Гра слів у англомовному газетному заголовку. Прагматичний аспект
Зміст

Вступ 4-5

Теоретичний аспект вивчення проблеми: 6-22

1) Заголовок. Визначення. Лінгвістичний статус та функції; 6-14

2) Визначення гри слів; 15-22

Практичне дослідження газетних заголовків: 23-38

1) Інформативна структура та засоби досягнення гри слів; 23-30

2) Прагматичний ефект гри слів; 31-38

Висновки 39-40

Список літератури 41-43

2. Прагматичний ефект гри слів

Основними функціями газетних заголовків є номінативна, інформативна, комунікативна [21:134], а також прагматична або аттрактивна, що реалізує дію тексту, його цільову спрямованість [13:245]. Саме цю функцію деякі дослідники вважають основною, оскільки призначення заголовка полягає в першу чергу в залученні уваги до статті, в створенні стимулу для її прочитання [20:46-47], що часто досягається шляхом використовування системи експресивних мовних засобів, серед яких важливе місце відводиться грі слів.

Для демонстрації того, як механізм гри слів реалізується на рівні цілісного тексту і формує його оцінний план, пропонується проаналізувати

заголовок з журналу "Cosmopolitan”(Великобританія). Гра слів міститься в заголовку статті, і це важливо особливо при обліку своєрідності заголовного комплексу, обумовлюваного тими функціями, які він покликаний виконувати в публіцистичному тексті, зокрема, як ми вже знаємо, заголовок - це структура особливого характеру, її основна задача - привернути увагу потенційного читача до обговорюваної проблеми.

В даному випадку ця мета досягається шляхом задіювання прийому гри слів. Стаття озаглавлена наступним чином:

Sex and роunds and frock’n’roll [42]

Заміщення, засноване на звуковій подібності rock (напрям у музиці) – frock (жіноча або дитяча сукня), не випадкове.

Прагматичним ефектом застосування гри слів у цьому заголовку є виникаюче в результаті поєднання frock’n’roll, що є парадоксальним по характеру і володіє цілком певним оцінюючим планом - щось забавне і незвичайне. Доречно припустити, що мова в статті піде про місце жінки в сучасній музиці. Питання це серйозне, проте оцінюючий план, формований елементом frock, що вноситься в заголовний комплекс, вносить відтінок сарказму в передбачуване трактування проблеми автором статті.

Наступний заголовок дає вельми смутне уявлення про те, яка тема статті:

Ugly noises from Los Angeles mayor's nest [36]

Автор орієнтує читача в значенні відношення до описуваних фактів, їх оцін­ки і використовує гру слів: mayor's nest омонімічно mare's nest - виразу, що означає "безглузда вигадка”, а йдеться про махінації на выбо­рах, причому один з кандидатів - мер міста Лос-Анжелоса.

Каламбур у данному випадку несе експресивно-стилістичну інформацію, що відображає авторське емоційно-оцінне відношення до предмету, або експресивно-пізнавальну установку даного мовного оформлення думки. Тут простежується негативне відношення автора до ситуації, що склалася на виборах, а сам каламбур вказує на особистість, яка певною мірою в цьому винна, та характеризує її. Крім цього, каламбур направлений на те, щоб привернути увагу читача до описуваних подій і примусити його не тільки посміятися над ними, але і змінити їх хід.

Коротка і ємка форма цього каламбуру грунтується на образному використовуванні мовних засобів. Саме асоціативно-образний компонент додає змісту прийому переконливий і яскравий характер, що зумовлює його аттрактивну функцію. Не дивлячись на неприємність інформації, що закладена у заголовку, читач отримує певну естетичну насолоду при його прочитанні.

Увага притягується сатиричною спрямованістю заголовка, читач зацікавлен та схоче прочитати замітку.

Прикладом каламбуру, заснованого на етимологізації обіграваного елемента, є англійський заголовок:

Sweetest Tatoo ( Столичні новини. 3.09.02 )

Стаття про творчість художника І.Ісупова, що досяг надзвичайної майстерності в мистецтві татуювання.

У стилістичному відношенні цей випадок є накладенням: має місце одночасна актуалізація і обігравання узуального і етимологічного значень слова "tatoo" - 1) татуювання; 2) заборона [14:772]. Між ЛСВ виявляється метафоро-метонімічний зв'язок: на­явність асоціації (татуювання- це те, що заборонено) і перенесення по суміжності (заборона як предметна дія і татуювання як результат цієї заборони), а епітет "sweetest" - "найсолодший" містить аллюзію на біблійну реалію "заборонений плід". Спокусливість і краса татуювання багато в чому обумовлена саме накладеною на неї забороною. Використовування в заголовку англійського вкраплення має, чисто лінгвістичну осно­ву: семантична структура англійського іменника "tatoo", на відміну від відповідного йому запозиченого слова в російській мові (яке має тільки одне, узуальне, значення), дає можливість виразити в одному входженні обидва ЛСВ даної одиниці. В розглянутому прикладі дуже яскраво виражена неод­нократно відзначена дослідниками прагматично значуща особливість каламбуру - прагнення до найбільшої семантичної місткості при використовуванні мінімальної кількості мовних засобів.

Стаття про плагіат товарних знаків опублікована під заголовком:

Sony проти Soni (Співбесідник. 2003 №16)

Предметом обігравання і засобом створення зорового ефекту є саме різне графічне оформ­лення компонентів каламбуру при спільності їх звучання.

Гра з іншомовністю в даному випадку імпліційно ви­ражає негативну оцінку і заклик захистити права законного власника.

У одній англійській газеті до замітки про сучасних колекціонерів кіноафіш часів німого кіно використовувався заголовок:

Posters for posterity

Справа в тому, що цей заголовок є перекладом. Заголовок російського початкового тексту звучав так: «Кадры решают все», - тут обігрувалися і сумно відоме сталінське гасло 1930-х років, і два значення слова «кадри» («кваліфіковані працівники» та «кіно/фотокадри). Хоча в англійській мові

і існує маловживане слово «cadres» (персонал, працівники), воно не має паралельного значення, пов'язаного з кіно. Тому буквальний переклад цього заголовка не мав би для англомовного читача ні зв'язка з кіно, ні взагалі ніякого зрозумілого йому значення. В даному випадку виявилося можливим винести в заголовок англомовний каламбур, що заснований на грі абсолютно інших слів, та зате має пряме відношення до предмету замітки:

Posters for роsterity (буквально «Плакати/афіші для нащадків»)

Сумісництво несумісних понять Posters та роsterity, побудоване на співзвучності слів, призводить до змістового абсурду та створює комічний ефект. Створений звуковий ефект привертає увагу читача, а також дає йому уявлення про те, що саме буде йтися у подальшому тексті та що саме є предметом данної замітки.

Наступний заголовок досягнутий графічним засобом:

Sen-sational [43]

Тут йдеться про нобелівського лауреата Amartya Sen. Засобом створення зорового ефекту є саме різне графічне оформ­лення компонентів каламбуру, та обігрування ім’я нобелівського лауреата Amartya Sen, при спільності його звучання зі словом sensational. Навіть читач, що не дуже зацікавлений у даній сфері, зверне свою увагу та прочитає статтю.

Ще один заголовок побудований на вживанні особистого імені та зіткненні денотативного і контекстуального значення слів, кожне з яких реалізується в статті:

Investment brown-out (Senator Robert Brown) [43]

Каламбури подібного роду містять фонові знання, зміст яких пов'язано з поточними подіями і явищами, довговічність яких залежить від тієї ролі, яку ця особа грала в суспільній течії політичного життя країни, і важливості подій, відображених в каламбурі.

Таким чином, цей заголовок розкриває негативне відношення автора до особи сенатора, а прагматичним ефектом застосування даного каламбуру є прагнення автора залучити увагу читача не стільки до особи сенатора, скільки до проблеми зменшення надходження інвестицій, що спонукає читача до прочитання статті.

Розглянемо наступні заголовки, узяті з журналу "Guardian” за останні два тижні листопаду минулого року [45]:

Burning questions on tunnel safety unanswered (About the possibility of fires in the Channel tunnel)

У даному випадку гра слів знаходиться у словосполученні burning question. The questions are about fires, hence burning questions, але burning question є синонімом an important or urgent question. Таким чином, у заголовку автор одночасно вказує на важливість проблеми та її суть.

Science friction (About an argument between scientists and the British government on the topic of BSE or mad cow disease)

Friction - це слово, яке вживається для того, щоб передати напругу та розбіжність у поглядах між людьми, у даному випадку - це вчені та Британський уряд. Тут є явна співзвучність з science fiction; історії, в яких зображується майбутнє або інша частина всесвіту.

Between a Bok and a hard place (About the remote chances of the Welsh rugby team beating the South African team)

Назва південно - африканської команди the Springboks (or Boks). Гра слів побудована на виразі Between a rock and a hard place, що означає складне становище або дилема. Прагматичний ефект заголовку полягає у іронічному оцінюванні автором низьких шансів уельської команди у матчі з південно -африканською.

Return to gender (About a reoccurrence of sexual harassment in London post offices)

Питання, розглянуте у статті, присвячене поверненню напруги у взаємовідносини чоловіків та жінок, що є працівниками Лондонської пошти.

Заголовок є обігруванням штампу Return to sender, що ставиться на листи, які не можуть бути відправлені та повинні бути повернені їх відправникам. Прагматичний ефект досягається тим, що з заголовку стає зрозуміла суть проблеми та де вона має місце.

A shot in the dark (About the murder of a Russian politician)

Російський політик був убитий з вогнепальної зброї у власному під’їзді, звідси і заголовок. Але A shot in the dark також означає - авантюра або здогадка. Прагматика заключається у інтризі, що закладена у заголовку. У читача виникне зацікавленість прочитати статтю, не знаючи напевно, про що саме в ній буде йти мова.

Silent blight (On the incidence of sore throats among teachers)

A blight - це скорбота або хвороба; у даному випадку запалення горла у вчителів, через яке їм важко говорити. Тут іде обігрування з назвою відомої християнської пісні Silent Night. Прагматичним ефектом є заклик автора тимчасово припинити навчання у школах через хворобу вчетилів.

No flies on this heart-stopper (A review of the play "The Lord of the Flies”)

The flies у заголовку іде від назви п’єси The Lord of the Flies, що розглядається у статті. Гра слів є обігруванням виразу There’s no flies on her, (or anyone other person), що означає з нею не варто жартувати; її не так просто надурити. Іншими словами цей заголовок означає: This show is very good. Прагматичним ефектом є вираження автором дуже позитивної оцінки та захоплення постановкою п’єси The Lord of the Flies.

Why the Clyde offer is not so bonny (About a take-over offer by a Scottish engineering company)

Гра слів тут є комбінацією слів Clyde та bonny. Тут обігрується популярний ганстерський фільм про двацяті роки Bonnie and Clydе. Bonny - це слово, яке вживається переважно у Шотландії та означає – привабливий. Гра слів у даному випадку вказує на те, що пропозиція про поглинання фірми Clyde не прийнятна для акціонерів іншої компанії.

Resurgent Welsh dragon too fired up to lose its puff (About a game of rugby involving the Welsh team)

Ще одна гра слів побудована на комбінації слів dragon та puff, тут обігруєтся популярна дитяча пісня Puff, the Magic Dragon. Дракон - це символ Уельської команди з регбі, а to lose one’s puff означає – втратити дихання. Гра слів подовжується терміном fired up (надто жваві) та передає оцінку автора стосовно гри уельської команди.

Officials say atoll do nicely (About the fraudulent sale of small Pacific islands)

Слово atoll означає кораловий острів та обігрується з фразою "that will do" і таким чином утворює речення: Officials say that will do nicely. Вираз That will do nicely, взятий з британського рекламного ролику, у якому споживач питає у магазині, чи приймають вони кредитні картки, а асистент магазину відповідає: Yes, that will do nicely. (i.e. you are most welcome to pay with this credit card). Корумповані урядовці, зображені у заголовку, говорять потенційним покупцям островів, що готові прийняти їх гроші у будь-якому вигляді. Прагматичний ефект застосування гри слів полягає у досягненні певної іронії у заголовку. Так автор закликає припинити нелегальний та протизаконний продаж островів.

On a whinge and a prayer (On the resignation of a minister of the British government)

Гра слів тут є комбінацією слів whinge та prayer. Тут обігруєтся назва американської пісні періоду другої світової війни: Coming in on a wing and a prayer, про пілота, що намагається злетіти на зламаному літаку. Wing було замінено на whinge (жалітися). Вираз "without a prayer" означає "without hope".

В заголовку зображується міністр, який жаліється на погане ставлення до нього з боку преси, але не має жодної надії утримати свою позицію голови уельської ассамблеї.

Embedded Or In Bed? (About the new process of "embedding" some 500 reporters with military units in Iraq) [46].

Слово еmbed у своєму новому специфічному значенні (супроводжувати, допускати, приписувати) було сформовано та цілеспрямовано введено американським військовим урядом у рамках підготовки до військових дій проти Іраку. Прагматичним ефектом у даному випадку є критична та саркастична трактовка цього слова і обігрування ассоціації embedded - in bed with.

Taxing returns [44]

(Around 98% of accountants surveyed by the Association of Chartered Certified Accountants had problems with their self-assessment tax returns because of Inland Revenue systems errors)

Тут мова йде про податки та обігрується словосполучення tax returns (i.e., those forms you have to fill in each year about the money you earned and so on). Але ми зустрічаємо слово taxing( важкий, виснажливий). У статті йде мова про помилки у податкових бланках. Прагматичний ефект застосування гри слів у заголовку полягає у тому, що автор дає нам зрозуміти, як зроблені помилки виснажують людей, яким доводиться заповнювати бланки. Автор закликає до того, що усі помилки повинні бути виправлені і такого не повинно повторюватись.

Висновки

У ході виконання роботи автор досяг поставленої мети, що полягала у комплексному аналізі англомовного заголовку, каламбуру та прагматичного ефекту гри слів у заголовку. У ході роботи було дано визначення заголовку та каламбуру, розглянуто їх лінгвістичний статус, функції та класифікації. Також було розглянуто інформативну структуру каламбуру, засоби його досягнення та прагматичний ефект.

У ході виконання роботи та досягнення мети шляхом вирішення вищезгаданих завдань, автор дійшов наступних висновків:

- заголовки є короткими реченнями або фразами з використанням еліптичних конструкцій та неособистих форм дієслова. Перераховані особливості підтверджують думку про те, що в заголовках чітко виявляються загальні особливості публіцистичного стилю;

- переважання в заголовках номінативних конструкцій та такого стилістичного засобу, як гра слів, пояснюється законом "економії сил” та виділенням основної ідеї.

- інформативна структура каламбура є складним утворенням. До складу каламбуру входять, принаймні, дві мовні одиниці, що мають у свою чергу складну семантичну структуру, елементи якої певною мірою впливають на формування змісту всього прийому;

- застосування в заголовках гри слів актуалізує перш за все інформативну функцію (оскільки заголовок передає основну думку статті в стислій формі), рекламну (за допомогою незвичайних оборотів, яскравих емоційних слів автор прагне привернути увагу читача до статті), модальну і оцінну функції (оскільки в заголовку укладені погляди, думки, позиція автора, виражена їм у використовуванні емоційно-оцінної лексики і авторських новоутворень);

Таким чином, вживання в заголовку гри слів пов'язано з прагматичною функцією заголовка, оскільки актуалізація каламбуру виявляється в пристосуванні лексичних засобів і синтаксичних структур до конкретної комунікативної мети вислову, а також в індивідуально-авторському використовуванні цього засобу.

Список літератури

1. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. - М, 1986. – 265с.

2. Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка. Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по специальности №2103 "Иностранные языки”. - Изд. 2-е перераб. - Л.: Просвещение, 1981. – 295с.

3. Бархурдаров Л.С. Язык и перевод. Вопросы общей и частной теории перевода. М.: Высш. школа, 1975. – 324с.

4. Влахов С.Н., Флорин С.В. Непереводимое в переводе; Моногр. – 2-е изд., испр. и доп. М.: Высш. шк., 1986. – 416с.

5. Виноградов В.С. Лексические вопросы перевода художественной прозы. М.: Высш. шк. 1978. – 350с.

6. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура. Изд., 3-е перераб. и доп. М.: Академия, 1983. – 450с.

7. Виноградов В.В. Основные понятия русской фразеологии как лингвистической дисциплины // Труды юбилейной научной сессии. ЛГУ. 1966. - 383с.

8. Виноградов С.И. О социальном аспекте лексической нормы. Литературная норма в лексике и фразеологии. М.: Академия 1983 – 361с.

9. Вопросы художественного перевода. М.: ВПШ и АОН, 1975. - 290с.

10. Гальперин И.Р. Очерки по стилистике английского языка. – М., 1958 – 328с.

11. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. - М: Рус. яз., 1989. – 746с.

12. Елисеева В.В. Прагматический эффект приёма парономазии в каламбуре // Межвуз.сб. Коммуникативно-прагматические функции языковых единиц. - Куйбышев, 1990. -С. 148 - 152.

13. Зайцева В.В. Функции газетных заголовков // IX Міжнародна конференция "Франція та Україна, науково-практичний досвід у контексті діалогу національних культур - Дніпропетровськ, 2003. - С.134-139.

14. Ильина Н.Н. Словарь иноязычных слов. М., 1982 – 230с.

15. Костомаров В.Г. Некоторые особенности языка печати как средства массовой коммуникации. Автореф. дис. д-ра фил. н.- М., 1989.

16. Кашкин И.А. Для читателя – современника. Статьи и исследования., М.: Наука 1988. – 375с.

17. Кодухов В.И. Контекст, как лингвистическое понятие //Языковые единицы и контекст. – Л., 1983. – 187с.

18. Колесниченко С.А. Условия реализации стилистического приема игры слов в английском языке: Автореф. дис. канд. филол. наук. – Л., 1984. – 20с.

19. Костомаров В.Г. Культура речи и стиль. – М.: // изд-во ВПШ и АОН, 1980. – 345с.

20. Костомаров В.Г. Языковой вкус эпохи. Из наблюдений над речевой практикой масс-медиа. - СПб.,1999.

21. Колесина В.В. О некоторых особенностях игры слов в рекламном и публицистическом тексте (на материале французского языка) // Вестник МГУ. Сер. 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. -2002. - №2 -С. 39-49.

22. Лазарева Э.А. Типологические характеристики газетного заглавия // Вопросы стилистики. - Саратов, 1989. - Вып. 23. - С.145 – 157с.

23. Летвинова А.В. От заголовка к слогану (Эволюция рекламных текстов в Англии, США и России). – "Вестник Московского университета. Серия 10, Журналистика” – 1996.- №3с.

24. Ляцкий Е.А. Несколько замечаний к вопросу о пословицах и поговорках. М.: Просвещение, 1987. – 76с.

25. Манькова Л.А, Речевое воздействие газетных заголовков (на материале крымской прессы) // Культура народов Причерноморья. - 1998. -№3-С. 192-195.

26. Мезенин С.М. Образные средства языка. – М., 1984 – 273с.

27. Наер В.Л. О соотношении традиционного и оригинального в языке английской газеты. – М., 1967.

28. Смирницкий А.И. Лексикология английского языка. – М., 1976 – 312с.

29. Сильман Т.И. Проблемы синтаксической стилистики. Л., 1987.

30. Солганин Г.Я. Лексика газеты. М., 1994.

31. Стилистика английского языка: Учебник/А. Н. Мороховский, О. П. Воробьева, Н. И. Лихошенрст, З. В. Тимошенко. – К.: Высш. шк., 1991. – 272с.

32. Стилистика газетных жанров /Под ред. Д.Э.Розенталя. – М., 1981- 240с.

33. Федоров А.В. Очерки общей и сопоставительной стилистики. – М.: Наука, 1974 – 210с,

34. Щербина А. А. Сущность и искусство словесной остроты каламбура. – К., 1958. – 68с.

35. Якаменко Н.В. Игра слов в английском языке. – Киев, 1984 – 48с.

36. Altic R.D. ‘Preface to Critical Reading’ Henry Holt and Company. №9-1976

37. Carroll L. Alice in Wonderland. – London, 1995 – 293c.

38. Kukharenko V.A. Seminars in Style. M., 1971.

39. Leech C. N. English in Advertising. – London, 1998.

40. Leech G.H. English in Advertising. London. Logmans, 1966.

41. Weinreich U. Problems in the Analysis of Idioms: Substance and Structure of language. University of California Press, Los Angeles, 1974 – 238c.

42. www.phil.pu.ru/depts/02/anglistikaXXI_02/index.htm

43. www.evartist.narod.ru/text12/12.htm

44. www.hltmag.co.uk/sep02/lind.htm

45. www.guardian.co.uk

46. www.lingvoda.ru/forum/actualforum.aspx

47.www.nstockdale.blogspot.com/2006/05/express-news-bans-puns-in-headlines.html

48. www.punch.co.uk

Summary

The title of the work is "Pun in newspaper headline, pragmatic aspect.” The object of investigation is the pragmatic effect of pun in newspaper headline. The work is interesting for its urgency because the usage of the pun in modern publicistic and advertisement styles it’s an up to date problem.

The aim of investigation is the complex analysis of the headline, pun and pragmatic effect of pun in newspaper headline.

To achieve this aim it is necessary to solve the following questions:

- definition of the headline, its linguistic state and functions as well as its linguistic specificity that are not investigated enough;

- definition of the pun, its classification, informative and contextual characteristics;

- the ways of pun’s creation and its informative structure;

- linguistic state of the pun and pragmatic effect;

The structure of the work is determined by its subject-matter and consists of the introduction, theoretical aspect of investigating the problem, practical investigation of newspaper headlines, conclusions and the list of sources.

The theoretical significance of the work is in systematic analysis of the given problem.

The practical significance of the work is determined by the fact that the pun is the way of the language semantic development. In our case that is publicistic style.

Knowledge as to the usage of the pun’s mechanisms in publicity lead to better understanding of the specificity of English press and may be used in the theory of translation or during the creation of newspaper or advertisement headline with the help of a pun.

The headline (the title given to a news item or an article) is a dependent form of newspaper writing. It is in fact a part of a larger whole. The specific functional and linguistic features of the headline provide suf­ficient ground for isolating and analysing it as a specific "genre" of journalism. The main function of the headline is to inform the reader briefly what the text that follows is about. But apart from this, headlines often contain elements of appraisal i.e. they show the reporter's or the paper's attitude to the facts reported or commented on, thus also performing the function of instructing the reader.

English headlines are short and catching; they "compact the gist of news stories into a few eye-snaring words. A skillfully turned out headline tells a story, or enough of it, to arouse or satisfy the reader's curiosity."

Such group headlines are almost a summary of the information con­tained in the news item or article.

The functions and the peculiar nature of English headlines predeter­mine the choice of the language means used. The vocabulary groups considered in the analysis of brief news items are commonly found in headlines.

An excellent way for a more advanced learner to increase their English proficiency is to read an English-language newspaper on a regular basis. Most people who read a newspaper do so selectively and skim through the pages looking for the most interesting-looking articles to read first. They usually make their choice on the basis of the headlines of the articles. And this is where the difficulty for the non-native speaker of English arises, since newspaper headlines are often extremely difficult to understand. There are two main reasons for this. The first reason is that newspaper headlines have to be brief and consequently use words that are rarely used in everyday speech or indeed in the rest of the article itself. (Probe for investigation, blast for explosion etc.) And the second reason is that headline writers, at least in British newspapers, look for every opportunity to include a pun in their headlines. It is the main aspect of newspaper headlines that we want to concentrate on in this work.

In a typical pun, a word (or phrase) that you would expect to be there is replaced by one which is not really correct but which has a topical relation to what is being talked about. For example, suppose someone wants to buy a painting, but they don't have enough money. This person might say, "Oh, dear. I don't have enough Monet." That is a pun. The word money is what we expect. The word Monet isn't, but it resembles money in sound and it relates to the topic of 'paintings'. Usually (always?), in order to interpret a pun we need not just linguistic knowledge but cultural/general knowledge too-e.g., Monet was a painter.

Puns can be divided into phonetical (that are built with a help of consonance or homonymy), and lexical (that are built with a help of polysemy, synonymy, antonymy).

Puns are plays on words, and they form the basis of most jokes. They can use a word that has two meanings as in the following When is an ambulance not an ambulance? - When it turns into a hospital! Here turns into can mean changes into or turns a corner into. Or they can play on two different words with the same sound, as in What’s black and white and red (read) all over? - A newspaper. (Obviously this second kind of pun doesn’t work when written down.)

More examples:

What wobbles when it flies? - A jelicopter! (i.e. jelly wobbles and a helicopter flies)

Why couldn’t the viper viper face? - Because the adder adder handkerchief.

(Why couldn't the viper wipe her face? - Because the adder had her handkerchief. Both viper and adder are synonyms for the only poisonous snake found in England.)

Why are there no aspirin tablets in the jungle? - Because paracetamol! (i.e. because parrots eat them all; paracetamol is the brand name for a popular aspirin tablet in England.)

Popular British tabloids such as the Sun or the Mirror are notorious for the use of puns in their headlines, but even serious papers such as the Guardian cannot resist the temptation. What makes many of the headline puns even more difficult than the simple wordplay puns used in jokes is that headline puns very often contain cultural references. Unless you are familiar with popular British TV programmes or advertising, the headline will be impossible to understand.

That is why the pragmatic (attractive) function of the headline is very important and very often achieved with a help of pun. Let’s look through the examples which were taken from "The Guardian” over two weeks at the end of November last year:

On a whinge and a prayer (On the resignation of a minister of the British government)

The pun is in the combination of whinge and prayer. This refers to the title of an American World War II song called Coming in on a wing and a prayer, about a pilot trying to land a damaged plane. Wing has been changed here to whinge, which means to moan or complain. The term "without a prayer" means "without hope".

The literal meaning of the headline is that the minister was complaining (about his treatment at the hands of the press) but had no hope of retaining his position as a leader of the Welsh assembly.

Officials say atoll do nicely (About the fraudulent sale of small Pacific islands)

The word atoll means coral island and is being punned here with the phrase "that will do" thus producing the sentence: Officials say that will do nicely. The statement That will do nicely is taken from a British TV advertisement some years ago where a customer asks if he can pay by a certain credit card and the shop assistant replies. Yes, that will do nicely. (i.e. you are most welcome to pay with this credit card.) The corrupt officials of the headline were telling prospective island buyers that their money was most welcome. The pragmatic effect of the usage of the pun here is in the achievement of certain irony. The author claims corrupted officials and appeals them to stop.

Why the Clyde offer is not so bonny (About a take-over offer by a Scottish engineering company)

The pun here is in the combination of Clyde and bonny. This refers to a popular gangster film of about twenty years ago called Bonnie and Clyde. Bonny is a word used mostly in Scotland to mean attractive, so the literal meaning of the headline is that the take-over offer of the Clyde company is not attractive to shareholders of the other company.

No flies on this heart-stopper (A review of the play The Lord of the Flies) The flies of the headline refer to the name of the play under review The Lord of the Flies. The pun is in the reference to the expression There’s no flies on her, (or anyone other person), which means you cannot trick her; she is not easily fooled. The headline is presumably intended to mean: This show is very good. The pragmatic effect here is a very positive mark of the author as to the play.

Taxing returns [44]

(Around 98% of accountants surveyed by the Association of Chartered Certified Accountants had problems with their self-assessment tax returns because of Inland Revenue systems errors)

Here, given that the topic is taxes, the phrase we might expect is tax returns (i.e., those forms you have to fill in each year about the money you earned and so on). But there is also a word taxing, which means 'arduous, tiring'. The article tells us that there were errors in the tax returns. The headline tells us that all this errors must have been taxing/tiring for someone (i.e., the people who had to deal with the errors). The author appeals that all the mistakes should be corrected and such things shouldn’t happen again.

In conclusion we may say that the usage of the pun in newspaper headline is connected with a pragmatic function of the headline because of the fact that actualization of the pun is realized in adaptation of lexical means and syntactic structures to the certain communicative aim of the phrase and in individual author’s usage of this device.
Случайные рефераты:
Реферати - Михайло Михайлович Коцюбинський
Реферати - Життя на творчість Івана Багряного
Реферати - Зародження фемінізму в українській літературі на тлі західноєвропейських традицій
Реферати - Волинські письменники у розбудові держави
Реферати - Поетеса Леся Храплива
Реферати - Життя та творчість Валер'яна Підмогильного
Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія