Бухгалтерський облік: методика підготовки Балансу
Підприємства, які за результатами діяльності за минулий рік визнаються відповідно до чинного законодавства суб'єктами малого підприємництва, застосовують Положення (стандарт) 25 у поточному (звітному) році. Якщо такі підприємства, а також новостворені за результатами діяльності за І квартал або І півріччя поточного (звітного) року не можуть бути відповідно до чинного законодавства визнані суб'єктами малого підприємництва, то фінансовий звіт цими підприємствами складається за цей і подальші періоди поточного (звітного) року відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Підприємства, які за результатами діяльності за 9 місяців поточного (звітного) року не можуть бути відповідно до чинного законодавства визнані суб'єктами малого підприємництва, можуть складати фінансовий звіт за 9 місяців і звітний рік із застосуванням Положення (стандарту) 25.

Суб'єкти малого підприємництва середньооблікову чисельність працюючих визначають у порядку, установленому Державним комітетом статистики України. Представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності показники про середньооблікову чисельність не подають.

Згортання статей активів та зобов'язань є неприпустимим, крім випадків, передбачених відповідними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. У графі 4 Звіту про фінансові результати наводяться дані за аналогічний період минулого (попереднього) року.

Баланс. У статті "Незавершене будівництво" відображаються вартість незавершених капітальних інвестицій (включаючи устаткування для монтажу), що здійснюються для власних потреб суб'єкта малого підприємництва, а також авансові платежі для фінансування таких інвестицій

У статті "Основні засоби" наводиться вартість власних та отриманих на умовах фінансового лізингу об'єктів і орендованих цілісних державних майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів, а також вартість інших необоротних матеріальних активів. У цій статті також наводиться вартість нематеріальних активів.

У статті "Інші необоротні активи" наводяться суми інших необоротних активів, які не можуть бути включені до згаданих вище статей розділу "Необоротні активи".

У статті "Виробничі запаси" відображається вартість запасів сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива, покупних напівфабрикатів і комплектувальних виробів, запасних частин, тари (крім інвентарної), будівельних матеріалів та інших матеріалів, призначених для використання в ході нормального операційного циклу, дорослих тварин, на відгодівлі і в нагулі, птиці, звірів, кроликів, дорослих тварин, вибракуваних з основного стада для реалізації, та молодняку тварин. У цій статті також наводяться витрати на незавершене виробництво незавершені роботи (послуги).

У статті "Готова продукція" відображається собівартість виробів на складі, обробка яких закінчена та які пройшли випробування, приймання, укомплектовані згідно умовами договорів із замовниками та відповідають технічним умовам і стандартам. У цій статті наводиться також покупна вартість товарів, які придбані підприємствами для подальшого продажу.

У статті "Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом" відображається визнана дебіторська заборгованість казначейських, фінансових і податкових органів.

У статті "Інша поточна дебіторська заборгованість" відображається заборгованість дебіторів, яка не включена до інших статей дебіторської заборгованості та яка відображається у складі оборотних активів.

У статті "Поточні фінансові інвестиції" відображаються фінансові інвестиції на строк, що не перевищує один рік, які можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент (крім інвестицій, які є еквівалентами грошових коштів).

У статті "Грошові кошти та їх еквіваленти" відображаються кошти в касі. на поточних та інших рахунках у банках, які можуть бути використані для поточних операцій, а також еквіваленти грошових коштів. У цій статті окремо наводяться кошти в національній та іноземній валюті. Кошти, які не можна використати для операцій протягом одного року, починаючи з дати балансу, або протягом операційного циклу внаслідок обмежень, відображаються у складі необоротних активів.

У статті "Статутний капітал" наводиться зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, які є внеском власників (учасників) до капіталу підприємства. Підприємства, для яких не передбачена фіксована сума статутного капіталу, відображають у цій статті суму фактичного внеску власників до статутного капіталу підприємства.

У статті "Додатковий капітал" відображаються сума дооцінки необоротних активів, вартість безоплатно отриманих підприємством від інших юридичних або фізичних осіб необоротних активів та інші види додаткового капіталу. Тут також наводиться сума пайового капіталу (пайових внесків) членів споживчого товариства, спілок та інших організацій. Внески засновників підприємства понад статутний капітал включаються до цієї статті.

У статті "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) " відображається сума нерозподіленого прибутку або непокритого збитку. Сума непокритого збитку наводиться в дужках та вираховується при визначенні підсумку власного капіталу.

У статті "Неоплачений капітал" відображається сума заборгованості власників (учасників) за внесками до статутного капіталу. Господарські товариства у цій статті також відображають вилучений капітал, тобто фактичну собівартість часток, викуплених у своїх учасників. Суми за цією статтею вираховуються при визначенні підсумку власного капіталу.

У складі забезпечень наступних витрат і платежів відображаються суми забезпечення для відшкодування наступних витрат і платежів (на виплату наступних відпусток працівникам, виконання гарантійних зобов'язань тощо), а також залишки коштів цільового фінансування і цільових надходжень з бюджету та інших джерел.

У статтях розділу "Довгострокові зобов'язання" наводиться сума заборгованості підприємства банкам за отримані від них позики, яка не є поточним зобов'язанням, сума довгострокової заборгованості підприємства за зобов'язаннями щодо залучення позикових коштів (крім кредитів банків), на які нараховуються відсотки, та за іншими довгостроковими зобов'язаннями.

У статті "Короткострокові кредити банків" відображається сума поточних зобов'язань підприємства перед банками щодо отриманих від них короткострокових позик. Зобов'язання за кредитами банків наводяться у балансі з урахуванням належної на кінець звітного періоду до сплати суми процентів за їх користування.

У статті "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями" наводяться суми зобов'язань, які утворилися як довгострокові, але з дати балансу підлягають погашенню протягом дванадцяти місяців.

У статті "Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги" відображається сума заборгованості постачальникам і підрядникам за матеріальні цінності, виконані роботи та отримані послуги, включаючи заборгованість, забезпечену векселями. У цій статті також відображається заборгованість постачальникам за невідфактуровані поставки і розрахунки з надлишку товарно-матеріальних цінностей, який встановлено при їх прийманні.

У статті "Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом" відображається заборгованість підприємства за всіма видами платежів до бюджету, включаючи суму податку з працівників підприємства.

У статті "Інші поточні зобов'язання" відображаються суми зобов'язань, які не включені до інших статей, наведених у розділі "Поточні зобов'язання", зокрема заборгованість за одержаними авансами, заборгованість засновникам у зв'язку з розподілом прибутку, заборгованість пов'язаним сторонам.

Баланс1.

Актив
Код рядка
На початок звітного року
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
І. Необоротні активиНезавершене будівництво
020
СДп2. 15
СДп. 15
Основні засоби:Залишкова вартість
030
(СДп. 10+СДп. 11+
СДп. 12) -СКп. 13
(СДп. 10+СДп. 11+
СДп. 12) -СКп. 13
Первісна вартість
031
СДп. 10+СДп. 11+
СДп. 12
СДп. 10+СДп. 11+
СДп. 12
Знос
032
СКп. 13
СКп. 13
Довгострокові фінансові інвестиції
040
СДп. 14
СДп. 14
Інші необротні активи
070
СДп. 16+СДп. 17+
СДп. 18+СДп. 19
СДп. 16+СДп. 17+
СДп. 18+СДп. 19
Усього за розділом І
080
Сума значень рядків 020+030+040+070
Сума значень рядків 020+030+040+070

ІІ. Оборотні активиВиробничі запаси
100
СДп. 20+СДп. 21+
СДп. 22+СДп. 23+ СДп. 24+СДп. 25
СДп. 20+СДп. 21+
СДп. 22+СДп. 23+ СДп. 24+СДп. 25
Готова продукція
130
СДп. 26+СДп. 27+
СДп. 28
СДп. 26+СДп. 27+
СДп. 28
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:Чиста реалізаційна вартість
160
(СДп. 36+СДп. 34) -СДп. 38
(СДп. 36+СДп. 34) -СДп. 38
Первісна вартість
161
СДп. 36+СДп. 34
СДп. 36+СДп. 34
Резерв сумнівних боргів
162
СДп. 38
СДп. 38
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

170
СДп. 641+СДп. 642
СДп. 641+СДп. 642
Інша поточна дебіторська заборгованість
210
СДп. 37+СДп. 63+
СДп. 65+СДп. 68 (без врахування відсотків за кредит по 684)
СДп. 37+СДп. 63+
СДп. 65+СДп. 68 (без врахування відсотків за кредит по 684)
Поточні фінансові інвестиції
220
СДп. 352
СДп. 352

Грошові кошти та їх еквіваленти:В національній валюті
230
СДп. 301+СДп. 311+СДп. 313+СДп. 331+ СДп. 333+СДп. 351
СДп. 301+СДп. 311+
СДп. 313+СДп. 331+ СДп. 333+СДп. 351
В іноземній валюті
240
СДп. 302+СДп. 312+СДп. 314+СДп. 332+ СДп. 334+СДп. 351
СДп. 302+СДп. 312+
СДп. 314+СДп. 332+ СДп. 334+СДп. 351
Інші оборотні активи
250
СДп. 643+СДп. 644
СДп. 643+СДп. 644
Усього за розділом ІІ
260
Сума значень рядків 100+130+160+170+
210+220+230+240+
250
Сума значень рядків 100+130+160+170+
210+220+230+240+
250
ІІІ. Витрати майбутніх періодів
270
СДп. 39
СДп. 39
Баланс
280
Сума значень рядків 80+260+270
Сума значень рядків 080+260+270
Пасив
Код рядка
На початок звітного року
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
І. Власний капіталСтатутний капітал
300
СКп. 40
СКп. 40
Додатковий капітал
320
СКп. 41+СКп. 42
СКп. 41+СКп. 42
Резервний капітал
340
СКп. 43
СКп. 43
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
350
СКп. 441 (СДп. 442)
СКп. 441 (СДп. 442)
Неоплачений капітал
360
(СДп. 45+СДп. 46)
(СДп. 45+СДп. 46)
Усього за розділом І
380
Сума значень рядків 300+320+340+350 (у разі отримання прибутку) -350 (у разі отримання збитку) -360
Сума значень рядків 300+320+340+350 (у разі отримання прибутку) -350 (у разі отримання збитку) -360
ІІ. Забезпечення наступних витрат і цілове фінансування
430
СКп. 47+СКп. 48
СКп. 47+СКп. 48
ІІІ. Довгстрокові зобов'язання
480
СКп. 50+СКп. 51+
Кп. 52+СКп. 53+СКп. 54+СКп. 55
СКп. 50+СКп. 51+
Кп. 52+СКп. 53+СКп. 54+СКп. 55
ІV. Поточні Зобов'язанняКороткострокові кредити банків
500
СКп. 60+СКп. 684 (тільки відсотки за кредит)
СКп. 60+СКп. 684 (тільки відсотки за кредит)
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями
510
СКп. 61
СКп. 61
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
530
СКп. 62+СКп. 63
СКп. 62+СКп. 63
Поточні зобов'язання за розрахунками:З бюджетом
550
СКп. 641+СКп. 642
СКп. 641+СКп. 642
Зі страхуванням
570
СКп. 65
СКп. 65
З оплати праці
580
СКп. 66
СКп. 66
Інші поточні зобов'язання
610
СКп. 67+СКп. 68+
Кп. 372+СКп. 643+
СКп. 644
СКп. 67+СКп. 68+
Кп. 372+СКп. 643+
СКп. 644
Усього за розділом ІV
620
Сума значень рядків 500+510+530+550+
570+580+610
Сума значень рядків 500+510+530+550+
570+580+610
V. Доходи майбутніх періодів
630
СКп. 69
СКп. 69
Баланс
640
Сума значень рядків 380+430+480+620+
630
Сума значень рядків 380+430+480+620+
630


Усі обмеження щодо включення до балансових статей залишків по тих чи інших рахунках/субрахунках справедливі і для форм, затверджених П (С) БО 25.

СДп – сальдо дебетове на початок звітного періоду; СДк – сальдо дебетове на кінець звітного періоду; СКп – сальдо кредитове на початок звітного періоду; СКк – сальдо кредитове на кінець звітного періоду.

Література

1. Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва". Затверджено наказом Міністерства фінансів України 25.02. 2000 № 39. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 березня 2000 за № 161/4382
Случайные рефераты:
Реферати - Михайло Грушевський – видатний український історик. Політична та громадська діяльність Михайла Грушевського
Реферати - Аналіз повісті "Кайдашева сім’я" Івана Нечуя-Левицького
Реферати - Літературний подвиг Тараса Григоровича Шевченка
Реферати - Життя і творчий шлях Анатолія Дімарова
Реферати - Життя та творчість Володимира Сосюри
Реферати - Навчальні книжки з літератури за доби Центральної Ради
Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія