Функції рядків
Функції рядків призначені для роботи з текстами. Вони забезпечують виконання великої кількості операцій над текстовими данними — порівняння, пошуку та перетворення P - імен символів та чисел.1. UNPACK . Повертає список символів, P - імена кожного з яких складаються з символів атома . Якщо не є атомом, повертається NIL.

$ (UNPACK ‘abcde) $ (UNPACK 216) $ (SETQ *PRINT-BASE 16*)

(a b c d e) (\2 \1 \6) $ (UNPACK 216)

(\0 \D \8)2. PACK . Повертає символ, P - ім’я якого складіється зі счеплених P - імен атомів у списку . Для визначення P - імен чисел використову- ється поточна система числення. Функція PACK завжди повертає символ, навіть якщо P - ім‘я складається тільки з однозначних чисел.

$ (PACK ‘(a b c d e) $ (PACK ‘(\7 \3 \1) $ (PACK ‘(Q \7 \A \1))

abcde |731| Q7A13. PACK* ... . Повертає символ, P-ім’я якого складається зі счеплених P-імен атомів. Ця функція є вузькою версією PACK, оскільки вона працює не зі списком атомів, а з будь-якою кількістю атомів.

$ (PACK* ‘a ‘b ‘c) $ (PACK 4 ‘QW ‘T)

ABC |4QWT|4. CHAR . Якщо — символ або число, а — невід’ємне ціле число, функція CHAR повертає символ, P - ім’я якого є n-ий символ P - імені , причому відлік символів починається з 0. Функція повертає NIL якщо не ноль і не додатнє ціле число, або якщо P - ім’я атома містить меньш ніж n символів.

(DEFUN CHAR (atm n) $ (CHAR ‘ABCDE 3) $ (CHAR 12345 0)

((ATOM atm) D \1

(NTH n (UNPACK atm)) ) )5. SUBSTRING . Якщо — символ або число, та — невід’ємні цілі, nЈm, то функція SUBSTRING повертає символ, P - ім’я якого складається з символів P - імен атома починаючи з n-ого до m-ого, причому відлік символів починається з 0. Якщо nЈ0, то вважається що n=0. Якщо m не вказано, або меньше за 0 чи більше за кількість символів в P - імені атома, m вважається рівним кількості символів в P - імені атома. Якщо n>m повертається NIL.(DEFUN SUBSTRING (atm n m)

((AND (ATOM atm) (INTEGERP n))

((MINUSP n) (SUBSTRING atm 0 m))

(PACK (SUBLIST (UNPACK atm) n m))

$ (SUBSTRING ‘ABCDEFG 2 4) $ (SUBSTRING ‘ABCDEFG 3)

CDE DEFG

$ (SUBSTRING 123456 3) $ (SUBSTRING ‘ABCDEFG 0 3)

|456| ABCD6. STRING , де , <=, >=, =, /=. Відбувається лексикографічне порівняння P - імен атомів згідно з предикатом . Якщо флаг дорівнює NIL, порівняння відбувається з врахуванням регістру. Якщо флаг не задано, він вважається рівним T. Функція STRING= повертає або T або NIL. Інші функції повертають або NIL, або номер позиції першого символа, починаючи з якого P - імена не співпадають.

$ (STRING= ‘ABC ‘ABC) $ (STRING ‘ABC ‘ABC NIL)

T T

$ (STRING= ‘Abc ‘AbC) $ (STRING= ‘Abc ‘AbC NIL)

T NIL

$ (STRING= |100| 100) $ (STRING< ‘ABC ‘AZC)

T 1

$ (STRING< ‘AZC ‘ABC) $ (STRING>= ‘123 ‘123)

NIL 37. STRING-UPCASE . Повертає символ, P - ім’я якого співпадає з P - іменем атома, але всі його літери перетворюються в великі. Якщо не є атомом, повертається NIL.

$ (STRING-UPCASE "Lisp Is A Language”) $ (STRING-UPCASE ‘(a s d))

|LISP IS A LANGUAGE| NIL8. STRING-DOWNCASE . Повертає символ, P - ім’я якого співпадає з P - іменем атома, але всі його літери перетворюються в маленькі. Якщо не є атомом, повертається NIL.

$ (string-upcase |This is A TEXT|) $ (string-downcase |This is A TEXT|)

|THIS IS A TEXT| |this is a text|

$ (STRING-UPCASE ‘i) $ (STRING-DOWNCASE ‘I)

I \i9. FINDSTRING . Повертає номер позиції першого входження P - імені атома1 в P - ім’я атома2. Якщо - ноль або додатнє ціле, пошук починається з n-ого символа атома2. Якщо P - ім’я атома1 не знайдено, повертається NIL.

$ (FINDSTRING ‘BC ‘ABCDEFG) (FINDSTRING ‘abc ‘abdeabcde)

1 410. PRINT-LENGTH . Повертає кількість символів в P - імені атома з урахуванням значень контрольних змінних *PRINT-BASE* та *PRINT-ESCAPE*.

$ (DEFUN PRINT-LENGTH (atm) $ (PRINT-LENGTH ‘Mulisp)

((ATOM atm) (LENGTH (UNPACK atm))) 6

$ (PRINT-LENGTH -156) $ (PRINT-LENGTH NIL)

4 3Приклади

1. Написати функцію, яка для заданого атома знаходить максимальну кількість літер, яка в ньому йде підряд. Повернути конс, який складається з літери та числа. Наприклад, для атома a22eeerty повернути (e . 3).

(DEFUN symmax (atm) $ (symmax ‘a22eeerty)

((NOT (ATOM atm)) NIL) (e . 3)

(SETQ lst (UNPACK atm) endel (ASCII 0) endct 0) $ (symmax ‘nil)

(LOOP (n . 1)

((NULL lst)) $ (symmax 1222334)

(SETQ el (CAR lst) ct 0) (\2 . 3 )

(LOOP

((NOT (EQL (CAR lst) el)))

(POP lst)

(INCQ ct) )

(IF (> ct endct) (SETQ endct ct endel el)) )

(CONS endel endct) )Робота з файламиПо замовченню за пристрій потокового вводу (CIS - Current Input Stream) береться консоль.

1. Для читання даних з вхідного потоку використовують функцію READ. Після виконання команди (SETQ a (READ)) ви повинні ввести з консолі вираз, який буде прочитано та присвоєно змінній а. При цьому якщо буде введено декілька об’єктів, то змінній а буде присвоєно перший об’єкт. Наприклад, якщо ви введете: as bf gh, то змінна a прийме значення as. Якщо Ви хочете ввести список (складний об’єкт), то його необхідно вводити в круглих дужках: (as df gh).

2. Функція (CLEAR-INPUT) чистить буфер вводу. В будь-якому випадку повертається NIL.

3. Функція (READ-LINE) читає елементи з CIS поки не буде прочитано символ переходу на новий рядок (). Повертається символ, Р-ім’я якого складається з усіх прочитаних символів як ті були розташовані у вхідному рядку, окрім .

4. Функція (READ-CHAR) читає наступний елемент з CIS та повертає його.

5. Функція (UNREAD-CHAR) повертає в CIS останній прочитаний символ.

6. Функція (LISTEN) повертає T якщо CIS не порожній, та NIL якщо ми дійшли до кінця файлу.

7. Функції (OPEN-INPUT-FILE "”) та (CLOSE-INPUT-FILE "”) використовуються для відкриття та закриття файла для вводу.

8. Функції (OPEN-OUTPUT-FILE "”) та (CLOSE-OUTPUT-FILE "”) відповідно відкривають та закривають файл для виводу інформації.Приклади1. Надрукувати кількість літер sym в файлі name.

(DEFUN f (name sym) (SETQ a (READ))

(SETQ c 0) (IF (EQL a sym) (INCQ c)) )

(OPEN-INPUT-FILE name) (CLOSE-INPUT-FILE name)

(LOOP c )

((NOT (LISTEN)))2. Надрукувати файл в оберненому порядку, якщо його елементи є атомами.

(DEFUN rew (in out) (PUSH (READ) temp) )

(OPEN-INPUT-FILE in) (LOOP

(OPEN-OUTPUT-FILE out) ((EQL temp NIL))

(SETQ temp NIL) (WRITE (POP temp))

(LOOP (SPACES 1) )

((NOT (LISTEN))) (CLOSE-INPUT-FILE in)

(CLOSE-OUTPUT-FILE out) )Завдання1. Написати функцію (SRT ), яка сортує текстовий файл та виводить дані в файл .

2. Написати функції (PRNUM2 num) та (PRNUM16 num), які відповідно друкують введені десяткові числа в двійковому та шістнадцятковому представленні.

3. Згенерувати за даними числом n та символом y список (y yy yyy yyyy .... yyyyyyyy. Кількість літер s в останньому елементі списку дорівнює n.

Відповіді

1. (DEFUN appl (lst1 lst2)

((NULL lst1) (append lst3 lst2))

((NULL lst2) (append lst3 lst1))

((STRING< (CAR lst1) (CAR lst2)) (CONS (CAR lst1) (appl (CDR lst1) lst2)))

(CONS (CAR lst2) (APPL lst1 (CDR lst2))) )(DEFUN QSORT (lst)

((NULL (CDR lst)) lst)

((NULL (CDDR lst))

((STRING< (CAR lst) (CADR lst)) lst)

(CONS (CADR lst) (CONS (CAR lst) NIL)))

(SETQ tmp1 (SPLIT lst))

(APPL (QSORT tmp1) (QSORT lst)) )(DEFUN srt (in out)

(OPEN-INPUT-FILE in)

(OPEN-OUTPUT-FILE out)

(SETQ temp NIL)

(LOOP

((NOT (LISTEN)))

(PUSH (READ) temp) )

(setq temp1 (qsort temp))

(print temp1)

(CLOSE-INPUT-FILE in)

(CLOSE-OUTPUT-FILE out) )2. (DEFUN prnum2 (num)

(SETQ res NIL)

(LOOP

((= num 1))

(SETQ tmp (DIVIDE num 2))

(SETQ num (CAR tmp))

(PUSH (CDR tmp) res) )

(PUSH 1 res)

(PACK res) )(DEFUN prnum16 (num)

(SETQ res NIL)

(LOOP

((< num 16))

(SETQ tmp (DIVIDE num 16))

(SETQ num (CAR tmp) tmp (CDR tmp))

(IF (>= tmp 10) (SETQ tmp (ASCII (+ (- 65 10) tmp))))

(PUSH tmp res) )

(IF (>= num 10) (SETQ num (ASCII (+ (- 65 10) num))))

(PUSH num res)

(PACK res) )3. ; (m1 y 7 y) -> (y yy yyy yyyy yyyyy yyyyyy yyyyyyy)

(DEFUN m1 (sym n list)

((ZEROP n) NIL)

(CONS (APPEND sym list) (m1 sym (- n 1) (PACK* sym list))) )
Случайные рефераты:
Реферати - Життя та творчість Степана Васильченка
Реферати - Освіта, наука Т.Г.Шевченка і культурне самоутворення нації
Реферати - Дитяча Література (контрольна робота)
Реферати - Поезія Володимира Сосюри
Реферати - Життя і творчий шлях Марка Кропивницького
Реферати - Архаїзми та старослов’янізми і їх моделююча роль у експресіоністичній стильовій структурі "Палімпсестів" В.Стуса
Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія