Фізичне виховання фармацевта
Фізичне виховання - органічна частина загального вихо­вання і тому воно характеризується всіма загальними ознаками, що притаманні педагогічному процесу, який спрямований на ви­рішення певних конкретних завдань. Головним напрямком фізич­ного виховання є формування здорової, розумове підготовле­ної, соціально-активної, морально стійкої, фізично вдосконале­ної і підготовленої до майбутньої професії людини.

Отже, основними завданнями фізичного виховання є: — підвищення функціональних можливостей організму студентів засобами фізичної культури;

- сприяння всебічному гармонійному розвитку, відмова від шкідливих звичок, покращання розумової і фізичної праце­здатності;

- формування у студентів думки про систематичні заняття фізич­ними вправами з урахуванням особливостей їх майбутньої про­фесії, фізичне самовдосконалення та здоровий спосіб життя;

- отримання студентами необхідних знань, умінь та навиків у галузі фізичної культури з метою профілактики захворювань, відновлення здоров'я та підвищення професійної працездатності;

- використання засобів фізичної культури в лікувально-профі­лактичній діяльності;

- оволодіння методами визначення фізичного стану та само­контролю;

- виховання організаторських навичків, особистої гігієни та загартовування організму;

- уміння складати та виконувати вправи з комплексів ранкової гігієнічної гімнастики;

- виховання патріотичних, морально-вольових і естетичних якостей;

- удосконалення спортивної майстерності студентів, що зай­маються обраними видами спорту.

Для вирішення поставлених завдань використовуються різноманітні засоби фізичного виховання, головними з яких для студентів фармацевтичного факультету є гімнастика (різні її види: загальна, спортивна, гігієнічна, лікувальна тощо), легка атлетика, спортивні та рухові ігри, лижна підготовка, плавання, туризм, походи вихідного дня та інші види спорту. Лише засо­бами фізичної культури фізичне виховання вирішує завдання зміцнення здоров'я, розвитку фізичних і духовних сил, підви­щення фізичної і розумової працездатності, продовження тру­дового довголіття і життя людини тощо.

Згідно з функцією впливу фізичного виховання на люди­ну, розрізняють дві її нерозривно пов'язані сторони: фізичну освіту і фізичне вдосконалення організму, які здійснюються за допомогою розвитку фізичних якостей.

Фізична освіта — це вміння керувати рухами свого тіла і окремими його частинами (голови, тулуба, рук, ніг тощо) як у просторі, так і в часі, виділення окремих рухів з поміж бага­тьох, порівняння їх між собою, керування ними та раціональне їх поєднання з метою найефективнішого використання в умовах життєдіяльності людини. Іншими словами, в основі фізичної осві­ти лежить засвоєння як теоретичних, так і практичних знань з використанням рухових умінь і навичок у різних умовах життє­діяльності.

Фізичне вдосконалення характеризується станом здоро­в'я та всебічним розвитком людини, до якого відносяться стан розвитку фізичних якостей та формування рухових умінь і на­вичок, загальний рівень працездатності, морфофункціональні зміни організму і його окремих систем і органів, засвоєння спеці­альної системи знань тощо. Так, наприклад, під впливом систематичних занять фізичними вправами розвивається швидкість, швидкісно-силові якості, сила, витривалість, гнучкість, спритність тощо; удосконалюється за формою, будовою і функцією тіло людини та його окремі органи і системи (збільшується маса м'язової і кісткової тканин, зростає маса легень, їх дихальний об'єм та життєва ємність, збільшуються м'язова маса та об'єм серця, викид крові з нього тощо). Діапазон можливостей при цьому великий. Однак, слід зазначити, що як розвиток фізич­них якостей, так і вдосконалення форми, будови та функції організму обумовлені природними задатками людини, якими наді­лена вона за спадковістю. А тому вдосконалювати розвиток ру­хових якостей, будову тіла можна до певних показників.

У практиці фізичне виховання дуже часто носить профе­сійно-прикладний характер, тобто спрямоване на певну трудову діяльність. В таких випадках користуються терміном "фізична підготовка". Це відноситься, наприклад, до фізичного вихован­ня пожежника, підводника, космонавта, альпініста тощо.

Фізична освіта у навчальних закладах дає студентам знан­ня про вплив фізичних вправ на організм людини, розвиває фізичні якості (здібності), рухові навички, забезпечує фізичну підготовку молоді до життя, суспільно-громадської діяльності.

Одне із важливих завдань фізичної освіти - навчити сту­дентів користуватися набутими знаннями, щоб засвоєні уміння і навички використовувалися в практичній діяльності. Окрім виконання специфічної функції, фізична освіта сприяє більш ефективному вирішенню функцій освіти, а також її видів: розу­мової, політичної, професійної тощо. Таким чином, фізична освіта як вид освіти - спеціально організований педагогічний процес, спрямований на всесторонній фізичний розвиток студентської молоді, їх специфіку підготовки до виконання соціальних обо­в'язків у суспільстві.

Фізичне виховання на фармацевтичному факультеті вирі­шує такі завдання:

1. Виховання у студентів свідомості, моральних, вольо­вих і фізичних якостей, підготовка їх до майбутньої професій­ної діяльності.

2. Професійно-прикладної фізичної підготовки студентів, враховуючи особливості роботи за фахом.

3. Засвоєння необхідних знань з основ теорії, методики і організації фізичної культури та підготовку до роботи в якості інструктора-методиста з фізичної культури і ЛФК.

4. Виховання у студентів переконання про необхідність виконання рухового режиму протягом робочого дня.

Важливою умовою, що визначає ефективність процесу фізичного виховання є знання перемін, що відбуваються в організмі внаслідок педагогічних втручань. Чим глибше і об'єк­тивніше проводиться співставлення минулого і досягнутого ста­ну, тим вірнішими виявляються поправки корекції, які будуть використовуватися в процесі фізичного виховання.

Для ефективної організації навчального процесу з фізич­ного виховання студентів необхідне знання чотирьох основних сторін, що характеризують їх рухову активність: фізичний роз­виток, фізичну підготовленість, функціональний стан і адапта­ція організму до м'язової діяльності.

Обов'язковою умовою ефективності та позитивного впли­ву фізичних вправ на організм студентів є самоконтроль. Ці спостереження над станом свого організму, що проводять самі студенти в процесі занять фізичним вихованням - важливе до­повнення до лікарського контролю.

Самоконтроль дозволяє оцінити суб'єктивні відчуття впли­ву фізичних навантажень і дає можливість уникнути негативної дії занять фізичними вправами у випадках, коли обсяг фізичних навантажень не відповідає фізичній підготовленості та функціо­нальному стану організму студентів.

Дані самоконтролю заносяться у щоденник, вони допома­гають викладачу і самим студентам контролювати і регулювати правильність підбору засобів, методику проведення занять з фізичного виховання і самостійних занять фізичними вправами.

Під керівництвом викладача студенти повинні засвоїти необ­хідні для самоконтролю знання та навички, вдосконалюючи їх під час самостійних занять.
Случайные рефераты:
Реферати - Навчальні книжки з літератури за доби Центральної Ради
Реферати - Життя і творчість Катрі Гриневичевої
Реферати - І злитись знову зі своїм народом (Олена Теліга)
Реферати - З історії підручників словесності ХІ-XVIII ст. - предтеч навчальних книжок з літератури
Реферати - Образ землі у романі "Сто років самотності" Г. Гарсіа Маркеса, повісті "Fata morgana" М. Коцюбинського та міфі про Антея
Реферати - Михайло Бойчук
Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія