Бухгалтерський облік на підприємстві: відображення практики
ТОВ "Клімат Індустрії" - недержавне колективне підприємство. Організаційно-правову основу підприємства визначає його юридичний статус, як товариства з обмеженою відповідальністю. Засновниками та акціонерами підприємства є фізичні особи.

Підприємство здійснює свою діяльність в наступних сферах:

виробництво продукції виробниче-технічного призначення;
будівництво;
науково-дослідні, а також проектної роботи.
Асортимент продукції підприємства здебільшого складається з конструкцій трубопроводів, які мають різне технологічне призначення. Це, насамперед, трубопроводи високого та низького тиску, а також спіралешовні труби різних діаметрів. Спіралешовні труби виробляються з гаряче або холоднокатаного сталевого листа. Найбільш перспективним напрямком виробництва є виготовлення офланцованих трубопроводів, які здебільшого використовуються у шахтах для дегазації, водовідливу, організації протипожежної безпеки.

Ці трубопроводи мають додаткові конструктивні властивості, які є необхідними для виробництв окремих галузей та особливо важливі за шахтних умов, наприклад, швидкість збирання-розбирання (трубопровід обладнаний фіксуючими фланцями не потребує зварювання, яке не можливе у вузьких гірничих виробках та у виробках з високою концентрацією метану), легкість транспортування (трубопровід виготовляється секціями, що мають довжину, яка необхідна замовнику).

Висока антикорозійна стійкість трубопроводів, яка необхідна для багатьох підприємств хімічної, видобувної, металургійної та іншої промисловості, раніш досягалося за рахунок оцинкації труб, але в останні декілька років підприємство веде активне співробітництво з науково-технічними інститутами Донбасу, метою якого є впровадження нової технології виготовлення антикорозійного покриття труб з полімерних матеріалів. Ця технологія передбачає напилювання таких матеріалів з зовнішнього і з внутрішнього боків трубопроводу, який виготовляється. Підприємством також планується освоєння виробництва металевих гірничих стійок.

Організаційна структура підприємства складається з наступних відділів та служб:

відділ матеріального постачання;
виробничі цехи;
відділ технологічного контролю;
відділ збуту продукції;
планово-нормативний відділ;
бухгалтерія підприємства.
Підприємство очолює керівник (директор).

Загальна організаційна структура підприємства ТОВ "Клімат Індустрії" представлена на наведеному нижче рисунку.

Рисунок 1. Організаційна структура підприємства.

Надходження сировини на підприємство відбувається за різними схемами відповідно до потреб підприємства в конкретний період часу: частіше за все це пряме придбання виробничих запасів у підприємств-виготовників (іноді підприємства користується послугами, що надаються третіми фірмами, тобто через посередників). В окремих випадках постачання сировини на підприємство може бути здійснено також за давальницькою схемою. За забезпечення підприємства сировиною несе відповідальність відділ матеріального забезпечення.

Проектна потужність підприємства нижче за досягнуту. Так за 2000 рік підприємством було вироблено продукції 44600 метрів трубопроводу на загальну суму 3947100 грн., проектна ж потужність обладнання підприємства дозволяє виробляти більш ніж 60000 метрів на рік.

Через економічну кризу значна частина галузевих конкурентів підприємства, якими переважно були ремонтно-механічні заводи, відмовилися від виробництва комплектних трубопроводів. Негнучкість виробничої структури цих підприємств призвела до великих накладних витрати при виробництві аналогічної продукції, тому зараз більшість РМЗ відмовилася від виробництва цієї продукції, тому що вона є для них нерентабельною.

У теперішній час серед основних конкурентів ТОВ "Клімат Індустрії" в області виготовлення трубопроводів можна визначити такі підприємства: Петровський, Селідовський, Червоно-гвардійський РМЗ, АТ "Буран", АТ "Гормаш". Але більшість з цих підприємств не складають істотної конкуренції ТОВ "Клімат Індустрії" через брак широкого асортименту продукції та недостатню спеціалізацію робочих цих підприємств.

Серед головних вимог до робітників підприємства (вони передусім зумовлені не дуже великим штатом працюючих) "Клімат Індустрії", можна визначити наступні:

висока продуктивність труда;
якісне виконання поставлених задач;
універсальність робітників (їх здатність виконувати декілька видів робіт).
Обробка матеріалів здійснюється за допомогою плазморіжучих пристроїв, апаратів електродугового зварювання у середовищі оксиду вуглеводу (CO2). На підприємстві також є обладнання з виробництва кривошовних труб, але зараз воно працює не на повну потужність. Механічна обробка труб також здійснюється за допомогою токарних, фрезерних та свердлувальних станків. Випробування матеріалів та готової продукції здійснюється в лабораторії (аналіз металу по хімічному складу, вхідний контроль) та на гідровипробувальному стенді.

Бухгалтерія підприємства "Клімат Індустрії" має централізовану організаційну структуру, тобто бухгалтерія підприємства складається з декількох відділів, кожний з яких відповідає за окрему сферу обліку, при цьому усіх відділи безпосередньо підпорядковані Головному бухгалтеру підприємства.

Загальна організаційна структура бухгалтерії підприємства ТОВ "Клімат Індустрії" зображена на наведеному нижче рисунку.

Структура бухгалтерії підприємства складається з наступних відділів та облікових груп:

група обліку основних засобів;
група обліку виробничих запасів;
група обліку розрахункових і касових операцій;
група обліку матеріальних витрат і калькуляції собівартості;
група зведеного обліку.

Рисунок 2. Організаційна структура бухгалтерії.

Групою обліку основних засобів ведеться облік основних засобів та нематеріальних активів підприємства. До обов'язків обліковців цієї групи входить: синтетичний та аналітичний облік власних та отриманих на умовах фінансового лізингу об'єктів основних засобів і орендованих цілісних майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів; облік нематеріальних активів; нарахування та облік зносу (амортизації) основних засобів та нематеріальних активів; контроль за станом незавершеного будівництва; аналіз ефективності використання основних фондів підприємства.

Групою обліку виробничих запасів ведеться синтетичний та аналітичний облік запасів сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива, покупних напівфабрикатів і комплектуючих виробів, запасних частин, тари, будівельних матеріалів, інших матеріалів, призначених для споживання в ході нормального операційного циклу. Крім того, до обов'язків цієї облікової групи входить синтетичний та аналітичний облік готової запасів готової продукції на складі та контроль за витрачанням матеріалів.

Група обліку розрахункових і касових операцій призначена для ведення обліку заробітної плати та її розподілення, безпосереднє здійснення обліку розрахунків з покупцями і постачальниками та обліку касових операцій підприємства. Крім того, цією обліковою групою здійснюється аналітичний та синтетичний облік дебіторської й кредиторської заборгованості та розраховується резерв сумнівних боргів.

Група обліку матеріальних витрат і калькуляції собівартості здійснює обробку та групування інформації щодо витрат підприємства відповідно до економічних елементів та калькуляційних статей та здійснює калькуляцію собівартості продукції. Цим обліковим підрозділом також здійснюється структурний аналіз собівартості продукції та контролюються відхилення від запланованих нормативів.

Група зведеного обліку здійснює зведення усієї облікової інформації щодо діяльності підприємства, визначає фінансових результатів та складає статистичну та фінансову звітність. Ця група також здійснює загальний аналіз ефективності господарської діяльності підприємства та контролює виконання виробничих планів та нормативів.

Бухгалтерія очолюється головним бухгалтером, який відповідає за стан та ведення бухгалтерського обліку на підприємстві. До обов'язків головного бухгалтеру підприємства "Клімат Індустрії", відповідно до закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", входить:

забезпечення дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності;
контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;
участь в оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства;
забезпечення перевірки стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах підприємства.
З головним бухгалтером також повинен узгоджуватися прийом (призначення), переклад і звільнення матеріально відповідальних працівників.

Загальні відомості щодо обліку на підприємстві за грудень 2000 року відображені в облікових регістрах (журнал господарських операцій, шахова відомість, оборотна відомість), що наводяться нижче за текстом цієї роботи.

Журнал господарських операцій містить інформацію про здійснені протягом звітного періоду господарські операції, зміст яких заносяться до журналу у хронологічному порядку за відповідним порядковим номером. Щодо кожної господарської операції у журналі вказується її сума та відповідна кореспонденція рахунків. Підсумок з журналу господарських операцій повинний дорівнювати сумі дебетовому та кредитовому обороту з оборотної відомості.

Таблиця 1. Журнал господарських операцій.

№ з/п
Зміст господарських операцій
Первинні документи

Жур-налу
Сума
№ кор. рахунку
Д
К
1.
Оприбутковані придбані у постачальників матеріали:
сировина
комплектуючі вироби
будівельні матеріали
разом
Рахунки № 361, № 363, № 365
№ 3
(I)
52000
11200
8400
71600
201
202
205
631
631
631
2.
Відображений податковий кредит за рахунками постачальників матеріалів
Податкові накладні № 362, № 364, № 366
№ 3
(I)
14320
641
631
3.
Акцептований рахунок транспортної організації за доставку матеріалів:
сировини
комплектуючих виробів
будівельних матеріалів
разом
Рахунок № 367
№ 3
(I)
2615
563
422
3600
201
202
205
685
685
685
4.
Відображений податковий кредит за рахунком транспортної організації
Податкова накладна № 368
№ 3
(I)
720
641
685
5.
Відпущено зі складу у виробництво:
сировина
комплектуючі вироби
МШП
ЛЗК № 412
ЛЗК № 413
Вимога № 414
№ 5
(III)
82600
14400
4200
23
23
23
201
202
22
6.
Відпущено зі складу на обслуговування виробничого устаткування:
паливо
запасні частини
МШП
Вимога № 415
Вимога № 416
Вимога № 417
№ 5
(III)
638
1800
3400
91
91
91
203
207
22
7.
Відпущено зі складу на адміністративні потреби:
паливо
будівельні матеріали
МШП
Вимога № 418
Вимога № 419
Вимога № 420
№ 5
(III)
6200
1100
860
92
92
92
203
205
22
8.
Відпущено зі складу паливо на потреби збуту продукції підприємства
Вимога № 421
№ 5
(III)
880
93
203
9.
Акцептовані рахунки за електроенергію, спожиту на:
потреби виробництва
загальновиробничі потреби
адміністративні потреби
потреби збуту продукції
разом
Рахунок № 369
№ 3
(I)
7600
2800
1200
1100
12700
23
91
92
93
631
631
631
631
10.
Відображений податковий кредит по рахунках за електроенергію
Податкова накладна № 370
№ 3
(I)
2540
641
631
11.
Нарахована заробітна плата виробничим робітникам за виготовлення продукції
Розрахункова відомість № 514
№ 5
(III)
42200
23
661
12.
Зроблені нарахування на заробітну плату виробничих робітників:
до пенсійного фонду (32 wacko
до фонду соціального страхування (4 wacko
до фонду страхування на випадок безробіття (1,5 wacko
Розрахункова відомість № 514
№ 5
(III)
13504
1688
633
23
23
23
651
652
653
13.
Нарахована заробітна плата загальновиробничому персоналу підприємства
Розрахункова відомість № 515
№ 5
(III)
14200
91
661
14.
Зроблені нарахування на заробітна плату загальновиробничого персоналу:
до пенсійного фонду (32 wacko
до фонду соціального страхування (4 wacko
до фонду страхування на випадок безробіття (1,5 wacko
Розрахункова відомість № 515
№ 5
(III)
4544
568
213
91
91
91
651
652
653
15.
Нарахована заробітна плата адміністративному персоналу підприємства
Розрахункова відомість № 516
№ 5
(III)
15600
92
661
16.
Зроблені нарахування на заробітна плату адміністративному персоналу:
до пенсійного фонд (32 wacko
до фонду соціального страхування (4 wacko
до фонду страхування на випадок безробіття (1,5 wacko
Розрахункова відомість № 516
№ 5
(III)
4992
624
234
92
92
92
651
652
653
17.
Нарахована заробітна плата робітникам відділу збуту продукції
Розрахункова відомість № 517
№ 5
(III)
6400
93
661
18.
Зроблені нарахування на заробітна плату робітникам відділу збуту продукції:
до пенсійного фонду (32 wacko
до фонду соціального страхування (4 wacko
до фонду страхування на випадок безробіття (1,5 wacko
Розрахункова відомість № 517
№ 5
(III)
2048
256
96
93
93
93
651
652
653
19.
Зроблені відрахування до фонду забезпечення виплат відпусток:
виробничим робітникам
загально виробничому персоналу
адміністративному персоналу
працівникам відділу збуту
Розрахунок бухгалтерії
№ 6
4680
1570
1730
710
23
91
92
93
471
471
471
471
20.
Придбане у машинобудівного заводу металообробляюче обладнання
Рахунок № 371
№ 3
(I)
100000
152
631
21.
Відображений податковий кредит за придбанням металообробляючого обладнання
Податкова накладна № 372
№ 3
(I)
20000
641
631
22.
Акцептований рахунок транспортної організації за доставку металообробляючого обладнання
Рахунок № 373
№ 3
(I)
6000
152
685
23.
Відображений податковий кредит за рахунком транспортної організації
Податкова накладна № 374
№ 3
(I)
1200
641
685
24.
Відпущено зі складу на монтаж придбаного металообробляючого обладнання:
будівельні матеріали
запасні частини
Вимога № 421
Вимога № 422
№ 5
(III)
3400
4150
152
152
205
207
25.
Нарахована заробітна плата робітникам підприємства за монтаж обладнання
Розрахункова відомість № 518
№ 5
(III)
1200
152
661
26.
Зроблені нарахування на заробітну плату робітників, нараховану за монтаж обладнання:
до пенсійного фонду (32 wacko
до фонду соціального страхування (4 wacko
в фонд страхування на випадок безробіття (1,5 wacko
Розрахункова відомість № 518
№ 5
(III)
384
48
18
152
152
152
651
652
653
27.
Змонтоване металообробляюче обладнання прийнято до експлуатації
ОЗ-1 № 126
№ 4
(II)
115200
104
152
28.
Акцептований рахунок АТС за надані підприємству послуги зв'язку
Рахунок № 373
№ 3
(I)
420
92
685
29.
Відображений податковий кредит за отриманим рахунком АТС
Податкова накладна № 374
№ 3
(I)
84
641
685
30.
Відпущено зі складу запасні частини на ремонт виробничого устаткування
Вимога № 423
№ 5
(III)
860
91
207
31.
Нарахована заробітна плата робітникам за ремонт виробничого устаткування
Розрахункова відомість № 518
№ 5
(III)
400
91
661
32.
Зроблені нарахування на заробітну плату робітників, нараховану за ремонт виробничого устаткування:
до пенсійного фонд (32 wacko
до фонду соціального страхування (4 wacko
до фонду страхування на випадок безробіття (1,5 wacko
Розрахункова відомість № 518
№ 5
(III)
128
16
6
91
91
91
651
652
653
33.
Акцептований рахунок рекламного агентства за надані рекламні послуги
Рахунок № 375
№ 3
(I)
8000
93
685
34.
Відображений податковий кредит за рахунком рекламного агентства
Рахунок № 376
№ 3
(I)
1600
641
685
35.
Одержаний короткостроковий банківський кредит
Виписка банку
№ 560
№ 2
100000
311
601
36.
Перераховано з поточного рахунка грошові кошти до каси підприємства
ПКО № 256
№ 1
82000
301
311
37.
Видані з каси підзвітній особі грошові кошти
ВКО № 257
№ 1
800
372
301
38.
Підзвітною особою оформлена підписка на періодичні видання
Звіт підзвітної особи
№ 3
(I)
200
39
372
39.
Підзвітною особою придбані запасні частини
Звіт підзвітної особи
№ 3
(I)
400
207
372
40.
Відображений податковий кредит згідно зі звітом підзвітної особи
Розрахунок бухгалтерії
№ 3
(I)
120
641
372
41.
Підзвітною особою був повернений залишок підзвітної суми
ПКО № 258
№ 3
(I)
80
301
372
42.
Нарахований знос (амортизація):
устаткування, задіяне у виробництві продукції
обладнання, загальновиробничого призначення
основних фондів, адміністративного призначення
основних фондів, задіяних у збуті продукції
Розрахунок бухгалтерії
№ 4
(I)
17500
10350
4870
2080
23
91
92
93
131
131
131
131
43.
Нарахований знос (амортизація) нематеріальних активів
Розрахунок бухгалтерії
№ 4
(I)
800
92
133
44.
Акцептований рахунок за надані консультаційні послуги
Рахунок № 377
№ 3
(I)
4600
92
685
45.
Відображений податковий кредит по рахунку за консультаційні послуги
Податкова накладна № 378
№ 3
(I)
920
641
685
46.
Орендна плата за оренду приміщення адміністрації, яка була сплачена авансом у попередньому періоді, відноситься на витрати звітного періоду
Розрахунок бухгалтерії
№ 5
(III)
4200
92
39
47.
Списується за рахунок резерву сумнівних боргів дебіторська заборгованість, яка була визнана безнадійною
Розрахунок бухгалтерії
№ 3
(I)
24000
38
361
48.
Нараховані відсотки за довгостроковим банківським кредитом
Розрахунок бухгалтерії
№ 3
(I)
10000
951
684
49.
Сплачені нараховані відсотки за довгостроковим банківським кредитом
Виписка банку
№ 561
№ 1
10000
684
311
50.
Видані з каси грошові кошти працівнику підприємства на відрядження
ВКО № 259
№ 1
620
372
301
51.
Витрати на відрядження відповідно до авансового звіту включаються у склад адміністративних витрат
Авансовий звіт
№ 3
(I)
560
92
372
52.
Повернений до каси підприємства залишок підзвітної суми
ПКО № 260
№ 3
(I)
60
301
372
53.
Надійшла передплата від покупців за продукцію підприємства
Виписка банку
№ 562
№ 3
(I)
54000
311
681
54.
Відображене податкове зобов'язання
Розрахунок бухгалтерії
№ 3
(II)
9000
643
641
55.
Повернений довгостроковий кредит банку
Виписка банку
№ 563
№ 1
200000
501
311
56.
Акцептований рахунок провайдерської організації за користування мережею Internet
Рахунок № 379
№ 3
(I)
200
92
685
57.
Відображений податковий кредит за рахунком провайдерської організації
Рахунок № 379
№ 3
(I)
40
641
685
58.
Нараховані відсотки за короткостроковий банківським кредитом
Розрахунок бухгалтерії
№ 3
(I)
4500
92
684
59.
Сплачені відсотки за короткостроковий банківським кредитом
Виписка банку
№ 564
№ 1
4500
684
311
60.
Нарахована орендна плата за операційну оренду:
приміщення адміністрації підприємства
приміщення реалізаційного складу
Розрахунок бухгалтерії
№ 3
(I)
800
640
92
93
685
685
61.
Сплачена нарахована орендна плата
Виписка банку
№ 565
№ 1
1440
685
311
62.
Акцептований рахунок транспортної організації за транспортування готової продукції
Рахунок № 382
№ 3
(I)
980
93
685
63.
Перерахована з розрахункового рахунку передплата постачальнику за паливо
Виписка банку
№ 566
№ 1
18000
371
311
64.
Відображений податковий кредит за передплатою
Розрахунок бухгалтерії
№ 3
(II)
3000
641
644
65.
Надійшло передплачене паливо:
вартість палива
сума ПДВ
Прибутковий ордер № 115
№ 3
(I)
15000
3000
203
644
631
631
66.
Списується сума передплати за паливо
Розрахунок бухгалтерії
№ 3
(I)
18000
631
371
67.
З виробництва повернені на склад:
матеріали
комплектуючі вироби
Прибутковий ордер № 116,
№ 117
№ 5
(III)
4100
2600
201
202
23
23
68.
Зроблені відрахування до створеного резерву сумнівних боргів
Розрахунок бухгалтерії
№ 3
(I)
8000
944
38
69.
Зроблені утримання із заробітної плати робітників підприємства:
подоходний податок
до пенсійний фонду (2 wacko
до фонду страхування на випадок безробіття (0,5 wacko
Розрахунок бухгалтерії
№ 3
(II),
№ 5
(III)
14400
1600
400
661
661
661
641
651
653
70.
Виплачена заробітна плата працівникам підприємства
ВКО № 262
№ 1
62000
661
301
71.
Депонується не видана робітникам підприємства заробітна плата
Розрахунок бухгалтерії
№ 5
(III)
1600
661
662
72.
Залишок грошових коштів каси перерахований на розрахунковий рахунок підприємства
Виписка банку
№ 567
№ 1
18720
311
301
73.
Надійшла на склад з виробництва виготовлена продукція
Прибутковий ордер № 118
№ 5
(III)
196488
26
23
74.
Списуються загальновиробничі витрати, які підлягають розподілу
Розрахунок бухгалтерії
№ 5
(III)
41493
23
91
75.
Відпущена зі складу готова продукція за попередньою передплатою:
виставлений рахунок покупцям
сума податкового зобов'язання вилучається з доходу
Рахунок № 382, Розрахунок бухгалтерії
№ 6,
№ 3
(II)
54000
9000
361
701
701
643
76.
Списується сума одержаного авансу (передплати)
Розрахунок бухгалтерії
№ 3
(I)
54000
681
361
77.
Реалізована готова продукція підприємства, виставлений рахунок постачальникам
Рахунок № 383
№ 6
338340
361
701
78.
Сума податкового зобов'язання вилучається з суми доходу від реалізації
Розрахунок бухгалтерії
№ 3
(II)
56390
701
641
79.
Списується собівартість реалізованої продукції
Розрахунок бухгалтерії
№ 5
(III)
195770
901
26
80.
Нараховані місцеві податки і збори:
комунальний податок
податок за землю
збір за використання водяних ресурсів
Розрахунок бухгалтерії
№ 3
(II)
1650
2140
1460
92
92
92
641
641
641
81.
Сплачені рахунки постачальників
Виписки банку
№ 568, № 579,
№ 580, № 581
№ 1
197160
631
311
82.
Сплачені рахунки інших кредиторів
Виписки банку
№ 582, № 583,
№ 584
№ 1
28364
685
311
83.
Отримані грошові кошти від покупців за реалізовану продукцію
Виписки банку
№ 585, № 586,
№ 587
№ 3
(I)
384000
311
361
84.
З розрахункового рахунку перераховано заборгованість:
за податками
перед пенсійним фондом
перед фондом соціального страхування
перед фондом страхуванням на випадок безробіття
Виписки банку
№ 588, № 589,
№ 590
№ 1
44837
27200
3200
1600
641
651
652
653
311
311
311
311
85.
На фінансовий результат звітного періоду відноситься дохід від реалізації готової продукції
Розрахунок бухгалтерії
№ 6
326950
701
791
86.
На фінансовий результат звітного періоду списуються:
собівартість реалізованої готової продукції
адміністративні витрати
витрати на збут
сумнівні та безнадійні борги
відсотки за кредит
Розрахунок бухгалтерії
№ 5
(I)
195770
58740
23190
8000
10000
791
791
791
791
791
901
92
93
944
951
87.
Нарахований податок на прибуток
Розрахунок бухгалтерії
№ 3
(II)
11560
98
641
88.
Податок на прибуток відноситься на фінансовий результат
Розрахунок бухгалтерії
№ 5
(I)
11560
791
98
89.
Списується фінансовий результат (прибуток)
Розрахунок бухгалтерії
№ 7
19690
791
441


Разом:

3624394
Шахова відомість складається після відображення усіх сум господарських операцій за дебетом та кредитом відповідних рахунків бухгалтерського обліку. Вона має вигляд таблиці з однаковою кількістю рядків та колонок. По вертикалі цієї таблиці відображаються номера рахунків, що дебетуються відповідно до кореспонденцій у журналі господарських операцій, а по горизонталі – номера рахунків, що кредитуються та відповідні суми за кредитом цих рахунків.

Шахова відомість призначена для деталізації сальдового балансу та перевірки оборотів по рахункам, що дозволяє визначати помилки в обліку господарських операцій. Згідно з принципом подвійного запису, за яким сума одної господарської операції відображається за кредитом та дебітом відповідних рахунків, обороти по дебету та кредиту, які визначаються у підсумковій колонці та рядку шахової відомості повинні дорівнювати один одному, а також співпадати з загальним підсумком у журналі господарських операцій.

Для узагальнення інформації за рахунками бухгалтерського обліку, а також для додаткової деталізації сальдового балансу складається оборотна відомість. Оборотна відомість містить номер (найменування) початкове сальдо, оборот та кінцеве сальдо за кожним рахунком, що мав сальдо на початок звітного періоду або був використаний для відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій за звітний період.

Дебетові та кредитові обороти рахунків в оборотній відомості заповнюються відповідно до підсумкової колонки (за дебетом) та строки (за кредитом) шахової відомості.

Таблиця 2. Оборотна відомість.

№ з/п
Найменування (номер) рахунку
Початкове сальдо
Оборот
Кінцеве
сальдо
Д
К
Д
К
Д
К
1.
Будинки та споруди 103
20222002022200

2.
Машини та обладнання 104
1601760

115200

1716960

3.
Транспортні засоби 105
236080236080

4.
Інструменти, прилади та інвентар 106
193160193160

5.
Інші нематеріальні активи 127
2400024000

6.
Знос основних засобів 131

214900

34800

249700
7.
Знос нематеріальних активів 133

2700

800

3500
8.
Придбання (виготовлення) ОЗ 152


115200
115200


9.
Сировина й матеріали 201
58200

58715
82600
34315

10.
Комплектуючі вироби 202
34600

14363
14400
34563

11.
Паливо 203
8400

15000
7718
15682

12.
Будівельні матеріали 205
6200

8822
4500
10522

13.
Запасні частини 207
6410

400
6810


14.
Малоцінні та швидкозношувані предмети 22
12460


8460
4000

15.
Виробництво 23
42200

230498
203188
69510

16.
Готова продукція 26
18300

196488
195770
19018

17.
Каса в національній валюті 301


82140
82140


18.
Поточні рахунки в національній валюті 311
115100

556720
618301
53519

19.
Розрахунки з вітчизняними покупцями 361
94600

392340
462000
24940

20.
Розрахунки за виданими авансами 371


18000
18000


21.
Розрахунки з підзвітними особами 372


1420
1420


22.
Резерв сумнівних боргів 38

18000
24000
8000

2000
23.
Витрати майбутніх періодів 39
58240

200
4200
54240

24.
Статутний капітал 40

37000003700000
25.
Прибуток нерозподілений 441

352500

19690

372190
26.
Забезпечення виплат відпусток 471

43810

8690

52500
27.
Довгострокові кредити банків 501

200000
20000028.
Короткострокові кредити банків 601100000

100000
29.
Розрахунки з постачальниками 631


215160
239160

24000
30.
Розрахунки за податками 641


89381
96600

7219
31.
Податкові зобов'язання 643


9000
9000


32.
Податковий кредит 644


3000
3000


33.
Розрахунки за пенсійним забезпеченням 651


27200
27200


34.
Розрахунки за соціальним страхуванням 652


3200
3200


35.
Страхуванням на випадок безробіття 653


1600
1600


36.
Розрахунки за заробітною платою 661


80000
80000


37.
Розрахунки з депонентами 6621600

1600
38.
Розрахунки за авансами одержаними 681


54000
54000


39.
Розрахунки за нарахованими відсотками 684


14500
14500


40.
Розрахунки з іншими кредиторами 685


29804
29804


41.
Дохід від реалізації готової продукції 701


392340
392340


42.
Результат основної діяльності 791


326950
326950


43.
Собівартість реалізованої продукції 901


195770
195770


44.
Загальновиробничі витрати 91


41493
41493


45.
Адміністративні витрати 92


58740
58740


46.
Витрати на збут 93


23190
23190


47.
Сумнівні та безнадійні борги 944


8000
8000


48.
Відсотки за кредит 951


10000
10000


49.
Податки на прибуток 98


11560
11560Разом:
4531910
4531910
3624394
3624394
4512709
4512709Наприкінці цього розділу слід зазначити, що визначення фінансового результату, розрахунок нарахувань й утримань із заробітної плати, а також складання шахової та оборотної відомостей було зроблено за допомогою бухгалтерської програми "Макро Баланс" (версія від 10.02. 2001), короткий опис якої можна знайти у наступному розділі цієї роботи.
Случайные рефераты:
Реферати - Казка як жанр
Реферати - Дмитро Васильович Павличко – поет нової доби
Реферати - Олексндр Білецький
Реферати - Коцюбинський Михайло Михайлович
Реферати - Життя і творчий шлях Василя Еллан-Блакитного
Реферати - Аналіз роману "Тигролови" Івана Багряного
Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія