Бухгалтерський облік у житловому господарстві
Рахунки обліку в ЖКП

Комунальні підприємства, головним чином, надають послуги, тому для обліку використовуються рахунки:

"Дохід від реалізації робіт і послуг";
"Собівартість реалізованих робіт і послуг".
Витрати обліковуються на рахунках 23 (виробничі), 92 (адміністративні) й 91 (на підприємствах, де є загально виробничі витрати). Інші доходи й витрати – операційні, фінансові та інші – опубліковуються так, як в інших галузях.

Більшість ЖКП ведуть облік розрахунків з квартиронаймачами на окремому субрахунку рахунка 36, а деякі – на субрахунку рахунка 37.

Дотації, субсидії і відшкодування пільг з бюджету є цільовим фінансуванням і обліковуються на рахунку 48 "Цільове фінансування і цільові надходження". При цьому дотації зараховуються в кредит рахунка 718 "Одержані гранти та субсидії", а субсидії і пільги – у кредит рахунка 703 як дохід від основної діяльності ЖКП.

В проведеннях використовуватимуться такі субрахунки рахунків 36 і 37:

361 – "Розрахунки з квартиронаймачами";
362 – "Розрахунки з підприємствами (споживачами комунальних послуг);
377.1 – "Розрахунки з бюджетом із субсидій";
377.2 – "Розрахунки з бюджетом із відшкодування пільг";
379 – "Розрахунки з орендарями нежилих приміщень в ЖО".
Методологічна рада при Мінфіні пропонує робити під час нарахування субсидій і пільг проведення:

Д-т 377 К-т 48.

Але наразі така кореспонденція рахунків не передбачена інструкцією № 291. Тому далі в бухгалтерських проведеннях субсидії і пільги будемо зараховувати в дохід у момент нарахування.

Облік витрат комунальних та житлових підприємств

Облік та групування витрат житлово-комунальні підприємства здійснюють згідно з П (С) БО 16 "Витрати" з урахуванням специфіки підгалузей відповідно до Інструкції 24, у частині, у якій вона не суперечить стандартам бух обліку.

Калькуляційною одиницею у житловому господарстві є один квадратний метр (м2) загальної площі житлових будинків.

Склад витрат ЖО, які включаються до квартирної плати, затверджено Постановою № 939. Це такі витрати:

а) на утримання обслуговуючого персоналу (стаття II у журналі – ордері № 05 ЖГ) - оплата праці двірників, прибиральниць та ін. праця яких пов’язана з утриманням внутрішньо будинкових приміщень і при будинкової території, та соціальні потреби від цих витрат;
б) на експлуатацію будинкового господарства (стаття III) – освітлення та утримання місць загального користування, вивезення сміття, снігу, дезінфекція, озеленення, протипожежні заходи (головним чином ці витрати сплачуються відповідними сторонніми організаціями);
в) на амортизацію основних засобів, крім житлового фонду (стаття V);
г) на капітальний ремонт основних засобів, крім житлового фонду;
д) на поточний ремонт житлового фонду (стаття IV). Ці витрати включаються до валових витрат житлових організацій.
Враховуються витрати на проведення робіт із забезпечення збереження житлового фонду:

профілактичний ремонт;
непередбачений ремонт;
технічні огляди будівель, споруд та елементів зовнішнього благоустрою;
підготовка житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період.
До витрат на поточний ремонт належать:

витрати на оплату праці постійних та тимчасових робітників, які виконують поточний ремонт господарським способом (мулярів, покрівельників, слюсарів, теслярів), та відрахування на соціальні заходи згідно із законодавством;
витрати на матеріали для проведення поточного ремонту;
витрати на поточний ремонт, що виконується підрядним способом;
інші витрати на поточний ремонт.
Витрати ЖО, які включаються до квартирної плати:

е) на експлуатацію ліфтів (звичайно враховується в статті III журналу-ордера № 05 –ЖГ), їх утримання та обслуговування, крім капітального ремонту;
є) на утримання апарату управління (стаття I). Враховуються витрати на оплату праці працівників апарату управління, відрахування на соціальні заходи згідно із законодавством, витрати на утримання службових та інших приміщень житлової організації, канцелярські, поштово-телеграфні, телефонні витрати та витрати на відрядження, оплату інформаційних, консультаційних та інших послуг;
ж) інші витрати (стаття VI) – банківське та касове обслуговування, спортивна та культурно-масова робота тощо, а також витрати на сплату відповідних податків та зборів.
В ЖКП є такі об’єкти основних засобів, за якими амортизація нараховується з певними особливостями, - це житлові будинки та об’єкти зовнішнього благоустрою.

Ці об’єкти, як правило, не є власністю ЖКП, зокрема, від органів місцевої влади, вони обліковуються як безоплатні і включаються в додатковий капітал (а не в статутний, як було раніше) проведенням:

Д-т 10 К-т 424.

Ці основні засоби зношуються, як і всі ОЗ, але сума їх зношення не включається до собівартості послуг ЖКП, щоб невиправдано не завищувати останню.

У податковому обліку амортизація на житлові будинки та об’єкти зовнішнього благоустрою не нараховується згідно з пп.. 8. п. 8 Закону про прибуток, а в бухгалтерському обліку нараховується з 1 липня 20000 р., але згідно з п. 30 П (С) БО 7, одночасно з нарахуванням амортизації визначається дохід на цю суму за рахунок зменшення додаткового або статутного капіталу. Таким чином, фінансовий результат цієї операції дорівнюватиме нулю. Сума нарахованої амортизації не включається до собівартості послуг ЖКП, а включається до інших витрат; найдоцільніше використовувати рахунок 94, бо доходи при нарахуванні амортизації за безоплатно отриманими ОЗ відображаються на рахунку 74 за рекомендацією Мінфіну України.

Кошти цільового фінансування надаються комунальним підприємствам у цілях фінансової підтримки з метою інших, ніж державне регулювання цін, і до складу валового доходу не включаються, бо не мають ознак валового доходу.

У таблиці 1 наведено бухгалтерські проведення з обліку цільового фінансування на ремонт основних засобів, на підготовку до осінньо-зимового періоду, обліку субвенцій тощо.

У таблиці 2 наведено бухгалтерські проведення з обліку цільового фінансування капітальних вкладень на придбання та будівництво основних засобів.

Таблиця 1.

№ з/п
Зміст операцій
Сума
Д-т
К-т
1.
Надійшли кошти цільового фінансування на рахунок ЖКП
50000
311
48
2.
Підписано акт виконаних робіт (відображено витрати ЖКП)
30000
949, 23
631
3
Відображено дохід у сумі витрачених коштів
30000
48
719,
703
4.
Сума невизнаного доходу віднесена до доходів майбутніх періодів
20000
48
69

Наприкінці звітного періоду списано на рахунок фінансових результатів5.
Дохід
30000
791,703
791
6.
Витрати
30000
791
949, 23


Таблиця 2.

№ з/п
Зміст операції
Сума
Д-т
К-т
1.
Надійшли кошти цільового фінансування на рахунок ЖКП
20000
311
48
2.
Відображено заборгованість за придбані (збудовані) основні засоби
20000
152,151
631
3.
Основні засоби прийнято в експлуатацію
20000
10
151,152
4.
Кошти цільового фінансування віднесено до доходів майбутніх періодів
20000
48
69

У першому місяці експлуатації5.
Нараховано амортизацію об’єкта ОЗ (сума умовна)
100
23,91...
131
6.
Визнано дохід в сумі нарахованої амортизації
100
69
745


Перейти на спрощену систему оподаткування та обліку можуть ті комунальні підприємства, які відповідають критеріям Указу №746 (це бюро технічної інвентаризації, частина ЖО та інші невеликі комунальні підприємства). При цьому вони не повинні мати податкової заборгованості (крім заборгованості із заробітної плати та відрахувань на соціальні заходи) та відмовитись від будь-яких розрахунків крім грошових.

Ще одна суттєва проблема у ЖКП – "єдино податників" – наявність транзитних платежів. Особливо це стосується житлових організацій, які збирають комунальні платежі з населення і перераховують їх відповідним комунальним підприємствам. Крім того, при здійсненні ремонтів житлові організації можуть виступати генеральними підрядниками і перераховувати частину отриманих на ремонт коштів субпідрядними організаціям. Транзитні надходження не включаються в базу обкладення єдиним податком.

Ставку оподаткування житлово-комунальні підприємства обирають, як правило, 10%, бо суми податкового кредиту у них незначні, і велика частина послуг надається кінцевому споживачу, якому не потрібна податкова накладна.

У таблиці 3 наведено приклад відображення в обліку витрат і доходів житлово-комунального підприємства – платника єдиного податку.

Таблиця 3.

№з/п
Зміст операцій
Сума, грн
Д-т
К-т
1.
Нарахована квартирна плата, оплата комунальних послуг
60000
361
703
2.
Нараховано борг підприємств, орендарів
15000
362
703
3.
Надійшла оплата від населення
45000
311
361
4.
Надійшла оплата від підприємств
15000
311
362
5.
Надійшли субсидії і відшкодування пільг з бюджету
8000
311
48
6.
Відображено дохід від бюджетного цільового фінансування
8000
48
703
7.
Перераховано матеріали у виробництво
3000
80
20
8.
Нараховано заробітну плату
35000
81
66
9.
Нараховано амортизацію ОЗ
6000
83
13
10.
Відображено інші витрати
7000
84
685,372...
11.
Нараховано єдиний податок (10% від 68000 грн.)
6800
84
641
12.
Списано дохід на рахунок фінансових результатів
83000
703
791
13.
Списано наприкінці звітного періоду:
матеріальні витрати
заробітна плата
амортизація ОЗ
інші операційні витрати

3000
35000
6000
13800

791
791
791
791

80
81
83
84


Характерним для житлових і комунальних підприємств є обслуговування або експлуатація великих об’єктів основних засобів ремонт і заміна цих об’єктів потребують великих капітальних затрат, які значною частиною здійснюються за рахунок бюджетного цільового фінансування. Особливістю галузі є й державне регулювання цін, яке здійснюється шляхом установлення граничного рівня рентабельності і затвердження тарифів на послуги житлово-комунальних підприємств.

Особливостями галузі є також невизначеність питань власності, великі борги населення і бюджету, збитковість частини житлово-комунальних підприємств, бюджетного цільового фінансування (дотації на покриття збитків, субсидії малозабезпеченим громадянам та відшкодування пільг окремим категоріям громадян, субвенції, фінансування капітальних вкладень тощо).

Держава надає їм тимчасові пільги зі сплати ПДВ: ці підприємства сплачують ПДВ в бюджет за датою надходження коштів, а не за першою датою.

Облік доходів комунальних та житлових підприємств

Розрахунки з квартиронаймачами здійснюються здебільшого через банківські установи. У деяких регіонах комунальні підприємства з тепло-, газо-, водопостачання та водовідведення безпосередньо отримують плату від населення (кожне – за окремою квитанцією), а в деяких ці платежі сплачуються за єдиною квитанцією на рахунок житлової організації; у цьому випадку житлові організації отримують ці платежі як транзитні і відразу перераховують їх відповідним підприємствам.

Розрахунки з підприємствами - споживачами комунальних послуг здійснюються, як і в інших галузях, платіжними дорученнями вимогами-дорученнями згідно з договорами за тарифами або показами лічильників. Валовий дохід і податкове зобов’язання з ПДВ на комунальному підприємстві виникають за першою датою.

Розрахунки з бюджетом із субсидій, дотацій і відшкодування пільг здійснюються шляхом подання розрахунку відшкодування або отримання з відділу субсидій інформації про надані субсидії.

Бухгалтерські проведення з обліку доходів наведені в таблиці 4.

Специфічні доходи житлових організацій відображені в таблиці 5.

Таблиця 4.

№ з/п
Зміст операцій
Сума
Д-т
К-т
ВД
1.
Нарахована квартирна плата, оплата комунальних послуг населенням
360000
361
703
30000
2.
Списаний ПДВ
60000
703
643

3.
Нараховане відшкодування пільг
24000
377.2
703

4.
Списаний ПДВ
4000
703
643

5.
Нараховані відомі субсидії
42000
377.1
703

6.
Списаний ПДВ
7000
703
643

7.
Надійшла інформація про нові нараховані субсидії
4800
377.1
361
-4000
8.
Надійшла квартплата
240000
311
361

9.
Відображене податкове зобов’язання з ПДВ
40000
643
641

10.
Надійшло відшкодування пільг, субсидії
48000
311
48
40000
11.
Відображене податкове зобов’язання з ПДВ
8000
643
64112.
Списана дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом
48000
48
377.1,
377.2

13.
Нараховано борг підприємств з оплати комунальних послуг
264000
362
703
22000
14.
Відображено податкове зобов’язання з ПДВ
44000
703
641

15.
Надійшла оплата від підприємств
264000
311
362

16.
Отримана дотація на рахунок у банку
11000
311
48
11000
17.
Зарахована сума отриманої дотації в дохід ЖКП
11000
48
718 (719)Таблиця 5.

№ з/п
Зміст операцій
Сума
Д-т
К-т
ВД

Обслуговування внутрішньо будинкових мереж
1.
Нараховано борг комунальних підприємств за обслуговування внутрішньо-будинкових мереж
21600
377
703
18000
2.
Відображене податкове зобов’язання з ПДВ
3600
703
641

3.
Надійшло від комунальних підприємств за обслуговування внутрішньо будинкових мереж
30000
311
377
25000
4.
Оренда нежилих приміщень
Нарахована орендна плата з орендарів не житлових приміщень
144000
379
703
120000
5.
Нараховано борг орендарів з оплати комунальних послуг
30000
379
703
25000
6.
Відображено податкове зобов’язання з ПДВ
29000
703
641

7.
Надійшла оплата від орендарів
174000
311
379
Оподаткування житлово-комунальних підприємств

Податок на прибуток. Житлово-комунальні підприємства сплачують податок на прибуток на загальних підставах згідно із Законом про прибуток.

Є особливості у виключенні до валового доходу надходжень з бюджету (дотацій, субсидій, пільг). Згідно з п. 11.3. 5 п. 11.3 статті 11 Закону про прибуток, датою збільшення валового доходу в разі продажу товарів (робіт, послуг) з оплатою за рахунок бюджетних коштів є дата надходження таких коштів на рахунок платника податку.

Дотації, субсидії, пільги включаються до валового доходу не за першою подією, а після їх отримання житлово-комунальним підприємством.

Податок на додану вартість. ЖКП є платниками ПДВ, з усіх своїх доходів, крім бюджетних дотацій. Згідно із пунктом 11.11 статті 11 Закону про ПДВ, деякі підгалузі житлово-комунального господарства мають пільгу з ПДВ, а саме: ЖЕКи, ЖКП з тепло- і газопостачання, а також ті, вартість послуг яких включається до складу квартирної плати (обслуговування ліфтів, вивезення та утилізація сміття, протипожежні заходи тощо), при наданні послуг фізичним особам і бюджетним організаціям визначають ПДВ за касовим способом.

Дотації, згідно з підпунктом 3.2. 7. пункту 3.2 статті 3 Закону про ПДВ, не є об’єктом обкладення ПДВ.

Інші податки і збори. У частині деяких податків, які зараховуються до місцевого бюджету (комунальний податок, частина плати за землю), місцеві органи влади можуть надавати пільги деяким комунальним підприємствам.

При розрахунку плати за землю в житлових організаціях враховуються пільги, надані окремим громадянам, пропорційно площі їх житлових приміщень.

Податки, які неможливо прямо віднести на виробничі або загально виробничі витрати (рахунки 23, 91), відносяться до адміністративних витрат.

З метою зменшення питомої ваги останніх ЖКП, як і інші підприємства, можуть відносити частину комунального податку (відповідно до чисельності виробничого персоналу), податок з власників транспортних засобів (у частині транспортних засобів виробничого призначення) у дебет рахунків 23, 91.

Список використаних джерел

1. Закон про прибуток - Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" у редакції Закону від 22.05. 97 р. № 283, зі змінами та доповненнями.

2. Закон про ПДВ - Закон України від 03.04. 97 р. № 168/97-ВР "Про податок на додану вартість", зі змінами та доповненнями.

3. Указ № 746 - Указ президента від 28.06. 99 р. № 746/99 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва", зі змінами та доповненнями.

4. Постанова № 891 – Порядок визначення сум, що вносяться в державний бюджет підприємствами-монополістами у 2002 році й I кварталі 2003 року у зв’язку з перевищенням розрахункового розміру фонду оплати праці, затверджений Постановою КМУ від 01.07. 2002 р. № 891.

5. Постанова № 1423 - Порядок визначення страхових тарифів для підприємств, установ та організацій на обов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання, затверджений Постановою КМУ від 13.09. 2000 р. № 1423.

6. Постанова № 939 - Постанова КМУ від 22.06. 98 р. № 939 "Про вдосконалення систем державного регулювання розміру квартирної плати і плати за утримання будинків і прибуткових територій".

7. Інструкція № 24 - Інструкція з планування, обліку і калькулювання собівартості робіт (послуг) на підприємствах і в організаціях житлово-комунального господарства, затверджена наказом Держжитлокомунгоспу України від 31.03. 97 р. № 24.

8. Порядок № 139 - Порядок формування тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення, затверджений наказом Держбуду України від 27.06. 2001 р. № 139.
Случайные рефераты:
Реферати - Життя та творчість Бориса Антоненка-Давидовича
Реферати - Життя і творчість Валерій Шевчук
Реферати - Аналіз роману "Тигролови" Івана Багряного
Реферати - Підручники з літератури у 50-80-х рр. XX ст. і реформування їх у сучасних умовах
Реферати - Життя і творчий шлях Василя Еллан-Блакитного
Реферати - Олексндр Білецький
Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія