Економічні показники звітності: порядок формування
НБУ запровадив нову технологію надання звітності, яка базується на економічних показниках. Згідно з цією технологією звітна інформація надається електронною поштою у вигляді файлів з певним набором значень економічних показників. Надані комерційними банками економічні показники звітності зберігаються в спеціальному сховищі даних, яке має назву електронного репозитарію.

Файли, розроблені на базі показників форм звітності, згруповані за періодичністю надання та економічною суттю показників. Кожний файл має двозначний цифровий ідентифікатор, у якому задіяні номери від 01 до 55. Вихідні документи за формами звітності формуватимуться із значень економічних показників того чи іншого файлу.

Звітність складається в одиницях, встановлених для кожної форми окремо, з округленням сум до одиниць таким чином, щоб були збережені правильність підсумків та повний набір даних статистичних звітів і балансу.

Звітність подається за певними схемами, коди яких містяться в довіднику кодів схем KOD_A011. Код схеми вказує на те, хто і кому подає звітність, та на ступінь її консолідації. Наприклад, якщо звітність подається філією, то код схеми знаходиться в межах 01-04 залежно від того, кому подається звіт (01-обласній дирекції банку, 02-головному банку як юридичній особі, 03-обласному управлінню НБУ, 04-ЦРП НБУ).

Звітність формується у вигляді файлів, які містять певні економічні показники. Кожний файл складається з однорідних показників. Перелік показників в розрізі кожного звітного файлу подається у довіднику показників EK_POK_1, структуру якого наведено в таблиці 7.3. (див. пункт 7.6).

Економічний показник описується у вигляді певної формули, яка включає коди параметрів та формулу його підрахунку. Кожний параметр, який використовується для опису економічних показників, зберігається у відповідному довіднику, який характеризує розріз подання показника. Кодові позначення розрізів та довідники, які використовуються під час формування звітності, наведено в таблиці 1.

Економічний показник може бути сумою, кількістю, відсотковою ставкою і т. ін. Для опису показників звітності НБУ було розроблено штучну мову опису показників, яка заснована на кодових позначеннях параметрів. Кожний показник має свою формулу розрахунку.

Формула розрахунку економічного показника може включати суму за окремим балансовим рахунком (можливо, за іншим параметром) чи певну її підмножину або алгебраїчну суму групи рахунків.

Загальний опис формули розрахунку економічного показника складається з таких п’яти наступних частин:

Перша частина розрахунку показника містить параметр, що починається на літеру Т.

Ця частина опису зберігається в полі PRM1 довідника показників EK_POK_1.

Друга частина визначає параметр показника та вказує на те, чи описується показник одним параметром чи їх групою. Якщо друга частина опису показника складається тільки із значення параметра, то вказується цей параметр. Для визначення, чи параметр підлягає передачі повністю чи лише його певна підмножина, необхідно дивитись третю частину опису параметра.

Якщо ж в показник входить група значень параметра, то після параметра в дужках йде значення параметра або перелік значень параметра, які входять до підрахунку показника. Перед значенням параметра може бути один із знаків: [>], [<], [>=], [<=], [#] (більше, менше, більше-дорівнює, менше-дорівнює, не дорівнює). Знак [=] (дорівнює) опускається.

Перелік значень параметра може розділятися одним із знаків [, ], [:]. При цьому [:] означає, що до підрахунку показника включаються значення параметра з початкового до кінцевого включно. Ця частина опису розрахунку зберігається в полі PRM2 довідника показників EK_POK_1.

Приклади: R020 (1500:1505,1521, 1523)

R020 (>=2000, <2200)

R020 (2200).

Третя частина опису показника має місце тоді, коли друга частина опису складається лише з параметра без переліку значень.

Якщо у файл для передачі входить вся множина значень параметра окремими економічними показниками, то третя частина опису не заповнюється (поле PRM3 — буде пусте).

Коли у файл для передачі входить підмножина значень параметра окремими економічними показниками, опис складається з параметра, який визначає цю підмножину (F_01, F_06, F_07, F_08 для параметра R020, F_12, F_13 для параметра D010), а далі в дужках йде значення, при якому необхідно включати значення параметра, вказаного в другій частині опису, для передачі окремим економічним показником. Перед значенням параметра може бути один із знаків: [>], [<], [>=], [<=], [#]. Знак [=] опускається.

Наприклад, F_01 (1) F_01 (>2) F_01 (#1). Цей параметр є полем довідника, у якому зберігаються можливі значення параметра, який створює економічний показник. Всі записи із значенням 1 або >2 або #1 відповідно в полі F_01 визначають цю підмножину.

Ця частина опису зберігається в полі PRM3 довідника показників EK_POK_1.

Четверта частина вказує на розрізи параметра, якщо при формуванні показника вони використовуються не всі. В такому разі четверта частина опису складається з найменування параметра, за яким в дужках знаходиться перелік можливих конкретних його значень. Перед значенням параметра може бути один із знаків: [>], [<], [>=], [<=], [#]. Перелік значень параметра може розділятися одним із знаків [, ], [:]. Перелік параметрів з конкретними значеннями розділятиметься знаком [, ]. Наприклад, необхідно подати дані по рахунках тільки за кодами валюти 840 та 980 і тільки за резидентами, тоді опис буде мати вигляд: R030 (840,980), K030 (1).

Ця частина опису зберігається в полі PRM4 довідника показників EK_POK_1.

П’ята частина опису підрахунку показника містить перелік розрізів, в яких необхідно подавати показник (розріз кодів валют, форм власності, секторів економіки, галузей економіки, груп валют, груп країн, кодів строків, строковості, резидентності тощо). Перелік розрізів розділяється знаком [, ]. Наприклад, якщо економічний показник надається в розрізі резидентності, то його загальна сума буде поділена на дві частини, одна з яких відноситься до резидентів, друга — до нерезидентів.

У файлі для передачі ці дві частини показника будуть подаватися двома записами. Якщо до розрізу резидентності ще додати розріз груп валют, то кожна з цих двох частин показника може поділитися ще на три частини по групах валют. У файлі для передачі може бути шість записів для цих частин показника. За кожним наступним розрізом розподіл економічного показника буде аналогічним. Ця частина опису зберігається в полі PRM5 довідника показників EK_POK_1.

Приклад 1. Для файла з кодом 03, коду показника 1310KGR — щоденна сума за міжбанківськими наданими кредитами в розрізі кодів строків, груп валют та резидентності, формула підрахунку має вигляд: T030 R020 (1521,1523, 1524,1525) S180, R031, K030, де:

перша частина опису — T030 — суми, подані в гривневому еквіваленті
друга частина опису — R020 (1521,1523, 1524,1525) — показник є алгебраїчною сумою рахунків, зазначених в дужках;
п’ята частина опису — S180, R031, K030 — розріз кодів строків, груп валют та резидентності.
Таблиця кодів розрізів у кодах показників та довідників, які використовуються при описі економічних показників, має такий вигляд.

Таблиця 1

Код А016
Зміст розрізу
Довідник
Поле
ВBBB
Балансовий рахунок
KL_R020
R020
VVV
Код валюти
KL_R030
R030
G
Група валюти
KL_R031
R031
Z
Параметр R011
KL_R011
R011
Y
Група країн
KL_К041
К041
S
Сектор економіки
KL_К071
К071
F
Форма власності 1-го рівня
KL_К081
К081
EE
Код галузі економіки 2-го рівня
KL_К091
К091
A
Код галузі економіки 1-го рівня
KL_К092
К092
K
Код строку
KL_S180
S180
X
Строковість
KL_S181
S181
R
Резидентність
KL_К030
К030
I
Код строку прострочки (пролонгації)
KL_S190
S190
W
Місце емісії
KL_К041
S120
P
Параметр R013
KL_R013
R013
J
Ознака бюджетної організації
KL_К130
К130
NNN
Символ бюджетної класифікації доходів
KL_S230
S230
OOO
Символ міністерств і відомств
KL_К120
К120
CC
Символ касових оборотів
KL_D010
D010
LL
Розділ видів економічної діяльності
KL_К111
К111
HHHHHHHHHH
Код банку- нерезидента
RC_BNK
B010
MMM
Код країни
KL_К040
К040
T
Категорія ризику
KL_S080
S080
Q
Джерело кредитування
KL_S200
S200
UUU
Код ювілейної монети (для НБУ)
KL_Z070
Z070


Література

Автоматизированные информационные технологии в банковской деятельности: Учеб. пособие для вузов / Г. А. Титоренко, В. И. Суворова, И. Ф. Возгилевич и др. / Под ред. Г. А. Титоренко. — М.: Финстатинформ, 1997. — 268 с.
Автоматизированные информационные технологии в экономике: Учебник /Под ред. Г. А. Титоренко. — М.: Компьютер, ЮНИТИ, 1998. — 400 с.
Автоматизация расчетных операций и фондовых бирж. — М.: Церих, 1992. — 206 с.
Банковские технологии. М.: Журнал издательства "Бизнес и компьютер" 1997—1999 гг.
Банковские технологии. Компьютеры+программы, 1997—1999гг.
Вступ до банківської справи: Навчальний посіб. / Савлук М. І., Мороз А. М., Коряк А. М. / Під ред. М. І. Савлука. — К.: Лібра, 1998. — 344 с.
Державний класифікатор України ДК-001-94. "Класифікатор форм власності", затверджений наказом Держстандарту України № 228 від 22 листопада 1994 р.
Державний класифікатор України ДК-002-94. "Класифікатор організаційно-правових норм господарювання", затверджений наказом Держстандарту України № 228 від 22 листопада 1994р.
Случайные рефераты:
Реферати - Життєвий і творчий шлях Марійки Підгірянки
Реферати - Знахідки і втрати українського підручнико-творення у ХІХ ст
Реферати - Засудження егоїзму і бездуховності у повісті Івана Нечуя-Левицького "Кайдашева сім’я"
Реферати - Любов і боротьба Євгенія Рафаіловича (Повість Івана Франка "Перехресні стежки")
Реферати - Настроєний життям, як скрипка (за творчістю Б. Лепкого)
Реферати - Микола Хвильовий - український прозаїк, поет, публіцист
Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія