Цінні папери
Аналітичний огляд діяльності Української фондової біржі за 2002 рік

2002 рік не став роком зростання активності на біржовому ринку цінних паперів. Річний біржовий обіг зменшився майже у 4 раза у порівнянні з 2001 роком. Майже в 2,5 раза зменшилася кількість укладених угод на біржі.

Зниження біржових показників обумовлено низкою об”єктивних факторів. Перш за все, це звуження бази інструментів організаційно оформленого ринку. Враховуючи норми законодавства України з середини 2002 року з біржового ринку зникнув такий інструмент, як векселі. В той же час, обсяг торгівлі векселями у 2001 році складав 63% від річного біржового обігу. Другим об”єктивним фактором безумовно є пріоритети приватизаційних процесів в Україні, які суттєво впливають на стан та розвиток ринку корпоративних цінних паперів. Відповідно до пріоритетів, визначених Державною програмою приватизації на 2000-2002 роки, конкурсному продажу контрольних державних пакетів акцій ВАТ надавалась перевага перед продажем на організаційно оформленому ринку. Консолідація крупних пакетів акцій спричинила скорочення на ринку кількості цінних паперів інвестиційно привабливих компаній. В той же час, більшість пакетів акцій, які реалізовувалися протягом 2002 року в процесі приватизації через біржу, були низьколіквідними внаслідок відсутності можливості впливати на діяльність компаній через їх незначний відсоток від статутного фонду цих підприємств.

Не були стимулом у поліпшенні інвестиційного клімату в Україні й:

- дестабілізація політичної ситуації, обумовлена перевиборами парламенту, зміною уряду країни та низкою політичних скандалів;

- збільшення кількості корпоративних скандалів в Україні та неприйняття Закону України "Про акціонерні товариства”, який повинен стати корпоративним законодавчим актом якісно нового рівня та врегулювати ті "білі плями” чинного законодавства, які стимулюють зловживання у сфері корпоративного управління.

В такій ситуації діяльність Української фондової біржі у 2002 році була перш за все спрямована на розвиток нових біржових послуг, вдосконалення законодавчої та нормативної бази України, що має забезпечити поступове зосередження торгівлі цінними паперами на організаційно оформленому ринку, появу нових фінансових інструментів.

Біржова інфраструктура
На кінець 2002 року перелік членів УФБ налічував 106 торговців цінними паперами, які водночас є членами саморегулівної організації УФБ.

Протягом року зі складу членів СРО УФБ виключені 34 торговця цінними паперами. Члени СРО УФБ в структурному розрізі представлені 28 банківськими установами та 78 торговцями цінними паперамБіржовий лістинг
На кінець 2002 року у Біржовому реєстрі УФБ налічувалися цінні папери 67 емітентів.

Зменшення кількості емітентів, цінні папери яких допущені до котирування на УФБ, обумовлено набуттям 15.10.02 року чинності нової редакції Положення про допуск цінних паперів до котирування на УФБ, відповідно до якої у зв”язку з відсутністю пропозицій та угод з Біржового реєстру УФБ вилучена низка цінних паперів, які були допущені до неофіційного котирування на біржі. Структура Біржового реєстру представлена:

– 59 підприємствами, які створені в процесі приватизації та акції яких допущені до неофіційного котирування на УФБ у зв”язку з їх продажем на біржі та її філіях у секторі приватизації;

– акціями 8 емітентів (трьох банківських установ та п”яти ВАТ, які створені в процесі приватизації), які знаходяться в офіційному лістингу біржі.

Обсяги та структура торгівельної діяльності
Загальний біржовий обіг УФБ у 2002 році склав 16,87 млн.грн. (23,9% загального біржового обігу 2001 року).

Протягом 2002 року на УФБ та її філіях відбулося 79 торгівельних сесій ( у 2001 році 311 сесій). Середньомісячний обсяг торгівлі склав 1,4 млн. грн. (відповідний показник у 2001 році становив 5,9 млн. грн.), за торгівельну сесію – 0,2 млн. грн. (в 2001 році – 0,23 млн. грн. відповідно).

За рік на УФБ та її філіях укладено 218 угод (в середньому 3 угоди протягом однієї торгівельної сесії). Найбільша кількість угод була зафіксована у березні – 63. Кількість угод у порівнянні з 2001 роком скоротилась майже в 2,5 раза.

Операції з купівлі-продажу цінних паперів, які здійснені на Українській фондовій біржі

протягом 2002 року

№ п/п

Вид цінних паперів

Всього

В тому числі

на УФБ

на філіях УФБ

Кіль-кість сесій, шт.

Кіль-кість угод, шт.

Кількість проданих цінних паперів, шт.

Обсяг продажу, грн.

Кіль-кість сесій, шт.

Кіль-кість угод, шт.

Кількість проданих цінних паперів, шт.

Обсяг продажу, грн.

Кіль-кість сесій, шт.

Кіль-кість угод, шт.

Кількість проданих цінних паперів, шт.

Обсяг продажу, грн.

Первинний ринок

1.

Акції ВАТ, які створені в процесі приватизації

52

68

78499208

13110191,62

16

20

22692233

3780200,63

36

48

55806975

9329990,99

2.

Векселі ПФУ (за 4 місяця)

15

115

115

2750368,50

15

115

115

2750368,5

-

-

-

-

Вторинний ринок

1.

Акції

12

34

11718418

315804,83

6

6

10886168

158358,26

6

28

832250

157446,57

2.

Векселі (за 4 місяця)

1

1

698978,49

1

1

698978,49

-

-

-

Всього

79

218

90217742

16875343,44

37

142

33578517

7387905,88

42

76

56639225

9487437,56

Структура біржового ринку у 2002 році характеризується змінами у порівнянні з попереднім роком. Первинний ринок у 2002 році займає 94% від загального біржового обігу (аналогічний показник в 2001 - 41,5%), вторинний ринок займає 6,0% від загального обігу (аналогічний показник в 2001 - 58,5%).

Структура торгівлі на УФБ у 2002 році

Вид цінного паперу

Обсяг торгівлі, грн.

Доля в загальному обсязі, %

% від рівня 2001 року

Первинний ринок
Акції ВАТ, які створені в процесі приватизації

13 110 191,62

77,65

60,69

Векселі ПФУ (за 4 місяця)

2 750 368,50

16,35

41,04

Вторинний ринок
Акції

315 804,83

1,87

7,43

Векселі (за 4 місяця)

698 978,49

4,13

1,83

Всього

16 875 343,44

100,00

23,9

Первинний ринок цінних паперів

На первинному ринку, як і в 2001 році, домінуюче положення займав ринок приватизації – 83,2% від обсягу торгівлі на первинному ринку ( у 2001році – 75,5%), на ринок розміщення векселів ПФУ припадає відповідно – 16,8% від обсягу первинного ринку УФБ. Протягом 2002 року на первинному ринку УФБ було укладено 183 угоди з купівлі-продажу 78,5 млн.цінних паперів на суму 15,9 млн.гривень (у 2001 році – 444 угоди на суму 28,3 млн.грн.).

Ø Ринок приватизації
Протягом 2002 року на УФБ та її філіях у секторі приватизації відбулося 52 торгівельних сесії (47 сесій з продажу пакетів акцій ВАТ, що належать державі, та 5 сесій - з продажу пакетів акцій ВАТ, що належать АР Крим). Протягом року укладено 68 угод з купівлі - продажу 78,5 млн.акцій на суму 13,1 млн.гривень (з них 64 угоди з купівлі-продажу 74,8 млн.акцій, що належать державі, на суму 12,4 млн.грн., решта – акції, що належать АР Крим).

Продаж акцій ВАТ, що належать державі
Торги з продажу пакетів акцій, що належать державі, відкритих акціонерних товариств відбувалися в Києві, на Миколаївській, Східно-Українській, Івано-Франківській, Південно-Українській та Кримській філіях. В 2002 році ФДМУ запропонував до продажу на УФБ та її філіях акції 167 акціонерних товариств. Найбільшу питому вагу в структурі надходжень 2002 року займають підприємства, які віднесені Державною програмою приватизації на 2000-2002 роки до об'єктів групи В – 83,9% від загального річного обсягу пропозицій; підприємства групи Г складають лише 14,4%; 1,7% - підприємства групи Е. Тому найбільший обсяг реалізації в 2002 році припадає на об”єкти групи В – 91% (10,04 млн. грн).

Інформація про хід продажу пакетів акцій, що належать державі, ВАТ на УФБ та її філіях

(за період з 01.01.2002 р. по 31.12.2002р.)п/п

Група

згідно ПП

Кіль-кість

за-

пропо-

нованих ВАТ, шт.

Кількість

запропонова-

них

акцій, шт.

Вартість

запропонова-

них акцій по

номіналу, грн.

Кіль-кість

ВАТ,

по яких

відбув-ся продаж, шт.

Кількість

проданих акцій,

шт.

Вартість проданих акцій

Кількість угод,

по яких

було

перевищення ціни продажу над номіна

лом

по укладених угодах, грн.

за номіналом, грн.

1

В

141

333481526

88551748,55

54

66887377

10044550,81

16704671,55

11

2

Г

23

43140809

10280741,21

9

7902583

2380510,59

1651374,51

4

3

Е

3

217413

179277,00

0

0

0,000,00

0

Всього

167

376839748

99011766,76

63

74789960

12425061,40

18356046,06

15

На виконання Державної програми приватизації на 2000-2002 роки у Києві до продажу пропонувалися 216,8 млн. акцій 51 акціонерного товариства. Найбільшим попитом у інвесторів користувалися пакети акцій підприємств матеріально-технічного забезпечення - 29% від загального обсягу реалізації; транспортної сфери - 26%; харчової промисловості - 10%; машинобудування, будівництва та наукової сфери - по 8%. Акції підприємств паливної, металургійної, легкої промисловостей та с/г в сукупності склали 19%. Протягом року на УФБ (м. Київ) було укладено 20 угод (6 угод було укладено з перевищенням ціни продажу акцій над їх номінальною вартістю) з купівлі-продажу 22,7 млн. акцій на суму 3,8 млн. грн.Майже 70% від обсягу продажу у секторі приватизації припадає на філії біржі (44 угоди з купівлі - продажу 52,1 млн. акцій на суму 8,6 млн. гривень). Результативними були торгівельні сесії лише на трьох філіях УФБ:

- Південно-Українській (м. Одеса) – 27,6 млн. акцій на суму 4,5 млн. грн. (52,2% від

загального обсягу продажу на філіях біржі);

- Кримській (м. Сімферополь) – 13,3 млн. акцій на суму 2,2 млн. грн. (26,3% від загального обсягу продажу на філіях біржі);

- Івано-Франківській філії – 11,2 млн. акцій на суму 1,9 млн. грн. (21,5% від загального обсягу продажу на філіях біржі).

Інформація про продаж пакетів акцій, що належать державі, ВАТ
на Українській фондовій біржі та її філіях

(за період з 01.01.2002р. по 31.12.2002 р.)

№ п/п

Місце проведення торгів

Кількість запропоно-ваних ВАТ, шт.

Кількість запропоно-ваних акцій, шт.

Вартість запропонованих акцій по номіналу, грн.

Кількість ВАТ по яких відбувся продаж, шт.

Кількість проданих акцій, шт.

Вартість проданих акцій, грн.

Кількість угод, по яких було переви-щення ціни продажу над номі-налом, шт.

1

м.Київ

51

216798902

56152263,96

20

22692233

3780200,63

6

2

Миколаївська філія

1

1275268

318817,00

0

0

0,00

0

3

Східно-Українська філія

6

14143118

5161745,20

0

0

0,00

0

4

Івано-Франківська філія

46

47617017

12004024,35

23

11211879

1861738,08

8

5

Південно-Українська філія

21

45246026

12435062,00

11

27627049

4510256,49

1

6

Кримська філія

42

51759417

12939854,25

9

13258799

2272866,20

0

Всього

167

376839748

99011766,76

63

74789960

12425061,4

15

З метою ліквідації наслідків аварії на очисних спорудах м. Харкова (згідно з п.117 Державної програми приватизації на 2000-2002 роки) на торгах УФБ та її Східно-Української філії протягом 2002 року були реалізовані акції ВАТ "Харківтрансмашпроект” (25% від статутного фонду), ВАТ "Науково-дослідний, проектно-технологічний та конструкторський інститут "Укркраненерго” (25% від статутного фонду), ВАТ "Авіаконтроль”(19,2% від статутного фонду), ВАТ "Геотехсервіс” ( 49,72% від статутного фонду), ВАТ "Харківський завод агрегатних верстатів” (25% від статутного фонду) та ВАТ "Донбаскабель” (25% від статутного фонду) на загальну суму 2,1 млн. гривень.

Продаж акцій ВАТ, які належать АР Крим

Починаючи з березня, на Кримській філії УФБ (м.Сімферополь) розпочалися торги з продажу пакетів акцій ВАТ, що належать Автономній Республіці Крим. Фондом майна АР Крим було запропоновано 10,9 млн.акцій 12 акціонерних товариств на загальну суму 2,7 млн.гривень. Протягом 2002 року на філії біржі було укладено 4 угоди з купівлі-продажу 3,7 млн.акцій на загальну суму 685,1 тис.гривень.

Ø Розміщення векселів Пенсійного фонду України

Первинний ринок векселів протягом 4 місяців 2002 року був представлений відкритими торгами з розміщення на УФБ векселів, якими оформлена заборгованність із збору на обов”язкове державне пенсійне страхування, які займають 16,7% (2,8 млн.грн.) від загального біржового обігу.

Попитом користувалися векселі підприємств-боржників, які відносяться до сфери машинобудування, електротехнічної, легкої, скляної, цементної, харчової та деревообробної промисловостей та матеріально-технічного забезпечення.

У зв'язку з введенням роз”яснення ДКЦПФР від 18.03.2002р. №3 "Про заборону торгівлі векселями на організаційно-оформлених ринках” з травня 2002 року торгівля векселями на УФБ та її філіях була припинена.

Вторинний ринок

Вторинний ринок в 2002 році займає лише 6,0% від загального біржового обігу (у 2001 році – 60% від річного обігу).

Структура вторинного біржового ринку була представлена векселями суб”єктів підприємницької діяльності – 68,8% обсягу реалізації на вторинному ринку (за 4 місяці 2002 року) та акціями вітчизняних емітентів -31,2% відповідно.

Протягом звітного періоду на вторинному ринку в секторі корпоративних цінних паперів було укладено 34 угоди з купівлі-продажу 11,7 млн. акцій на загальну суму 315,8 тис. гривень (з них на УФБ – 6 угод на суму 158,4 тис.грн., решта – на філіях біржі).

Події

Протягом 2002 року УФБ продовжила роботу щодо вдосконалення існуючої та розробки нової нормативної документації біржі:

- з метою приведення нормативних документів УФБ у відповідність до змін у законодавстві України та нормативних актах ДКЦПФР в 2002 році було розроблено та введено в дію Положення про членство на УФБ, нова редакція Положення про допуск цінних паперів до котирування на УФБ;

- з метою створення нормативної бази щодо запровадження нових технологій електронної біржової торгівлі до Правил УФБ були внесені зміни та доповнення, які були затверджені загальними зборами акціонерів біржі 14 червня 2002 року;

- з метою запровадження нових інтернет-послуг, а також мінімізації витрат членів біржі на вторинному біржовому ринку, протягом року до Прейскуранту тарифів на послуги, що надаються УФБ, були внесені відповідні зміни.

Протягом року УФБ були проведені роботи щодо розроблення та введення в дію нової версії веб-сторінки біржі в мережі Інтернет, якою запроваджено можливість надання біржею інформаційних послуг щодо отримання зацікавленими особами інформації про суттєві умови угод, що укладаються на УФБ та її філіях в режимі реального часу.

5-6 вересня 2002 року на базі УФБ відбулась чергова восьма щорічна Генеральна асамблея Федерації Євро-Азіатських фондових бірж. Під час роботи асамблеї були розглянуті питання подальшого співробітництва членів Федерації з метою підвищення ефективності функціонування фондових бірж та інтеграції в міжнародні фондові ринки. В ході перевиборів керівних органів Федерації її Віце-президентом було обрано Голову правління УФБ – В.В. Оскольського.
Случайные рефераты:
Реферати - Дмитро Васильович Павличко – поет нової доби
Реферати - Олександр Довженко. "Україна в огні"
Реферати - Життя та творчість Олександра Довженко
Реферати - Монголо-татарська навала. Спустошення центрів української культури
Реферати - Ольга Кобилянська
Реферати - Життя і творчий шлях Миколи Івановича Костомарова
Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія