Документальні методичні прийоми та контрольно-аудиторські процедури
Методичні прийоми фінансово-господарського контролю і аудиту пов'язані з використанням документальних методич­них прийомів і контрольно-аудиторських процедур. У про­цесі контролю господарських операцій перевіряють досто­вірність, законність і господарську необхідність їх на основі документів, у яких вони знайшли відображення. Контроль здійснюють за формою і змістом, зустрічною перевіркою операцій, взаємним контролем операцій і документів, аналі­тичними і логічними прийомами.

При перевірці первинних документів за формою вста­новлюють додержання нормативно-правових актів при ві­дображенні господарських операцій у первинних докумен­тах, облікових регістрах. При цьому контролери керуються нормативними актами про документи і документооборот у бухгалтерському обліку. Для встановлення юридичної сили первинного документа перевіряють наявність таких рекві­зитів: найменування документа та його коду; дати складан­ня; змісту господарської операції; вимірників господарсь­кої операції (у кількісному і вартісному вираженні). Пере­віряють справжність підписів, звірених із зразком, що зна­ходяться у бухгалтерії, наявність штампів і печаток, розпи­сок про одержання цінностей тощо. Контролюють також наявність усіх додатків до первинних документів, підстав на відпуск цінностей, специфікацій, доручень. Одночасно перевіряють доброякісність документа, тобто його досто­вірність.

Виявляють випадки необірунтованих виправлень, підчи­щання, зміни кількості, ціни і суми у документах на відпуск цінностей. У кожному випадку на виправленому документі має бути зроблена спеціальна позначка, засвідчена підписа­ми всіх осіб, які брали участь у його складанні. Помилки у первинних документах виправляють так: закреслюють непра­вильний запис тексту або суми і над закресленим надпи­сують правильно текст або суму. Закреслювати треба од­нією лінією, щоб можна було прочитати виправлене. Після виправлення помилки у первинному документі роблять на­пис "Виправлено", що підтверджують підписами осіб, які підписали документ, а також проставляють дату виправлен­ня. На касових і банківських документах виправлення не допускаються.

Підписи осіб, відповідальних за складання машиночиталь-них первинних документів, можуть бути замінені паролем або іншим способом авторизації, який дає змогу одночасно ідентифікувати підпис відповідальної особи.

При перевірці первинних документів за формою у про­цесі контролю встановлюють, чи додержано нормативних актів про головних бухгалтерів, згідно з якими забороняється приймати до виконання і оформлення документи з опера­цій, що суперечать законодавству та встановленому порядку приймання, збереження і витрачання коштів, товарно-ма­теріальних та інших цінностей. Крім того, контроль за формою дає змогу виявити первинні документи, які мають позначення, що свідчать про використання їх в обліку господарських операцій раніше, тобто повторно, при ручній обробці — дати запису в обліковому регістрі, при машин­ній — відбитка штампа контролера, відповідального за об­робку. Додатки до прибуткових і видаткових касових орде­рів, а також документи, які є підставою для нарахування заробітної плати, підлягають обов'язковому погашенню штам­пом контролера, відповідального за обробку їх. Додатки до прибуткових і видаткових касових ордерів, а також доку­менти, які є підставою для нарахування заробітної плати, підлягають обов'язковому погашенню штампом або напи­сом від руки "Одержано" або "Оплачено" із зазначенням дати.

Недодержання встановленого порядку оформлення і по­гашення первинних документів часто призводить до прихо­вування зловживань і крадіжок цінностей. Так, необгрунтова­ні виправлення кількості виданих із складу на виробництво сировини і матеріалів знижують відповідальність винних у вчиненні незаконної операції. Порушення порядку погашення касових документів створює умови для повторного викорис­тання касових ордерів для списання грошей із підзвіту касира та проведення інших протиправних дій.

Перевірка документів за змістом полягає у критичній оцінці змісту документа — відповідність характеру відобра­женої у ньому господарської операції, наявність інформа­ційного її відображення і правильність кодування показни­ків для машинної обробки інформації, обгрунтованість цін, застосування кількісних вимірників цінностей і операцій, закріплення матеріальної відповідальності за одержані цін­ності тощо. В окремих випадках, якщо виникають сумніви щодо змісту достовірності господарської операції, зафік­сованої у документі, аудитор може застосовувати метод службового розслідування — викликати осіб, які брали участь у оформленні документа, уточнити його достовірність, а в разі потреби вимагати від цих осіб пояснення в письмовій формі.

Перевірка документів має' велике значення при контролі виплат грошей особам, які не зараховані до спискового складу працівників підприємства. У цих випадках перевіряють пов­ноту, своєчасність і якість виконаної роботи, відображеної у документі на оплату і трудовому договорі. При цьому вико­ристовують методичний прийом контрольного заміру вико­наної роботи, а якщо це неможливо, то прийоми вибіркових спостережень, спеціальну експертизу або камеральну перевір­ку, а також інші контрольно-аудиторські процедури. Пере­вірка первинних документів на списання сировини, напівфаб­рикатів, комплектуючих виробів, на витрати виробництва продукції дає змогу виявити витрати, які відповідно до тех­нології виробництва не відносять до цього виду продукції, а також інші порушення технологічної і конструкторської до­кументації, крадіжки цінностей.

Достовірність операції, зафіксованої у документі, кон­тролюють також зустрічною перевіркою документів. Цей спосіб використовується, як правило, тоді, коли у здійснен­ні операції, відображеної у документі, брала участь інша організація або інший підрозділ одного об'єднання, під­приємства. Насамперед перевіряють рахунки постачаль­ників товарно-матеріальних цінностей, квитанції і відомості на здавання виторгу в установи банку, рекламації та пре­тензії.

Зустрічна перевірка дає можливість виявити факти част­кового або повного неоприбуткування матеріальних цінностей на підприємстві, одержаних від постачальників або з оптових баз. Для виявлення подібних випадків потрібна письмова відповідь на запитання аудитора про кількість і дату відпу­щених або відвантажених матеріалів, їхню вартість. Пись­мова відповідь підлягає зустрічній перевірці з документами підконтрольного підприємства. Так, при проведенні аудиту на фабриці "Киянка" старшим аудитором виробничого об'єд­нання "Київтрикотаж" проведено взаємну перевірку розра­хунків із Чернігівською прядильною фабрикою, що дало змогу виявити неоприбуткованого трикотажного полотна на 11 400 грн. (табл. 5.3). Разом з тим виявлено нетотожність обліку розрахунків постачальника — Чернігівської прядиль-

Таблиця 5.3

АКТ

взаємної вивірки розрахунків із дебіторами і кредиторами

20 квітня 19 __ р. м. Киїн

Проведено взаємну вивірку розрахунків старшим аудитором ВО "Київ-трикотаж" В. А. Борисенко між фабрикою "Киянка" і Чернігівською пря­дильною фабрикою станом на 19 квітня 19 __ р.

При перевірці розрахунків на рахунку "Розрахунки з різними дебітора­ми і кредиторами" встановлено:

За даними бухгалтерського

обліку, грн.

№ пор.

Зміст записів

фабрики

"Киянка"

Чернігівської

прядильної

фабрики

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

1

Сальдо до вивірки розрахунків

175

258

Відпущено трикотажного полотна

100 м по 11,4 грн. за метр на загаль­

ну суму 1140 грн. за дорученням

№ 118 від 10.02.19 р., виданим

фабрикою "Киянка" експедитору

В. С. Яровому

1140

2

Повернено Чернігівській прядиль­

ній фабриці трикотажного полотна

через виробничий брак відповідно

до залізничної накладної № 08175

від 15.02.19 р. 115 м по 11 грн.

за метр на загальну суму 1115 грн.

1115

3

Часткова відмова від акцепту

через завищення цін на трикотаж­

не полотно, відвантажене на адре­

су фабрики "Киянка" по рахунку

№ 49 від 01.04.19 р. на суму

68,3 грн.

68,3

Всього

1140

1183,3

Сальдо після вивірки розрахунків 11 575 11 575

Сума прописом: Одинадцять тисяч п'ятсот сімдесят п'ять грн.

Старший аудитор ВО "Київтрикотаж" В. А. Борисенко

Головний бухгалтер фабрики "Киянка" К. І. Гарай

Головний бухгалтер Чернігівської

прядильної фабрики І. В. Сошко

ної фабрики. За виявленим фактом аудит встановлює, чи не є вони приховуванням крадіжок цінностей і хто несе відпо­відальність за завданий збиток.

Взаємний контроль операцій здійснюється аналогічно зуст­річній перевірці документів, але при цьому досліджують до­кументи по операціях, які здійснювалися на підприємстві, що контролюють. Контролю підлягають первинні докумен­ти, облікові регістри, машинограми. Наприклад, контролю­ють внутрішній відпуск матеріалів з одного цеху підприєм­ства в інший, повернення матеріалів із цеху на склад та ін. При цьому перевіряють необхідність виконання господарсь­кої операції, чи не є вона результатом приховування нестачі цінностей або інших зловживань і порушень нормативно-правових актів.

Як приклад розглянемо контроль використання сирови­ни на підприємстві громадського харчування. Спочатку скла­дають контрольний розрахунок витрачання продуктів за нормами розкладки на випущені вироби за підконтрольний

Т а б л й ц я 5.4

Їдальня "Юність"

Контрольний розрахунок витрат продуктів згідно

з нормами розкладки на випущені вироби за період з 1 січня 19 __ р. по 31 березня 19 —— р.

період (табл. 5.4). Це дає змогу встановити за найменуван­ням витрати сировини згідно з нормами рецептур, відобра­жених у калькуляції вартості страв. Потім на підставі звітін завідуючих виробництвом і первинних документів про пе­реміщення сировини, а також її списання на виготовлення страв і кулінарних виробів способом оберненого калькулю­вання складають контрольну відомість фактичного вико­ристання сировини порівняно з нормами (табл. 5.5). Це дає змогу встановити недовкладення сировини у вироби або не­еквівалентну заміну сировинного набору у корисливих цілях.

Аналітична перевірка документів поєднується з викорис­танням обліково-обчислювальних і логічних процедур. При цьому аналітичне перевіряють правильність застосування цін на конкретні товари, матеріали, розрахунки природних втрат, створення різних фондів за допомогою обліково-обчис­лювальних процедур щодо перевірки арифметичних опера­цій (таксування, підбиття підсумків та ін.), відображених

Таблиця 5.5

Їдальня "Юність"

Контрольна відомість використання сировини у виробництві громадського харчування, складена способом оберненого калькулювання за період з 1 січня 19 __ р. по 31 березня 19 __ р.

у первинних документах, облікових регістрах і машино­грамах.

Аналітична перевірка документів із застосуванням облі­ково-обчислювальних контрольно-аудиторських процедур доцільна там, де ведеться тільки вартісний облік товарно-матеріальних цінностей. Насамперед це стосується роздріб­ної торгівлі, коли необхідно встановити облік товарів за їх номенклатурою і асортиментом. При цьому застосовують методичний прийом відновлення натурально-вартісного об­ліку обороту товарно-матеріальних цінностей.

Розглянемо відновлення натурально-вартісного обліку товарів у магазині "Будинок радіо" за ревізійний період (табл. 5.6).

Виявлено, що у підзвіті матеріально відповідальної осо­би реалізовано на 5 шт. більше радіоприймачів "Олімпік" на суму 150 грн., що відображено в обліку надходження їх від постачальників, а наявність радіоприймачів "Меридіан" в кількості 2 шт. на суму 100 грн. не підтверджена прибут­ковими документами. Наведені дані дають підставу вважа­ти, що має місце порушення Положення про поставку това­рів народного споживання з корисливою метою, що необ­хідно перевірити у процесі аудиту із застосуванням інших контрольно-аудиторських процедур (зустрічної перевірки документів, контролю операцій, а також слідчим спосо­бом).

Логічний спосіб перевірки документів поєднують з проце­дурами нормативно-правового регулювання правильності відображення операцій на рахунках бухгалтерського обліку, обгрунтованості фондоутворюючих показників, додержання законодавства щодо операцій, відображених у документах. Цей спосіб широко застосовують при контролі цін на реалі­зовані товари, використанні машин і обладнання, а також у випадках, коли у документах немає даних про їхні техніко-експлуатаційні характеристики.

Отже, використання у фінансово-господарському контролі та аудиті документальних методичних прийомів дає змогу дати кількісну і якісну оцінку виявлених недоліків, встанови­ти відповідальних за них осіб і виявити розмір матеріальної відповідальності.
Случайные рефераты:
Реферати - Пантелеймон Куліш - життєвий та творчий шлях
Реферати - Життя та творчість Івана Карпенко-Карого
Реферати - Жанрова своєрідність творів О.Вишні
Реферати - І злитись знову зі своїм народом (Олена Теліга)
Реферати - Леся Українка на Західній Україні
Реферати - Життя і творчість Михайла Семенко
Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія