
Реферати - Максим Рильський "Слово про рідну матір"
Реферати - І.Франко та видатні діячі Галицького Відродження
Реферати - Життя і творчість Володимира Винниченко
Реферати - Василь Барка
Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія